Учител

Севдалина Кацарова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Севдалина
Презиме: Иванова
Фамилия: Кацарова
Националност:
Телефон:
Имейл: sevdalina.katsarova@edu.mon.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: 10. СУ "Теодор Траянов"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-200507-2011Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" гр. Сливенучител по английски език
10-200705-2008"Дом на учителя" гр. Сливен - курс по английски език за учители от други направленияучител по английски език
10-200805-2009"Училища Европа" гр. Сливенпреподавател по английски език
12-201004-2011EVN - курс по английски език по "Програма за развитие на човешките ресурси", гр. Сливенпреподавател по английски език
07-201101-2018Образователен център BRITANICA, гр. Софияпреподавател по английски език
04-201104-2014Изпитен център BRITANICAИзпитващ в сесиите на University of Cambridge ESOL Examinations
04-201607-2018Платформа за чуждоезиково обучение www.classroom.bgпреподавател по английски език
05-201704-2018"ДОЛИ Медия Студио"Превод и субтитри на филмова продукция
07-201801-2021Издателство Upper EarthПреводач на художествена литература
09-2021До момента10. СУ "Теодор Траянов", гр. Софияучител по английски език
 3.  Любим цитат
"Добрият учител показва посоката, в която да погледнеш, а не какво да видиш."

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-2001
Период до: 06-2005
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Приложна лингвистика и превод - английски и арабски език
Професионална квалификация: бакалавър
Образователна институция: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
10-200706-2008МагистърАнглийска филология. Лингвистика и превод.магистърВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново
10-200406-2005Следдипломна квалификация за придобиване на учителска правоспособностВТУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 11 год. 8 мес.
от които Учителски стаж: 11 год. 8 мес.

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно тематично разпределение

Период от: 09-2021

Период до: До момента

Изготвям годишен тематичен план за разпределение на учебното съдържание, съобразно ДОИ и МОН. 

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Използвам иновативни методи на преподаване:

SMART Notebook за интерактивна дъска 

Изготвяне на тестове във Google Forms

Използване на Join.me и Microsoft Teams за дистанционно обучение и консултации

Електронни учебници и помагала към Pearson.bg

Чрез тях внасям занимателен елемент, създавам условия за индивидуална работа, формирам навици за самоконтрол и самооценка.

Покажи още
 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Планиране

Период от: 09-2005

Период до: До момента

Планирам и построявам уроците в съответствие с възрастовите и индивидуалните особености на учениците.

Работа по двойки и групи

Период от: 09-2005

Период до: До момента

Проучванията в чуждоезиковото обучение доказват, че учениците се чувстват много по-предразположени да изразяват мисълта си на английски език, когато комуникират със своите съученици, вместо с учителя. Чувстват се по-спокойни, когато допускат грешки и приемат по-добре обратната връзка от страна на съучениците си. Ученици, които изпитват трудности с граматиката, могат да се изяват устно по-свободно, тъй като фокусът не е върху правилно структурираните изречения, а върху съдържанието на изразената мисъл. Учителят трябва да съумява да създава достатъчно често възможности за упражняване на езика в среда недоминирана от учителя. 

Покажи още
 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Избор на дидактически материали

Период от: 09-2005

Период до: До момента

Използваните материали включват учебници, видео и аудио записи, електронно разработени и фотокопирани материали. 

Файл: | | | |

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Изказ

Период от: 09-2005

Период до: До момента

Като филолог-преводач, винаги стимулирам учениците си да се изразяват на правилен книжовен език, не само в работата ми по английски език, но и на български език в общуването извън часовете ни. Вярвам, че добрият изказ показва културата и интелекта на всеки един от нас. Стимулирам четенето и любознателността в различни области.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях

Период от: 09-2021

Период до: До момента

Използвам диагностични средства за оценка, чрез които се стремя да стимулирам и поощрявам постиженията на учениците.

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Оценяване

Период от: 09-2005

Период до: До момента

Стимулирам и възнаграждавам старанието в клас и самостоятелната подготовка вкъщи. Назначавам допълнителни индивидуални задачи за развиване уменията, както на по-слабите, така и на по-силните ученици. Понякога е необходимо да бъде адаптирана скалата за оценяване на писмени тестове според нивото на възможностите на дадения клас. Винаги съм склонна да обяснявам граматичните понятия чрез нагледни примери и по различни начини, така че да бъдат разбрани от ученици с различна степен на владеене на езика. Поощрявам участието в клас, работата по проекти, писмените работи и домашната работа. 

Покажи още
 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Работа с родители

Период от: 09-2005

Период до: До момента

Ежедневно попълвам текущото представяне и прогреса на учениците в платформата Shkolo.bg. Своевремнно уведомявам родителите за възникнали казуси по обучението на учениците, техните постижения или пропуски. Поддържам редовни и открити разговори с родителите в писмена кореспонденция или по телефона, както и на място в училище. 

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Ръководство на учениците

Период от: 09-2005

Период до: До момента

За поредна година поемам класно ръководство, също така съм била главен учител в езикови курсове в частна школа за период от няколко години. Отнасям се отговорно към документацията на класа и училището. Като класен ръководител поддържам близки отношения с моите ученици, основани на взаимно уважение и доверие. Подкрепям и съветвам всеки в неговото развитие, както в обучението в училище, така и в социалната среда извън училище. 

Покажи още
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Възпитаване и формиране на гражданска позиция

Период от: 09-2005

Период до: До момента

Като класен ръководител чувствам отговорността да бъда пример за моите ученици. Възпитавам у тях правилно гражданско поведение и отговорност, положителна нагласа към околните и високи изисквания към себе си и другите. Заедно посещаваме събития свързани с националните празници и други. 

 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
5-ти клас2021/2022
8-ми клас2005/2006
8-ми клас2006/2007
8-ми клас2007/2008
8-ми клас2008/2009
9-ти клас2009/2010
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
02-201206-2014Друго умение/компетенция Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

В по-голямата част от моя стаж съм работила в паралелки и групи с интензивно изучване на английски език. Моите ученици постигат високи резултати на външно оценяване, състезания и изпити за придобиване на сертификати за владеене на езика.

Покажи още
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Сертификати

Учебни години: 2015/2016

Учениците получиха своите сертификати за успешно завършване на учебната година. 

Серификати на Кеймбридж

Учебни години: 2013/2014

Връчване на сертификати КЕТ

Връчване на награда

Учебни години: 2013/2014

 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

През годините основната ми цел винаги е била да мотивирам учениците да постигат трайни знания и умения, а не оценки. По този начин те осъзнават универсалността на езика и приложението му през целия живот, а не само до края на учебната година. Постигали са високи резултати на изпити и състезания.

Покажи още
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.1  Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучението
09-2005До моментаВътрешно фирмени обученияLingvistaКурсКурс по английски език корпоративно обучение Виж повече
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Дни на Кеймбридж

Учебни години: 2012/2013

Ежегодно участие в конференция "Ден на Кеймбридж", организирана от издателство Klett България, изключителен представител на Cambridge University Press за България. 

 5.8  Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
Tales from the Upper Land

Тип на личната творба: Книги

Година и месец: 07-2020

Превод на трилогията "Мина и магията за предсказание" от български на английски език, който е издаден от английското издателство "On Time Books".

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе