Учител

Рефат Авдиков

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Рефат
Презиме: Рефатов
Фамилия: Авдиков
Националност: Българин
Телефон: 0894869022
Имейл: ravdikov@gmail.com; raf38@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ "Йордан Йовков" с.Рибново
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200906-2010„Арома“ АД Инженер - Химик
08-201012-2010“Екстрактфарма” ЕООДИнженер - Химик
09-2011До моментаСУ "Йордан Йовков" с. РибновоУчител
10-2022До моментаСУ "Йордан Йовков" с. Рибновоглавен учител
 3.  Любим цитат
„Най-добрият сред вас е онзи, който учи и обучава другите !“

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2004
Период до: 09-2009
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Ораганични Химични Технологии; Модул: Технология на органичния синтез
Професионална квалификация: инженер - химик
Образователна институция: Химикотехнологичен и металургичен университет
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-201809-2020МагистърХимия и информатикаУчител по химия и информатикаСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Инженер - Химик
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-200909-2010Свидетелство за професионална квалификацияУчител по Химия и Опазване на Околната Среда, Общотехнически и Специални Учебни ПредметиХимикотехнологичен и металургичен университет
09-201409-2015Свидетелство за професионална квалификацияУчител по информатика и информационни технологииСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
09-201609-2017свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии5-та степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
10-201711-2018свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии4-та степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
10-201811-2019свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии3-та степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
09-201809-2019Свидетелство за професионално-педагогическа специализацияУчител по информатика и информационни технологииДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
09-202009-2021свидетелство за професионалноквалификационна степенУчител по информатика и информационни технологии2-ра степенДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 11
от които Учителски стаж: 11
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-2016До моментаПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ64СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

09-2014До моментаЧЛЕН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ64СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

09-2011До моментаЧЛЕН НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ64СУ "Йордан Йовков" с. Рибново
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-2017Удостоверение - Облачни технологии - Офис 3651 кредит16Кабината БГ ООД - София
05-2018Удостоверение - Създаване на електронно учебно съдържание1 кредит16Кабината БГ ООД - София
06-2018Удостоверение - Най-новите информационни технологии в процеса на обучение1 кредит16"Просвета - София" АД - гр. София
04-2019Удостоверение - Основи на създаването на презентации1 кредит16Кабината БГ ООД - София
08-2019Удостоверение - Иновативно училище3 кредита48Кабината БГ ООД - София
09-2019Удостоверение за повишаване на квалификация - Методика на обучение по БДП в VIII - XII клас2 кредита32Русенски Университет - "Ангел Кънчев"
06-2020Удостоверение - Съвременни методи за оценяване на знанията, уменията и учебните резултати на учениците2 кредита32Курсове 123 - "Матев - Строй" ЕООД
05-2021Удостоверение - Диагностичната дейност на учителя3 кредита48ДИУУ - Софийски университет "Св. Климент Охридски"
09-2021Удостоверение - Преподаване с помоща на софтуер за личностно и кариерно усъвършенстване и изкуствен интелект3 кредита48Ктреативност ЕООД - гр. Пловдив
07-2022Профилирана подготовка по Информатика - 11 и 12 клас1 кредит16НЦПКПС - Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - гр. София
08-2022Профилирана подготовка по Химия и опазване на околната среда - 11 и 12 клас1 кредит16НЦПКПС - Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - гр. София
09-2022Профилирана подготовка по Информационни технологии - 11 и 12 клас1 кредит16НЦПКПС - Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - гр. София
06-2022Киберпрестъпления.3 кредита48Софийски университет "Св. Климент Охридски" гр. София
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-202109-2021Обучителен курсКариерно ориентиране и консултиране в училищното образование в условие на електронно обучение8ЦПЛР - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
05-202105-2021Обучителен курсТеоретична и практическа подготовка на представители на НПО и бизнес организации, за реакция при наводнения и последващи кризи16Министерство на вътрешните работи. Главна дирекция "Пожарна безопастност и защита на населението" гр. София
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Турски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишни тематични разпределения и учебни програми

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Предоставяне на годишните тематични разпределения в определения срок, както и учебните програми за съответните класове и групи.

Файл: | | | |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Осигуряване на допълнителна продкрепа на ученици за личностно развитие

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Личностното развитие на децата и учениците и поставянето им в центъра на
образователната система с оглед формиране на общочовешки ценности, постигане на
ясна структурираност, системност и технологичност на всички етапи от образованието,
е основната ми цел като учител . Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование.
Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците.

Покажи още

Файл: | | | |

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
АВИТОХ и диагностика

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Използването на съвременните аудио-визуални и
информационни технологии и приложението им в
обучението благоприятстват и улесняват провеждането
на уроците - дават подходяща нагласа на учениците, ускоряват урочните елементи, осигуряват нагледни дидактични средства. Постоянно се  използват подходящи средства за диагностика/проверка и оценка на постигнатите резултати на децата и учениците за отчитане на напредъка им. Като такива са  методи и техники за писмено, устно и практическо оценяване на постиженията на учениците: разработени писмени тестове, учебни проекти, и др., бланки за отчитане на резултатите.

Покажи още

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Учебници и учебни помагала

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета; Педагог 6

Година на издаване: 2022

Постоянно спазване изскванията на Наредба No 6 от 30.11. 2015 г., с която се определя държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование. -
Съответствие на учебника с учебната програма по дисциплината за съответния клас за конкретната учебна година;

Предприемат се веднага мерки ако е възникнало несъответствие;

Прави се сериозен подбор на учебната информация, включени ли са основните положения на науката, както и новите знания в съответната област;

Съдържанието на учебника достъпен ли е за учениците от съответната възраст, за които е предназначен и какви източници на учебна информация са включени в него (текст, нагледен материал и др.);

Осъществени ли са в учебника междупредметни връзки, съществуват ли
предпоставки за развите на ключови умения у учениците, има ли проблемно изложение на учебния материал; представени ли са в учебника достатъчно материали за самооценка, контрол и проверка на резултатите от учебната дейност на учениците, достъпни ли са стилът и езикът на текстовия материал в учебника, какво е техническото и полиграфическото оформление и др.

Покажи още

Учебна година: 2022/2023

Файл: |

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Организацията и управлението на образователния процес

Период от: 09-2011

Период до: До момента

При организацията и управлението на образователния процес са включении материали, свързани с осигуряване на позитивен организационен климат и
сътрудничество в класа.

В образователния процес е осигурена безопасна и благоприятна обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици от уязвими социални групи, със слаби резултати, със специални образователни потребности, с изявени дарби;
Насърчава се самооценката и самоконтрола и самостоятелното учене, развитие на техните потребности, способности и интереси;
Стимулира се екипната работа и подкрепа на учениците, изведени са правила за общуване и организиране на живота в паралелката, модел за разрешаване на спорове, чрез посредничество и превенция на агресията, методи и техники за управление на тези процеси, на материали и резултати от дейността на учениците и децата;
Прилагат се  иновативни методи за преподаване; както и материали (презентации, брошури) които подпомагат управлението и организацията на учебния процес.

Покажи още

Файл: | | |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Управление на урока и динамиката на клас

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Постоянно се използват методи и техники за наблюдение и контрол на дейностите в класа, с което се поддържа необходимата позитивна дисциплина и работна атмосфера;

Използват се методи и техники за мотивиране и активно участие на децата в образователната дейност;

Обобщават се постигнатите резултати, развитието на училищната култура и среда, реализират се класни и извънкласни дейности по гражданско, интеркултурно и здравно образование и др.

Покажи още
 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Дидактически материали

Период от: 09-2011

Период до: До момента

В образователната теория и практика активно се търсят и използват методи, средства и организационни форми, които да направят училището интересна, занимателна и любопитна среда за знание и опит. Постоянно се проучват на
специализираната литература. Добрия педагогически опит налага извода, че различните методи и техники и интерактивните методи – казус, ролеви игри, пъзели, игра, анкета, беседа, симулация, брейнсторминг  и много други поставят ученика в активна позиция, водят до разбиране и трайност на знанията.

Използват се презентации, мисловни карти, видео уроци и др.
 

Покажи още
 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Книжовноезикови норми

Период от: 09-2011

Период до: До момента

В работата си осъзнавам ключовото място на книжовния българския език в българското училище. В комуникацията с децата и учениците не само в училище, но и извън него, използвам книжовен български език. На книжовен български език общувам и с другите колеги от училището.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Диагностика и оценяване

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Постоянно се  използват подходящи средства за диагностика/проверка и оценка на постигнатите резултати на децата и учениците за отчитане на напредъка им. Като такива са  методи и техники за писмено, устно и практическо оценяване на постиженията на учениците: разработени писмени тестове, учебни проекти, и др., бланки за отчитане на резултатите.

Покажи още

Файл: |

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Усвоени компетентности

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Постоянно се  използват подходящи средства за диагностика/проверка и оценка на постигнатите резултати на децата и учениците за отчитане на напредъка им. Като такива са  методи и техники за писмено, устно и практическо оценяване на постиженията на учениците: разработени писмени тестове, учебни проекти, и др., бланки за отчитане на резултатите.

Покажи още

Файл: |

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати

Период от: 09-2011

Период до: До момента

В изпълнение на дейностите за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информираността на  родителите, разработихме като екип редица политики и услуги. Те бяха насочени към родителите и преминават през концептуални промени. Предоставяните услуги поставят все по-голям фокус върху семействата и подкрепата им. Отчетохме ключовата роля на родителите за осигуряване на пълноценна среда и грижа за децата. Обърнахме особено внимание на факта, че всички родители трябва да бъдат подкрепяни в своята роля. За целта предприехме следните дейности:
1. Среща с родители
2. Отразяване на оценки и забележки или похваи в електронния дневник
3. Възможност за сравняване на индивидуалните резултати спрямо средните за класа
4. Структурирана обратна връзка  с акцент върху индивидуалните насоки за развитието на ученика

Покажи още
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Дейности и доказателства за споделяне на отговорността в рамките на етичния кодекс

Период от: 09-2011

Период до: До момента

За да насърчим споделянето на отговорността и да целенасочим действията и дейностите изработихме етичен кодекс на общността

Съществуват безспорни доказателства за вредите от неетичното поведение върху физическото и психичното здраве и развитие на децата, върху способността им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни възрастни и родители. Училищният тормоз и несигурната училищна среда са една от причините за ранно отпадане от образователната система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими социално-икономически ефекти. А знаем, че образованието е от ключово значение за последваща професионална реализация на всеки човек и просперитета на обществата.

Покажи още
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Възпитаване и формиране на гражданска позиция

Период от: 09-2011

Период до: До момента

ъзпитаването и формирането на гражданска позиция е процес на целенасочено въздействие и взаимодействие, при който се формират ценности като уважение към закона и обществените норми, към институциите и правовата държава, към човешкия живот и собственост, изгражда се познание за допустимо и недопустимо поведение и възможните последствия, до които водят нарушенията, развиват се мотивация и нагласи за съобразено с нормите поведение. Това са всъщност и резултатите от правното възпитание и възпитанието в демократизъм, които не биха били достатъчно пълни без целенасочена работа, базирана върху система от подходящи форми, методи и средства. 

Покажи още
 1.4.3  Учебни предмети и класове
химия и опазване на околната среда
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2021/2022
химия и опазване на околната среда
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Химия и опазване на околната среда ПП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Информационни технологии
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2021/2022
Информационни технологии
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Информационни технологии
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2022/2023
Информационни технологии
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2022/2023
химия и опазване на околната среда
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2022/2023
химия и опазване на околната среда
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2022/2023
Химия и опазване на околната среда ПП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2022/2023
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2013/2014
10-ти клас2016/2017
11-ти клас2017/2018
8-ми клас2020/2021
9-ти клас2021/2022
10-ти клас2022/2023
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Разходки до близки местности и забележителности2021/2022
Разходки до близки местности и забележителности2022/2023
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2011До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2011До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2011До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Целта ми в тази посока е качествено професионално образование за всеки отделен ученик. Това означава да открия индивидуалния талант и да стимулирам както учениците с високи интелектуални възможности, така и да окажа подкрепа и на тези с познавателни затруднения. Инструментите, с който се стремя да осигуря оптимален индивидуален напредък е портфейлът на компетентността и включване в уроците на практика, максимално близка до реалната околна среда.

Покажи още
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
НВО – 10 клас „Дигитални компетентности“ 2018 година

Учебни години: 2017/2018

Успешно положен изпит по „Дигитални компетентности“ и над 70 % учниците получиха сертификати.

Файл: |

Работа с деца със СОП

Учебни години: 2019/2020

Като класен ръководител на деца със СОП заедно с ресурсния учител постоянно извършвам наблюдения и изготвям анализи по отношение на обучението на детето със СОП.

Файл: | | |

 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

Успешно полагане на изпитите от учениците от НВО - X клас по ИТ.

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Обществен съвет по образование

Период от: 10-2016

Период до: До момента

Изграждане на обществен съвет в с. Рибново и успешна комуникация със СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

НУС - Независим учителски синдикат

Период от: 09-2018

Период до: До момента

Председател на НУС към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Период от: 09-2018

Период до: До момента

Постоянно разработване и изпълнение на стратегията на институцията.

 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Педагогически съвет

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Като член на педагогическия съвет (от 2011 г.) вземам редовно участие в него (видно от протоколите) и се придържам към индикаторите за ефективно планиране и провеждане на педагогическите съвети.

 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
“Благотворителен базар - Деца без родители”

Период от: 12-2021

Период до: 12-2021

Файл: | | |

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Участие в комисии за образованието.

Период от: 10-2013

Период до: До момента

Постоянно участие на заседания в комисии, които са свързани с основните актуални образователни политики.

 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
Участие в НВО и ДЗИ

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Постоянно участие в организирането и провеждането на НВО - 4 клас; НВО - 7 клас; НВО - 10 клас и ДЗИ - 12 клас.

Отговорник за видеонаблюдението при провеждане на НВО и ДЗИ.

Самостоятелна форма на обучение (СФО)

Период от: 09-2018

Период до: До момента

Класен ръководител и отговорник на учениците от самостоятелна форма на обучение (СФО) - 5 до 12 клас.

 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Период от: 09-2015

Период до: До момента

Умения за създаване на благоприятна атмосфера, която допринася и стимулира добрия психологически климат, коректни взаимоотношения,общуване и сътрудничество.
Умения за разрешаване на проблеми и взимане на решения.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект "Твоят час"

Период от: 09-2018

Период до: 09-2019

Тип на участието: Проект

Участие като: Ръководител на група по ИТ

Организация: Оперативна програма НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - Министерство на образованието и науката

Файл: | Линк: Към страницата

Проект "Образование за утрешния ден" - (ОУД)

Период от: 01-2020

Период до: 06-2020

Тип на участието: Проект

Участие като: Ръководител на група "Иновация в информационните технологии"

Организация: Оперативна програма НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - Министерство на образованието и науката

Линк: Към страницата

 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Екскурзия с учебно-образователна и възпитателна цел

Учебни години: 2020/2021

Файл: | | | | | | | | |

Екскурзия с учебно-образователна и възпитателна цел

Учебни години: 2021/2022

Файл: | | | | | | | | | |

 5.4  Лични постижения - резюме

Като активен човек участвам в редица мероприятия,
които популяризират не само училището,но и преподавателската дейност като цяло. Редовно повишавам своята преподавателската дейност като цяло. Редовно повишавам своята квалификация чрез участие в семинари и обучения.
БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ:
Самоусъвършенстване, като това включва:

- Придобиване на 1 ПКС - ДИУУ към Софийски университет "Св. Климент Охридсики" гр. София

- Придобиване на степен "доктор" към Пловдивски университет ''Паисий Хилендарски" гр. Пловдив
 

Покажи още
 5.7  Членство в организации
НУС - Независим учителски синдикат
Период от:
11-2019
Период до:
До момента

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе