Зам. директор

Феим Османов

Портфолио на Зам. директорСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Феим
Презиме: Феим
Фамилия: Османов
Националност: България
Телефон: 0892602024
Имейл: feim.osmanov@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Средно училище "Йордан Йовков"
Заемана длъжност в момента: Заместник-директор на училище
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201209-2015Средно училище "Йордан Йовков"Ръководител АСД
09-2015До моментаСредно училище "Йордан Йовков"заместник-директор АСД
 3.  Любим цитат
"Умните хора решават проблеми, гениалните ги предотвратяват." - Алберт Айнщайн

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2007
Период до: 12-2011
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: ФИЗИКА
Професионална квалификация: Физик
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски"
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-201809-2019МагистърОбразователен мениджмънтТеория управление на образованието - мениджър в образованието.Югозападен университет "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Уяител по Физика и астрономия.
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-202010-2020Учител по Физика и астрономияУяител по Физика и астрономия5-та степен
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 9
от които Учителски стаж: 5
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
01-2018Създаване на електронно учебно съдържание1 кредит16Кабината
04-2017Облачни технологии - Офис 3651 кредит16Кабината
04-2019POWER POINT 2016: Основи на създаването на презентации - начално ниво.1 кредит16Кабината
05-2018Иновативно училище.3 кредита48Кабината
08-2021Как да преподаваме с помощта на софтуер за личностно и кариерно усъвърщенстване на изкуствен интелект?3 кредита48Креативност ЕООД
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
02-201005-2010Квалификационен курсEnglish language course.Английски език100Американски университет България
06-200707-2007Квалификационен курсОсновни способности на информатиката.Информатика.100Център за професионална квалификация "МЕСОГИАКО КЕК" - обл. Серес, Гърция
05-201606-2016Квалификационен курсРабота с приложни програмни продукти: Информационна система за училищна администрация АдминПро"Административно обслужване - 346020126ЦПО към АдминСофт ЕООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Управленска компетентност
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за подпомагане на директора при разработване на стратегията за развитие на институцията.
Стратегия за развитие на училището.

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Подпомагане на директроа при изграждане и актуализиране на стратегията за развитие на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за участие в годишното оперативно планиране.
Изготвяне на планове и стратегии.

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Изготвяне на правилник за дейността на училището, училищни учебни планове, правила за самостоятелна форма на обучение, план за квалификационната дейност, правилник за вътрешния трудов ред, правилник за пропускателен режим, етичен кодекс, програма за превенция от ранно напускане и програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, дневен режим на институцията, програма за целодневна организация, правилник за водене на електронен дневни и др.

 

Покажи още
 1.2 Организация на образователния процес
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в изготвянето на Списък-образец № 1/№ 2/ № 3
Подпомагане при изготвяне на списък-образец №1

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Изготвяне и предлагане на директора на училищни учебни планове, разпределение на часовете и часова натовареност на учителите.

Цялостно въвеждане на данните в информационната система (НЕИСПУО) чрез специализиран софтуер.

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за съдействие за осигуряването на обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици.
Ръководене на проекти.

Период от: 10-2018

Период до: До момента

Ръководене и координиране на проект "Подкрепа за успех".

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на учебна документация, учебници, учебни помагала, познавателни книжки.
Осигуряване на учебници.

Период от: 01-2012

Период до: До момента

Изготвяне на заявки, поръчка и сключване на договори за доставка на учебници, помагала и познавателни книжки.

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за участие в процедури за вътрешна оценка на качеството на образованието в институцията.
Самооценка чрез SELFIE

Период от: 12-2018

Период до: 12-2018

Участие като училищен ръководител в сесия за самооценка чрез SELFIE: "SELFIE 2018-2019, session 1"

 1.3 Контрол
 1.3.1  Дейности, примери или доказателства за участие в контрола на качеството на образователния процес и на поддържането на материалната база на институцията.

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Като Заместник-директор по административно-стопанската дейност с педагогическа натовареност има за задача в основните си функции за контролиране на поддържането на материалната база на институцията.

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за участие в контрола на подготовката на учениците с цел повишаване на резултатите им в образователния процес.
Координатор по изпълнение на извънкласни дейности

Период от: 10-2019

Период до: До момента

Ръководи, координира и организира извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения на учениците от 1 до 10 клас и за подготовка на учениците за успешно представяне на ДЗИ. Дейностите са извършвани по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"
2014 - 2020 г.

Покажи още
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Учебни предмети и класове
Физика и астрономия
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Физика и астрономия
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 2. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни
 2.1  Дейности, примери или доказателства за подпомагане на директора в дейностите за повишаване на квалификацията на учителите, участието им в иновативни дейности и наставничество.
План за повишаване на квалификацията.

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Изготвяне на план за повишаване на квалификационната дейност на учителите.

 2.2  Дейности, примери или доказателства за съдействието при управлението на финансовите и материалните ресурси, както и на информационните потоци и осигуряване на безопасни и здравословни условия на обучение и труд.
Материално отговорно лице.

Период от: 09-2012

Период до: До момента

Отговаряне изцяло за материално-техническата база на училището, ръководене и контрол на дейностите по осисгуряване на материални ресурси и информационно осигуряване.

 3. Административни умения и правни знания
 3.1  Дейности, примери или доказателства за познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование,включително документацията на институцията.
Нормативна уредба

Период от: 09-2012

Период до: До момента

Познаване на нормативната уредба, касаеща предучилищното и училищното образование.

 4. Социална и гражданска компетентност
 4.1  Дейности, примери или доказателства за ефективно взаимодействие с обществения съвет, настоятелството, социалните партньори и други институции.Участва в дейността на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти.
Обществен съвет

Период от: 11-2015

Период до: До момента

Изграждане и успешна комуникация с обществения съвет към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 6. Друга информация, допълваща професионалния профил
 6.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Изследване на диелектричното поведение на релаксорни фероелектрици с RLC мост E4980A

Период от: 02-2011

Период до: 12-2011

Тип на участието: Научно-изследователска дейност

Участие като: Дипломант

Организация: Югозападен университет "Неофит Рилски"

Изследване на диелектричното поведение на релаксорни фероелектрици с RLC мост E4980A под ръководството на доц. д-р Димитрина Керина.

 6.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Ръководене на клубове за извънкласни дейности

Учебни години: 2017/2018

Ръководене на клуб по извънкласни дейности "Физика - наука за енергията" по проект "Твоят час".

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе