Учител

КИМИЛЕ ТАЛАМАНОВА

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: КИМИЛЕ
Презиме: Мустафова
Фамилия: ТАЛАМАНОВА
Националност: България
Телефон:
Имейл: KIMILE_86@ABV.BG
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ" ЙОРДАН ЙОВКОВ"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
01-201408-2018СУ"Йордан Йовков"ВЪЗПИТАТЕЛ/НАЧАЛЕН ЕТАП
09-2018До моментаСУ"Йордан Йовков"УЧИТЕЛ/НАЧАЛЕН ЕТАП
 3.  Любим цитат
"Учител,който нищо не научава от свойте ученици, не е избрал подходяща професия."

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2008
Период до: 09-2011
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Публична администрация
Професионална квалификация: Публична администрация
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски"
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
09-201108-2013МагистърПредучилищна и начална училищна педагогикаПедагог,Детски учител,Начален учители учител в подготвителна група/класлЮЗУ"Неофит Рилски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Педагог
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201810-2018свидетелство за професионалноквалификационна степенНачална училищна педагогика5-та степенСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
10-201810-2019Свидетелство за Професионалноквалификационна степенаНачална училищна педагогика4-та степенСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 13 години
от които Учителски стаж: 7 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
08-201908-2019Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата 1-4 клас32Русенски университет "Ангел Кънчев"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
05-2018Създаване на електронно учебно съдържание1 кредит16Кабината
07-2019Иновативно училище3 кредита48Кабината
08-2019Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата 1-4 клас2 кредита32Русенски университет "Ангел Кънчев"
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Френски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно тематично разпределение

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Годишно тематично разпределение по Български език, съобразено с изискваниятя на МОН.

Файл: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Моделиране

Период от: 02-2021

Период до: 02-2021

Осигуряване на допълнителна подкрепа на ученици за личностно развитие.

Файл: | | |

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Иновативни методи в процеса на обучение.

Период от: 01-2021

Период до: 07-2021

Използване на съвременните технологии и приложението им в обучението, биха улеснили провеждането на даден урок.

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Околен свят

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета плюс

Година на издаване: 2020

Учебникът по Околен свят за 2 клас е разработен съгласно учебната програма на МОН .

Учебна година: 2021/2022

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Поддържане на позитивна работна атмосфера

Период от: 02-2014

Период до: 05-2021

Редица проучвания сочат, че стресът в класната стая вреди на успеваемостта на децата.В процеса на учене при децата има много неща, които те не могат да разберат и които ги възпрепятстват и / или променят. Това променя и поведението на учениците, като променя и отношенията им с околната среда.. Когато това се случи, е препоръчително децата да могат да се отпуснат, За това използва следните антистрес упражнения за поддържанена позитивна работна атмосфера в учебен час.1. Техники на дишане2. Пейте3.Снежен човек / лед4.Издържайте на смеха5.Масаж6.Символична рисунка7.Прегърнете препарираното животно
Покажи още

Файл: | |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Използване на екипната работа в педагогическата ситуация.

Период от: 01-2014

Период до: До момента

Работата в екип помага на учениците да се учат не само от учителя, а и един от друг, да събират различни идеи и да се обогатяват интелектуално от взаимодействието си с другите.

Файл: |

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Подбор на подходящи дидактични игри

Период от: 01-2014

Период до: До момента

 В образователната теория и практика активно се търсят методи, средства и организационни форми, които да направят училището интересна, занимателна и любопитна среда за знание и опит. Проучването на специализираната литература и добрия педагогически опит налага извода, че интерактивните методи – казус, ролеви игри, пъзели, поставят ученика в активна позиция, водят до разбиране и трайност на знанията.
Казусите, ролевите игри и пъзелите са едни от основните интерактивни методи в работата ми. Защо ги избрах
Международните изследвания показват ,че българското училище все още не допринася в достатъчна степен за формиране на умения за справяне с проблеми, произтичащи от реалния живот; не подготвя достатъчно добре учениците, за да се реализират в конкурентна среда, за да продължат обучението си и да се интегрират успешно в обществото. Това ме мотивира да насоча учебно-възпитателния процес  към  умения за справяне с проблеми, произтичащи от реалния живот.

 

Покажи още
 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Спазване на на книжовноезиковите норми.

Период от: 01-2014

Период до: До момента

Придържането към книжовноезиковите норми е богатство, изразено в мисъл, или както е казал поетът Кирил Христов: „Езикът на един народ е най-великото негово дело.“.

Файл: | |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Математика
Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2021/2022
Български език
Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2021/2022
Околен свят
Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2021/2022
Читанка
Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2021/2022
Музика
Клас :
2-ри клас
Учебни години:
2021/2022
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
2-ри клас2021/2022
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
2 клас2021/2022
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
01-2014До моментаТехнически умения и компетенции
02-2014До моментаОрганизационни умения и компетенции
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Национален празник на България

Период от: 03-2021

Период до: 03-2021

Участие на учениците от 1 клас в тържеството по случай Трети март.

Файл: | |

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти.

Период от: 08-2021

Период до: До момента

Иновативни методи в преподаването.Позитивна училищна среда

Файл: |

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Подкрепа за успех

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Тип на участието: Програма

Участие като: ръководител на група

Организация: СУ " Йордан Йовков"

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Покажи още
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Разходка сред природата

Учебни години: 2020/2021

 Игрите на открито позволяват на децата да общуват смислено със заобикалящата ги среда. Те могат да мислят по-свободно, да проектират собствените си дейности и да се ориентират към света по изобретателни начини.Разходка из природата, трекинг, поход, преход - както и да го наричате, насоченото движение през див пейзаж дава своята особена отплата. Времето, прекарано навън, е времето, когато сетивата ви възприемат и оценяват света около вас. Далеч от технически средства и открити за стимулиране на сетивата, вие възприемате повече звуци и движения в дивата природа, усещате лекия ветрец или капки дъжд по кожата си, възхищавате се на небесната шир или на гледката от върха, когато постигнете целта си.

Покажи още

Файл: | |

 5.5  Лични постижения
Най-добра учителка

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2020/2021

Най-голямята награда за един учител е да го помнят децата с любов.

Файл: |

 5.7  Членство в организации
КНСБ
Период от:
01-2014
Период до:
До момента
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.14  Друго
Всички "Заедно"

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 02-2014

Това са моментите, които никога не бих била готова да забравя. Обикновените моменти, заемащи специално място в сърцето ми. Моментите, изпълнени с любов и споделеност.

Спомените

Вярвам, че точно тези мигове и традиции правят живота пълен и цветен.

Покажи още

Файл: | | | | |

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе