Учител

Снежана Пачеджиева

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Снежана
Презиме: Костадинова
Фамилия: Пачеджиева
Националност: България
Телефон: 0898383831
Имейл: sneja76@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокапска професионална гимназия"Димитър Талев",гр.Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200409-2010НПГ "Димиър Талев"Учител
09-2010До моментаНПГ "Димитър Талев"старши учител
 3.  Любим цитат
Умните хора решават проблеми, гениалните ги предотвратяват.

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2004
Период до: 09-2005
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Лека и хранителна прмишленост
Професионална квалификация: Индустриален инженер
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-2005До моментаМагистърДизайн и технология на облеклотоЮЗУ "Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 23
от които Учителски стаж: 16
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ-Основен курсАкадемия Първа помощ
12-201912-2019Методика на обучението по безопасност на движениетоЦентър за продължаващо обучение, РУ „Ангел Кънчев“
11-201811-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредбаКоректив Експрес“ ООД
12-201812-2018Електронна класна стая „ КАБИНАТА БГ ООД
10-201810-2018Ефективни техники за работа с родителиРААБЕ
10-201710-2017Професионалното портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика за оценка и самооценка на дейността на ученикаРААБЕ
11-201611-2016Техника за стимулирането на логическото мислене, въображението и паметта у ученицитеИнститут за следдипломна квалификация- отделение при УНСС
10-200810-2008Организация на образователния процес по професионална подготовка- текстил и облеклоДИУУ София
10-201510-2015Планиране и организация на педагогическата дейност. ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
11-201411-2014Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училищеРААБЕ
07-201407-2014вътрешни одитори на УСУК в професионалните гимназии ЦМКС, Велико Търново
09-201310-2013Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОПНИОКСО
07-201107-2011Методика на ориентираното към действие обучение
01-200701-2007Базови и специфични компютърни умения за учителиМайкрософт България
07-200807-2008Съвременни технологии в производството на облекло
10-200810-2008Train the sewingtrainerGTZ
05-200905-2009Work- and methods - trainerGTZ
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
11-2017До моментаУдостоверениеПърво ПКСДИУУ-София
12-2013До моментаСпециализацияТехнология в обучението по технически и технологични дисциплиниДИУУ-София

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпледеления и преструктурира съдържанието при необходимост.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Комуникации с родители и ученици

Период от: 05-2016

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации,ситуационни игри,казуси

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Shkolo

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Използване на онлайн платформа за оценяване,контрол,отзиви и комуникации с родители,ученици

Тип: Преподаване

Teams,zoom

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Решаване на казуси,задания,проверка.

Тип: Оценяване

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Самостоятелна работа

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Учениците работят самостоятелно по зададени задания,групова работа

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистационно обучение

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Използване на скици за онагледяване на учебното съдържание.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Shkolo,Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Инструкционни карти,задания,проекти

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Разработване на индивидуални практически задания за ДКИ

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Презентиране

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Възпитаване и формиране у учениците чувство за отговорност,взаимна подкрепа.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Учебна практика по Технология на облекло от текстил
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика по Моделиране на облекло от текстил
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Технология на облекло от текстил-ЗИП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процеси и машини в шевната промишленост-СПП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процеси и машини в шевната промишленост-РПП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Машини в шевната промишленост-РПП
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процеси в шевната промишленост-РПП
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
10-ти клас2019/2020
12-ти клас2018/2019
12-ти клас2017/2018
11-ти клас2016/2017
10-ти клас2015/2016
9-ти клас2014/2015
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
05-2020До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
05-2020До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
05-2010До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Насърчавам учениците да участват в състезания и конкурси

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Комуникация с родители

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подкрепа на новоназначени учители

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.9  Статия
Модел за изработване на поясни изделия чрез използване на инструкционно-технологична документация

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 12-2017

Педагогически анализ на технология за изработване на поясни изделия

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 12-2017

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе