Учител

Красимира Байракова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Красимира
Презиме: Петрова
Фамилия: Байракова
Националност: България
Телефон: 0899864545
Имейл: krasib_@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ Димитър Талев,гр.Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-1984До моментаНПГ Димитър Талевстарши учител
 3.  Любим цитат
Добрият учител не просто преподава и оценява, а съумява да предизвика интереса на учениците и да ги мотивира.

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1984
Период до: До момента
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Радиотелевизионна техника
Професионална квалификация: Радиоинженер
Образователна институция: Технически университет София
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Текстилна техника
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 36
от които Учителски стаж: 34
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ-Основен курсАкадемия Първа помощ
12-201912-2019Методика на обучението по безопасност на движението Център за продължаващо обучение, РУ „Ангел Кънчев“
12-201812-2018Електронна класна стая „ КАБИНАТА БГ ООД
10-201810-2018Ефективни техники за работа с родители РААБЕ
10-201710-2017Професионалното портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика за оценка и самооценка на дейността на ученикаРААБЕ
11-201411-2014Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училищеРААБЕ
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
06-200606-2008Специализацияинхенер-технологТекстилна техника и технологииТУ -филиал Сливен
02-202002-2020Обучителен курсПрограмиране на ATMELмикроконтролериЕлимекс инженеринг ООД
01-202001-2020УдостоверениеМетодика на обучениетопо безопасност на движението32Русенски университет Ангел Кънчев
04-201904-2019Обучителен курсИзползване на роботи в обучениетоНПГ Димитър Талев
11-201811-2018СеминарПридобиване на правни уменияот страна на педагогическите специалисти16Коректив експресЕООД Силистра
11-201611-2016Обучителен курсЗдравословни и безопасни условия на трудСлужба по трудова медицина-Дупница
11-201611-2016СеминарТехники за стимулиране на логическото мислене16Институт за следдипломна квалификация при УНСС
01-200901-2009Обучителен курсШиене на цип и цепка BEST SABEL Германия,Берлин

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO Период от: 09-2019 Период до: До момента Предава в срок тематичните разпледеления и преструктурира съдържанието при необходимост.

Период от: 09-2019

Период до: 09-2019

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Комуникации с родители и ученици

Период от: 09-1986

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации,ситуационни игри,казуси

Период от: 09-1986

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Shkolo

Период от: 09-2011

Период до: До момента

Тип: Оценяване

Teams,zoom

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Самостоятелна работа

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Учениците работят самостоятелно по зададени задания,групова работа

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистационно обучение

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Използване на скици за онагледяване на учебното съдържание

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Shkolo,Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Инструкционни карти,задания,проекти

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Разработване на индивидуални практически задания за ДКИ

Период от: 05-2017

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Презентиране

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Възпитаване и формиране у учениците чувство за отговорност,взаимна подкрепа.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
градивни елементи
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Аналогова схемотехника
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
ЗБУТ
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Учебна практика по схемотехника
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Учебна практика по електротехника и градивни елементи
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Учебна практика по преобразувателна техника
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
Производствена практика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Електротехника
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2019/2020
12-ти клас2014/2015
12-ти клас2010/2011
12-ти клас2006/2007
12-ти клас2002/2003
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
05-2020До моментаСоциални умения и компетенции
03-2020До моментаОрганизационни умения и компетенции
04-2020До моментаТехнически умения и компетенции
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Насърчавам учениците да участват в състезания и конкурси

Период от: 09-2019

Период до: До момента

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Комуникация с родители

Период от: 09-2019

Период до: До момента

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подкрепа на новоназначени учители

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе