Учител

Красимира Тодорова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Красимира
Презиме: Петкова
Фамилия: Тодорова
Националност: Българка
Телефон: 0988945823
Имейл: krasimiratodorova199@gmail.com
Тип на институцията : Детска градина
Име на институцията: ДГ"Веселушко"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201010-2013ДГ"Мир" - с. ДъбникУчител
10-201310-2018ДГ"Детелина" - гр. ПомориеУчител
10-2018До моментаДГ"Веселушко" - гр. Помориестарши учител
 3.  Любим цитат
Научих, че хората ще забравят какво си казал, ще забравят какво си правил, но хората никога няма да забравят как си ги накарал да се чувстват. Мая Анджело

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2000
Период до: 05-2015
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Българска филология
Професионална квалификация: Филолог
Образователна институция: Бургаски свободен университет
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-201101-2014Начална и предучилищна педагогикапедагогУниверситет "Проф. д - р Асен Златаров"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Начална и предучилищна педагогика
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител":
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201611-2017Начална и Предучилищна педагогика 5-та степен24СУ"Св. Св. Климент Охридски"
01-201811-2018Начална и Предучилищна педагогика 4-та степен24СУ"Св. Св. Климент Охридски"
01-201803-2019Начална и Предучилищна педагогика 3-та степен200СУ"Св. Св. Климинт Охридски"
04-201910-2020Начална и Предучилищна педагогика 2-ра степен24СУ"Св. Св. Климент Охридски"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 11
от които Учителски стаж: 11
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-201306-2013Диагностика на готовността за училище16Образователен център "Академика"
04-201404-2014Нови техники в областта на приложните изкуства8Продивайн - Варна
11-201612-2016Позитивната педагогическа среда в детската градина16Протекта - център за иновации в образованието
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-2017Етнопедагогически модели за взаимодействие с родителите в условията на детската градина1 кредит16Евротур - център за иновации и компетентности
04-2017Програмната система в предучилищното образование: философия и практика1 кредит16Евротур - център за иновации и компетентности
02-2018Майсторски клас:Рефлексивни иновативни педагогически технологии1 кредит16Евротур - център за иновации и компетентности
03-2018Родителят - участник и партньор в образователно - възпитателния процес в детската градина1 кредит16Център за съвременно образование
03-2019Майсторски клас: Рефлексивни иновативни педагогически технологии1 кредит16Евротур - център за иновации и компетентности
10-2020Методика за обучение на децата и ученицитев безопасност на движение по пътищата2 кредита32Сдружение "Център за обучение и квалификации"
01-2020Иновационното педагогическо изследване и неговото популяризиране1 кредит16Евротур - център за иновации и компетентности
06-2020Атестирането - механизъм за самооценяване, мотивиране и кариерно развитие на педагогическите специалисти 1 кредит16Център за съвременно образование

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Учебно съдържание

Период от: 10-2018

Период до: До момента

Разпределям ритмично учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, като предвиждам възможности за преструкториране, като го съобразявам с интересите на децата и образоваъелно - възпитателната среда

Файл: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Допълнителна подкрепа

Период от: 10-2018

Период до: До момента

Основната цел на моята дейност, като учител е развиване на автономна личност. При това поставям в центъра на образователно - възпитателната дейност, детето, с неговите чувства, мисли и емоции. Подкрепата за личностно развитие  на децата е онази опора, която движи детето - напред и нагоре. 

 

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Иновативни методи/Диагностика

Период от: 10-2018

Период до: До момента

Провеждам диагностика за установяване на входно, междинно и изходно ниво, съобразено с държавните образователни изисквания.

В хода на оценката се старая да установя основните рискове и дефицити.

При анализ на получените резултати, своевременно изготвям програми за допълнитена работа с деца, които имат пропуски по съответните образователни направления

Покажи още
 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
познавателни книжки

Тип на обосновката: Познавателна книжка

Издателство: Бит и техника

Година на издаване: 2019

При ибора на познавателни книжки, водещо е:

- наличие на ясно разработена философия

- адекватни и ясно разписани педагогически и психологически подход

 Това продиктува избора на този комлкет познавателни книжки.

Учебна година: 2020/2021

Файл: | | | | | | | Линк: Към страницата

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Позитивна работна атмосфера

Период от: 03-2018

Период до: До момента

Приоритет в моята педагогическа дейност е да създам атмосфера, която да поощрява децата, да засилва мотивацията им за учене чрез преживявания.

Старая се да използвам методи, които да поставят детето в позиция да задава въпроси, да разпознава проблеми и да ги анализира, да генерира идеи, да изразява собствено мнение, да има адекватна самооценка.

Мотиварам децата по следните начини:

* Използвам често похвали

* Дискутирам и подкрепям всяка проява на инициативност, креатовност у децата

* Изработаме табло за "Приятелството и доброто"

* Беседи на теми за добротата, приятелството и човечността

Покажи още

Файл: | | | |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Управление динамиката на урока

Период от: 10-2018

Период до: До момента

Лапбук - "Движа се безопасно"

Вкусно, здравословно, интересно  - "Познай по вкуса"

"Да пазим морето чисто" - отбелязване Деня на Черно море

Файл: | | | | | | | | | |

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Книжовноезикова норма на българския език

Период от: 10-2013

Период до: До момента

Като филолог, в ежедневната си работа с деца държа да  комуникирам с тях на книжовен български език, като спазвам правилата и нормите и следя за чистота на езика у  деца и помощен персонал. 

Национална седмица на четенето - ДГ"Детелина" - Поморие

Книгата - разум тя дарява

Файл: | | |

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Подходящи средства за диагностика

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Използвам подходящи средтсва за диагностика, съобразени с възрастовите и психологически особености на децата, като своевременно ингормирам родителите за резултатите/

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Ниво на усвоените компетентности

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Като педагог осъзнавам важността не само на знанията, но и на ключови уменияи компетентности, които трябва да се развията у децата в детската градина."Да почистим морето" - тренинг по случай Деня на Черно море"Първо засей, после полей" - тренинг Околен свят

Файл: | | | | | | | |

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Осигуряване информация на родителите

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Учебната 2020/21 преминава изцяло под влияние на епидемията от Корона вирус. Този факт определя изцяло дистанционната комуникация с родителите - фейсбук група, имейли, телефонни разговори, при които родителите биват уведомени за индивидуалното развитие на детео и постигнатите резултати.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Ръководство на децата и споделяне на отговорност

Период от: 09-2010

Период до: До момента

"Народните игри на баба"

"3 - ти март"

"Бабо Марта, добре си дошла"

"Да почистим Черно море"

Файл: | | | | | | | | |

 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Възпитаване на гражданска позиция

Период от: 09-2018

Период до: До момента

Вече знаем кой е Левски!

Файл: | | |

 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2010До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2010До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2010До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
09-2010До моментаАртистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Децата с които работя през учебната 2020/21 са втора група - "Златна рибка". До момента по - голямата чат от групата, покрива ДОС по всички образователни направления. Освен това работим много по отношение - възпитаване на толерантност, нравствени добродели, съпричастност, добротата и приятелство.

Покажи още
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Стратегия за развитие

Период от: 10-2018

Период до: До момента

Приоритет е създаване на партньорство с родителите, модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете. Затова работя по посока на утвърждаване на градината, като модерно детско заведение с използване на адекватни принципи и подходи, които ще доведат до индивудуиалното и личностно развитие на всяко дете в градината.

Покажи още
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Посещение на Опера Бургас - "Патиланци"

"Да посрещнем Златна Есен"

"Ден на шарените чорапи"

Файл: | | | | |

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Взаимодействие с родители

Период от: 09-2010

Период до: До момента

"1 - юни" - общоградски празник

Файл: | |

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
Иновативни педагогически практика

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Разработка на ситуации по рефлексивния подход по ОН:БЕЛ, прилагане в практиката им и отчитане напредъка на децата по критерии и показатели, съобразена с ДОС.

Публикация по темата в списание "Детска градина"

Файл: | | |

 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
Нормативна уредба

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Познавам и прилагам нормативната уредба, която регулира системата на предучилищното образование, както и учебната докумнетация на образователната институция(правилници, правила, планове. Познавам и спазвам изискванията за работа с учебната докумнетация, срокова за създаване, водене и отчитане.

 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Ръководство на институцията

Период от: 09-2010

Период до: До момента

Като служител на ДГ"Веселушко", покрепян от ръководството на институцията постигам своите цели, чрез изпълнение на задълженията. На лице е организационна структура с ясно определени отговорности на всички нива.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.7  Членство в организации
Синдикат на българските учители
Период от:
09-2010
Период до:
До момента
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.12  Видеозапис
Трите мечки

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 04-2020

По време на дистанционното обучение е разработен видео урок излъчен по БНТ 2 - "С БНТ 2 на училище"

Файл: |

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе