Учител

Величка Чакърова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Величка
Презиме: Георгиева
Фамилия: Чакърова
Националност: България
Телефон:
Имейл: vili_school@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Д. Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
02-2004До моментаНПГ"Д.Талев"Учител
 3.  Любим цитат
„- Очистих се, защото направих добро на най-лошия.“ -из “ Под манастирската лоза“ на Елин Пелин

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 01-2000
Период до: До момента
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: "Българска филология"
Професионална квалификация: Учител
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски",гр. Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по български език и литература
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
11-2014До момента5-та степенДИПКУ, гр. Стара Загора
11-2016До момента4-та степенДИПКУ,гр. Стара Загора
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 19
от които Учителски стаж: 14
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019"Първа долекарска помощ"16Център за образователни инициативи, гр. София
09-201909-2019"Работа в мултикултурна/интеркултурна среда"16Фондация "Кузманов"
11-201811-2018"Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба."16"Коректив експрес" ЕООД,гр. Силистра
10-201810-2018"Презентационни умения на учителя"16Фондация "Кузманов"
11-201811-2018"Електронна класна стая в училище"16"Кабината БГ" ООД, гр. София
10-201810-2018"Работа с деца и ученици със специални образователни потребности."16"РААБЕ"
10-201710-2017"Професионалното портфолио-интрумент за повишаване на постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя"16"РААБЕ"
11-201711-2017"Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA 2018"16"НЦПКПС", гр. София
11-201611-2016"Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците"16"Институт за следдипломна квалификация-отделение при УНСС"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
11-2019"Първа долекарска помощ"1 кредит16"Център за образователни инициативи"
09-2019"Работа в мултикултурна/интеркултурна среда"1 кредит16Фондация "Кузманов"
11-2018"Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба"1 кредит16"Коректив експрес" ЕООД,гр. Силистра
10-2018"Презентационни умения на учителя"1 кредит16Фондация "Кузманов"
11-2018"Електронна класна стая в училище"1 кредит16"Кабината БГ" ООД
10-2018"Работа с деца и ученици със специални образователни потребности"1 кредит16"РААБЕ"
10-2017"Професионалното портфолио-инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя"1 кредит16"РААБЕ"
11-2017"Четивната грамотност на учениците и оценяването PISA 2018"1 кредит16"НЦПКПС"
11-2016"Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците"1 кредит16"Институт за следдипломна квалификация-отделение при УНСС"

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпределения и преструктурира съдържанието при необходимост.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
"Подкрепа за успех"

Период от: 10-2019

Период до: До момента

Допълнителна подкрепа по "Подкрепа за успех " на 10 ученици от 10.клас.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации, ситуационни игри, казуси.

Период от: 09-2016

Период до: До момента

TEAMS, ZOOM

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Онлайн обучение

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
TEAMS, SCkOLO

Период от: 03-2020

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Български език и литература
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Български език и литература
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018, 2016/2017
Български език и литература
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2016/2017
Български език и литература
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2017/2018, 2016/2017
Български език и литература
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2016/2017
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаТехнически умения и компетенции
 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

Призови места на национални литературни състезания.

 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място

Учебна година: 2018/2019

Национален конкурс "Вечната книга и ние",извън календара на МОН

Постигнат от: Симона Чакърова

Трето място

Учебна година: 2018/2019

Национален конкурс "Национален парк "Рила"- познат и непознат", по календара на МОН

Постигнат от: Симона Чакърова

Първо място

Учебна година: 2018/2019

Национален конкурс "Любовта в нас", по календара на МОН

Постигнат от: Соня Щуркова

Първо място

Учебна година: 2018/2019

Национален конкурс "За хляба наш...", по календара на МОН

Постигнат от: Симона Чакърова

Трето място

Учебна година: 2019/2020

Национален конкурс за пътепис- приключение на името на Милка и Емил Коралови

Постигнат от: Симона Чакърова

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Ученически парламент

Учебни години: 2019/2020

координатор

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе