Учител

Стоянка Мачкова

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Стоянка
Презиме: Димитрова
Фамилия: Мачкова
Националност: България
Телефон: 0887552463
Имейл: machkova1@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ Димитър Талев, гр. Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-198406-2010НПГ Димитър ТалевУчител
09-2010До моментаНПГ Димитър Талевстарши учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 06-1984
Период до: 06-2005
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Учител по слаботокова практика,
Професионална квалификация:
Образователна институция: Полувисш институт за учители по практика М. И. Калинин гр. Сливен
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
10-2005До моментаМагистърДизайн и технология на облеклотоТехнолог-конструкторЮЗУ "Неофит Рилски"
07-2003До моментаБакалавърТекстилна техника и технологияТекстилна техника и технологияЮЗУ "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 43
от които Учителски стаж: 37
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ-Основен курс16Академия Първа помощ
12-201912-2019Методика на обучението по безопасност на движението32Център за продължаващо обучение, РУ „Ангел Кънчев“
11-201811-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредба16Коректив Експрес“ ЕООД
12-201812-2018Електронна класна стая 16„ КАБИНАТА БГ ООД
10-201810-2018Работа с деца и ученици със специални образователни потребности16РААБЕ
11-201611-2016Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни модели16Институт за следдипломна квалификация, гр. София
11-201411-2014Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище8РААБЕ
10-201510-2015Планиране и организация на педагогическата дейност. ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
01-200701-2007Базови и специфични компютърни умения за учители40Майкрософт България
03-201803-2018Практически въпроси по прилагане на кодекс на труда и колективен трудов договорОбразование без граници БГ 2012
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
10-2010До моментаУдостоверениеПета ПКСДизайн и технология на облеклотоДИУУ - София

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпледеления и преструктурира съдържанието при необходимост.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Комуникации с родители и ученици

Период от: 06-2016

Период до: 03-2020

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации,ситуационни игри,казуси

Период от: 09-2019

Период до: 03-2020

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Самостоятелна работа

Период от: 09-2019

Период до: 03-2020

Учениците работят самостоятелно по зададени задания,групова работа

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистационно обучение

Период от: 03-2020

Период до: 03-2020

Използване на скици за онагледяване на учебното съдържание.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Shkolo,Teams

Период от: 03-2020

Период до: 03-2020

Инструкционни карти,задания,проекти

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Разработване на индивидуални практически задания за ДКИ

Период от: 09-2019

Период до: 03-2020

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Презентиране

Период от: 09-2019

Период до: 03-2020

Възпитаване и формиране у учениците чувство за отговорност,взаимна подкрепа.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика по преобразователна техника
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учбна практика по аналогова схемотехника
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учбна практика по специалността
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика Електромонтажна
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Електрически машини и апарати
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Лабораторна практика по електрически машини
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Електроснабдяване
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Монтаж и експлоатация
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Осветителна техника
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2019/2020, 2018/2019
11-ти клас2017/2018
10-ти клас2016/2017
9-ти клас2015/2016
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-201903-2020Социални умения и компетенции
09-201903-2020Организационни умения и компетенции
09-201903-2020Технически умения и компетенции
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Комуникация с родители

Период от: 09-2019

Период до: 03-2020

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подкрепа на новоназначени учители

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе