Учител

Пепа Димитрова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Пепа
Презиме: Богмилова
Фамилия: Димитрова
Националност: България
Телефон: 0887954833
Имейл: pepa.dimitrova65@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: "Димитър Маринов"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-1995До моментаДимитър МариновУчител и възпитател
 3.  Любим цитат
Усърдието е майка на добрия късмет,- Бенджамин Франклин.

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 11-1986
Период до: 11-1991
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Специалист по педагогика,преподавател и възпитател
Професионална квалификация: Социална педагогика
Образователна институция: СУ "Св, Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 35
от които Учителски стаж: 35
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201902-2020Споделяне на добра педагогическа практика469 СУ Д. Маринов
12-201903-2020Работа с програмата Tams469 СУ "Димитър Маринов"
04-202006-2020Насоки за работата в 69 СУ в условията на COVID-19469 СУ " Димитър Маринов "
05-202005-2020Създаване и практическо приложение на Ms Excel469 СУ "Димитър Маринов"
11-202211-2022Проектно базирано обучение469 СУ" Димитър Маринов"
05-202105-2021Последен час в Първи клас469 СУ "Димитър Маринов"
06-202106-2021Игрови форми и дейности включени в целодневното обучение469 СУ" Димитър Маринов"
06-202106-2021Опити и експерименти за онагледяване на обучението по Човекът и природата.469 СУ "Димитър Маринов"
07-202107-2021Представяне и избор на учебни помагала в начален етап469 СУ "Димитър Маринов"
07-202107-2021Интерактивни методи и форми при обучението в начален етап469 СУ "Димитър Маринов"
05-202205-2022Представяне на платформата "Дигитална раница"469 СУ"Димитър Маринов"
09-202309-2023Разработване на Стратегия за развитието на училището през следващите пет години469 СУ "Димитър Маринов"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
12-2018Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специализиран софтуер1 кредит16Кабината БГ ООД
12-2022Превенция и интервенции на насилието в училище1 кредит16Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Столична община
11-2022Интерактивни методи във възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата1 кредит16ЦПО"Професия 21 век" -София
05-2023Професионален стрес - умората в учителския труд1 кредит16Център за квалификация УСПЕХ ООД

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Планиране на учебното съдържание в тематично годишно разпределение

Период от: 09-2020

Период до: До момента

От септември 2020 до момента съм класен ръководител на едни и същи ученици / 1б, 2б, 3б и 4б/В срок представям годишните си тематични разпределения, а за учениците със СОП / 4 на брой/ разразботвам индивидуална програма за обща и допълнителна подкрепа

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Подкрепа на личностното развитие на децата

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Да си учител не е само професия,то е призвание !Този израз твърде често се използва и сякаш се е поизпразнил от съдърание ,нещо повече ,превърнал се е дори в клише. Но, аз влагам определен смисъл в думата" призвание".Това е : любов към децата, разбиране, търпение,оказване на подкрепа.Целта ми е не само да ги ограмотя,да поставя основите на математическите действия, и да ги запозная със заобикалящия ги свят, а да ги насоча към доброто, към.честност и ненасилие.Възпитавам ги в патриотизъм и в духа на европейските и национални ценности.

Покажи още
 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Методите на преподаване ,които използвам са :

Класически -Обяснение , Беседа, Дискусия, Демонстрация,,Наблюдение, Практическа работа, Работа в екип.

Интерактивни- Мултимедийна презентация, Електронно учебно съдържание

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Избор на учебници и учебни помагала

Тип на обосновката: Учебно помагало

Издателство: издателство "Просвета"

Година на издаване: 2023

При изборът на учебници и помагала винаги сме работили с колегите в екип.Така се осъществява приемственост между отделните випуски , пък и е наложително при употребата на учебниците за срок на амортизация от три години.

Учебна година: 2023/2024

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Поддържане на позитивна работна атмосфера

Период от: 09-1995

Период до: До момента

Позитивната атмосфера в класа е общо дело, на мен и моите ученици. Още при първите ни срещи децата разбират, че за да се отнасят с тях добре,то и те трябва да са добри.В класната ни стая цари  дух на толерантност, приятелство и взаимопомощ.Аз обичам учениците си ,вярвам им ,и те ми отвръщат със същото.

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Дейности за спазване на книжовноезиковите норми на българския език

Период от: 09-1995

Период до: До момента

Винаги в комуникацията с учениците,пък и в обществото използвам и държа на използването на книжовния български език.В класа ми има доста ученици от ромския етнос .Полагам големи усилия да ги науча на правилен  словоред на изречението,на правилен изговор на думите, а при писане на граматическите правила и на нужната пунктоация.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях

Период от: 09-1995

Период до: До момента

През цялата си учителска практика оценявам учениците си ,чрез устно изпитване, писмени тестове, практическо изпитване . При офомянето на  срочна или годишна оценка,се ръководя ,и от старанието на ученика,писането на домашни, изпълнението на индивидуални задачи и работа по проект.

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Анализ на работата на класа

Период от: 09-1995

Период до: До момента

Анализирам всеки час работата на всеки ученик: Кой се е справил отлично, кой има нужда от още малко внимание и старание,и кой не се е справил достатъчно добре,  поради невнимание или липса на старание.

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Осигуряване на индивидуално развитие

Период от: 09-1995

Период до: До момента

Класът ми е разнороден .Имам ученици, които са били в чужбина и не са посещавали подготвителна група, пък и в условията на Пандемия много малко от децата имаха  училищна готовност.Това наложи много  индивидуална работа с всяко дете .Имам и четирима ученика със СОП, за които съм изготвила индивидуални планове за допълнителна подкрепа,съобразени с уникалните им възможности. С родителите на всички ученици от класа имам ежедневен контакт.

Покажи още
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Примери за ръководството на класа

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Освен работата в клас  моите ученици се включват и в извъучилищни  изяви : състезания ,екскурзии .

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Български език и литература. Математика. Околен свят .Музика.Изобразително изкуство. Технологии и предприемачество
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2020/2021
БЕЛ.Математика.Околен свят.Музика.Изобразително изкуство.Технологии и предприемачество
Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2021/2022
БЕЛ.Математика.Човекът и природата.Човекът и обществото.Музика. Изобразително изкуство .Технологии и предприемачество
Клас :
3-ти клас
Учебни години:
2022/2023
БЕЛ.Математика.Човекът и природата.Човекът и обществото.Музика.Изобразително изкуство.Технологии и предпремачествоа
Клас :
4-ти клас
Учебни години:
2023/2024
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
1-ви клас2020/2021
2-ри клас2021/2022
3-ти клас2022/2023
4-ти клас2023/2024
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Златен медал на Верджиния Денкова

Учебни години: 2020/2021

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Активно участие в конкурс

Период от: 09-2020

Период до: 06-2021

На 01.06. 2021г Верджиния Денкова, от моя клас, спечели златен медал в националното състезание организирано от СБНУ.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.7  Членство в организации
СБУ
Период от:
11-1995
Период до:
До момента

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе