Учител

Маргарита Таушанова

Портфолио на учителСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 27
Учителски стаж : 26
В момента:
Заемана длъжност в момента: Учител
Институция: Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев"
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 4
За контакти:
Телефон: 0898658278
Имейл: megystt@abv.abv megystt@gmail.com
Националност: България
Социални мрежи:
Facebook
Twitter
Linkedin
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалност
08-198508-1989ВисшеМагистърВПИ БЛАГОЕВГРАДУчител по трудово политехническо обучение
08-200008-2001ВисшеМагистърСУ "св.Климент Охридски"Информатика
01-199108-1993ВисшеМагистърЮЗУ "Неофит Рилски"Електроника и информатика
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институцияПКСПрофесияМясто на специализациятаСпециалност
06-201708-2017Професионална квалификацияДИУУ5-та степенИнформатика
06-201810-2018Професионална квалификацияДИУУ4-та степенИнформатика
 1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
08-2013До моментаБПГ "Ичко Бойчев" Благоевградстарши учител
07-200008-2013ПТГ "Ичко Бойчев"-БлагоевградРъководител ИКТ
07-199008-1992ПТГИИ "Джон Атанасов" ТърговищеУчител
 1.6 Учебни предмети и класове
ИТ

9-ти клас

уч. година/години: 2017/2018

Информатика

9-ти клас

уч. година/години: 2015/2016

 1.7 ръководител
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2016/2017
9-ти клас2018/2019
 1.8 Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучението
02-201906-2019Обучителна организацияЦентър по ПО Квалификационен курс„ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”
 1.10 Любим цитат
Бъдете креативни и смели. Импровизирайте в представянето си - с видео, документ, презентация, микс от всичко това...

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Организационни умения и компетенции
Технически умения и компетенции
Артистични/Спортни умения и компетенции
2.2Методи на преподаване
Методи на учебно-възпитателния процес
Учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния  живот, които са значими за тях.Старая се, в работата си като педагог, да познавам личността на всеки ученик, неговата индивидуалност и неговата семейна среда. Методи на преподаване    Работя за развитие на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, създаден със средствата на информационни технологии и интерактивни методи.
 
Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

В моята философия за образованието поставям в центъра - ученика.Отчитам ролята на семейството и смятам, че заедно да работим върху развитието на индивидуалните възможности на ученика.Работя в посока поставянето на ученика в активна роля в процеса на учене.Не приемам , че учениците могат да се обучават само в класната стая.      

 Философия на учебно-възпитателния процес
Аз съм съгласна, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния  живот, които са значими за тях.
Старая се, в работата си като педагог, да познавам личността на всеки ученик, неговата индивидуалност и неговата семейна среда.
Покажи още
 2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност
Уроци-   Най-важната способност на учащите е свързана с техните умения да    създават и да участват в групи. В тези групи ученето се извършва по следния модел:бсъздаване → създаване и обмисляне → създаване, обмисляне и споделяне.
 
 
       
Покажи още
 2.5 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък

 2017/18 

 

2018/19 г.

 

  

 Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)"

 

22.06.2017

 

Тя постави старта на дейности свързани с доброволчеството в училище.И на серия инициативи за благотворителност по случай предстоящите коледни празници

 "КОЛЕДА ЗАЕДНО!"

 

2015-2016 г Координатор на  за НВО на дигиталните компетенции на ученици от X клас . в БПГ- резултати

 

 

2014 г. "Квалификация на педагогическите специалисти"

III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.

Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по ОП РЧР „Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите.

 

2011- 2013 г.


Училище за

Себеутвърждаване и

Подготовка към

Европейски

Хоризонти

(У С П Е Х )

 

  •  заемани позиции:

    - технически консултант;

    - ръководител на клуб по интереси:

 

 От 2009 година администратор на проект Live@edu, съвместно с Майкрософт България.

 

Администратор на електронен дневник на ПТГ "Ичко Бойчев";

 

Администратор на сайт на  ПТГ "Ичко Бойчев";

 

Администратор на ситемата за ДЗИ към  ПТГ "Ичко Бойчев".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покажи още
Училище на годината

Учебна година: 2017/2018

Файл: | Линк:Към страницата

 2.6 Добри практики
ИКТ в действие
В други учебни дисциплини "...Потребностите за реализиране на конкурентна икономика, основана на знанието, предпоставят новите образователни приоритети, свързани с интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Приспособяването на образованието към информационния век не се изразява с едно просто действие за осъвременяване на учебното пространство, а налага пълна промяна на съдържанието, методите и целите на образователната система. То се изразява в цялостна образователна реформа, включително и в промяна на човешкото мислене."...
Покажи още
micro:bit

Файл: |

Редакторът MakeCode е визуална, интуитивна среда за програмиране. Програмирайте микро: бита си в Блокове или превключете към JavaScript и се възползвайте напълно от многото функции на устройството, като например радио-връстник и Bluetooth.
 2.7 Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Програма

Организация: БПГ

Период: 11-2019 г. - До момента г.

Линк: Към страницата

 2.8 Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Твоят час-"Прави повече ДОБРО"

Учебна година: 2017/2018, 2016/2017

Линк: Към страницата

Проектът "Твоят час" Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"
Покажи още

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения
Като една  мотивирана личност, прекарала професионалният си живот в училище, вярвам, че притежавам широк спектър от качества.
 
Опитът  ми в сферата на информационно комуникационните технологии е богат и   разнообразен. Стремежът ми да обогатявам познанията си беше това, което ме мотивираше професионално.
Уверена съм, че притежавам добра подготовка за педагог. Умея да постигам целите, които са ми поставени, благодарение на реномираното си професионално образование, стремежа за непрекъснато усъвършенстване в любимата професия и огромното желание и хъс за екипна работа.
 
Заедно с учителската професия, имах възможността да работя като ръководител компютърен кабинет в ПТГ „ Ичко Бойчев“ Благоевград, което ме подготви за работа по Европейски проекти в областта на образованието и развитието на човешките ресурси. С ентусиазъм продължавам работата си по тези проекти и в Благоевградска професионална гимназия.
Покажи още
2018/2019 г.
Telerik Academy School

Тип: Грамота

Линк:Към страницата

 3.2 Постижения на ученици

На  разработената тема – макет  „2014 година – Енергостестяващи предложения”

Автор: Антон Лазаров 11 клас

Ръководител: Маргарита Таушанова

Насочихме се към тази тема с ученици от специалност Автотранспортна техника, защото тя е актуална и трябва да започнем да пестим енергия още от сега.

Този макет на календар бе разработен от ученик от „Ателие компютърна реклама”-

Покажи още
2013/2014 г.
"Енергия на бъдещето"

Файл: | |

 4. Професионално израстване

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинк
Най-добър електронен учебен курс2008/2009Към страницата

 5. Обосновки

Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
2013/2014 г.
Informatic-bpg

Тип: Учебно помагало

година на издаване: 2014/2015

Линк:Към страницата

 6. Авторство

Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.

Презентация на конференция-“Моето училище”- Пловдив 18.11.2012 г. за добри практики по проект

  “УСПЕХ” - "Да направим училището привлекателно за младите хора"

 

Покажи още
"Моето Училище"

Тип: Видеозапис

роля/принос: Автор

година на представяне: 08-2012

Файл: |

 7. Лични творби

Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
08-2014 г.
Енергия на бъдещето

Тип: Графики

Файл: |

 8. Bзаимодействие

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеЗаинтересована странаГодина и месецОписание
Личен блогBlogger - Taushanova06-2012https://taushanova.blogspot.com
Вътрешно квалификационна дейностБПГ " Ичко Бойчев"11-2019Учителско професионално портфолио

 9. Приноси

Информация за приноса за подобряване на материално-техническите условия, за физическата среда, за информационното и библиотечното осигуряване на институцията, в която работи
08-2013 г.
Електронно училище

Линк:Към страницата

11-2019 г.
Учителско професионално портфолио

Линк:Към страницата

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе