Учител

Катя Бойкова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Катя
Презиме: Тодорова
Фамилия: Бойкова
Националност: България
Телефон: 0886842425
Имейл: katibo@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ"Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2006До моментаНПГ"Димитър Талев"старши учител
09-199609-2006НПГ"Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
"Животът е борба и за да оцелее всеки трябва да се бори"

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 05-1992
Период до: 05-1996
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: статистика
Професионална квалификация: Икономист
Образователна институция: СА'Д.А.Ценов'
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
05-200905-2010статистика5-та степенСУ „Св. Кл. Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители / ДИУУ/
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 26
от които Учителски стаж: 23
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ-основен курс“- Академия Първа помощ ;
10-201912-2019Методика на обучението по безопасност на движениетоЦентър за продължаващо обучение, РУ „Ангел Кънчев“
04-201904-2019Educational mobility for European standarts in economikcs and tourismsistema Turismo
04-201804-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредбаКоректив Експрес“ ООД
05-201806-2018Електронна класна стая „ КАБИНАТА БГ ООД
10-201710-2017Ефективни техники за комуникация и работа с родители. Взаимодействие семейство-образователна институция.
12-201701-2018Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процесРААБЕ
11-201711-2017Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция
10-201712-2017Професионално портфолио – инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика за оценка и самооценка на дейността на ученика
06-201507-2017Планиране и организация на педагогическа дейност. Методи, подходи и иновативни техники за подобряване процеса на преподаванеИВЕМ ЛАЙФ ЕООД
06-201406-2014 “повишаване на мотивацията за учене у учениците
07-201408-2014вътрешни одитори на УСУК в професионалните гимназии
02-201402-2014Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училищеРААБЕ България
02-201103-2014Методика за ориентирано към действие обучение
02-200603-2006Windows XP, Word, Excel, Power Point, InternetМайкрософт България
02-200903-2009Подготовка и управление на проектиФондация „ Европартньори"
06-200507-2005Икономика за лидериАмерикански колеж
03-200506-2005Същност, основаване и регистрация на учебно-тренировъчната фирмаНФСГ, гр. София

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: 04-2020

Предава в срок тематичните разпределения и преструктруира съдържанието при необходимост

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Олимпиади, състезания и комуникации с ученици и родители

Период от: 05-2017

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
интерактивна тетрадка

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Използване на електронен учебник и платформа- интерактивна тетрадка по макроикономика и по икономика на предприятието- http://martilen.bg/index.php/elektronni-uchebnitzi-3/elektronni-uchebnitzi

Тип: Преподаване

Интерактивни методи

Период от: 09-2006

Период до: До момента

казуси, ролеви игри, ситуационни игри; презентации; симулационни ролеви игри и др.

Тип: Преподаване

Shkolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

използване на онлайн платформи за оценяване, контрол, отзиви и комуникации с ученици, родители и учители в сферата на образованието.

Тип: Оценяване

zoom.us; Microsoft Teams

Период от: 03-2019

Период до: До момента

Разпределяне на задачи; комуникация и оценяване на работата на учениците.

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Икономика на предприятието

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Мартилен

Година на издаване: 2019

Само това издателство предлага учебници по специални предмети, които да са одобрени от МОН

Учебна година: 2019/2020

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
проектен метод

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Учениците работят в екипи, създадени на случаен принцип по зададен казус

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Дистанционно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на разнообразни дидактически инструменти за разнообразяване на дистанционното обучение

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

тестове за проверка знанията на учениците

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
пробно ДКИ

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Ежеседмично провеждане на пробно ДКИ по време на дистанционното обучение.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
обща икономическа теория
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Икономика на предприятието
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Икономика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Икономика на предприятието
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Икономика на предприятието
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Икономика на предприятието
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
статистика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
икономика на предприятието ЗИП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
12-ти клас2019/2020
11-ти клас2018/2019
12-ти клас2016/2017
11-ти клас2015/2016
10-ти клас2014/2015
9-ти клас2013/2014
12-ти клас2012/2013
11-ти клас2011/2012
10-ти клас2010/2011
9-ти клас2009/2010
12-ти клас2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-1996До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-1996До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-1996До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
09-1996До моментаДруго умение/компетенция Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са наградени с номинационна грамота за успешно представяне в конкурса „Млад икономист 2019“.

 - участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 

През учебната 2019/2020 година съм:

- ментор на 42 екипа ( 132 ученици)  в Европейската олимпиада по статистика. След края на втория етап са класирани 32 екипа, като отборът с най-добър резултат е с 87,25 точки от максимални 100. Другите екипи също са с много добри резултати като точките им от крайното класиране е в порядъка между 60 и 72 точки. Всички ученици от 11 и 12 клас (65 ученици) имат възможност да влязат във Варненския университет в специалност по тях избор като им се признава оценка отличен  6. Очакват се всеки момент да станат ясни и условията за прием на ученици от 12 клас в УНСС с резултатите от Европейската олимпиада.

- Ръководител съм на 7 ученици, участвали в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

- Под мое ръководство участваха 2 ученика в Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 - ментор на 10 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2020г.“. Резултати до този момент няма, защото конкурсът не е приключил до този момент.

За периода 2017-2020 г. всяка година съм участвала в организирането и провеждането на иновационен лагер в НПГ „Д. Талев“ в световната седмица на предприемача – м. ноември, със съдействието на Джуниър Ачийвмънт”- България.

 

През учебната 2017/2018г.:

- съм ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвах в международния панаир на УТФ Пловдив.

- под мое ръководство взеха участие 6 ученици в Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

- ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

-под мое ръководство участваха 23 ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“ като един ученик получи специална награда.

Като статистик стимулирам учениците да участват в европейската олимпиада по статистика, организирана от Националният статистически институт вече три поредни години.

-ментор на три екипа (9 ученици) в Европейската олимпиада по статистика. В крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

 

През учебната 2018/2019 г.:

 -ментор на 62 ученици, разпределени в 27 екипа като 30 от тях са приети в УНСС с оценка 6 в специалност „Статистика и иконометрия“.

- получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

- ментор в международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- ръководител на Учебна тренировъчна фирма с която участвахме в международния панаир на УТФ Пловдив.

- ментор на ученици в Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамот

Покажи още
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
ментор на ученици в Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет

Учебни години: 2017/2018

класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

През учебната 2017/2018г.:

Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС. Класирани и приети в УНСС с оценки отличен (6,00) са 5 ученици;

Национално състезание по икономика на английски език- организирано от Американски университет- класирани трима- на- 1 място; на 3 място и на 18 място.

Национален конкурс „Млад икономист 2018г.“- един ученик получи специална награда.

Европейската олимпиада по статистика - в крайното класиране екипът на 9 клас се класира на четвърто място.

Международно онлайн състезание „социална иновация“ (Social Innovations Relay) от JA Europe; Erazmus+ с екип от 3 ученика, който екип е класиран на 8 място от всички екипи в страната.

- Национален конкурс „Млад икономист 2019г.“ Учениците са номинирани с  трета специална награда на Фондация „проф. Минко Русенов“, Свищов, която е грамота за отлично представяне и парична сума ;

През учебната 2019/2020 година:

 

 Национално състезание по икономикс, организирано от УНСС- 15.02.2020г. В резултат от показаните знания един от учениците е приет в УНСС с оценка отличен 6.

Национален конкурс за есе на икономическа тема ( Предимства и недостатъци от членството на България в ЕС), организиран от СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов - 06.03.2020г. Учениците са показали отлични резултати и са приети в първата желана от тях специалност в редовна форма на обучение. 

 

Покажи още
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Олимпиади и състезания

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Стимулирам учениците да участват във всички състезания и олимпиади в областта на икономиката - масово участие в Европейска олимпиада по статистика; участие в конкурс "Млад икономист";  Национално състезание по икономикс; "Млад предприемач" и др.

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
постоянна комуникация с родители

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Тя се осъществява посредством електронен дневник

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект "Еразъм +'

Период от: 04-2019

Период до: 04-2019

Тип на участието: Проект

Участие като: ръководител по проект

Организация: Еразъм +

участие в проект Еразъм+ втора мобилност като ръководител на 15 ученици в гр. Римини, Италия.

 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Откриване на училищна изложба "Корени и гранки" в Културен дом, гр. Гоце делчев

Учебни години: 2019/2020

Откриване на изложба в НПГ Д.Талев

Учебни години: 2019/2020

 5.4  Лични постижения - резюме

Получена Почетна грамота от национален статистически институт за висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на отбори за участие в Европейската олимпиада по статистика за ученици, за повишаване на статистическата култура у подрастващите и за популяризиране на ролята на статистиката в обществения живот.

Покажи още
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе