Учител

Лиляна Данева

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Лиляна
Презиме: Димитрова
Фамилия: Данева
Националност: България
Телефон:
Имейл: daneva_1@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200203-2017ПМГ"Яне Сандански"Учител
04-2017До моментаНПГ"Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
"Вие гледате, но не наблюдавате"

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1993
Период до: 09-1999
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Физика и математика
Професионална квалификация: учител по физика и математика
Образователна институция: СУ "Св.Климент Охридски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
физика и математика
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
09-201210-20125 - то ПКСМатематика5-та степенДИПКУ Стара Загора
10-201911-20194 - то ПКСМатематика4-та степенСУ „Св. Климент Охридски“ Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 25
от които Учителски стаж: 17
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя1 кредит16РААБЕ България
07-2018Физика на микросвета2 кредита32СУ "Св.Климент Охридски" - Физически факултет
10-2018Работа с деца и ученици със СОП.Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със специални образователни потребности 1 кредит16РААБЕ България
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
07-2019Иновативно училище3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
12-2019Първа долекарска помощ - Основен курс1 кредит16Център за образователни инициативи - гр. София
01-2020Методика на обучението по безопастност на движението по пътищата в VIII - XII клас2 кредита32РУ "Ангел Кънчев" - Център за продължаващо обучение
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно разпределение

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок представих годишните тематични разпределения.

В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в shkolo.bg.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Олимпиади, състезания и комуникации с ученици и родители

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Проект "Успех"

Период от: 10-2017

Период до: 06-2018

Допълнителна подкрепа по математика на група ученици от 8 клас

Проект "Подкрепа за успех"

Период от: 10-2019

Период до: 03-2020

Допълнителна подкрепа по математика на група ученици от 10 клас

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации, ролеви игри, казуси, мозъчна атака, "рибена кост", дискусии, демонстрации

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Zoom, Microsoft Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Онлайн обучение

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Електронен учебник

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: "Просвета"

Година на издаване: 2020

Учебна година: 2019/2020

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Онлайн обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на разнообразни дидактически материали за разнообразяване на онлайн обучението

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Shkolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Математика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2016/2017
Математика
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2016/2017
Математика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Математика
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2017/2018
Математика
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Физика и астрономия
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Математика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Математика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Математика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Математика
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Математика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Математика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2016/2017
11-ти клас2017/2018
12-ти клас2018/2019
8-ми клас2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
08-2016До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

За периода 2016 - 2019 г всяка година под мое ръководство ученици участват в общински кръг на олимпиадата по математика и в областен кръг на национално математическо състезание "Европейско кенгуру" като постигат добри резултати. През настоящата 2019/2020 учебна година 5 десетокласници под мое ръководство взеха участие в Национално състезание по финансова грамотност. Един от учениците се класира в първата десетка и зае осмо място.

Покажи още
 1.5.5  Постижения на ученици
Национално състезание по финансова грамотност

Учебна година: 2019/2020

Ученик от 10 клас зае осмо място от общо 87 явили се десетокласници от цялата страна.

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Олимпиади и състезания

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Мотивирам учениците да участват в олимпиади и състезания по математика.

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Постоянна комуникация с родителите

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Посредством лични срещи и електронен дневник осъществявам непрекъсната комуникация с родителите. 

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект "Успех"

Период от: 10-2017

Период до: 06-2018

Тип на участието: Проект

Участие като: ръководител по проект

Организация: МОН

Ръководител на група ученици от 8 клас - обучение по математика

Проект "Подкрепа за успех"

Период от: 10-2019

Период до: 03-2020

Тип на участието: Проект

Участие като: ръководител по проект

Организация: МОН

Ръководител на група ученици от десети клас - обучение по математика

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе