Учител

Мариана Дакова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Мариана
Презиме: Костадинова
Фамилия: Дакова
Националност: Българка
Телефон: 0878279026
Имейл: mariana_dak@dbv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2000До моментаНПГ "Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
"Тайната на успеха в живота е да бъдеш готов за добрата възможност, когато тя настъпи.“

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1992
Период до: 07-1997
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Информатика
Професионална квалификация: Магистър по информатика
Образователна институция: Югозападен университет " Неофит Рилски" - Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
магистър поинформатика
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-201709-2017Професионално-квалификационна степенинформационни технологии5-та степенТракийски университет Стара Загора -ДИПКУ
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 20
от които Учителски стаж: 19
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
04-201604-2016Съвременни методи за онлайн обучение: OneNote бележник на класаРегионален инспекторат по образованието - Благоевград
05-201805-2018Практически Въпроси по прилагане на Кодекса на труда и Колективния трудов договорОбразование без граници - БГ 2012
04-201904-2019Използване на роботи в обучението и в клубовете по интересиНПГ "Димитър Талев"
12-201912-2019Първа долекарска помощ - онлайн модул4Център за образователни инициативи - София
10-201810-2018Използване на платформата MOODLEНПГ "Димитър Талев"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
11-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците1 кредит16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
10-2017Професионалното портфолио - инструментза повишаване постиженията на детето и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ България ООД
10-2018Формиращо оценяванев процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум1 кредит16РААБЕ България ООД
11-2018Електронна класна стая в училище1 кредит16Кабината БГ ООД
11-2018Придобиване на правни умения от страна но ПС, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието.1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
11-2019Първа долекарска помощ - Основен курс1 кредит16Център за образователни инициативи - София

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно тематично разпределение

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок съм предоставила тематичните разпределения и при необходимост преструктурирам учебното съдържание. В определените срокове попълвам необходимата информация в електронния дневник SHKOLO.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
"Образование за утрешния ден"

Период от: 01-2020

Период до: До момента

Група от 15 ученици - 10 клас

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Иновативни методи

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Използване на презентации и видеоклипове за по-лесното усвояване на преподавания материал . Използване на формуляри за оценяване на постигнатите резултати на учениците.

Microsoft Teams, Zoom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване и оценяване в електронна среда

Facebook groups

Период от: 03-2020

Период до: До момента

В помощ на дистанционното обучение

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Диагностика и оценка на постигнатите от учениците резултати, както и своевремено запознаване на родителите с тях.

Microsoft Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване, диагностика и оценяване на постигнатите от учениците резултати

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Информационни технологии
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Информационни технологии
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2017/2018
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаТехнически умения и компетенции
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Трето място

Учебни години: 2015/2016

Участие в Национално състезание по Технологии и предприемачество 22-24 април 2016 г.в I ОУ „ СВ. Св. Кирил и Методи“ Гоце Делчев –  Соня Щуркова и Гергана Аврионова

Поощтителна награда

Учебни години: 2016/2017

Участие в Национално състезание по Технологии и предприемачество 28-29 април 2017 г.в I ОУ „ СВ. Св. Кирил и Методи“ Гоце Делчев – Мария Савова, Соня Щуркова и Гергана Аврионова

Поощрителна награда

Учебни години: 2016/2017

Участие в Национално състезание по ИТ 17-18 март 2017 г.в VII ОУ „ Кузман Шапкарев“ Благоевград – Мария Савова

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Олимпиада по ИТ

Период от: 01-2018

Период до: 01-2018

Участие на Иван Горанов в олимпиада  по ИТ с проект на тема "Българската следа по света".Допуснат до областен кръг.

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе