Учител

Виолина Халевачева

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Виолина
Презиме: Благоева
Фамилия: Халевачева
Националност: България
Телефон:
Имейл: violina_halevacheva@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2000До моментаНПГ "Димитър Талев"старши учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1994
Период до: 07-1999
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: История
Професионална квалификация: Магистър по история
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по история
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
11-2019До моментаИстория5-та степенСофийски университет "Св. Климент Охридски" гр. София
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 19 години
от които Учителски стаж: 19 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
12-201612-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците16Институт за следдипломна квалификация- отделение при УНСС
10-201710-2017Професионалното портфолио - инструмент за повишаване на постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя16РААБЕ
10-201810-2018Работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП.16РААБЕ
11-201811-2018Придобиване на правни умения от на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с норм. уредба, относима към с-та на образование...16Коректив експрес
11-201811-2018Електронна класна стая 16Кабината БГ
11-201911-2019Първа долекарска помощ - Основен курс16Център за образователни инициативи София
01-202001-2020Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата VIII- XII клас32Русенски университет "Ангел Кънчев"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
12-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците1 кредит16Институт за следдипломна квалификация- отделение при УНСС
10-2017Професионалното портфолио - инструмент за повишаване на постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ
10-2018Работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със СОП.1 кредит16РААБЕ
11-2018Придобиване на правни умения от на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с норм. уредба, относима към с-та на образование...1 кредит16Коректив експрес
11-2018Електронна класна стая 1 кредит16Кабината БГ
11-2019Първа долекарска помощ - Основен курс1 кредит16Център за образователни инициативи София
01-2020Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата VIII- XII клас2 кредита32Русенски университет "Ангел Кънчев"
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпределения и преструктурира учебно съдържание при необходимост.

Zoom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използва успешно платформите за онлайн обучение

Microsoft Teams

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Използва успешно платформите за онлайн обучение

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Microsoft Teams

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Разпределяне на задачи; комуникация и оценяване на работата на учениците.

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
проектен метод

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Учениците работят в екипи по предварително зададени теми.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на разнообразни дидактически инструменти за разнообразяване на дистанционното обучение.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
История и цивилизации
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
История и цивилизации
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
История и цивилизации
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2000/2001
9-ти клас2002/2003
10-ти клас2006/2007, 2005/2006
12-ти клас2011/2012, 2010/2011
11-ти клас2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
11-ти клас2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе