Учител

Калинка Белева

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Калинка
Презиме: Николова
Фамилия: Белева
Националност: България
Телефон: 0878853848
Имейл: kalibeleva@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ " Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2013До моментаНПГ " Димитър Талев"старши учител
 3.  Любим цитат
Ако проблемът може да бъде решен, не си струва да се безпокоиш. Ако проблемът е неразрешим, да се безпокоиш е безсмислено. Далай Лама

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1992
Период до: 06-1998
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Педагогика на обучението по техника и технологии
Професионална квалификация: Учител по техника и технологии
Образователна институция: ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-2005До моментаМагистърДизайн и технология на облеклотоМагистър по дизайн и технология на облеклотоЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител":
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 25
от които Учителски стаж: 16
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019Първа долекарска помощ-Основен курсАкадемия Първа помощ
01-202001-2020Методика на обучението по безопасност на движениетоРусенски университет"Ангел Кънчев" Русе
07-201907-2019Иновативно училище48Университет за национално и световно стопанство- София - Институт за следдипломна квалификация
10-201810-2018Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение. Форми, методи, инструментариум16РААБЕ
11-201811-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването им с нормативната уредба16Коректив Експрес“ ООД
02-201702-2017Индустриални отношения16Национална образователна кампания"Моето първо работно място"
11-201711-2017Професионалното портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самомценка на дейността на учителяРААБЕ
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
01-201501-2016СпециализацияТехнология в обучението по технически и технологични дисциплиниДизайн и технология на облеклотоДИУУ-София
02-2016До моментаУдостоверениеТрето ПКСДизайн и технология на облеклото
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
  Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Предава в срок тематичните разпледеления и преструктурира съдържанието при необходимост.

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпледеления и преструктурира съдържанието при необходимост.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Комуникации с родители и ученици

Период от: 09-2016

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Презентации,ситуационни игри,казуси

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Shkolo

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на онлайн платформа за оценяване,контрол,отзиви и комуникации с родители,ученици

 

Тип: Преподаване

Teams,zoom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Решаване на казуси,задания,проверка.

Тип: Оценяване

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Самостоятелна работа

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Учениците работят самостоятелно по зададени задания,групова работа

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистационно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на скици за онагледяване на учебното съдържание.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Shkolo,Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Инструкционни карти,задания,проекти

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Разработване на индивидуални практически задания за ДКИ

Период от: 05-2020

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Презентиране

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Възпитаване и формиране у учениците чувство за отговорност,взаимна подкрепа.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Учебна практика по Технология на облекло от текстил
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Учебна практика по Моделиране на облекло от текстил
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процеси и машини в шевната промишленост-СПП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процеси и машини в шевната промишленост-РПП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Машини в шевната промишленост
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процеси в шевната промишленост
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
8-ми клас2019/2020
12-ти клас2017/2018
11-ти клас2016/2017
10-ти клас2015/2016
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
05-2020До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
05-2020До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
05-2010До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Насърчавам учениците да участват в състезания и конкурси

Период от: 05-2016

Период до: До момента

 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Комуникация с родители

Период от: 09-2016

Период до: До момента

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подкрепа на новоназначени учители

Период от: 09-2016

Период до: До момента

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Седмица на Професиите в НПГ

Учебни години: 2016/2017

Демонстрации пред общественоста на гр.Гоце Делчев 

Седмица на Професиите в НПГ

Учебни години: 2017/2018

Демонстрации на ПН Облекло

Седмица на Професиите в НПГ

Учебни години: 2018/2019

Организиране на открит урок за кандидат ученици на НПГ

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе