Учител

Снежана Найденова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Снежана
Презиме: Маринова
Фамилия: Найденова
Националност: Български
Телефон: 0878991448
Имейл: sneji620828@abv.bg
Тип на институцията : РЦПППО
Име на институцията: РЦПППО - Плевен
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-2009До моментаРЦПППОРесурсен учител
 3.  Любим цитат
"Знанието говори, мъдростта слуша"

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1977
Период до: 06-1980
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Средно образование
Професионална квалификация: гимназиален етап
Образователна институция: ОУ"Васил Левски" град Ябланица
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
НУП - ВТУ № 00586 от 1996 год.
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-201709-2021старши ресурсен учителРесурсен учител 2-ра степенСУ,,Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 34 год и 5 месеца
от които Учителски стаж: 34 год.и 5 мес.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
09-201709-2021РЦПППО
09-201709-2021Вътрешна квалификация28РЦПППО град Плевен
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
02-2017"Екипите за личностното развитие в училищата и детските градини"Удостоверение № ЕС - 3016/25.022017г.1 кредит16ръководител Атанас Кузманов
07-2017"Интерактивни методи за преподаване с драма - игра за деца и ученици със СОП1 кредит16доцентд-р.Иван Стоичев - УНСС
11-2017Удостоверение№ 5438/26.11.17г. участвала в пета Национална Педагогическа конференция на тема " Иновативно образование"1 кредит16Фондация "Кузманов"
11-2017служебна бележка тема: "Социални аспекти на приобщаващата среда "- изнесен доклад1 кредитФондация "Кузманов"
06-2018Удостоверение № 85269/04.07.18г. "Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности"1 кредит16РААБЕ
11-2018Удостоверение № ЕС- 9970/18.11.2018год."Интерактивни методи на обучението 1 кредит16Фондация ,,Кузманов"
11-2018служебна бележка за изнесен доклад на тема "Приобщаващо образование- модел за промяна на нагласите спрямо учениците със СОП "1 кредитФондация "Кузманов"
07-2019удостоверение № 102564/11.07.19г.на тема"Работа в хетерогенна класан стая.Педагогически методи и подходи за индивидуално обучение"1 кредит16РААБЕ
04-2019Сертификат от 20.04.19г. на тема " Модели на кообучение " - проф.Анелия Гърбачева и Зоя Кокалова НУ"Цани Гинчев" град Лясковец
11-2019Дискусионен форум на тема "Приобщаващото училище и благополучие на учениците"НУ"Цани Гинчев" - град Лясковец
11-2020Грамота за участие в регионална среща в електронна средаАлбена Тотева РУО - Плевен
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
ритмично разпределение на учебното съдържаниеи съобразяване с интересите на учениците сспряма техните потребности

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Планирам ефективно дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в учебната програма за придобиване на съответния вид подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план. Познавам задълбочено ДОС за предучилищното образование / общообразователната/

профилираната /професионалната подготовка и учебните програми по учебните предмети за съответните класове, в които преподавам и проявявам гъвкавост при съобразяването им с възможностите, интересите и потребностите на децата и учениците, с които работя.

Покажи още
 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Доказателства за допълнителна подкрепа за личностното развитие на учениците

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Познавам задълбочено предвидените нормативни възможности за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и извършвам ефективно планиране на образователната си дейност с децата и учениците, като осъществявам необходимите взаимодействия с ръководния екип, координатора на процеса на предоставяне на обща и допълнителна подкрепа в училищата където съм работила и с други педагогически специалисти.

Покажи още
 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Използвани методиза преподаване /диагностика и оценяване на резултатите на учениците."

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Обмислям задълбочено и планира /заедно с преподавателите и класните ръководители/ иновативни методи за преподаване/ диагностика и за оценяване на резултатите на учениците. Планираме  и се използват разнообразни учебно-технически средства, електронни ресурси и др., като всяко едно от тях е апробирано предварително и използването му в хода на урока е точно определено и съответства на темата и дейността, за които е предвидено. Ресурсният учител познава възможностите на информационните и комуникационните технологии и механизмите за интегрирането и приложението им в образователния процес. Чрез разнообразни методи, подходи и средства учителят съумява да ориентира образователния процес към придобиване на ключови компетентности от учениците.

Покажи още
 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Поддържанена позитивна работна атмосфера , с цел постигане на планираните резултати"

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Аз каато ресурсният учителят осъществявам ефективно наблюдение и контрол на дейностите в  групата, поддържам позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати.

Старая се да разпределям правилно времето си за изпълнение на задачите и учебното време се използва максимално за целите на обучението. Установени са ясни и позитивни правила в ресурсния кабинет и класната стая при работа в клас.

По време на учебните часове е създадена положителна атмосфера на доверие и сътрудничество между учителя и учениците. Учителят проявява взискателност, съчетана с уважение към личността на ученика. Налице е ясно разпределение на отговорностите и добро взаимно разбирателство.

Покажи още
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Използвани възможности на индивидуална и екипна работа.

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

 Съумявам да използвам  творчески възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешнопредметните връзки и интерактивните методи на обучение.

Познава техники и начини за формиране в децата и учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници. Справям се с проблемни ситуации в работата с деца със СОП, с обучителни трудности, от уязвими общности и др., . Ефективно прилагам иновативни и интерактивни методи на обучение, ориентирани към напредъка на всяко ученик съобразно и индивидуалните потребности. Мотивирам учениците за работа в екип. Използвам  разнообразни дидактически инструментариуми, вкл. създадени и  от мен, а също и електронни ресурси, съответстващи на целите на съответния урок и на възможностите и интересите на учениците. Изготвените обучителни и образователни материали за часовете са прецизно подготвени и напълно съответстват на темите. Материалите са съобразени с различните потребности на учениците и същите способстват във висока степен за развитието им.

Покажи още
 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Избор на подходящи дидактически материали

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Използвам сравнително редовно дидактически материали, съответстващи на целите на съответния урок. Същите съответстват в удовлетворителна степен на темите, както и с потребностите на учениците.

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Спазване и контрол на книжовноезиковите норми на българският език.

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Познавам  и прилагам ефективно книжовните езикови норми на съвременния български език. Проявявам взискателност към учениците. Познавам и прилагам книжовните езикови норми на съвременния български език.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Диагностика

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Умело разработвам заедно с класния ръководител  и прилагам ефективен инструментариум за проверка и оценка (диагностика) на постигнатите резултати на учениците, за определяне на достигнатото равнище на усвояване на знания и придобиване на умения от всеки ученик. 
Оценяваме/диагностицираме, за да установи и измери постигнат резултат, дава обратна връзка и препоръки на родителите за подобрение. Умее да използва подходящи методи, средства и подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка и постигнатите резултати от  учениците и да определя критерии и показатели за оценяване на знанията и уменията на учениците, с които запознава както групата, така и отделния ученик

Покажи още
 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на учениците при вътрешно и външно оценяванеи осигуряване на необходимата подкрепа.

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Познавам държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението на учениците и за предучилищното образование. Използвам оценяването/диагностицирането за проследяване на напредъка и установяване на областите с нужда от подкрепа. Търся подкрепа по отношение на използването на средства, методи и подходи при затруднения. Имам ясно формулирани изисквания към знанията на учениците. 

В преобладаващата част от случаите учителят мотивира оценките си, запознава родителите с резултатите на децата/учениците и дава конкретни индивидуални препоръки и насоки за постигане на напредък.

Покажи още
 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Дейности за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Осигурявам  обективна и навременна информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати от ученика ии  информирам родителите за тях и определям мерки за допълнителна подкрепа, консултиране и коригиране, като използва конструктивно обратната връзка за подобряване на преподавателската си работа.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Дейности , примери за ръководство на учениците

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Споделям грижата и отговорността за учениците,като мое задължение да  формирам умения за работа в екип, мотивирам ги за участие в планираните дейности и за самостоятелно учене, възпитавам ги в дух на толерантност и формира гражданска позиция.

 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Дейности за доказателства за възпитание и формиране на гражданска позиция

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Проявявам активност и ангажираност за възпитанието и формирането на гражданска позиция у учениците. В групата е създадена атмосфера на сигурност, доверие, толерантност,сътрудничество и взаимопомощ. Всяко незадоволително поведение се коригира ефективно.  Давам личен пример с уравновесеност на поведенческите и емоционалните изяви, което внушава уважение.

Покажи още
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-201709-2021Социални умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

С положителните резултати на учениците , отразяващии индивидуалния напредък са запознати техните родители. Заедно с класния ръководител правим екипна среща и там запознаваме родителите с техните постижения. Иам ученици които от допълнителна подкрепа минават на обща подкрепа благодарение на усилията коита са положили класиня ръководител, аз като ресурсен учител , родител и ие на последно място самият ученик.

Покажи още
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Преминава от допълнителна подкрепа на обща

Учебни години: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018

Гордея се с учениците които постигат ДОС за съответния клас и преминават от допълнителан на обща подкрепа. Също така се гордея и със себе си , че благодарение на екипната работа която вършим с класен ръководител, родител , та дори и възпитател учениците показват много добри резултати  Това са ученици и от ОУ"Лазар Станев" и НУ"Патриарх Евтимий" Доказали ас , че ен асмо в начален етап показват ддобри резултати , а и в прогимназиален етап.

Покажи още
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Разработване и изпълнение на стратегия за развитие на институцията

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Участвам пълноценно и ефективно в дейностите, свързани с разработването и изпълнението на стратегия за развитие на институцията, както и в актуализирането и в изпълнението на конкретни дейности и задачи.

 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Педагогическа комуникация с оглед положително въздействие на учениците

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Създавам и поддържам конструктивни професионални взаимоотношения. Ефективно сътруднича с колеги, с родители и със заинтересовани страни с цел пълноценно развитие и подкрепа на всеки ученик. Предлагам решения и търся подкрепа за подобряване на резултатите на учениците.. Насърчавам колегите си и родителите да дискутират, обменят идеи и да работят съвместно за разрешаването на проблеми, свързани с децата и учениците.Включва се  в дейността на педагогическия съвет, прави предложения, изразява становища относно различни аспекти на училищните политики.

Покажи още
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Участие в организиране и порвеждане на състезания, конкурси,концерти, занимания по интереси

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Проявявам действеност и активност при организирането и провеждането на  състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси  на педагогическо взаимодействие в начално и прогимназиално образование.

Активно  се включвам  и давам предложения и влагам усилия за подобряване процеса на работа, ангажирам се с изпълнението на допълнителни задачи.

Покажи още
 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Професионално развитиеи повишаване на квалификацията

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

 Потребност от продължаваща квалификация, определям и постигам целите, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.Постоянно разширява знанията си както чрез самоподготовка, така и чрез включване в организирани обучения.Споделя усвоените нови знания и ги прилага на практика.Има задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити.

Покажи още
 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
Вътрешни квалификации

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Ефективно изпълнявам отговорностите си. В срок и качествено изпълнявам възложените задачи. Спазва вътрешните правила и инструкциите за работа. При необходимост довършвам или изпълнява спешни задачи. Показвам високо качество на работа, прецизност и точност при изпълнение на задачите. Постига целите в определеното време. Преодолявам възникнали трудности и информира за крайния резултат. За атестационния период има задължителния брой академични часове участие във вътрешноинституционалната квалификация за всяка от годините в периода на атестиране. Споделям усвоените нови знания и ги прилагам на практика. Ефективно използвам ресурсите на институцията, обогатявам ги, търся и предлагам допълнителни възможности за подобряване. Разбирам и изпълнявам образователната политика на институцията, като изяснява на колегите си и ги подпомагам за реализиране на поставените цели. Оказвам методическа и организационна подкрепа и наставничество.

Покажи още
 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Примери и доказателства определени от директора

Период от: 09-2017

Период до: 09-2021

Идентифицирам собствените потребности от продължаваща квалификация, определям и постигам цели, ориентирани към непрекъснато професионално развитие.Постоянно разширявам знанията си както чрез самоподготовка, така и чрез включване в организирани обучения.Споделя усвоените нови знания и ги прилага на практика.Има задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити.

Покажи още
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме

Изнесен доклад на v Национална Педагогическа конференция, организирано от фондация "Кузманов" и "Кузманов и образование" в периода от 24-26.1120217год. на тема "Социални аспекти на приобщаващата среда" и е публикуван в специализирано издание - Сборник с добри "Педагогически парктики за иновативно образование"

Изнесен доклад на шеста Националан Педагогическа конференция на тема"Съвременни методи ан обучение" , организирана от фондация "КУЗМАНОВ" и "КУЗМАНОВ ОБРАЗОВАНИЕ" в периода16.-18.11.2018год.на тема "Приобщаващото образование - модел за промяна на нагласите спряма учениците със СОП " и е публикуван в специализирано издание  Сборник с добри "Педагогически практики за съвременни методи на обучение"

Покажи още
 5.9.8  Доклад за конференция
Социални аспекти на приобщаващата среда"

Роля/принос: Автор

Наименование на събитието/изданието : шеста Национална Педагогическа конференция- Банско

Резюме

Приобщаващата среда е съществена част от процеса на образование. Тя цели приемане на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за компенсиране и преодоляване на обучителните затруднения.

Покажи още

Година и месец на представяне: 11-2017

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе