Учител

Йовка Балабанова

Портфолио на заместник-директор - училищеСвържете се с мен

 1. Обща информация

 1.1 Основна информация
Стаж:
Общ стаж : 38 години
Учителски стаж : 28 години
В момента:
Заемана длъжност в момента: Заместник-директор - училище
Институция: Професионална гимназия по икономика-град Шумен
Тип на институцията : Училище
Квалификационни кредити: 6
За контакти:
Имейл: y.balabanova@abv.bg
Националност: България
Социални мрежи:
 1.2 Образование и допълнителна квалификация
Период отПериод доТип на образованиетоКвалификационна степенОбучителна институцияСпециалност
09-198901-1994ВисшеМагистърИУ - ВарнаИкономика и управление на промишлеността
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеОбучителна институцияПКСПрофесияМясто на специализациятаСпециалностФайлове
09-200311-2004Професионална квалификацияДепартамент за усъвършенстване на учители, град София5-та степенИкономика
07-201710-2017Професионална квалификацияДИКПО, град Варна4-та степенИкономика
07-201606-2017Професионална квалификацияИУ, град Варнапедагогика
04-201504-2015Квалификационен курсИнтерактивните методи в професионалната подготовкаДИКПО, ВарнаИкономика
04-201404-2014СеминарМетоди за измерване постиженията на ученицитеЦентър за контрол и оценка на качеството на училищното образование на Икономика
07-201107-2011Обучителен курсНебанков финансов секторКомисия по финансов надзорИкономика

11-201911-2019СеминарЕвропейска олимпиада по статистика за ученициНСИ, УНСС и Евростат
10-202010-2020СеминарIV Европейска олимпиада по статистика за ученици - промени в регламента и насоки за рзвитиеНСИ, УНСС и Евростат
10-202210-2022СеминарVI Европейска олимпиада по статистика за ученици - промени в регламента и насоки за рзвитиеНСИ, УНСС и Евростат
 1.3 Квалификационни кредити
Година и месецПродължителност на квалификациятаБрой получени кредитиОбучителна институцияФайлове
07-201716 часа1 кредитДИКПО, Варна
09-201716 часа1 кредитВисше училище по застраховане и финанси, София
10-201916 часа1 кредитРААБЕ България ЕООД, София
11-201916 часа1 кредитНационален статистически институт и Университет за национално и световно стопанство
10-202016 часа1 кредитНационален статистически институт, Университет за национално и световно стопанство
10-202216 часа1 кредитНационален статистически институт, Университет за национално и световно стопанство и EUROSTAT

 1.4 Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
 1.5 История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2016До моментаПГ по икономика-ШуменЗДУПД
11-199408-2016ПГ по икономика-Шуменучител, старши учител
 1.6 Учебни предмети и класове
Финанси

11-ти клас

уч. година/години: 2020/2021

Корпоративни финанси

12-ти клас

уч. година/години: 2020/2021

 1.7 ръководител
Класен ръководител наУчебни години
10-ти клас1994/1995
11-ти клас1995/1996
12-ти клас1996/1997
9-ти клас2000/2001
10-ти клас2001/2002
11-ти клас2002/2003
12-ти клас2003/2004
8-ми клас2008/2009
9-ти клас2009/2010
10-ти клас2010/2011
11-ти клас2011/2012
12-ти клас2012/2013
 1.8 Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучението
01-200106-2003УниверситетШУ "Еп. К. Преславски"ДругоФинансови и валутни отношения на фирмата Виж повече
 1.9 Членство в организации
Синдикат на българските учители

Период: 10-1994 - До момента

 1.10 Любим цитат
"Отнасяй се хората така, както искаш да се отнасят с теб!"

 2. Практическо приложение

 2.1 Умения и компетенции
Умения и компетенцииОписание
Социални умения и компетенции Виж повече
Организационни умения и компетенции Виж повече
Технически умения и компетенции Виж повече
Когнитивно-базирани компетенции Виж повече
Артистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
2.2Методи на преподаване

За мен като учител е от изключително значение активността и участието на всички ученици в образователния процес. Всички мои усилия в класната стая са насочени в тази посока. От психологическа гледна точка, човек запомня най-добре това, което преживее емоционално. Затова се старая да подбирам методи и средства, които повишават емоционалния заряд на учениците.

 Беседа и лекция

 Демонстрация

 Игрови методи

 Работа в екип

 Упражнения:

- словесни - устни и писмени;

- практически - задачи и казуси от реалната данъчна практика,  практическа работа с данъчни, осигурителни декларации и др.документи.

От учебната 2019/2020 в ПГИ работим с платформа Google G Suite for Education (Google Workspace for Education).  Всички ученици и учители имат служебни имейли, с които влизат в платформата.  Всеки учител има създадена класна стая по учебните предмети, които преподава за всяка паралелка. Там се качват учебни материали, използва се и когато обучението е присъствено.

За оценяване на резултатите от обучението, затвърждаване на усвоения материал и упражнения използвам SmarTest, WordWall, LearningApps, Google Dokuments, Google Forms. За решаване на задачи и казуси - бялата дъска на Google, Jamboard. За синхронно обучение - Google Meet.

Покажи още
 2.3 Философия на преподаване

 

Добрият учител проявява емпатия към всичките си ученици, но не си позволява фамилиарничене. Успява да запази творческата атмосфера в часовете си без да се стига до анархия и хаос. Преподава материала си на достъпен език за всички ученици в класа, дори когато за целта се налага да повтаря един и същ материал на различни целеви групи по различен начин и с различни езикови и невербални средства.

Покажи още
 2.4 Описание на педагогическата и научнометодическата дейност

Като учител по Финанси:

- Планиране на урочната дейност - тематични годишни планове;

- Подготовка и провеждане на уроците - вид на урока, избор на методи на преподаване и подходящи материали;

- Контрол и проверка на знанията на учениците: индивидуални изпитвания – решаване на задачи и казуси от данъчната практика; тестове, индивидуални и групови практически задания; презентации; попълване на данъчни, осигурителни и др. декларации;

- Допълнителна работа с ученици – провеждане на консултации с изоставащи и индивидуална работа с напреднали в подготовка за участие в ДКИ, състезания, олимпиади и др.

- Анализ на резултатите - срочен и годишен успех по предмети и класове.

Като ЗДУПД:

- Изготвяне на Списък-образец 1, училищни учебни планове, седмично разписание и др. 

- Организация и контрол върху образователния процес; прилагането на ДОС; провеждането на изпити и ВО, Държавни изпити по теория и практика на професията и специалността, учебна и производствена практика; квалификационна дейност;

- Организация и контрол по водене и съхранение на училищната документация: електронен дневник и ЛОД, протоколи от изпити съгласно ДОС за информацията и документите; 

- Изготвяне и контрол на всички графици за контролни работи, класни работи, дежурство, ДЧФВС, консултации;

- квалификационна дейност и др.

Покажи още
 2.5 Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
История на парите

Учебна година: 2017/2018

Файл: |

Презентация на ученик от 11 клас
Най-странните данъци по света

Учебна година: 2017/2018

Файл: |

Презентация на ученик от 11 клас
 2.6 Добри практики
Знам и мога, мога и знам!

Файл: | | | | | | | |

Вътрешно - институционална квалификация за колеги от ПГИ и игра с ученици от 11 г и 12 г клас - декември 2018
 2.7 Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект
консултант

Организация: ПГ по икономика-Шумен

Период: 10-2013 г. - 10-2015 г.

Файл: | |

ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИДОБИТА ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ.
Програма
съставител на задачи за РВО по ППО

Организация: ЦКОКУО-София

Период: 02-2013 г. - 02-2014 г.

Участие в дейността на Експертен съвет за разработване на инструментариум Регионално външно оценяване по Професионално образование и обучение

 3. Постижения

 3.1 Лични постижения
2020/2021 г.
Награда на Шумен в системата на образованието и науката

Тип: Награда

 3.2 Постижения на ученици

Успешни участия в Националните ученически състезания по Корпоративни и  Публични финанси, организирани от Стопанска академия „Д.А.Ценов”, гр. Свищов през 2014, 2015 и 2017 г. 

Успешни класирания за заключителния III етап и участия в Националното състезание за икономисти на английски език, организирано от ПГИ "Ив. Илиев", РУО-гр. Благоевград и Американски университет-Благоевград  през 2017, 2018 и  2019 г.

Покажи още
2013/2014 г.
I, II и III място
Ученици от 12 б, специалност "Банково дело"

Файл: | | |

2014/2015 г.
I, II и III място
Ученици от 12 а, 12 б и 12 в класове

Файл: | | | | Покажи още

2014/2015 г.
Участие в Национална младежка конференция
Ученици от 12 а и 12 б класове

Файл: | | | | | | | |

2016/2017 г.
Участие в Национ. състезание за икономисти на АЕ
Атанас Стайков от 11 в

Файл: | | | | | | | | | Линк: Към страницата

2016/2017 г.
Почетна награда "Национална диплома"
Едис Енверов Хасанов от 12 в
2017/2018 г.
Участие в Национ. състезание за икономисти на АЕ
Георги Йорданов от 12 а клас

Файл: | | | | | Линк: Към страницата

2018/2019 г.
II място в Национ. състезание за икономисти на АЕ
Дамян Димитров от 12 г клас

Файл: | | | | | |

2016/2017 г.
Участие в Нац. състезание по Банкиране и финанси
Ученици от 12 б и 12 в класове

Файл: | | Покажи още

 4. Професионално израстване

Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинк
Източници на капитал на фирмата2020/2021 Виж повече Към страницата
Елементи на данъка2020/2021 Виж повече Към страницата
Косвени данъци2020/2021 Виж повече Към страницата
ДДС2020/2021 Виж повече Към страницата
Видове данъци според обекта на облагане2020/2021 Виж повече Към страницата
Как са се появили данъците?2021/2022 Виж повече Към страницата

 5. Обосновки

Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
2022/2023 г.
Финанси

Тип: Учебник

издателство: Мартилен

година на издаване: 2017/2018

Линк:Към страницата

2022/2023 г.
Финанси

Тип: Учебник

издателство: Мартилен

година на издаване: 2011/2012

Линк:Към страницата

 6. Авторство

Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
Задачи по финанси за ВО

Тип: Методически материал

роля/принос: Автор

година на представяне: 04-2014

Файл: |

Промени в имуществени данъци 2019

Тип: Методически материал

роля/принос: Автор

година на представяне: 02-2019

Файл: |

 10. Галерия

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе