Учител

Весела янчовска

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Весела
Презиме: Петрова
Фамилия: янчовска
Националност: България
Телефон: 0888761676
Имейл: vyanchovska@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Благоевградска професионална гимназия" Ичко Бойчев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2000До моментаБПГ "Ичко Бойчев"Ст. учител по английски език
09-2001До моментаБПГ "Ичко Бойчев"Класен Ръководител
09-199406-19959 ОУ "Пейо ЯворовУчител
09-199705-19999ОУ "Пейо Яворов"Учител
 3.  Любим цитат
За мен няма невъзможни неща! Аз Действам! Аз мога!

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1990
Период до: 07-1994
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Предучилищна и начална педагогика
Професионална квалификация: Учител
Образователна институция: Висш педагогически институт
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
10-199811-2002Магистъранглийска филологияУчител по английски език в средното училищеЮгозападен университет "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Английска филология
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-200711-2007свидетелство за професионалноквалификационна степенанглийска филология5-та степенДИУУ- София
11-200912-2009Свидетелство за професионалноквалификацинна степен кационна степен квалификацияанглийска филология4-та степенДИУУ София
07-201106-2012Свидетелство за професионална квалификацияанглийска филология3-та степенДИУУ- София
07-201208-2012свидетелство за професионалноквалификационна степенанглийска филология3-та степенДИУУ-София
10-201511-2015свидетелство за професионалноквалификационна степенанглийска филология2-ра степенСУ-ДИУУ- София
06-201711-2018свидетелство за професионалноквалификационна степенанглийска филология1-ва степенДИУУ София
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 27 год. 6 мес.
от които Учителски стаж: 27 год.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-202010-2020Училище онлайн: Електронен дневник16 академични часаАдминСофтПлюс
02-202002-2020Ефективни техники за комуникация и работа с родителите. Взаимодействие семейство-образователна институция16 академични часаРААБЕ България ЕООД
03-201903-2019Трудови, социални и осигурителни права16 академични часаКонфедерация на независимите синдикати в България
07-202107-2021Емоционална интелигентност
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
01-2018Механизъм за успешно писане на проект1 кредит16 академични часаВеликотърновски университет "Св. св кирил и Методий"
07-2019Знанието е дар, предай нататък1 кредит16 академични часаПийрсън Едюкейшън Лимитед
01-2018Диагностична дейност на учителя по български език и литература и чужд език3 кредита48 академични часаСУ- ДИУУ, гр. София
06-2018Технология за развиване на комуникативните умения на учениците в 9 клас чрез дидактичната игра1 кредитСУ-ДИУУ, гр София
01-2018Ефективност на дидактичната игра при развиването на комуникативните умения на учениците1 кредитСУ-ДИУУ, гр. София
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
02-200602-2006СеминарLearning to keep English in Mind/ The Challenge of Managing and Teaching in the Teenage Classroomанглийска филологияCambridge University Press
11-200601-2007Обучителен курсБазови и специфични компютърни умения на учителиНационален педагогически център
02-200802-2008Обучителен курсИнтерактивни методи на обучениеФондация Европартньори 2007
08-200809-2008Обучителен курс21Excel English
05-200906-2009Обучителен курсMotivating teenage classes with mixed language levels in them2Национален педагогически център
01-200902-2009СеминарInnovation in English Language TeachingLettera Publishers
05-200906-2009СеминарMotivating Teenage Classes with Mixed classes in themProsveta Publishing House
02-200903-2009СеминарTeaching english in an Interactive Learning EnvironmentExpress Publishing
10-201111-2011Обучителен курсMotivating materials and creative activities for the secondary classroom53International Studt programmes
02-201102-2011СеминарMeaningful Input- Realistic OutputExpress Publishing
03-201204-2012СеминарTeaching Digital NativesExpress Publishing
02-201403-2014СеминарPutting Language in Its Place Developing Communicative CompetenceExpress Publishing
03-201704-2017Ypur Space- the positive and practical approach to learn EnglishCambridge University Press
03-200704-2007Обучителен курсПревенция от отпадане на учениците от училищеФондация европартньори
03-201904-2019Квалификационен курсBasic Life SupportEuropean Resuscitation Council
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език C1 (Свободно ниво на владеене)
  Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Разпределение час на класа

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Изготвям в срок план за работа през годината, както и тематични разпределения за часовете по английски език и часа на класа споредд изискванията на нормативната уредба;

Своевременно изготвям и тестове за проверка знанията на учениците в началото на годината (входно ниво) и диагностична дейност, свързана с познаване на психо-физиологичните особености на учениците от различните възрастови групи;

Съответствие между планиране и реално извършена дейност;

Точно и ефективно използване на времето за работа с ученици, колеги и родители;

Работа с училищна документация, съобразно нормтивните изисквания:

-електронен дневник

-лични картони на учениците

-програми

-правилници

-проекти 

-участие в клуб

Покажи още

Файл: | |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Подкрепа за успех

Период от: 10-2018

Период до: 08-2019

Група по интереси- Топ 10.

Забележителности  и нтересни факти за България

Клуб по интереси

Период от: 10-2019

Период до: 10-2020

Творчество и култура

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Игрови методи

Период от: 09-2004

Период до: До момента

Според мен, образованието трябва да бъде системно, прогресивно и надграждащо, придружено с много практически дейности и разнообразни техники. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. И като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на преподаване, да бъде в крак с новите технологии, както и да предлага качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език.

Моята философия за образованието поставя в центъра ученикът, с неговите положителни и отрицателни черти. Необходимо е да се фокусираме върху индивидуалните потребности на учене в процеса 

на учене, тъй като учениците в класа не са уникалност анонимни, те са личности – всяко със своята индивидуалност и. Всяка личност трябва да бъде уважавана. Опитвам се да разгадая детската душа и да се съобразявам с индивидуалните качества на всяко дете. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, учениците и времето с което разполагам. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене.  Няма лоши деца, има неразбрани деца – както от родителите си, така и от другите възрастни. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на потребностите и интересите на ученика. Наши съмишленици в образователния процес са родителите и е необходимо активно да ги включваме в процеса на образование. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Учениците трябва да учат от преживяванията, ежедневието и събитията от реалния живот, които са значими за тях. Затова, една от основните ми задачи като учител по английски език е,  постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.Обучението по английски език в девети клас осъществявам чрез беседа, самостоятелна работа и интерактивни методи (игра за концентрация, мозъчна атака, ролеви игри  Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети-технически умения. Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и дори да се поощряват. В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците. Всеки клас е различен, затова един и същи урок също е различен в различните класове. Внимателно преценявам методите, за да могат всички ученици да разберат преподаваното. Стремя се да онагледявам трудния учебен материал с презентации, с житейски примери, с картини, и най-вече с помощта на играта и игровия подход. Игровите методи са най-използвани в чуждоезиковото обучение, защото най-неусетно и по забавен начин привличат вниманието и на по-буйните, и не толкова ученолюбиви ученици. Въвличането им в игра води до научаване на важна информация, както и проява на много от качествата на личността. В основата на този метод стои желанието на ученика да се състезава, да се изяви и да получава награда за успехите си. Това стимулира „образуването на хормони на щастието“ и неминуемо води до по-бързо запомняне. Имитира се реална дейност в една или друга изкуствено създадена ситуация, а участниците, или изпълняват определени роли, или са активни зрители (жури). Предназначението й е да формира умения и навици за реални действия. Ефективността (времето), е 4-5 пъти по-висока в сравнение с традиционните методи, тъй като играта разнообразява често задавани въпроси и упражнения. Тя не притеснява участниците и е забавна и привлекателна. Чрез забавните моменти много лесно се постига сплотеност в групата и се осигурява по-отворена атмосфера на взаимно внимание. Участниците симулират определена ситуация за разиграване на това, което са усвоили или правят това с цел развиване на нови способности. Участникът може да се конфронтира с друг човек и ще трябва да отговаря на въпроси, да направлява проблема в различни посоки или да отговаря на критики. Счита се, че ролевата игра развива у участниците редица социални умения: за комуникация (формулиране на становища, изслушване на мнения, вербално и невербално изразяване); за сътрудничество; за преговаряне и договаряне; за преодоляване на конфликти. Философията ми на преподаване не се променя с различните випуски – тя само се дообогатява с опита, който трупам от срещите си с различни ученици, в различно време, с различни обществени нагласи и очаквания. 

 

Според мен ученето не е самоцел, а дълготрайно усвояване на знания и умения, които учениците да прилагат в практиката. Никога не задавам въпроси, чиито отговори са «да» или «не». За да развия мисленето на учениците и да ги провокирам да изказват и защитават свое мнение, аз питам „ «Защо?», «Ти как мислиш», «Как разбираш…». Никога не класифицирам и не сравнявам учениците. При нужда порицавам моментното състояние, но не обобщавам, оставям преценката на ученика. Учениците са лакмус на справедливостта и оценяват малките жестове и компромиси, които им се правят. Стремя се да се отнасям еднакво обективно с всички ученици. Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено, образно и забавно, на достъпен и разбираем език, който умее да усъвършенства постоянно знанията и опита си и да приема съвети и критика. 

 


С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово и индивидуално, подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете. Диференцирам и домашните работи. Учениците, които се справят бързо и без проблеми с учебния материал работят допълнително със сборници и учебни помагала както в часовете, така и за самоподготовка. Сама изготвям самостоятелните работи на учениците, както за входяща и изходяща диагностика, така и за текущ контрол. Ежедневно използвам информационните технологии в уроците си. Като допълнителна работа с изоставащите ученици в междучасията и след часовете използвам компютърни тренажори и образователни игри. А напредналите изготвят презентации и информации от интернет, които обсъждаме в часовете.  Предизвикателството пред технологиите е да помогнат на учениците да излязат от „капана“ на просто механичното повтаряне и лишено от разбиране наизустяване. По този начин обучението придобива интердисциплинарен и многообразен облик, който трайно ангажира вниманието и интереса на деветокласниците, а немалка част от тях точно по този начин (чрез играта) търсят не само поле за изява, като развиват комуникативните си умения, но и сами създават сюжетно-ролеви игри, проявявайки се като лидери и формирайки и други черти на характера.

Покажи още

Тип: Преподаване

Обучение чрез сътрудничество

Период от: 09-2008

Период до: До момента

Обучение чрез сътрудничество е широко използвано в новата технология. Причината е, че учениците работят в групи, изисква се сътрудничество между партньорите и усилия на отделните участници, за да допринесат за крайния успешен резултат.

Тип: Преподаване

Учене чрез действие

Период от: 09-2010

Период до: До момента

В своята работа, в обучението по английски език, аз прилагам подхода „ учене чрез действие“. Ученикът усвоява знания и умения чрез директно експериментиране, като използва принципа на действието. Чрез дейностите изразяване, конструиране и т.н. се създава позитивно настроение, което улеснява ученето и премахва стреса и агресията у учениците. Освен това, много психолози смятат, че „поезията, движенията и ритъмът, които се постигат в процеса на играта, имат огромно значение за възприемане и осмисляне на езика и е от съществено значение за задържане на знанията за дълго време“.

Покажи още
 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Legacy

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Express Publishing

Година на издаване: 2019

Legacy  е  езикова система за изучаване на английски език за 8-ми клас на профилираните гимназии и паралелки  и осигурява степени на владеене на езика в три нива- А1, А2 и В1 според Общата европейска рамка. Съобразена е с Държавните образователни чужд език. Състои се от учебник (в 3 части) и съотвветни работни тетрадки, методическо ръководство и електронен учебник за интерактивна дъска. Лека и приятна за използване, увлекателна и информативна, тази  езикова система предлага повече от обичайното за изучаване на чужд език. С внимателно подбран и богато илюстриран езиков материал изисквания и учебната програма на МОН за изучаване на английски език, както и с актуалните интереси и  потребности  на българските ученици, техните интелектуални, компютърни и творчески възможности.  

Legacy e създадена от екип от опитни преподаватели въз основа на съвременна методика за обучение по и култура, това способства за свободно усвояване на езика и приобщаване към световната общност на английскоговорящите.

Предимства на използваната езикова система:

Характеризира се с изборност, гъвкавост и отвореност.

Изборността предоставя на ученика свобода при участието му в различни дейности и задачи, гъвкавостта му дава възможност да използва различни стратегии на учене и комуникация, а отвореността- да използва езика в реални условия. 

Основни характеристики:

Представя естествения английски в разнообразни текстове и комуникатевни ситуации; Развива комуникативните умения успоредно с изграждане на езиковата система; От самото начало набляга на комуникативната употреба на езика; Предоставя информация за различни култури и културни общности; Стимулира творческото и логическото мислене; Създава условия за индивидуална работа и работа в екип; Изгражда увереност в собствените сили и удовлетворение от постигнатите резултати; Подтиква към самостоятелно учене и използване на езика в реалния живот. 

Уроците са обединени тематично в модули, като след всеки модул има материали за допълнителна работа, затвърждаване и проверка на знанията и самооценка.

Всеки модул се състои от 7 самостоятелни урока, които съдържат увлекателни учебни текстове(Reading), граматическа единица(Grammar in use), Vocabulary and Skills work, Listening and Working skills.

Новата единица се представя в контекст на ниво разпознаване, като насочва вниманието на ученика от думата към текста и така го подготвя за глобално разбиране на текст с нови думи.

Всеки урок е създаден така, че да „ пълни банката“ от необходими думи и структури, с помощта на които учениците могат да излязат извън рамките на учебния материал и да използват езика в реална комуникация, да разбират и говорят на английски език и да го развиват  и самостоятелно. Автентичните текстове и  ситуации, дискусионните теми и творчески задачи и игри, също подтикват учащите да работят самостоятелно и в екип, както и да търсят автономни източници на информация.
Покажи още

Учебна година: 2020/2021

Английски език за техническите професии

Тип на обосновката: Учебно помагало

Издателство: Просвета

Година на издаване: 2004

Стремително повишаващата се глобализация и международно сътрудничество в икономиката и техниката превръщат способността за общуване на чужд език в решаващ критерий за успех на пазара на труда. Помагалота " Английски език за техническите професии" отговаря на високите изисквания в чуждоезиковото обучение и ги прилага целенасочено:придобиват се основни технически знания и комуникативни компетентности в различни и близки до реалността стандартни ситуации, които дават на учениците необходимата сигурност във всекидневното общуване на чужд език в професията.

Вцентъра на урочните единици с предимно техническо съдържание се допълват ситуации от професионалното ежедневие. Описва инструменти и машини, и техните функции на английски език, представя образци на документи при кандидатстване за работа.

Предложените упражнения са разнообразни и развлекателни. Освен задачи за слушане с разбиране, упражнения за работа по двойки и за самостоятелна работа, са включени и ролеви игри и упражнения за писане.Ролевите игри са придружени от помощни средства, например под формата на prompts, или зададени Phrases, от които учениците могат да избират.

Включен е и граматически обзор Grammar review, което дава възможност за бърза справка при необходимост.

Покажи още

Учебна година: 2020/2021

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Организация на дейността

Период от: 09-2021

Период до: До момента

1. Своевременно изготвяне на план за работа през годината, както за часовете по английски език, така и за часа на класа.

2. Диагностична дейност в класовете от 9  и 10 клас, която има за цел да установи нивото на знания на учениците от IX-X клас по английски език и допускане на пропуски в усвояване на базисни знания и умения  по  предмета, както  и да се набележат мерки за подобряване на подготовката на учениците.

3. Задълбочено познаване на психо-физиологичните особености на учениците от различни възрастови групи и подпомагане успеваемостта на учениците, които срещат трудности при усвояването на знания в УВП.

4. Преодоляване на неуспеваемостта, чрез помощта на сериозна учебна дейност, консултации, самостоятелна работа.

5. Съответствие между планиране и реално извършена дейност.

6. Работа с училищна документация, съобразно нормативните изисквания:

-електронен дневник, лични картони, правилници, програми, проекти

Покажи още
Дейности

Период от: 10-2021

Период до: До момента

Планира иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на учениците. Прилага индивидуален подход в работата си при придобиване на ключови компетентности на учениците, съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО.

- работа в екип;

-ученето, лесно и забавно;

- учене чрез действие.

- ролеви игри;

-симулации;

- критическо мислене

 

Покажи още
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дейности

Период от: 09-2021

Период до: До момента

Мисловни карти

Систематизираме и задълбочаваме знанията си за страните, чрез изработване на мисловни карти.

Работа в екип

Учим се да работим в екип! Не е лесно! Разпределяме се на отбори и се уединяваме в една цел Един избира лист с темата. Разузнаваме заедно мисловната карта. Друг разпределя задачите. Трети работи върху постера. Четвърти презентира. И така обобщаваме званията си.

Диференцирана работа 

Знаем, че всички ученици са различни, с различен темперамент и учат и усвояват по различен начин. Това налага използване на  диференциране на учебното съдържание. Речниковият запас на роден и чужд език е строго индивидуален. Работният лист дава възможност на учениците да се самодиференцират по сложност и трудност. Най-лесната задача е да пишат само думи по картината, свързани с лексиката за части на тяло, цветове, ученически принадлежности, дрехи, числа. По-трудната е да съставят изречения и най-трудната да съчинят разказ. Диференцирането ще бъде и по количество, защото някои ученици ще се задоволят с първа задача, а други ще изпълнят всички. Работният лист дава възможност и за дифенциране по самостоятелност. Едни ученици ще работят самостоятелно, други ще ползват речник или помощ.

Покажи още
 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Дидактически материали

Период от: 09-2021

Период до: До момента

-Видео уроци;

- презентации;

- различни игри- лото, бинго, домино... Игрите активират учениците, а състезателния характер и желанието да спечелят, ускоряват мисловния процес и развиват вниманието на учениците.

- дидактически игри, като вид обучителни дейности под формата на образователни игри, които помагат за прилагането на принципи на игриво, активно обучение.

Покажи още
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Английски език
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2018/2019
Чужд език по професията
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2001/2002
10-ти клас2002/2003
11-ти клас2003/2004
12-ти клас2018/2019
8-ми клас2019/2020
9-ти клас2020/2021
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2007До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
09-2009До моментаКогнитивно-базирани компетенции Виж повече
09-2007До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2005До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2006До моментаАртистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
 1.5.5  Постижения на ученици
Сертификат за успешно участие в конкурс за най-добър млад преводач на европейската комисия

Учебна година: 2017/2018

Конкурсът за превод  е ежегоден за ученици от средните училища „Juvenes Translatores“. Преводачите на Европейската комисия — организатори на конкурса — избират победители измежду тазгодишните 3252 участници от 751 училища в цяла Европа.

Явиха се 5 ученици от 11а клас, от които 4 получиха сертификати за добро представяне- Емануил Недялков, Алекс Тошев, Иван Новоселски и Станислав Боянски.

В коментар за резултатите от конкурса комисар Гюнтер Х. Йотингер, заяви: Впечатлен съм от езиковите умения на тези талантливи млади хора. Изучаването на езици е от решаващо значение в съвременното общество. Езиците предлагат повече възможности за избор на професия и помагат на хората да разбират културата и възгледите на другия. Желая на всички победители и участници да продължат да развиват своя интерес към езиците и да разпространяват около себе си любовта към изучаването им.

 

Покажи още

Постигнат от: 5 ученици

Файл: | | |

Четвърто място в областен кръг

Учебна година: 2019/2020

На 18.10.2019 г. се състоя областен кръг на състезание по комуникативни умения. Включиха се 5 ученици, от които с най-много точки се открои ученикът Денис Христов от 8А клас и се класира на 4 място.

Постигнат от: Денис Христов

Файл: |

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Училище на годината

Период от: 05-2017

Период до: 05-2017

В конкурсът "Училище на годината" участват ученици от всички училища в града. Наши ученици представиха сценка, рецитал и стихотворение, написано от мен.Нашето училищеНашата паралелка любима –ток удари двама, трима!Компютърните програмисти,същински специалисти -пък са оптимисти…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Програмата им е наред- Трябва само интернет…Електротехниците в захлас,се втурнаха към нас   да оправят тази бъркотия,видя им се – дреболия!На гребена на вълната се носи и мълвата,че шофьорите- горките,возейки се по колите –си вземат категориите, а монтьорите и те –усъвършенстват двигателите.Сервизче -  те ще си отворяти  за хляба си ще се преборят, А нищо чудно и дори –дъжд от пари да завали,все пак са учили в БПГ, нали?Класната в тоз час рече:Стойте на далече –Тука, ток протече!Тези електротехнициСмело пипат голи жици.ток по вените тече,защото ние сме не където и да е,Ние учим в БПГ!
Покажи още

Файл: | |

Училище на годината

Период от: 05-2018

Период до: 05-2018

Учениците се включиха в ежегодния конкурс, организиран от община Благоевград за "Училище на годината" и показаха завидни артистични умения с представяне на рецитал, презентация на училището и демонстрации на роботи.

Училище на годината

Период от: 05-2019

Период до: 06-2019

Участие на ученици

Файл: | |

Клуб по интереси

Период от: 06-2018

Период до: 07-2018

Представителна изява на клуб по интереси "Културно наследство"

Файл: | | |

Клуб по интереси

Период от: 06-2017

Период до: 07-2017

Първа представителна изява на клуб по интереси по проект

Файл: |

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Мобилност в Еврюкс, Франция

Период от: 06.12.2021

Период до: 11.12.2021

Тип на участието: Проект

Участие като: Координатор

Организация: Опознаване на архитектурната забележителност на Франция и посещение на забележителности; Париж- Айфелова кула и Роуен

Запознаване на всички участници с архитектурата на съответната страна- България, Испания, Турция, Португалия, Италия и Франция.

Опознаване на забележителностите на град Еврюкс и организиране на уоркшоп в училището за изработване на поставена задача- дървообработване- Айфелова кула, познавателен кръг с интересни факти за всички участващи страни, фото илюзионен ефект при снимане.

Покажи още

Файл: | | | | | | |

 5.4  Лични постижения - резюме

Работя в Благоевградска професионална гимназия от 2000г. като ст.учител по английски език. От дете мечтаех за тази професия и честно казано я „практикувах“ в игрите с куклите, с приятелките и семейството ми. Обичам професията си, обичам учениците си и естеството на работа. По характер съм чувствителна, но и много упорита и решителна. Стремя се към непрекъснато развитие и усъвършенстване за достигане на лични и професионални изяви.  Интересите  в работата  ми са насочени към иновациите и интегрирането на технологиите в обучението. Истински удовлетворена съм, когато виждам радост в очите на моите ученици, желание и ентусиазъм за работа, когато прилагаме нови и по-различни от стандартното методи. Обичам да се впускам в трудни начинания, предизвикателства, интересни инициативи и проекти.  По характер съм много чувствителна, емоционална, старателна и отговорна. Не обичам да отлагам работата си „за утре“. Обичам безрезервно -  роднините си, приятелите,  учениците ...Стремя се да бъда максимално отговорна и взискателна, както към работата си, така и към взаимоотношенията с хората. Вярвам в доброто и подкрепям приятелството и уважението между учениците. Новите условия изискват ново образование и обучение. Съвременният учител е необходимо да се адаптира към новото време и да използва т.н. педагогическо моделиране и нове стратегии и техники на преподаване. Днес, ясно се забелязват трансформациите, предизвикани от „скока във времето “. Учениците стават все по-недискретни, някои дори арогантни, губят толерантност и съобразителност. В сферата на познанието лесно губят концентрация, стават все по-нетърпеливи и неразбиращи многословието. Търсят лесното, динамиката, атрактивното и игровото. Така, вслушвайки се в темите, които учениците си разменят и вниквайки в проблемите, които ги вълнуват и запознавайки се с игрите на електронните им устройства, се роди идеята за разработване на тази технология, за забавно, непринудено и ефективно преподаване, а именно с помощта на играта. Според моята философия, образованието трябва да бъде системно, прогресивно и надграждащо, придружено с много практически дейности и разнообразни техники. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. И като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на преподаване, да бъде в крак с новите технологии, както и да предлага качествено и образно преподаване на достъпен и разбираем език.

Моята философия за образованието поставя в центъра ученикът, с неговите положителни и отрицателни черти. Необходимо е да се фокусираме върху индивидуалните потребности на учене в процеса на учене, тъй като учениците в класа не са уникалност анонимни, те са личности – всяко със своята индивидуалност и. Всяка личност трябва да бъде уважавана. Опитвам се да разгадая детската душа и да се съобразявам с индивидуалните качества на всяко дете. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, учениците и времето с което разполагам. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене.  Няма лоши деца, има неразбрани деца – както от родителите си, така и от другите възрастни. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на потребностите и интересите на ученика. Наши съмишленици в образователния процес са родителите и е необходимо активно да ги включваме в процеса на образование.

Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Учениците трябва да учат от преживяванията, ежедневието и събитията от реалния живот, които са значими за тях. Затова, една от основните ми задачи като учител по английски език е,  постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети-технически умения. Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и дори да се поощряват. В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците. Всеки клас е различен, затова един и същи урок също е различен в различните класове. Внимателно преценявам методите, за да могат всички ученици да разберат преподаваното. Стремя се да онагледявам трудния учебен материал с презентации, с житейски примери, с картини, и най-вече с помощта на играта и игровия подход.  Философията ми на преподаване не се променя с различните випуски – тя само се дообогатява с опита, който трупам от срещите си с различни ученици, в различно време, с различни обществени нагласи и очаквания. 

Аз съм учител в България (интерпретация на есето на Джон У. Шлатър: „ Аз съм учител”)

 

 

 

Аз съм учител в България. Бих искала да бъда на много места по света, но съм здраво закотвена тук със своята скромна заплата и затова пътувам само мислено.

Аз не съм Езоп или Ханс Кристиан Андерсен. Не се опитвам да ви разказвам басни и приказки. На хората им омръзна да слушат приказки и басни.

Аз не съм Мари Мак Бътюн, която построи голям колеж за своя народ. В България има много просторни - малки и големи училища. В тях няма „оранжеви щайги”, а истински чинове. Само че в малките села и градчета тези училища са  полупразни, защото децата и родителите им емигрират там, където има работа. Селата обезлюдяха и опустяха, и много училища вече не отварят врати...

Моите първи ученици... Те  са вече на 30... Присъствала съм на сватби, кръщенета и изпращане зад граница... Да. Голяма част от учениците ми не остават в България и скамейките за техните деца са празни...

А учителят? Учителят се бори ежедневно, мирно и тихо, стачкувайки, пишейки лозунги, справки  и стихове. Аз съм учител в България. Боря се като Бел Кауфман "Нагоре по стълбата...” Попълвам всеки ден заповеди, декларации, оформям протоколи, правя списъци, статистики, водя отсъствия и присъствия, обобщения, обучавам се допълнително в курсове, правя разпределения и се самосезирам при неизпълнението им, протоколи на съвещания и съвети, главни книги, методически обединения, семинари... Стъпка след стъпка, стълбата води в море от бумажщина.

Понякога, в един ден ми се е налага да бъда актриса, психолог, манипулатор, журналист, сестра и лекар, треньор и играч, търсач на изгубени вещи, шивач, заместник-родител, водач, защитник, следовател, съветник или  просто приятел... Обучена съм на много неща и все още се уча, но най-вече  на това как да не спираме да се учим през целия си живот.

„Аз съм парадокс. Говоря най-силно, когато слушам най-внимателно”... и много, много тихо, когато искам да ме чуят всички. Забравям лесно обидите и прощавам, макар че на мен няма кой да прости....

Лекарите се грижат за физическото здраве. Защо хората подценяват  духовното здраве, за което се грижи учителят. Архитектът строи вековни монументи и сгради грижливо, но само върху здрави терени. Учителят изгражда постепенно, с любов и постоянство, своята творба, върху всякакви основи и не може сложи класификация: от това дете нищо не става... В замяна на това най-палавите и най-трудните ученици са тези, които дълго помнят своите учители и ги поздравяват на улицата, дори след години.

„Е, аз съм и воин. Всекидневно водя битки с  насилието, агресията, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но имам велики съюзници: Интелигентността, Любопитството, Родителската подкрепа, Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът - всички се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедима.”

И така... аз съм учител. „Имената на онези, които са практикували моята професия, звънят като камбани на славата в историята на човечеството”...  Сократ, Буда, Конфуций, Ралф Уолдо Емерсън, Петър Берон,  Климент Охридски, Лио Баскаля,  Мойсей и Исус...

Но днес, в навечерието на Празника на Светите учители Кирил и Методий, аз знам че „съм и всички онези учители, чиито имена и лица  са отдавна забравени, но чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на техните ученици.”

И тъй като съм  учител не къде да е, а в България, на мен се пада голямата чест да градя нейното бъдеще, защото съм здраво закотвена тук...

                                                                                                                                                                    Н. Господинова,  201

 

Покажи още
 5.5  Лични постижения
Участие на ученици във викторина "Образование на бъдещето"

Тип на личното постижение: Благодарствено писмо

Учебна година: 2007/2008

Образователен център "Дарби" със съдействието на Американски университет, всяка година организира викторина със състезателен характер между училищата в града. Нашите ученици спечелиха второ място, след ученици от Езикова гимназия.

Файл: |

The English Teacher Experience – teacher refresher course

Тип на личното постижение: Друго

Учебна година: 2008/2009

Участие в индивидуален квалификационен курс по програма за учене през целия живот Коменски, състоящ се в Лондон- Muswell Hill- Англия..

 Езиковите квалификационни курсове са така организирани, че да спомогнат за повишаване езиковото нива на участниците и да демонстрират редица класноурочни дейности и техники, които допълват методологичните сесии. Участниците се насърчават да участват,  разсъждават и обсъждат демонстрираните  във всички раздели на курса дейности и начините да бъдат адаптирани приложени в класните стаи. Известни сесии включват Работа с фразеологични глаголи, Обучение в произношение, Обучение по дадени задачи / казуси /, Поправка на грешки и Нов език.

Аз съм обучавана преди всичко от Българи преподаватели, които може би също така са получили своето знание за езика от неносители на Английски език / тоест не им е майчин език , което е предпоставка за много грешки и пропуски, някои от които имах възможността да установя от приятелските си контакти с няколко носители на езика. Но това е само едно от нещата, които отчитам, като свое постижение, промених и подобрих. Самото обучение в часовете по Английски език често е свързано с изучаването на специфична информация за учебната система във Великобритания, важни исторически и културни паметници и личности и т.н., което ние преподавателите можем само да повторим като заучено стихотворение, в което няма живот и то не въздейства на възприятията на ученика, което прави материала сух и скучен. Едно подобно включване в тези обучителни курсове не само обогати езиковата ми култура и повиши нивото ми, но и включвайки се в самата езикова, културна и обществена атмосфера направи преподаването ми по -убедително и интересно за учениците, които иначе трудно вече се впечатляват с нещо. Авторитетът на учителя в България все повече намалява и все по - често на нас преподавателите ни се задава въпроса  " Госпожо , вие била ли сте в Англия ?" и когато учениците получат отговор "не" биват разочаровани, защото както се изразих по - горе ние им говорим за неща , които самите ние не сме видяли и чули.  Авторитетът на учител , преподаващ   като човек видял и запознал се лично с тези неща  е по – висок. Запознаването с нови методики и техники на преподаването на Английски език има  ползотворни и ефективни резултати в бъдещата ни преподавателска работа. 

Определено, участието ми в квалификационните  дейности се отрази положително и върху реномето на училището, в което преподавам, а и респективно върху учениците. Важно е родителите и учениците какъв избор ще направят - в кое училище ще се запишат и какво ниво на обучение ще очакват от съответното училище. Особено, ако целта е да научат добре Английски език - естествено е да предпочетат училище с преподаватели, специализирали в чужбина.

Покажи още

Файл: | |

Motivating materials and creative activities for the secondary classroom

Тип на личното постижение: Друго

Учебна година: 2011/2012

Участие в двуседмичен курс за учители по английски език, състоящ се в Челтнъм (Cheltenham), Лондон. Изключително ползотворен и полезен, включващ работни семинари за преподаване на чужд език, преподаване на английска литература, лекция, относно образователната система в Англия, опознаване на културата и посещения на училища. Начало на нови приятелства и подготовка за участие в съвместен международен проект по Еразъм.

Покажи още

Файл: | | | |

 5.7  Членство в организации
КТ Подкрепа
Период от:
09-2015
Период до:
До момента
 5.8  Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
Sharing Our Cultural, Historic and Artistic Heritage

Тип на личната творба: Друго

Година и месец: 01-2019

Участие в проект Еразъм EC Project Number: 2019-1-ES01-KA229-065874_2

Визитата ни в Испания

Много емоции, нови приятели, незабравими моменти, закачки и невероятни места, благодарение на нашия проект „Споделяне на нашето културно, историческо и художествено наследство“! Прекрасна възможност да се присъединим към уникалния опит и културно богатство не само на нашата, но на други страни,, и да ни послужи като отправна точка и вдъхновение за бъдеща работа. В ерата на глобализация, имено културното наследство ни помага да помним културното си многообразие и да осъзнаем необходимостта от разбирането му, като по този начин развиваме взаимно уважение и обновен диалог между различните култури.

Мотивацията ни, е да направим обогатяваща размяна, относно етнографски традиции на нашите местности и региони: музика, гастрономия, облекло, игри, емблематични места.

Втората мобилност от проекта се състоя в г. Хеллин, Кралство Испания от 09.02-14.02.2020г. Участниците в мобилността (пряко) общо 59 души, но също така трябва да вземем предвид многобройните хора, които участват косвено в срещата: семейства, други учители и ученици от училище Justo Millán; местните власти и ръководства, фолклорни групи и местни медии, които постигат невероятен успех.

Посетихме Толедо, включително църквата Сан Роман, Синагога на Трансито и Римските условия, както и археологическия обект на „el Tolmo de Mineda”. Имахме ултурна и гастрономическа среща в Дом на културата, включваща типични за района танци и представяне на местната кухня от Hellín Изключително вълнуващо посещение и в Мурсия (наследство на Юсто Милан), включително театър Circo и театър Romea.

 

Покажи още

Файл: | | Линк: Към страницата

 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.7  Научни разработки
Статия на тема:Технология за развиване на комуникативните умения на учениците в 9. клас чрез дидактичната игра

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 02-2018

Статията съдържа основни въпроси, свързани със социокултурните сфери и функционалните разновидности на комуникацията и комуникативните умения, като специално място намира игровата дейност: функции на играта в общуването, в образователния процес и т.н.

Файл: |

Статия на тема: Ефективност на дидактичната игра при развиването на комуникативните умения на учениците

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 06-2018

Файл: |

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе