Учител

Надежда Илиева

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Надежда
Презиме: Славкова
Фамилия: Илиева
Националност: България
Телефон: 0887961925
Имейл: nadezhda_ilieva_@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", гр. Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2013До моментаНеврокопска професионална гимназия "Димитър Талев", гр. Гоце Делчевучител професионална подготовка
 3.  Любим цитат
"Дори и прозорецът да е един и същ, не всички, които гледат през него, виждат едни и същи неща. Гледката зависи от очите." Алда Мерини

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1998
Период до: 05-2003
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Чуждоезиков профил - френски и английски език
Професионална квалификация:
Образователна институция: Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов", гр. Благоевград
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-200306-2008БакалавърТуризъмМениджмънт в туризмаНов български университет
10-201006-2013МагистърБизнесадминистрацияСтопанско управлениеМеждународно висше бизнес училище
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Мениджмънт в туризма и стопанско управление
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
06-201709-2017ИкономикаУчител "Икономически дисциплини"5-та степенДепартамент за информация и усъвършенстване на учители - Софийски университет "Св.Климент Охридски"
06-201911-2019ИкономикаУчител "Икономически дисциплини"4-та степенДепартамент за информация и усъвършенстване на учители - Софийски университет "Св.Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 12 години
от които Учителски стаж: 7 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
06-201908-2019Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VIII-XII клас32Русенски Университет "Ангел Кънчев", гр. Русе
11-201912-2019Първа долекарска помощ - Основен курс16Център за образователни инициативи, гр. София
07-201907-2019Иновативно училище48Университет за национално и световно стопанство, гр, София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
10-2018Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум1 кредит16РААБЕ България ЕООД
11-2018Придобване на правни умения от страна на педагогическите специалисти1 кредит16„Коректив Експрес“ ЕООД, гр. Силистра
05-2017Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция2 кредита32Фондация "Международна асоциация за образование и креативност", гр. София
10-2017Професионално портфолио - инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ България ЕООД
11-2016Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение1 кредит16Институт за следдипломна квалификация, УНСС, София
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
01-202002-2020УдостоверениеОбучение по програма за повишаване на квалификациятаИзграждане на екологосъобразен предприемачески начин на мислене и умения чрез смесена методика на обучение (blended learning)16Фондация "Джуниър Ачийвмънт България", София
10-201410-2014УдостоверениеПрофесионално обучениеСъщност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчна фирма32Център на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Френски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO.BG

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставени годишни тематични разпределения и преструктуриране при необходимост по учебни предмети в професионално направление "Икономика и туризъм".

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Проект "Успех"

Период от: 11-2014

Период до: 06-2015

Допълнителни занимания по интереси в клуб "Туристическа анимация" 

Състезания и комуникации с родители и ученици

Период от: 01-2016

Период до: До момента

Индивидуална подготовка на ученици, изразили желание и готовност за включване в различни състезания от календара на МОН или извън него, обхващащи знания и компетентности от професионално направление "Икономика и туризъм".Допълнителна подкрепа и консултиране на ученици за личностно развитие.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
MS Teams

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата за преподаване и възлагане на задачи на учениците с конкретни указания и срок на изпълнение.

Тип: Преподаване

ZOOM.US

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата за преподаване и консултиране на ученици във виртуална среда.

Тип: Преподаване

Shkolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата за оценяване, контрол, комуникация с ученици, родители, колеги в образователната институция

Тип: Оценяване

Интерактивни методи

Период от: 01-2016

Период до: До момента

Използване на различни методи за преподаване, оценяване и обобщение на наученото по учебна дисциплина - игрови дейности, екипна работа, решаване на казуси, презентации, дебати, дискусии и др.

Тип: Преподаване

Тестове, въпросници, анкетни карти

Период от: 01-2016

Период до: До момента

Използване на различни средства за диагностициране на учениците за наученото по учебна дисциплина, за нагласа и мотивация за учене.

Тип: Диагностика

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Организация, технология и икономика на хотелиерството

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Матком

Година на издаване: 2018

Учебникът е насочен към обучаващите се в професионални гимназии по туризъм,  за усвояване на необходимата теоретична подготовка, свързана с реализацията им в сферата на туризма и хотелиерството.

Учебна година: 2019/2020

Гостоприемство в туристическата индустрия - част 1

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Матком

Година на издаване: 2019

Учебникът е написан съгласно учебната програма на МОН.

Учебна година: 2019/2020

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Изграждане на позитивна образователна среда

Период от: 01-2016

Период до: До момента

При наличие на стрес или демотивация по време на урок се старая да възвърна спокойната и позитивна атмосфера в класната стая. Използвам визуализацията като метод за разпускане като за една минута насочвам учениците да си представят място, на което се чувстват спокойни, свободни, без напрежение и тревожност. За разпускане на стреса използвам също кратки анекдоти, свързани с житейски примери, подходящи към преподавания урок за часа. При възможност в часовете по практика подбирам музикални фрагменти за релаксация или точно обратното - за активацията на учениците, тяхното "пробуждане" и активно включване в учебния процес.

Покажи още
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистанционно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на индивидуални или групови практически и проектни задания за работа по различни учебни дисциплини.

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Интерактивност

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Използване на разнообразни дидактически материали за повишаване на активността на учениците в професионалното обучение.

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Спазването на книжовноезиковите норми

Период от: 01-2016

Период до: До момента

В работата си осъзнавам ключовото място на книжовния българския език в българското училище. В комуникацията с учениците и техните родители не само в училище, но и извън него, използвам книжовен български език. На книжовен български език общувам и с другите колеги от училището. При необходимост поправям и насочвам към употреба на книжовен български език и правопис и при писмена комуникация с учениците.

Покажи още
 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Чек листи

Период от: 05-2018

Период до: До момента

Изготвяне на чек листи на индивидуални практически задания на ДКИ, отразяващи индивидуалния постигнат резултат от всеки ученик, явил се на ДКИ по практика.

SHKOLO.BG, МS TEAMS

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Тестове, задачи и казуси за проверка на знанията на учениците.

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Анализ на нивото на усвоените знания и компетентности

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Изготвяне на индивидуални ключови показатели за изпълнение (скали за оценка) по преподаваните предмети. Контрол на резултатите и предприемане на коригиращи действия.

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Разработване на индивидуални практически задания за ДКИ

Период от: 05-2016

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Здравословни и безопасни условия на труд
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2016/2017
Учебна практика по организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2016/2017, 2015/2016
Маркетинг в туризма
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2016/2017, 2015/2016
Счетоводство и отчетност в туризма
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2016/2017
Мениджмънт в туризма
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Технология и организация на екскурзоводското обслужване
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Транспорт и туристическа агентска дейност
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Учебна практика по транспорт и туристическа агентска дейност
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Учебна практика по технология и организация на екскурзоводското обслужване
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Екология в туризма
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018, 2015/2016, 2014/2015
Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Предприемачество
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2017/2018
История на материалната и духовна култура
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018
Организация на спортно-развлекателната дейност
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2015/2016
Учебна практика по организация и функциониране на хотела
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Учебна практика по бизнескомуникации на чужд език
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика по гостоприемство в туристическата индустрия
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика по транспорт и туристическа агентска дейност
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2015/2016
12-ти клас2016/2017
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
01-2016До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
01-2016До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
01-2016До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
01-2016До моментаКогнитивно-базирани компетенции Виж повече
01-2016До моментаДруго умение/компетенция Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Трето място на ТФ ФЕСТ 2016 в конкурс "Най-добра туристическа оферта"

Учебни години: 2015/2016, 2014/2015

Участие и спечелване на призовото трето място в ТФ ФЕСТ 2015 и ТФ ФЕСТ 2016 в конкурс "Най-добра тиристическа оферта". УТФ "Фъни дейс" с различни екипи спечелват две трети мяста в конкурси на тема "Празник на Розата - Казанлък 2015" и "Културен туризъм в България 2016".

 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

Крайната цел на усилията ми в тази посока е качествено професионално образование за всеки отделен ученик. Това означава да открия индивидуалния талант и да стимулирам както учениците с високи интелектуални възможности, така и да окажа подкрепа и на тези с познавателни затруднения. Инструментите, с който се стремя да осигуря оптимален индивидуален напредък е портфейлът на компетентността и включване в уроците на практика, максимално близка до реалната среда на туристическия бранш.

Покажи още
 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място в национален конкурс за есе, посветен на виртуалния туризъм

Учебна година: 2019/2020

Национален конкурс за ученическо есе на тема „Виртуалният туризъм ще измести ли реалния туризъм?”, проведен от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов

Постигнат от: Мария Бозова

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Виртуален иновационен лагер

Учебни години: 2019/2020

Организация и участие във Виртуален иновационен лагер по случай 55-годишнината на НПГ "Димитър Талев" гр.Гоце Делчев

Иновационен лагер

Учебни години: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018

Организация и участие в иновационен лагер по случай Дни на професиите в НПГ
 5.5  Лични постижения
Грамота и плакет на Община Гоце Делчев

Тип на личното постижение: Отличие

Учебна година: 2015/2016

Отличие от кмета на община Гоце Делчев - по случай 24 май /грамота и плакет/

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе