Учител

Коце Кокошаров

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Коце
Презиме: Димитров
Фамилия: Кокошаров
Националност: България
Телефон: 0898646531
Имейл: lkonika@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ" Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-1983До моментаНПГ"Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
Умните хора решават проблеми, гениалните ги предотвратяват.

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-1984
Период до: До момента
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Учител по производствена и учебна практика електротехника и слаби токове
Професионална квалификация: Учителска правоспособност
Образователна институция: Институт за подготовка на учители по практика М. И. Калинин гр.Сливен.
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител":
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 38
от които Учителски стаж: 37
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ-Основен курсАкадемия Първа помощ
07-201907-2019Иновативно училище48Университет за национално и световно стопанство- София- Институт за слетдипломна квалификация
11-201811-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредба16Коректив Експрес“ ООД
11-201811-2018Ефективни техники за работа с родителиРААБЕ
10-201710-2017Професионалното портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика за оценка и самооценка на дейността на ученикаРААБЕ
11-201611-2016Техника за стимулирането на логическото мислене, въображението и паметта у ученицитеИнститут за следдипломна квалификация- отделение при УНСС
10-201510-2015Планиране и организация на педагогическата дейност. ИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
11-201411-2014Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училищеРААБЕ
09-201309-2013Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОПНИОКСО
07-201107-2011Методика на ориентираното към действие обучение
10-201610-2016Стажантска практика по програма в UAGjenagGmbHUAGjenagGmbH jena
10-201910-2019Програмиране на миктроконтролери АТМЕL c Arduino Programming Language (APL)Елимекс инжинерингЕООД
10-201810-2018Програмиране за PIC микроконтролери. Демонстрация на WEB базирана интерактивна система за мониторинг управлявана от микроконролер.Елимекс инженеринг ЕООД
01-200601-2006Базови и специфични компютърни умения на учители по Професионална подготовкаМинистерство на образованието и науката национален педагогически център "майкрософт България"

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпределения и преструкторира съдържанието при необходимост

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
комуникация с родители и ученици

Период от: 05-2016

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации,ситуационни игри,казуси

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Shkolo Използване на онлайн платформа за оценяване,контрол,отзиви и комуникации с родители,ученици

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Teams,zоом Решаване на казуси,задания,проверка.

Период от: 03-2020

Период до: До момента

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Самостоятелна работа

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Учениците работят самостоятелно и групово по зададени задачи.

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистанционно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на схеми и видиоклипове за онагледяване на учебния материал.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Shkolo,Teams

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Инструкции, схеми, задачи, проекти. 

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Разработване на индивидуални практически задания за ДКИ

Период от: 03-2020

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Презентиране

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Възпитаване и формиране у учениците чувство за одговорност и взаимна подкрепа.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Електричесски инсталации
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Електрообзавеждане на производството ЗИП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Електрообзавеждане на производството ЗИП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Електрообзавеждане на производството ЗПП
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Електроснабдяване
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Контрол и диагностика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Лабораторна практика по специалността
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Монтаж и експлоатация
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Проектиране
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика по специалността
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Управление на електрозадвижването
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2018/2019
12-ти клас2017/2018
11-ти клас2016/2017
10-ти клас2015/2016
9-ти клас2014/2015
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-1983До моментаСоциални умения и компетенции
09-1983До моментаОрганизационни умения и компетенции
09-1983До моментаТехнически умения и компетенции
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Печелене на призови места в състезание Мога и зная как. Няколко години.

 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Трето място в национално научно техническо изложение Горна Оряховица

Учебни години: 2019/2020

Разработка и изпълнение на устройство за даване на хапчета в определено време"в помош на асистента на болен човек"

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Подготовка и водене на местни, регионални и национални състезания

Период от: 01-2010

Период до: До момента

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Комуникация с родители

Период от: 09-1983

Период до: До момента

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подкрепа на млади учители

Период от: 09-2000

Период до: До момента

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе