Учител

Марияна Попова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Марияна
Презиме: Първанова
Фамилия: Попова
Националност: България
Телефон: 0888151214
Имейл: m.popova66gd@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
10-2001До моментаНПГ "Димитър Талев"старши учител
07-200006-2001ЕТ “Люмана – Атанас Главчев” Главен счетоводител
12-199809-1999ПГ по МСС "П. К. Яворов"учител по икономически дисциплини
08-199705-1998"Гросман" ООДГлавен счетоводител
07-199708-1998"Пиринтекс" ООДРаботник в канцелария в производство
01-199510-1996“Керамика” ЕООД Счетоводител - изчислител
09-198512-1994СК “Михаил Антонов” Инспектор в личен състав
 3.  Любим цитат
Има ли желание - има и начин. Търси го!

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1993
Период до: 04-1998
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Управление на териториални системи
Професионална квалификация: Икономист
Образователна институция: УНСС, гр. София
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-198106-1985Средно образованиеИкономика на промишленосттаСчетоводител - икономистТИ "Иван Илиев" - Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Икономист
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-20194-то ПКСУчител "Икономически дисциплини"4-та степен16Департамент за информация и усъвършенстване на учители - Софийски университет "Св.Климент Охридски"
10-201010-20105-то ПКСУчител "Икономически дисциплини"5-та степен16Департамент за информация и усъвършенстване на учители - Софийски университет "Св.Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 35
от които Учителски стаж: 20
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
07-201907-2019Иновативно училище48Университет за национално и световно стопанство, гр, София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ България
11-2018Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум.1 кредит16РААБЕ - България
11-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредба1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
03-2019Презентационни умения на учителя1 кредит16Фондация "Кузманов"
07-2019Иновативно училище3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
01-200601-2006Обучителен курсБазови и специфични компютърни умения на учители по Професионална подготовка40НПЦ - София
12-200612-2006СеминарНовата уредба на ДДС в сила от 1 януари 2007г. Практически аспекти на членството в ЕС относно облагането с ДДС. Лектор ЕООД - София
09-200709-2007СеминарБанките в действиеДжуниър Ачийвмънт България
05-200805-2008Квалификационен курсОбучение на обучаващите по предприемачествоНФСГ - София
10-200810-2008Квалификационен курсОт бизнес идеята до бизнес планаНФСГ - София
02-200902-2009Обучителен курсДанъчно облагане и годишно счетоводно приключванеССБ - София
03-200903-2009Квалификационен курсОбмяна на опит и оценка на резултатите от проектаНФСГ - София
08-200908-2009Обучителен курсУспешно партньорство за развитие на регион Гоце ДелчевБизнес инкубатор - Гоце Делчев
07-201107-2011Квалификационен курсМетодика на ориентираното към действие обучение81ДП "ГБЦПО" - София
06-201506-2015Обучителен курсПланиране и организация на педагогическа дейност. Методи, подходи и иновативни техники за подобряване процеса на преподаванеИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предадени в срок тематични разпределения на учебното съдържание и преструктуриране на същото при необходимост

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Състезания , семинари и комуникация с ученици и колеги

Период от: 09-2017

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Интерактивни методи

Период от: 09-2016

Период до: До момента

SWOT анализ , PEST анализ, казуси, презентации, мозъчна атака, записване на идеи, метод на търсене на решение, четене с разбиране и др.

Тип: Преподаване

Shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата за оценяване на учениците, контрол, отзиви и комуникации с тях, родители и колеги

Тип: Оценяване

Microsoft Teams

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата за преподаване на учебния материал, възлагане на групови и самостоятелни задания и проверка и оценяване на постанвените задачи

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Предприемачество 8 клас

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Мартилен

Година на издаване: 2018

Учебникът е за всички професионални направления и е одобрен от МОН

Учебна година: 2019/2020

Счетоводство на предприятието с примерни задания

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Мартилен

Година на издаване: 2016

Учебникът е подходящ за подготовка на учениците от 12 клас за ДКИ - теория

Учебна година: 2019/2020

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
проектен метод

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Индивидуална работа или работа в екип върху конкретен казус, свързан с учебния матареал по дадена дисциплина и / или подготовка за ДКИ - практика. При този метод се използват междупредметни и вътрешно предметни връзки.

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Открит урок

Период от: 06-2018

Период до: 06-2018

С учениците от 8 б клас проведохме открит урок със състезателен елемент. Два екипа от класа представяха своите бизнес планове по Предприемачество, разработени през учебната година. Останалите ученици бяха разделени на отбори на случаен принцип. В ролята си на таргет група, те оценяваха презентиращите по точкова система по зададени критерии. Целта на открития урок бе да се покажат ползите от проектният метод, приложен в обучението. 

Покажи още
Практически семинар

Период от: 03-2019

Период до: 03-2019

Практическият семенар (авторски продукт) на тема "Прилагане на теоретичните знания по икон.дисциплини в практита" се осъществи чрез представяне на екипните разработки по зададен казус на учениците от 12 б клас, спец. "Оперативно счетоводство". Цел - прилагане разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС при приеобразуване на сч.фин.резултат в данъчен и начисляване на дължимия корпир.данък за финансовата 2018 г. Посочване на промените в законите в сила от 01.01.2019г. и анализиране на влиянието им за конкретния казус.Попълване на Сч.аморт. план, Данъчен АП и ГДД за 2018 г. Учениците показаха своите презентационни умения, екипна работа и професионални компетенции. Представените казуси в семенара са извън учебния план.

Покажи още
Дистанционно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на разнообразни дидактически инструменти с практическа насоченост за придобиване на знания и умения в процеса на дистанционно обучение.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Тестове и задачи за проверка на знанията на учениците

Microsoft Teams

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Тестове, задачи и казуси за проверка  на знанията на учениците

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Предприемачество
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Предприемачество
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Предприемачество и дребен бизнес
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2017/2018, 2016/2017
Бизнес проект УП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2017/2018, 2016/2017
Счетоводство на предприятието
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Банково счетоводство
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Застрахователно и осигурително счетоводство
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Бюджетно счетоводство
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Финансов и данъчен контрол
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
Предприемачество
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
УП по СчП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
УП по Банково сч-во
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
КОФСИ
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019
КУПСП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018
Икономика на предприятието
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2017/2018
УП по ЗОСч
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
10-2001До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
10-2001До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
10-2001До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
10-2001До моментаДруго умение/компетенция Виж повече
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
workshop на тема „Управление на личните финанси“

Учебни години: 2019/2020

Фондация „Каузи“ организира безплатен workshop на тема „Управление на личните финанси“ в град Гоце Делчев. Събитието е подходящо за млади хора, студенти, ученици последен клас на обучение, безработни и заети лица от град Гоце Делчев и региона. Лекторът е експерт с дългогодишен опит в областта на финансите и счетоводството за малък бизнес и неправителствени организации, консултант на стартиращи предприемачи в рамките на Младежка предприемаческа борса от 2010 година, автор на Наръчник на младия предприемач и Дневникът на предприемача.. Участие на семинара взеха учениците от 12 клас специалности "Оперативно счетоводство" и "Малък и среден бизнес"

 

Покажи още
Откриване на училищна изложба "Корени и гранки" в Културен дом, гр. Гоце делчев

Учебни години: 2019/2020

Откриване на изложба в НПГ Д.Талев

Учебни години: 2019/2020

Световна седмица на парите

Учебни години: 2019/2020

Участие в Световната седмица на парите взеха следните ученици:

Александра Джопмполова – 8 а клас Антон Янев – 8 а клас Виктория Атанасова – 8 а клас Ивана Витанова – 8 а клас Ивана Ейкова – 8 б клас Магдалена и Мария Петолови – 8 а клас
Виртуален иновационен лагер

Учебни години: 2019/2020

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе