Учител

Ивелина Иванова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Ивелина
Презиме: Петрова
Фамилия: Иванова
Националност: Българска
Телефон: +359898346234
Имейл: office@contipso.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: 107. основно училище "Хан Крум" - София
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200105-2010Начално Училище "Иларион Макариополски" Учител
09-201007-2015СОУ "Бачо Киро"Учител
09-2015До момента107 Основно Училище "Хан Крум"Учител
 3.  Любим цитат
Дълъг е пътят на поучението, кратък и успешен с примери (Сенека)

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 01-1990
Период до: 09-1995
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Преводач "Английски език"
Професионална квалификация: III степен
Образователна институция: II АЕГ „Томас Джеферсън“
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
10-199505-1999БакалавърпедагогикаУчителСУ "Св. Климент Охридски"
10-199905-2001МагистърИнформационни и комуникационни технологииСУ "Св. Климент Охридски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Педагог
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
01-201003-2010Монофазна програмаУчители по математика без ПКС5-та степен16СУ „Св. Климент Охридски“
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 18 години
от които Учителски стаж: 10 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-200911-2009Система за качество в образователните институции16Начално Училище "Иларион Макариополски"
09-201909-2019Иновативни практики в образованието16Център за професионално обучение
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-2017Работа с деца със СОП1 кредит16Институт за повишаване на квалификацията
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-200705-2007УдостоверениеСеминарДигитален маркетинг експерт16SoftUni Digital
09-201710-2017Обучителен курсДиагностика на постигнатите резултати у децата16РААБЕ България ЕООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Френски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно разпределение на учебно съдъжание

Период от: 01-2019

Период до: До момента

Примерен текст

В срок предоставих годишното тематично разпределение по образователното направление направление ИКТ по учебен предмет "Компютърно моделиране" и прилежащите модули.

Файл: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Осигуряване на допълнителна продкрепа на ученици за личностно развитие

Период от: 01-2019

Период до: 11-2019

Примерен текст

Личностното развитие на децата и учениците, и поставянето им в центъра на образователната система, с оглед формиране на общочовешки ценности, постигане на ясна структурираност, системност и технологичност на всички етапи от образованието, е не само европейска и национална политика, а и моя вътрешна убеденост. 

Файл: |

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Използване на аудио-визуални технологии

Период от: 01-2016

Период до: До момента

Примерен текст

Използването на съвременните аудио-визуални и информационни технологии и приложението им в обучението биха били невъзможни без съществуването на специализирани методически кабинети. Тези кабинети трябва да благоприятстват и улесняват провеждането на урока в следните направления:да дават подходяща нагласа на учениците;да ускоряват урочните елементи;да осигуряват нагледни дидактически средства.

Покажи още

Тип: Преподаване

Файл: |

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Обосновка на избор на учебник "Информационни технологии за 6-ти клас"

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Архимед

Година на издаване: 2017

Примерен текст

Учебникът по информационни технологии за 6 клас е разработен съгласно учебната програма на МОН от 2016 г. Базиран е върху официално разпространените в училищата продукти на Microsoft - операционна система "Windows 10" и пакета "MS Office 2010".

Учебна година: 2018/2019

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Поддържане на позитивна работна атмосфера

Период от: 01-2016

Период до: 12-2019

Редица проучвания сочат, че стресът в класната стая вреди на успеваемостта на децата.В процеса на учене при децата има много неща, които те не могат да разберат и които ги възпрепятстват и / или променят. Това променя и поведението на учениците, като променя и отношенията им с околната среда.. Когато това се случи, е препоръчително децата да могат да се отпуснат, За това използва следните антистрес упражнения за поддържане на позитивна работна атмосфера в учебен час. (https://bg.sainte-anastasie.org/)
1. Техники на дишане
2. Прогресивна релаксация на Джейкъбсън
3. Отпускане на Koeppen
4. На моя защитен сайт: Насочени изображения
5. Пейте
6. Ние сме марионетки
7. Снежен човек / лед
8. Издържайте на смеха
9. Масаж
10. Символична рисунка
11. Карунеш или сърдечен танц
12. Прегърнете препарираното животно
13. Хамелеонът
14. Текстури
Библиографски препратки:
•    Amutio, A. (2002) Стратегии за управление на стреса: ролята на релаксация. C. Med. Psicosom, No. 62/63.
•    Dris, M. (2010). Релаксиращи дейности в предучилищното и началното образование. Иновации и образователен опит, 34.
•    Echeverría, S. (1998). Гласът на децата: Образование и възпитание. Редакционна CEPE.


 

Покажи още

Файл: |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Използване на екипната работа в педагогическата ситуация

Период от: 01-2016

Период до: До момента

При работата с деца използвам редица интерактивни методи и педагогическо въздействие, особено при деца от  предучилищната възраст. Прилагам разработката на Рени Христова, която най-често използвам.

Файл: |

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Избор на подходящи дидактически материали

Период от: 01-2016

Период до: До момента

В образователната теория и практика активно се търсят методи, средства и организационни форми, които да направят училището интересна, занимателна и любопитна среда за знание и опит. Проучването на специализираната литература и добрия педагогически опит налага извода, че интерактивните методи – казус, ролеви игри, пъзели, поставят ученика в активна позиция, водят до разбиране и трайност на знанията.
Казусите, ролевите игри и пъзелите са едни от основните интерактивни методи в работата ми. Защо ги избрах?

Международните изследвания PISA и TIMSS се стремят да определят доколко учениците в края на задължителното училищно образование са формирали знанията, уменията, ценностите и нагласите, смятани като определящи за тяхната успешна реализация. Резултатите на нашите ученици в PISA 2000, 2006 и 2009 показаха, че българското училище все още не допринася в достатъчна степен за формиране на умения за справяне с проблеми, произтичащи от реалния живот; не подготвя достатъчно добре учениците, за да се реализират в конкурентна среда, за да продължат обучението си и да се интегрират успешно в обществото. Това ме мотивира да насоча учебно-възпитателния процес по ИТ в 8. клас към умения за справяне с проблеми, произтичащи от реалния живот. Учебното съдържание в 8. клас предоставя възможност за съставяне на интересни казуси и роли, свързани пряко с живота.

Изработка на лични уеб сайтове

Подготовка на презентации

Графичен дизайн на брошури

Покажи още
 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Спазването на книжовноезиковите норми

Период от: 01-2016

Период до: До момента

В работата си осъзнавам ключовото място на книжовния българския език в българското училище. В комуникацията с децата и учениците не само в училище, но и извън него използвам книжовен български език. На книжовен български език общувам и с другите колеги от училището.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
съвременни тестови батерии и техники за диагностична работа

Период от: 10-2017

Период до: До момента

Примерен текст:Посетих курс, чиито основен фокус  е многостранното обследване на диагностичните процедури, които се разглеждат от една страна като количествена оценка и стандартно тестиране за детето, а от друга – като коректив за ефективността на самата образователна теория и практика. От тогава използвам много и разнообразни техники. Резултатите от диагностиката  изпращам с коментар до индивидуалния имейл за контакт на родителя или настойника на детето.
Покажи още

Файл: |

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Ключови дейности по анализ на нивото на усвоените компетентности

Период от: 01-2016

Период до: До момента

Примерно съдържание:

За целите на анализа на нивото на усвоени компетентности от страна на учениците и осигуряване на постоянна подкрепа за тяхното личностно развитие, предприех следните пет ключови дейности:
1. Перманентен анализ на вътрешното и външно оценяване /НВО и ДЗИ/ на база постигнатите резултати.
2. Планиране, поставяне на индивидуални цели и реализиране на дейности с цел изготвяне на обективна самооценка на база резултатите от проведеното оценяване.
3. Изготвяне на индивидуални ключови показатели за изпълнение (скали за оценка) по преподаваните предмети.
4. Контрол на резултатите и предприемане на коригиращи действия.
5. Последващ анализ и оценка на ефективността на предприетите действия и повторно планиране.
 

Покажи още

Файл: |

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати

Период от: 01-2016

Период до: 12-2019

Примерно съдържание:

В изпълнение на дейностите за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информираността на  родителите, разработихме като екип редица политики и услуги. Те бяха насочени към родителите и преминават през концептуални промени. Предоставяните услуги поставят все о-голям фокус върху семействата и подкрепата им. Отчетохме ключовата роля на родителите за осигуряване на пълноценна среда и грижа за децата. Обърнахме особено внимание на факта, че всички родители трябва да бъдат подкрепяни в своята роля. За целта предприехме следните дейности:
1. Месечни родителски срещи
2. Седмични персонализирани отчети, които изпращаме по електронна поща до родителите на всяко дете
3. Възможност за сравняване на индивидуалните резултати спрямо средните за класа
4. Структурирана обратна връзка по метода GTD с акцент върху индивидуалните насоки за развитието на ученика
Прилагам примерен имейл до родител за индивидуалното развитие на неговото дете:

Покажи още

Файл: |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Дейности и доказателства за споделяне на отговорността в рамките на етичния кодекс

Период от: 01-2015

Период до: До момента

Примерно съдържание
Съществуват безспорни доказателства за вредите от неетичното поведение върху физическото и психичното здраве и развитие на децата, върху способността им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни възрастни и родители. Училищният тормоз и несигурната училищна среда са една от причините за ранно отпадане от образователната система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими социално-икономически ефекти. А знаем, че образованието е от ключово значение за последваща професионална реализация на всеки човек и просперитета на обществата.
За да насърчим споделянето на отговорността и да целенасочим действията и дейностите изработихме етичен кодекс на общността, който прилагам по долу.
За неговото въвеждане и разпространение предприехме следните дейност …..

Покажи още

Файл: |

 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Възпитаване и формиране на гражданска позиция

Период от: 01-2014

Период до: До момента

Примерно съдържание
Възпитаването и формирането на гражданска позиция е процес на целенасочено въздействие и взаимодействие, при който се формират ценности като уважение към закона и обществените норми, към институциите и правовата държава, към човешкия живот и собственост, изгражда се познание за допустимо и недопустимо поведение и възможните последствия, до които водят нарушенията, развиват се мотивация и нагласи за съобразено с нормите поведение. Това са всъщност и резултатите от правното възпитание и възпитанието в демократизъм, които не биха били достатъчно пълни без целенасочена работа, базирана върху система от подходящи форми, методи и средства. Ако целите на училището са изграждането на демократично общество и неговите граждани, то формирането на гражданска позиция е средството, чрез което този гражданин още от ранна възраст ще се приобщава към ценностите на правовата държава и демократичното общество.
 

Покажи още
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Математика
Клас :
3-ти клас
Учебни години:
2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002
Математика
Клас :
4-ти клас
Учебни години:
2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
Информационни технологии
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
5-ти клас2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
6-ти клас2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Група по спортни танци 1990/1991, 1989/1990
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
Социални умения и компетенции Виж повече
Организационни умения и компетенции Виж повече
Когнитивно-базирани компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Примерен текст

Крайната цел на усилията ми в тази посока е качествено професионално образование за всеки отделен ученик. Това означава да открия индивидуалния талант и да стимулирам както учениците с високи интелектуални възможности, така и да окажа подкрепа и на тези с познавателни затруднения. Инструментите, с който се стремя да осигуря оптимален индивидуален напредък е портфейлът на компетентността и включване в уроците на практика, максимално близка до реалната бизнес среда.

Покажи още
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Първо място в категорията "Уеб сайт"

Учебни години: 2017/2018

Участие в 10 Национално състезание по ИТ, Благоевград 2018г.
Линк: Към страницата

Национална олимпиада по Информационни технологии

Учебни години: 2017/2018

Трето място на 17-та национална олимпиада по Информационни технологии
Линк: Към страницата

 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

Примерен текст

Клубът по програмиране успя да постигне високи резултати. Основният фактор ..

 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място

Учебна година: 2017/2018

Първо място в международно състезание

Постигнат от: Александър Паскалев

Линк: Към страницата

Грамота за второ място в национална олимпиада по математика

Учебна година: 2019/2020

Примерен текст

Haциoнaлнaтa Oлимпиaдa пo мaтeмaтиĸa e eднo oт нaй-знaчимитe мaтeмaтичecĸи cъcтeзaния в Бългapия. B зaвиcимocт oт ĸлaca, тя ce пpoвeждa в 2 или 3 ĸpъгa - oбщинcĸи, oблacтeн и нaциoнaлeн. Bceĸи cлeдвaщ ĸpъг вĸлючвa вce пo-cлoжни зaдaчи. Ученичката от 6а клас Ивелина Иванова взе участие и завърши на второ място в националната олимпиада.

Покажи още

Постигнат от: Ивелина Иванова

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Стратегия за развитие на училището 2016-2020

Период от: 01-2016

Период до: До момента

Примерен текст:

Участвах активно във фокус групата по изготвяне на стратегията на училището за периода 2016 г. – 2020 г. Основната ми задача бе изготвянето на SWOT и PEST анализа. Участието ми е видно в приложената стратегия, в частта „Участници във фокус групата“ (стр.41 от стратегията). В резултат от дейността стратегията за развитие на училището за следващите 4 години с приложения към нея план за действие и финансиране бе приета и осъществена.

Покажи още

Файл: |

 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Участие в педагогическия съвет

Период от: 01-2015

Период до: До момента

Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнението на взетите от него решения. С ръководенето на дейността на педагогическия съвет директорът има възможност да използва и насочи капацитета, стремежите и усилията на колегията за определяне и реализиране на приоритетите в развитието на училището, както и да предприеме координационни мерки и въздействия по важни училищни въпроси.
В годишния план на нашето училище има обособен раздел Теми и график на заседанията на педагогическия съвет“
Като член на педагогическия съвет (от 2015 г.) вземам редовно участие в него (видно от протоколите) и се придържам към индикаторите за ефективно планиране и провеждане на педагогическите съвети, предоставени ни от РААБЕ България
•    Спазване на изискването за планиране на педагогическия съвет не по-рядко от веднъж на 2 месеца, съгласно изискванията на чл. 152, ал. 1 от ППЗНП.
•    Включване в календарния план на всички въпроси, по които съобразно вида на училището следва да има решения на педагогическия съвет – приемане на училищния учебен план, правилник за дейността на училището, предложения за държавен план-прием и др.
•    Предвиждане провеждане на тематичен педагогическия съвет.
•    Включване за разглеждане на въпроси, които не са от компетенциите на педагогическия съвет, се разглежда като негативна практика, обуславяща вземането на незаконосъобразни и нелегитимни решения.
Важни акценти при организацията на дейността на педагогическия съвет са:
•    Съобразяване с планираните теми и график на заседанията на педагогическия съвет.
•    Проверка на кворум и отразяване в протокола.
•    Представяне на дневния ред и гласуване.
•    Отчет за изпълнението на решения от предходни педагогическия съвет.
•    Разисквания на точките от дневния ред след докладването им.
•    Гласуване на всяко решение, определяне на срок за изпълнението и отговорник.

Покажи още
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Организиране на танцов конкурс за деца

Период от: 01-2009

Период до: 05-2009

Примерен текстКонкурсът за деца от възрастовата група 5-7 години, даде възможност на децата, които имаха интерес в областта на танците  да се съревновават в различни танцови дисциплини, да се представят на сцена и да бъдат видяни и оценени от родителите и учителите.
 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти
Участие в общинска комисия за разработка на образователни политики и проекти

Период от: 01-2019

Период до: 12-2019

Примерен текст

Като активен гражданин вярвам, че участието на местните общности и организации във формирането на гражданското общество е една от базисните предпоставки за устойчиво развитие. Като учител съм активна част от процеса, в който държавата, общините и бизнесът все по-често използват структурите на гражданското общество (СГО) като посредник при решаване на проблеми на общинско ниво, като медиатор на групови граждански интереси в хода на постигането на общи развойни цели. 
Структурите на гражданското общество включват формално конституираните, неправителствени, нестопански, самоуправляващи се, неполитически и доброволчески организации, които формират третия сектор в обществено-политическия живот. През 2019 година взех активно участие в пет сесии на общинската комисия по ...

Като доказателство прилагам, разработения модел за взаимодействие.

Покажи още

Файл: |

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Организационно подпомагане и наставнически функции

Период от: 01-2015

Период до: До момента

Примерно съдържание

През последните четири години имах ангажимента да участвам във въвеждането на новоназначени и преназначени възпитатели и учители. Изпълнявах и наставнически функции по отношение на практикуващите при нас (10 човека за периода 2016-2020г.) стажант-учители. Основен източник на информация и практики за мен е приложеният наръчник с добри практики за наставничество и менторство на новоназначени учители.

Покажи още

Файл: |

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Оценка на професионалните способности

Период от: 01-2019

Период до: 03-2019

Примерен текст

Необходими са компетентни учители, с ясна оценка на моментното ниво на компетентност и ясен план за достигането на целевите нива. Осигуряването на набор от адекватни умения за професиите на бъдещето, както и поддържането на добро качество на обучението, са в центъра на осъществяваните на основната инициатива – постигане на по-добро разбиране на значението на ПОО за пазара на труда, преразглеждане на Европейската рамка на ключовите компетентности, както и съгласуване на Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване. В изпълнение на тази цел попълних Numеrical Reasoning Test, който оценява способността за разбиране и анализиране на числова информация. Тестът е научно доказан и специално адаптиран за България. Резултатите от теста бяха обсъдени с моя пряк ръководител. На база резултати бяха взети коригиращи мерки и проведена успешна програма за развитие на моите компетентности.

Покажи още
 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
Иновативни педагогически практики

Период от: 01-2015

Период до: До момента

Примерен текст:

(https://bit.ly/30uF8Wr)

В часовете по български език и литература учениците от VІ б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов” Търговище изпълняват изследователски задачи, чрез които осъществяват интердисциплинарна връзка с география, история и цивилизация и изобразително изкуство. „По този начин се провокира интересът на децата към изучаване на родното място, развиват се уменията им за възприемане и създаване на текст по научен въпрос, усъвършенстват се способностите им за извличане на информация от различни източници“ – сподели Галина Димитрова, учител по български език и литература и класен ръководител на VІ б клас.

Физикогеографска характеристика на област Търговище“ бе темата, по която малките изследователи съставиха своите научни текстове - разположение, площ, общ брой населени места, общини, общински центрове, население и др. Шестокласниците имаха за домашна работа да проучат по избор едно населено място от областта или съседни региони, с важно историческо, културно или туристическо значение. В проектите си учениците са вложили много труд, умения и съобразителност, за да представят по най-атрактивния начин област Търговище и избраните от тях села и градове. Художниците са нарисували интересни обекти. В творбите им могат да се видят много рисунки и снимки - градският шадраван, езерото „Борово око“, могилата при село Овчарово, село Ястребино и паметникът на шестте ястребинчета, паркът на авиацията и Историческият музей в Омуртаг.

Създадените продукти учениците подредиха в Кибер центъра на училището, за да запознаят и своите съученици с интересни места от региона.

Покажи още

Файл: |

 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
Подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО

Период от: 09-2019

Период до: 10-2019

Примерен текст:

Във връзка с подаване на информация за учебната 2019/2020 г. в НЕИСПУО (Кампания1 -Изх. № РУО1-25936/09.09.2019г), поех отговорната задача да проверя актуалността на основната информация за нашата институция. (името на образователната институция включително, адресът, телефоните за връзка,  електронната поща, мобилен телефон на директора, актове за откриване/преобразуване, иновативно/средищно/защитено, на делегиран бюджет и др., както и актуалните данни  за педагогическите специалисти). Преди  качване на актуалните данни в модул „Институции“, синхронизирах информацията с регистъра за движението на децата и учениците и да отстраних дублираните деца и ученици. Осъществих и процесът на подаване на данни в НЕИСПУО. В резултат данните бяха приети и потвърдени окончателно, без забележки.

Покажи още
 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Критерии, определени от директора на училището

Период от: 05-2015

Период до: 12-2019

Примерно съдържание:
Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.
 Качеството на образованието в училището се осигурява при спазване на следните принципи:
ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
автономия и самоуправление;
ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
Доказателствата, които прилагам по-долу …..
 

Покажи още
Оценка на компетенция "Ориентация към ученика"

Период от: 10-2018

Период до: 12-2019

Примерен текст:

На педагогически съвет през месец октомври 2018 г. взехме решение да се въведе компетенцията "Ориентация към ученика". Дефинирахме тази компетенция като:

"Проучва индивидуалните потребности на учениците и търси ефективни решения, за да удовлетвори очакванията им. Проявява професионално и коректно отношение. Предоставя качествено и навременно обучение като демонстрира ангажираност и посреща потребностите на учениците. Съобразява се с различните навици и особености на учениците."


Бяха набелязани следните поведенчески индикатори:

Проявява внимание към всеки ученик, като изисква обратна връзка относно атмосферата и качеството на проведеното обучение, с цел бъдещо подобряване на педагогическия процес.
Стреми се да удовлетвори очакванията на ученика, като деликатно проучва неговите нужди и демонстрира добронамерено и коректно отношение.
Предразполага ученика да участва равностойно в обучението, съобразявайки се с индивидуалните му културни, социални и религиозни особености.
Води занятията с уважение към учениците при спазване на учебния план.
Демонстрира ангажираност към всеки ученик спрямо неговите индивидуални обучителни потребности.

На годишната оценка през декември 2019 г. получих отлична оценка по тази компетенция.
Като доказателство прилагам атестационния формуляр на нашето училище.
 

Покажи още

Файл: |

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.1  Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучениетоФайлове
02-201401-2017Обучителна организацияЦПО "Информационни технологии"КурсОснови на информационните технологии Виж повече
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Националната програма (ИКТ) за училища

Период от: 11-2017

Период до: 12-2018

Тип на участието: Програма

Участие като: Бенефициент

Организация: UNION INTERACTIVE

Линк: Към страницата

 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Обучителна екскурзия

Учебни години: 2017/2018

Екскурзия до Пловдив с цел обмяна на добри практики в сродни училища

Файл: | | |

 5.4  Лични постижения - резюме

Една от необходимите промените в дневния ми ред  е наложена от новите реалности в българското училище, е промяната в ролята ми на учител. Знам, че от мен се очаква и изисква много нови педагогически и психологически компетенции и лични качества. Стремя се чрез личните си постижения да отговаря на критериите за добър учител. За да бъда добър учител е необходимо да отчета различните гледни точки, тези на ръководството на училището, на родителите, учениците, възпитателите и другите колеги. За това се стремя постоянно да се усъвършенствам - както професионално така и личностно.

Покажи още
 5.5  Лични постижения
"Дигитална креативност - 2017г."

Тип на личното постижение: Награда

Учебна година: 2017/2018

Първо място в конкурса за учители "Дигитална креативност - 2017г."
 5.6  Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
Специфика на задачите по информационни технологии2015/2016 Виж повече
 5.7  Членство в организации
Синдикат на българските учители
Период от:
01-2002
Период до:
01-2019
 5.8  Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
Описание на процес

Тип на личната творба: Графики

Година и месец: 01-2018

Научен анализ и представяне на процеса на създаване на уеб сайт

Файл: |

 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме

Като активен и творчески човек участвам в редица мероприятия, които популяризират не само училището, в което работя, но и преподавателската дейност като цяло. В периода на оценка съм взела участие в много интердисциплинарни екипи за подготовка на учебни материали. Редовно повишавам своята квалификация чрез участие в семинари и конференции. Посещенията на тези мероприятия ми позволява да изградя добре развита и работеща професионална мрежа. Тази мрежа оказва благотворно влияние върху моята квалификация и работи в полза на учениците, които обучавам.

Покажи още
 5.9.2  Учебник
Информационни технологии за 6. клас

Роля/принос: Съавтор

Издателство: „Просвета - София” АД

Година на издаване: 2018

Клас : 6-ти клас

ПРИМЕРЕН ТЕКСТ

Този текст само визуализира възможното съдържание на това поле. Представената примерна персона на учител, няма нищо общо с авторството или съавторството на този учебник. Това поле се попълва само в случай, че учителят е участвал в създаването на учебник.

Линк: Към страницата

 5.9.3  Учебно помагало
Pixel art урок чрез MS Excel

Роля/принос: Съавтор

Издателство: Contipso

Година на издаване: 2019

Клас : 6-ти клас

Това безплатно учебно помагало „Подскачащия пудел“ е подготвено от екип преподаватели, в който участвах и аз. Този екип иска да популяризира изкуството чрез „Пиксел арт“. Чрез създаването на тази Pixel art анимация се подпомага, по забавен начин, изучаването на MS Excel – софтуерът , който се използва за изграждането на тази анимация.Учебното помагало е пакетирано в архивиран файл (RAR) и съдържа:1. Инструкция - PDF файл, в който на девет страници са представени дефинициите за „пиксел“ и  „Пиксел арт“ и описание на задачата за създаване на собствен анимационен проект – стъпка по стъпка със снимки и обяснения.2. Работен файл – Екселски файл в xlsx формат, който може да послужи като основа за изработването на този Пиксел арт проект.3. PowerPoint презентация – В случай, че представяте на своята аудитория задачата чрез ПауърПойнт – можете да използвате тази презентация, състояща се от девет слайда в pptx формат.4. Краен продукт – как изглежда крайният продукт – можете да видите в приложeните в пакета gif, mp4, и pdf файлове.За създаването на пикселно изкуство има много и разнообразни софтуери, като безплатни онлайн графични редактори на пиксели като  https://www.piskelapp.com или https://www.pixilart.com/draw, но основния смисъл на това учебно помагало е да направи работа с MS Excel приятна и завладяваща чрез създаването на изкуство. Пиксел Арт е един от най-лесните за изучаване вид дигитално изкуство и изглежда страхотно.

Покажи още Линк: Към страницата

 5.9.4  Монография
Монография "Влиянието на обучението в сферата на ИКТ върху емоционалната интелигентност на учениците"

Роля/принос: Съавтор

Издателство: Разпространение и печат

Година на издаване: 2019

Клас : 6-ти клас

Примерен пояснителен текст:

Както е известно "Монография" е публикувано научно издание, което съдържа пълно и всестранно изследване на определен предмет, проблем или личност, написано от един или от няколко автори, придържащи се към един и същ възглед. Монографията е научен труд, който не повтаря или обобщава съществуващото знание, който има научен редактори/или научни рецензенти, притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 стандартни страници с 1800 знака на страница. Тя съдържа разгърнато съдържание, изчерпателна библиография, като в текста има позовавания на други научни трудове.

По отношение на монографиите с повече от един автор следва да е налице задължително разделителен протокол между авторите. За да се зачита трудът за монографичен, авторът следва да има самостоятелно брой страници, отговарящи на дефиницията за монография. При авторство на по-малък брой страници участието на съответния автор се счита за студия/статия.

Покажи още
 5.9.5  Познавателна книжка
Чуден свят и Математика

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 03-2018

Премерен текст 

Познавателните книжки по математика от комплекта „Чуден свят” дават възможност за работа с децата както в детската градина, така и в домашни условия. За по-емоционално преживяване трима забавни герои – врабчетата Чик, Чирик и Рик, надничат в задачите и подтикват децата да ги решават. Книжките за всяка възрастова група са с различен обем и съдържат задачи, които постепенно се усложняват. 
Познавателната книжка по математика за 5-6-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично. Чрез нея се добиват и усвояват следните ключови математически знания и умения:
- подреждане на множества и количествено броене от 1 до 10;
- разпознаване и подреждане на цифрите на числата от 1 до 5, усвояване на поредно броене от 1 до 5;
- сравняване на трите измерения: височина, дължина и ширина;
- ориентиране в двумерното пространство чрез различни лабиринти;
- определяне на посоките ляво и дясно;
- развиване на времеви представи за последователността на сезоните и каква информация дава календарът;
- запознаване с геометричната фигура правоъгълник, комбиниране и образуване на сериационни редици от познати геометрични фигури.

Покажи още Линк: Към страницата

 5.9.6  Реферат
Оценяване постиженията на учениците по Информационни и комуникационни технологии в първи етап

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 01-2020

Примерно съдържание:

В края на 2019г. бе разработен и публикуван реферат на тема: "Оценяване постиженията на учениците по Информационни и комуникационни технологии". За всеки отделен ученик се прави различно копие на картата, което се попълва в рамките на часа от учителя. Концепцията се проследява за всички деца в рамките на едно и също занятие с еднаква за всички поставена задача. Това ще позволи да се направи обективна и справедлива оценка за резултатите на класа.
Продуктът, създаден в рамките на часа е компонент от оценяването, той трябва да бъде запазен като потвърждение на информацията, нанесена в картата за оценка. В картата може да се добави информация за някои от критериите, които не са били отчетени по време на часа.
Оценяването на знанията, уменията и мотивацията на учениците по ИКТ не трябва да бъде еднократно. Това е процес, който протича през цялата учебна година. В този смисъл използването на картите ще имат своето значение за подобряване резултатите от обучението само, ако се провеждат регулярни оценки.
Прилагам "Примерен модел на карта за оценяване на ученици."

Покажи още

Файл: | Линк: Към страницата

 5.9.7  Научни разработки
Научно-изследователска разработка на тема "Влиянието на комуникацията в онлайн обученията"

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 11-2017

Примерен пояснителен текст:

Научната разработка според своето предназначение може да има строго научно-изследователска или научно-учебна насоченост. Основната цел на първия вид  е да се представят обективно и аналитично резултатите от изучаване на определен проблем, да се направи равносметка на изследвания по дадена тематика. Докладите с научно-учеба насоченост преследват по-различна цел не само да се разкрие определена научна истина, но и да се усвоят пътищата за достогане до нея. Докладите с научно-учебна насоченост се представят за проверка от научния ръководител. 

Покажи още Линк: Към страницата

 5.9.8  Доклад за конференция
Приобщаващо образование в ранна детска възраст

Роля/принос: Съавтор

Наименование на събитието/изданието : EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education

Примерен текст

Качеството на образованието в ранна детска възраст е във фокуса на вниманието на разработващите политики и в последно време се превърна в приоритет на много международни и европейски организации. Сред тях са Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Организацията за образование, наука и култура на Организацията на обединените нации (ЮНЕСКО), Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ), Европейската комисия, Евридика и Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование (Агенцията). Съвсем наскоро Съветът на Европейския съюз (2017 г.) изтъкна необходимостта да се даде приоритет на висококачественото образование и грижите в ранна детска възраст, за да се преодолеят неравенствата в обучението през целия живот.

Покажи още

Година и месец на представяне: 05-2017

Файл: |

 5.9.9  Статия
Изготвяне на учителско портфолио по наредба 15

Роля/принос: Съавтор

Наименование на събитието/изданието : Контипсо блог

В екип с Асен Рашков даваме отговори на въпросите:
Какъв е смисълът и функциите на професионалното портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти?
Какво следва да съдържа портфолиото на един на педагогически специалист?
Колко често трябва да се актуализира учителското портфолио?
На какъв носител следва да се направи педагогическото портфолио?
 

Покажи още

Година и месец на представяне: 01-2020

Линк: Към страницата

 5.9.10  Есе
Визия за едно съвременно българско училище

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 03-2019

Примерен текст:

В България девет процента от хората не са завършили гимназия, а четири процента дори нямат начално образование. Вероятно мнозина се питат защо това е така ?   Имам визията през двадесет и първи век,  в съвременното българско училище всеки ученик да може да избира предметите, които да изучава. Имам визията на учителите да се освободи достатъчно време, за да могат да обясняват материала на учениците колкото пъти се наложи, за да бъде разбран. Бих желала  също в съвременното училище дисциплината в часа да бъде по-подходяща за провеждането на урока.

Покажи още

Файл: |

 5.9.11  Анализи на дейността
Кратък анализ на дейността на ОУ ”Никола Йонков Вапцаров”

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 09-2017

Примерен текст:

През месеца август 2017 г. бях привлечена като външен експерт в дейността на ОУ ”Никола Йонков Вапцаров” по изготвяне на годишен план. Годишният план е приет на заседание на ПС с протокол № 7/13.09.2017 г. и е утвърден със заповед на директора № 407/ 14.09.2017 г. Моят ангажимент включваше изготвянето на кратък обективен анализ на дейността. Прилагам като доказателство годишният план за дейността на училището.

Покажи още

Файл: |

 5.9.12  Видеозапис
Създаване на обучително видео

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 02-2019

Примерен текст

По външна заявка бе създадено обучително видео. Изготвянето включваше разработка на сценарии, анимирана шапка и монтаж. Заедно с учениците от 8-ми клас ....

Линк: Към страницата

 5.9.13  Методически материал
Методическа разработка на компютърен урок по английски език

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 11-2019

Примерен текст:

С учителката по английски език Станислава Кирилова разработихме компютърен курс по английски език на тема "A   JOB   INTERVIEW" за ученици от шести клас. Бяха разработени:

Вид подготовка
Вид на урока
Цели на урока
Понятия
Стандарти и очаквани резултати 
Методи
Учебни ресурси
Ход на урока
Прилагам за доказателство разработения методически материал.

Покажи още

Файл: |

 5.9.14  Друго
Разработка на флаш карти

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 07-2018

Примерен текст:

Участвах като програмист при разработката на флашкарти, обясняващи Значение на видовете емоционални състояния. Методологията е описана метод през 1970г. от Себастиан Лайтнър. В оригинал флаш картата е картонена карта, която се използва при обучение. Най-често се прилагат при ученето на нови термини, факти или думи. Принципът е елементарен и лесен за ползване. От едната страна на картата се написва термина или въпроса, от другата страна е написан отговора. Като част от методиката можете да разделяте картите на две купчинки – отговорили правилно и неправилно. Чрез разработения от екипа електронен вариант заучаването на термини, думи, процедури или специфични въпроси може да се направи много по-лесно и удобно. 

Покажи още

Файл: | Линк: Към страницата

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе