Учител

Невсе ТАЛАМАНОВА

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Невсе
Презиме: Феимова
Фамилия: ТАЛАМАНОВА
Националност: България
Телефон: 0878150817
Имейл: nevi_88t@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ " Йордан Йовков"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
11-2011До моментаСУ'Йордан Йовков"Учител
09-201203-2014СУ"Йордан Йовков"ПДУД
 3.  Любим цитат
"Ученикът не е съд, който да бъде запълнен, а факел , който трябва да бъде запален."

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2007
Период до: 09-2011
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Българска филология
Професионална квалификация: Филолог
Образователна институция: ЮЗУ" Неофит Рилски"
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-201109-2012МагистърЖурналистикажурналистЮЗУ" Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по български език и литература
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201811-2018Българска филология5-та степенСУ"Св. Климент Охридски"
12-202011-2020Българска филология4-та степенСУ" Св. Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 11 години
от които Учителски стаж: 8 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
12-201212-20124 часаРААБЕ България
09-202109-2021Кариерно ориентиране и консултиране в училищното образование
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-20171 кредит16Кабината БГ
05-20181 кредит16КабинатаБГ
04-20191 кредит16Кабината БГ
08-20213 кредита48Креативност
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Тематично разпределение

Период от: 09-2022

Период до: До момента

Файл: | | |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Работа с ученици

Период от: 09-2022

Период до: До момента

1. Занимания по интереси извън учебно време

2. Консултации по учебния предмет

3. Грижа за здравето на децата - дискусии в часовете на класа

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Иновативни методи

Период от: 11-2022

Период до: До момента

1. Обсъждане

2. Дискусия

3. Дидактическа игра

4. Проекти

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Български език

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Булвест 2000

Учебникът е преди всичко инструмент  на учителя - той е помощно средство в учебния процес, затова е важен избора на точно определен учебник. Важно е учебникът да бъде разбираем за учениците, урочни статии за бъдат ясно и точно представени.

Учебна година: 2022/2023

Литература

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Булвест 2000

Учебна година: 2022/2023

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Добра работна атмосфера

Период от: 11-2022

Период до: До момента

1. Определяне на ясни правила за съдействие и работа в екип, за да се избегне пренебрегването на ученици. 

2. Поддържане на обратна връзка

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Междупредметни връзки

Период от: 11-2022

Период до: До момента

1. Информатика/ Информационни технологии - изработване на презентации върху епохи в литературата, животът и дейността на авторите.

2. История и цивилизация - общи исторически сведения за автори и епохи

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
План-конспекти

Период от: 09-2022

Период до: До момента

Файл: | | | | |

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Тестове вурху нормите на книжовния език

Период от: 09-2022

Период до: До момента

1. Тестове вурху книжовните норми

2. Диктовки

3. Работа с речници

Файл: |

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
тестове

Период от: 09-2022

Период до: До момента

1. Тестове 

2. Тетрадки за класна работа

3. Устни изпитвания

4. Рецензии 

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Дейности при анализа на нивото на усвоените компетентности

Период от: 09-2022

Период до: До момента

1. Изготвяне на индивидуални ключови показатели за оценяване

2. Контрол на резултатите и предприемане на коригиращи действия

3.Реализиране на дейности с цел самооценка

4. Анализ и оценка на ефективността на предприетите действия 

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати

Период от: 09-2022

Период до: До момента

1. Среща с родители

2. Отразяване на оценки, похвали и забележки в електронния дневник

3. Сравняване на показаните резултати със средните за класа

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Споделяне на отговорност в рамките на етичния кодекс

Период от: 09-2022

Период до: До момента

1. Отговорност в групата

2. Формиране на собствено мнение и свободата да го изразява

3. Зачитане на достойнството на всеки ученик в групата

 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Национално самосъзнание

Период от: 09-2022

Период до: До момента

1. Изграждане на национално самосъзнание в часовете на класа

2. Национални празници

2. Патронен празник

Файл: | |

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Български език и литература
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2022/2023, 2021/2022
Български език и литература
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2011/2012
Български език и литература
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2022/2023
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
6-ти клас2022/2023, 2021/2022
5-ти клас2011/2012
5-ти клас2014/2015
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2022До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2022До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2022До моментаКогнитивно-базирани компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

В своята работа се стремя да предоставя качествено образование за всеки ученик. Това означава да открия индивидуалните възможности на всеки ученик и да стимулирам, както учениците с по- високи интелектуални възможности , така и да окажа помощ на тези с познавателни затруднения. Инструментите, с които се стремя да постигна този напредък са образователната компетентност и обвързване на уроците с реалната житейска среда.

Покажи още
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Стратегия за развитие

Период от: 11-2011

Период до: До момента

1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес

2.  Възпитаване и изграждане на необходими социални умения на децата.

3. Възпитаване в родолюбие и патриотизъм

4. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност

5. Планиране, организация и контрол на дейността в училище

Покажи още
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Педагогическа комуниказия

Период от: 11-2011

Период до: До момента

1. Редовно присъствие на педагогически съвети

2. Работа в методическото обединение

3. Навременно представяне на анализи и доклади

 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Период от: 11-2011

Период до: До момента

Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие се организира ежедневно в работата на учителя. Така се усъвършенстват отделни компетентности. Такива форми са ролевите игри, моменти на свободно изразяване, разходки на открито. 

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Взаимодействие с родители

Период от: 11-2011

Период до: До момента

1. Периодично информиране на родителите за постиженията и индивидуалното развитие

2. Партньорство с родителите в интерес на институцията

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Методическо подпомагане

Период от: 11-2011

Период до: До момента

1. Оказване на помощ на новопостъпили учители

2. Споделяне на отговорности и материали с новопостъпили учители

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Професионално развитие

Период от: 11-2011

Период до: До момента

1. Съдействам за развитието на институцията чрез умения за работа 

2, Включване във форми на вътрешно-институционално сътрудничесвто

3. Участвам в организирането на НВО и ДЗИ

4. Участвам в работата на педагогическия съвет

5. 

 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
Професионално изпълнение на задълженията

Период от: 11-2011

Период до: До момента

1. Познавам и изпълнявам професионалните си задължения съгласно длъжностната характеристика и професионалния профил

2. Спазвам трудовата дисциплина

3. Поемам отговорност за собственото си професионално усъвършенстване чрез участие в квалификационни курсове

 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
Нормативна уредба

Период от: 11-2011

Период до: До момента

1. Познавам и прилагам нормативната уредба, която регулира системата на училищното образование.

2. Познавам и спазвам изискванията с учебната и с училищната документация

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе