Учител

Светла Минкова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Светла
Презиме: Костадинова
Фамилия: Минкова
Националност: България
Телефон: 0889144859
Имейл: svetla.dekemvri@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ "Христо Ботев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-2014До моментаСУ,,Христо Ботев'' Горна Малинаучител ЦОУД
 3.  Любим цитат
,,Всеки успех започва със самодисциплина.''

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 06-2015
Период до: 06-2019
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Специална педагогика
Професионална квалификация: Ресурсен учител
Образователна институция: Софийски университет
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-201910-2020МагистърНачална училищна педагогиканачален учителСофийски университет
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 18 години
от които Учителски стаж: 10 учителски стаж
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
10-201710-2021Оne drive за учебни цели16СУ,,Христо Ботев'', Горна Малина
09-201809-2018Работа с учебна документация.Работа с електронен дневник в платформата Shkolo.bg8СУ "Христо Ботев" Горна Малина
09-201809-2018Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема “домашно насилие” 4СУ,,Христо Ботев''Горна Малина
02-201902-2019Електронни учебници и мястото им в универсалния педагогически модел4СУ "Христо Ботев" Горна Малина
02-201902-2019Иновации и споделяне на добри педагогически практики4СУ,,Христо Ботев'', Горна Малина
09-201909-2019Работа с училищна документация. Преминаване изцяло на електронен дневник 4СУ,,Христо Ботев'', Горна Малина
02-202002-2020Споделяне на добра педагогическа практика.4СУ,,Христо Ботев'', Горна Малина
03-202003-2020Стратегии на учене в електронна среда 10СУ,,Христо Ботев'', Горна Малина
04-202004-2020Компетентностният подход в обучението 4СУ,,Христо Ботев'', Горна Малина
03-202103-2021Усвояване на стратегиите за учене в часовете по самоподготовка в целодневна организация и връзка между учител по предмет и учител в ЦОУД.8Teams
09-202109-2021Умения за самооценка – атестиране на педагогическите специалисти 12СУ,,Христо Ботев'', Горна Малина
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-2017Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности1 кредит8Тракийски университет Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Стара Загора
10-2018 Индивидуална форма, индивидуални учебни планове и програми1 кредит16РЦПППО-София област
09-2020Помощник на учителя и неговите функции1 кредит16РЦПППО-София област
06-2020Разстройства на психологичното развитие. Поведенчески и емоционални разстройства с начало,типично за детството и юношеството 1 кредит16Сдружение Център за обучение и квалификация
01-2020Изследователски подход в обучението по математика в начален курс 1 кредит16Бит и Техника ООД Варна
09-2021Формиране и мотивация на екипи в педагогическата практика. Мениджмънт в образувателната система 3 кредита48Изоблок ООД Казанлък
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишни тематични разпределения

Период от: 09-2018

Период до: 05-2019

Годишни разпределения ЦОУД за 1 клас. Съобразени с изискванията на МОН и са на хартиен носител.

Годишно тематично разпределение

Период от: 09-2019

Период до: 05-2020

Годишни разпределения за 2клас са съобразени с изискванията на МОН и са отразени в електронен дневник Shkolo

Годишно разпределение

Период от: 09-2020

Период до: 05-2021

Годишно тематично разпределение за 3 клас ЦОУД съобразено с изискванията на МОН и отразено в електронен дневник Shkolo .

Годишни тематични разпределения

Период от: 09-2021

Период до: До момента

Годишните тематични разпределения за 4 клас са съобразени с изискванията на МОН и отразени в електонен дневник Shkolo.

Файл: | | |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Допълнителна подкрепа

Период от: 09-2016

Период до: 09-2021

Участвам в Екипите за допълнителна подкрепа на учениците със СОП. Обучението има за цел да даде полезни знания и умения,особено практически насочени. Приоритет в обучението е създаването на емоционален комфорт,изграждане на чувство за сигурност и доверие. 

Файл: | |

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Иновативни методи

Период от: 09-2016

Период до: 09-2021

Иновативните методи оказват положително въздеиствие в образователния процес. В работата си използвам екипната работа, разговори и образователните платформи Уча се, Академико,Learning.apps,електроните учебници.

Файл: |

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Позитивна атмосфера

Период от: 09-2016

Период до: 09-2021

За постигане на позитивна  работна атмосфера  споделям част от дейностите организирани и проведени :

- посещение до Младежки театър 

- през месец февруари 2020г., посещение на паметника Арабаконак

- разходка на открито

- изработване на мартеници и дървена мартенска лъжица с бял и червен конец

- украсяване на класната стая за Коледа и Нова година

- изработване на подарък за 8 март

- изработването на табла за предстоящи празници

- Коледен благотворителен базар

Покажи още

Файл: | |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Урок

Период от: 09-2016

Период до: 09-2021

За всеки  час изготвям  план-конспект и презентации към дадени уроци с цел по добро усвояване на учебното съдържание. Използвам екипната  и индивидуална работа. 

Файл: | | |

Констативни протоколи

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

За справка - съхранени от ръководството на училището

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Дидактични материали

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Учебно помагало по математика с цел усвояване на учебния материал, съобразен с възрастта на учениците. Използвам също и дидактични игри по Български език и литература, като по този начин учениците постигат съсредоточеност, участват в социални взаимоотношения, поставят си определени цели и се стремят да ги постигнат.

Файл: |

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Книжовноезикови норми

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Спазвам книжовноезиковите норми и  изисквам от  учениците да  ги спазват.  Пример - Празник на буквите, урок през учебната 2020-2021г. с участието на третите класове 3а и 3б клас - изразително четене на стихове свързани с 1-ви ноември Ден на народните будители.

Файл: |

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Диагностика или проверка и оценка на постигнатите от учениците резултати

Период от: 09-2016

Период до: 09-2021

Използвам тестове на хартиен  носител, който са съобразени с преподадения до този момент учебен материал, както  и електронни тестове от образователната платформа Уча се и упражнения  към урока. В началото на часа се актуализират старите знания . Тестовете на хартиен носител ги съхранявам в училище. Родителите са запознати с резултатите.

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Анализ на усвоените компетентности от страна на учениците

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Извършвам вътрешно оценяване на входно и изходно ниво на учениците, като прилагам критериите. За справка - съхранени в училище.
 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Информира родителите

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

Използвам електронен дневник. Родителски срещи, както и разговор по телефон с родителите на учениците от класа и учениците със СОП.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Етичен кодекс

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

Етичния кодекс е споделен  на сайта на училището. Всяко дете е уникално само по себе си. Аз в работа си уважавам учениците не ги деля давам възможност да изразяват мнение. Работя в най - добрия интерес на детето. В края на часовете провеждам петминутка БДП, като отразявам в електрония дневник. Запозната съм с механизма за противодействие на тормоза и насилието. Стремя се за изграждане на сигурност и доверие и сътрудничество.

Покажи още
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Мотивация

Период от: 10-2017

Период до: До момента

При всяка една възможност се стремя да формирам гражданска позиция в учениците и стремеж към общ краен резултат , работа в екип, толерантност . Включването на класа в изработването на табла във връзка с предсточщи празници . Учатия в училищни мероприятия с учениците в класа . Екипна работа - пример украсяване на класна  стая. Изработване на сувенири за Коледен благотворителен базар .

Покажи още

Файл: |

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Организиран отдих и спорт ,самоподготовка ,занимания по интереси
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2017/2018
Организиран отдих и спорт ,самоподготовка ,занимания по интереси
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2018/2019
Организиран отдих и спорт ,самоподготовка ,занимания по интереси
Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2019/2020
Организиран отдих и спорт ,самоподготовка ,занимания по интереси
Клас :
3-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
03-202009-2021Технически умения и компетенции Виж повече
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Изпълнение на стратегията

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

В работа си се ръководя от Етичния кодекс и участието ми в изпълнение на стратегията е :

- учител съм в ЦОУД

- ресурсен учител - стремя се да оказвам педагогическа подкрепа на учениците и на учениците със специални образователни потребности. Задачата ми при работа е развитието и формиранетоо на познавателни, практически и комуникативни умения.

-стремя  се  повишаване качеството на ефективността на училищното образование и възпитание

- взаимодействие с родители

 

Покажи още
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Педагогическа комуникация

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

Осъществявам екипна работа с психолога и логопеда в училище, както и с класните ръководители.Екипна работа при изготвяне на план- подкрепа на учениците със специални образователни потребности.  Участвам във всички педагогически съвети, докладвам за резултатите на учениците със специални образователни потребности в края на първи срок и в края на учебната година. 

Покажи още
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Занимания по интереси

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

Изготяне на табла - екипна работа на учениците. Пример - тобло за Деня на християнсото семейство .

Файл: |

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Взаимодействие с родители

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

Активно взаимодействам с родители. Родителски срещи, отразявани е дневника на класа, разговор с родителите по телефон. Класът има затворена социална група.

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подпомагане на млади, новоназначени учители

Период от: 09-2019

Период до: 10-2021

Оказвам подкрепа   на колеги при работата  с учениците със специални образователни потребности. 

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Професионално развитие

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

Бих искала да участвам в курсове и квалификации, които помагат да обогатят и развият знанията и уменията ми като педагог и специалист.

 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
Длъжностна характеристика

Период от: 09-2016

Период до: 10-2021

Завършила съм специална педагогика и начална училищна педагогика . 

- Включвам се във вътрешните квалификации .

- Вземам участие в обучение и семинари проведени в Ресурсен център София област .

- Спазвам етничният кодекс .

- Прилагам Наредбата за приобщаващото образование при работата ми с учениците със специални образователни потребности . 

- Спазвам отговорността за опазване на живота и здравето на учениците .

- спазвам графика за дежурство

 

Покажи още
 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
Нормативна уредба

Период от: 09-2016

Период до: До момента

 

В работа си използвам следните нарадби:

- Нарадба номер 11 за оценяване на учениците

- Наредба номер 8 за информация за системата на предучилищното и училищно образование

- Наредбата за приобщаващото образование

-Наредба номер 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

Покажи още
 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Отнася се отговорно към материалната база в училище. Допринася за опазването и обогатяването на училищното имущество.

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Отнасям се отговорно към опазване на училищното материално имущество 

Работя в екип с психолог , логопед и колеги .

Обучение  в  ОРЕС .Смятам ,че имам техническа готовност за работа от разстояние в електронна среда . 

Представям документите в срок .

Попълване на редосвно на електронен дневник .

Участвам в екипите за допълнителна подкрепа и в комисии в училище. 

Покажи още
Включва се активно в дейности по осигуряване на безопасна среда за учениците в учебно и извънучебно време.

Период от: 09-2017

Период до: 06-2021

Осигуряване на безопасна среда

Период от: 09-2016

Период до: 09-2021

Провеждане на 5 минутка в края на последния час иотразяване в електронен дневник.Теми свързани с безопасността - годишно тематично разпределение в часовете занимания по интереси.

Умения и компетентности

Период от: 09-2017

Период до: 10-2021

  Имам технически умения за работа в ОРЕC. Използвам електроните уроци, образователните платформи Уча се, Академико, Learning apps. Взаимодействам с колеги и родители.

Работа в екип

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Работя с колегите в екип. Участвам в Екипите за допълнителна подкрепа и в Комисията при бедствия и аварии, защита при терористичнии заплахи.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Коледен благотворителен базар

Учебни години: 2018/2019

Изработване на сувенири от учениците.

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе