Учител

Костадинка Джагълова

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Костадинка
Презиме: Стоянова
Фамилия: Джагълова
Националност: България
Телефон:
Имейл: dina_80@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2003До моментаНеврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"Учител
09-200209-2003"Пиерик груп" Оперативен счетоводител
 3.  Любим цитат
Самият живот е учител и ние сме в състояние на постоянно учене.

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1998
Период до: 06-2003
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Счетоводство и контрол
Професионална квалификация: Счетоводител
Образователна институция: ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 17 години
от които Учителски стаж: 16 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ - Основен курсАкадемия Първа помощ
12-201912-2019Методика на обучението по безопасност на движениетоЦентър за продължаващо обучение, РУ „Ангел Кънчев“
11-201811-2018ридобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредбаКоректив Експрес“ ООД
12-201812-2018Електронна класна стая „ КАБИНАТА" БГ ООД
10-201810-2018Ефективни техники за работа с родителиРААБЕ
10-201710-2017Професионалното портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика за оценка и самооценка на дейността на ученикаРААБЕ
11-201611-2016Повишаване на мотивацията за учене. Фактори и мотивационни моделиИнститут за следдипломна квалификация - УНСС
10-201810-2018Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство-образователна институция.РААБЕ
10-201510-2015Планиране и организация на педагогическата дейност. ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
11-201411-2014Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училищеРААБЕ
07-201407-2014вътрешни одитори на УСУК в професионалните гимназии ЦМКС, Велико Търново
07-201407-2014Създаване на интерактивно електронно помагало с комикси за обучение по предприемачество в ПООЦентър за учебно-тренировъчни фирми
11-201211-2012Оценяване на резултатите от образователния процес. Самооценяване.СУ "Св. Климент Охридски"
03-200903-2009Обмяна на опит и оценка на резултатите от проектаНФСГ, София
05-200805-2008Обучение на обучаващи по предприемачествоНФСГ, София
10-200810-2008От бизнес идеята до бизнес планаНФСГ, София
04-200704-2007Учебно-тренировъчна фирма и счетоводствоНФСГ, София
01-200601-2006Базови и специфични компютърни на учители по Професионална подготовкаМайкрософт България
06-200506-2005Същност, основаване и регистрация на учебно - тренировъчна фирмаЦентър на учебно - тренировъчните фирми
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
11-2012До моментаУдостоверение4 ПКСДИУУ - София

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Преподава в срок тематичните разпределения.

Преструктурира съдържанието при необходимост.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Комуникации с родители и ученици

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации,ситуационни игри,казуси

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Използване на онлайн платформа за оценяване,контрол,отзиви и комуникации с родители,ученици

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Teams,zoom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Решаване на казуси, задания и проверка.

Тип: Оценяване

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Самостоятелна работа

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Учениците работят самостоятелно по зададени задания, групова работа

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистанционно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на презентации за онагледяване на учебното съдържание

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
SHKOLO, MS TEAMS

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Задания, проекти и др.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Презентиране

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Възпитаване и формиране у учениците чувство за отговорност, взаимна подкрепа.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Обща теория на счетоводната отчетност
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Счетоводство на предприятието
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Счетоводство на предприятието
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Счетоводство на предприятието ЗИП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Бюджетно счетоводство
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Застрахователно и осигурително счетоводство
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2019/2020
10-ти клас2018/2019
9-ти клас2017/2018
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
05-2020До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
05-2020До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
05-2020До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Насърчавам учениците да участват в състезания и конкурси

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Комуникация с родители

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подкрепа на новоназначени учители

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.5  Лични постижения
Млад икономист 2010 г.

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2009/2010

Плакет на община Гоце Делчев

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2010/2011

Национално състезание по счетоводство, гр. Велико Търново

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2014/2015

Принос в обучението по икономически дисциплини, фондация "Атанас Буров"

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2014/2015

Подготовка на участник в Национално състезание по счетоводство

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2016/2017

Подготовка на ученик, класиран за участие в национално състезание по счетоводство

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2017/2018

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе