Учител

Васил Димитров

Портфолио на учителСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 12 години и 10 месеца
Учителски стаж : 2 години
В момента:
Заемана длъжност в момента: Учител
Институция: Средно училище "Свети свети Кирил и Методий"
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 7
За контакти:
Телефон: 0896924794
Имейл: v.dimitrov@ecoschoolplovdiv.bg vasovad83@gmail.bg
Националност: България
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалност
10-201611-2017ВисшеМагистърПУ "Паисий Хилендарски"Образованието по български език и литература в средното училище
09-200109-2005ВисшеБакалавърПУ "Паисий Хилендарски"Български език и история
 1.3 Квалификационни кредити
Година и месецПродължителност на квалификациятаБрой получени кредитиОбучителна институция
11-201816 часа1 кредитСтартегия ЕООД
03-201816 часа1 кредитЮнивърсъл скул ЕООД
02-201816 часа1 кредитЦентър за творческо обучение
11-201716 часа1 кредитЦентър за творческо обучение
11-201716 часа1 кредит"ЦЕНТЪР ПРОТЕКТА" ЕООД
10-201716 часа1 кредитЦентър за творческо обучение
07-201716 часа1 кредитЮнивърсъл скул ЕООД
 1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
06-2017До моментаСредно училище "Свети свети Кирил и Методий"Учител
 1.6 Учебни предмети и класове
История и цивилизация

9-ти клас

Уч. година/години: 2017/2018, 2016/2017

История и цивилизация

10-ти клас

Уч. година/години: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017

История и цивилизация

11-ти клас

Уч. година/години: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017

История и цивилизация

12-ти клас

Уч. година/години: 2018/2019

История и цивилизация

8-ми клас

Уч. година/години: 2016/2017

История и цивилизация

8-ми клас

Уч. година/години: 2017/2018

 1.7 Ръководител
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2016/2017
12-ти клас2017/2018
 1.8 Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучението
09-2017До моментаУниверситетМедицински университет ПловдивКурсБългарски език Виж повече
 1.10 Любим цитат
Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си, търпи критики и умее да приема съвети.

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Социални умения и компетенции Виж повече
Организационни умения и компетенции Виж повече
Технически умения и компетенции Виж повече
Артистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
2.2Методи на преподаване

Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето.

Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

Моята философия на преподаване поставя в центъра на учебно възпитателния процес ученика, с неговата

 познавателна, емоционална и творческа дейност.  Необходимо е да му се даде възможност да мисли, да твори,

да се учи от грешките си. Смятам, че всички ученици имат силни страни и моята целта е да ги идентифицирам. 

Моята роля преди всичко е да ги науча да  мислят, да открия и развия таланта и способностите им, да им дам

съвет и помощ когато има нужда.

      Стремя се да бъда пример за подражание. Непрекъснато давам примери от живота си и живота на хора,

преуспели със знанията и възможностите си и по този начин ги мотивирам.  Опитвам се да респектирам, но и да

вдъхвам доверие и загриженост. Държа на дисциплината и съм достатъчно взискателен към знанията,  като

оценявам свободата на мислене и поощрявам идеите. Създавам ясни и точни правила за поведение без да ги

променям.

      Моята задача е да формирам у тях позитивно отношение към ученето, да напътствам техните търсения, да

стимулирам развитието на индивидуалните възможности на всеки ученик, да му помагам и да го насърчавам.

      За мен иновацията е неизбежен процес в образованието. Времето и технологиите се променят постоянно. С тях

се променят и интересите на децата. За да им привлека вниманието и интереса и да ги  насоча  към  желаните от

мен цели, се опитвам да ги прилагам постоянно.

Покажи още
 2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност

Основни функции:

- Планиране и подготовка на учебния процес.

- Провеждане на обучение по съответните предмети.

- Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; отговарят на различни образователни потребности на учениците; мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Фокусиране върху индивидуалните потребности и включването на учениците в процеса на учене.

- Работа в методическото обединение.

- Оценяване на образователните резултати/Скали за оценка /по ДОС.

 

Използвани  съвременни методики:       

Дискусия -  начин за развиване на комуникативните и езиковите умения на учениците.

Методът на проектите -при него учениците работят самостоятелно или в малка група по определена тема. Учителят главно е консултант

Мозъчна атака - Тя се използва за стимулиране на творческата активност на учениците по дадена тема или въпрос.

Методът на проблемната ситуация или решаване на проблемен въпрос графични модели и таблици - важно нагледно средство.

 

Образователна програма и учебно–методическа литература:

Учебната програма, по която работя, е съобразена с ДОС; с училищния учебен план; с учебната програма на съответния учебен предмет в гимназиален етап; със стратегията за развитие на училището; с индивидуалните потребности, способности и интереси на учениците.

 

Използвани образователни технологии:

Учебен процес в спокойна и творческа среда с приятелско отношение и персонално внимание към всеки ученик.

Интерактивни интернет и авторски мултимедийни продукти за обучение.

Инструментариум за формиране на  комуникативни и комуникационни умения, критично и конструктивно мислене и за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка полезността на информация от различни източници, за определяне на достигнатото ниво на усвояване на знания и формиране на умения и планира задачи за подобряване на  резултатите и подкрепа чрез включване в дейности за компенсиране на установени пропуски.

Покажи още
 2.5 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Разработване на презентации и доклади

Учебна година: 2017/2018

Файл: | | | |

 2.8 Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Общински кръг на олимпиада

Учебна година: 2017/2018

Разработване на материали и провеждане на общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация за учебната 2017/2018 г.

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения

Участие в разработване на учебници и учебни помагала по български език за чуждестранни студенти в Медицински университет - Пловдив.

 

2016/2017 г.
Удостоверение за участие

Тип: Грамота

2017/2018 г.
Сертификат за публикация

Тип: Грамота

 6. Авторство

Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
Тестове за проверка и оценка на знанията

Тип: Методически материал

Роля/Принос: Автор

Година на представяне: 04-2019

Файл: | | | |

 7. Лични творби

Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
07-2019 г.
Доклади

Тип: Друго

 8. Bзаимодействие

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеЗаинтересована странаГодина и месецОписание
Абитуриентски бал 2018Родители05-2018 Виж повече

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе