Учител

Кимле Кардашева

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Кимле
Презиме: Фазлиева
Фамилия: Кардашева
Националност: Българска
Телефон: 0899953532
Имейл: kimle_kardasheva89@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2014До моментаНеврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" гр. Гоце Делчевучител по география и икономика
 3.  Любим цитат
Учи се от вчера, живей за днес, надявай се за утре. Важното е да не спираш да задаваш въпроси.“ Алберт Айнщайн

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2016
Период до: 06-2017
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: география
Професионална квалификация: Регионално развитие
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-200805-2012БакалавърПедагогика на обучението по география и историяУчител по география и историяЮгозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
09-201606-2017МагистъргеографияРегионално развитиеЮгозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
учител по география и история
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
10-201810-20185-то ПКСгеография5-та степен16Тракийски университет Стара Загора - Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
11-201911-20194-то ПКСгеография4-та степен16Софийски университет "Св.Климент Охридски" София - Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 5 години и 10 месеца
от които Учителски стаж: 5 години и 10 месеца
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-2016Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение1 кредит16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
03-2016Интерактивни методи и техники за групова работа в обучението по ОНГО8РААБЕ
10-2017Професионалното порфолио - инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ
10-2018Работа с деца и ученици със специални образователни потребности. 1 кредит8РААБЕ България
10-2018Презентационни умения на учителя1 кредит16Фондация "Кузманов"
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
11-2019Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици8Фондация "Кузманов"
07-2019Иновативно училище3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
11-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс"1 кредит16Център за образователни инициативи - София
01-2020Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VII - XII клас2 кредита32Русенски университет "Ангел Кънчев" Център за продължаващо обучение
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно разпределение

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставих годишните тематични разпределения. В срок попълних необходимата информация за електронен дневник и shkolo.bg.

Файл: | | |

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Преподаване

Период от: 09-2014

Период до: До момента

Тип: Преподаване

Оценяване

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Тестове в електронен дневник и shkolo.bg

Тип: Оценяване

Преподаване

Период от: 03-2020

Период до: До момента

MS Teams

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Учебникът по география и икономика за 10 клас е разработен съгласно учебната програма на МОН.

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета основано 1945

Година на издаване: 2019

Учебна година: 2019/2020

Линк: Към страницата

Учебникът по география и икономика за 9 клас е разработен съгласно учебната програма на МОН .

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета основано 1945

Година на издаване: 2019

Учебна година: 2019/2020

Линк: Към страницата

Учебникът по география и икономика за 8 клас е разработен съгласно учебната програма на МОН .

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета основано 1945

Година на издаване: 2017

Учебна година: 2019/2020

Линк: Към страницата

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Поддържане на позитивна работна атмосфера

Период от: 09-2014

Период до: До момента

Техники на дишане

Символична рисунка

Масаж

Издържайте на смеха

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Използване на екипна работа в педагогическата ситуация

Период от: 09-2014

Период до: До момента

Използвам редица интерактивни методи и педагогическо взаимодействие.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
География и икономика
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
География и икономика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
География и икономика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015
История и цивилизация
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2014/2015
свят и личност
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2014/2015
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2019/2020
11-ти клас2018/2019
10-ти клас2017/2018
9-ти клас2016/2017
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2014До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2014До моментаОрганизационни умения и компетенции

Отлична работа в екип.

 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Целта ми е качествено образование за всеки един ученик. Стимулирам ги, подкрепям ги и посочвам грешките им, когато грешат. 

 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Критерии и дейности определени от директора

Период от: 09-2014

Период до: До момента

В училището се спазват определени правила, принципи и критерии.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Ден на Земята

Учебни години: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017

Всяка година отбелязваме с ученици 22 април - Ден на Земята провеждано под различно мото.

 5.4  Лични постижения - резюме

Стремя се чрез личните си постижения да отговоря на критериите за добър учител.

 5.7  Членство в организации
АПГР
Период от:
09-2016
Период до:
До момента
Синдикат на българските учители
Период от:
09-2014
Период до:
До момента
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме

Редовно повишавам своята квалификация чрез участие в семинари, конференции и обучения в различна тематика. По този начин допринасям за ефективното обучение на моите ученици.

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе