Учител

Георги Четрафилов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Георги
Презиме: Георгиев
Фамилия: Четрафилов
Националност: България
Телефон: 00359892015441
Имейл: g.chetrafilov@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2019До моментаНеврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"Правоспособен учител
 3.  Любим цитат
"Образованието е най-мощното оръжие, което може да използвате, за да промените света."

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2009
Период до: 07-2013
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: 3.9. Туризъм
Професионална квалификация:
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-201307-2014МагистърМеждународен туризъмЮгозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград
01-201607-2019Доктор на наукитеУправление и икономика на туризмаЮгозападен университет "Неофит Рилски" гр.Благоевград
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: Седем
от които Учителски стаж: Две
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
09-201909-2019Обучение за работа с дигиталната платформа Shkolo- електронен дневникНеврокопска Професионална Гимназия "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
10-201910-2019Обучителен курсОбучение на тема "Оказване на първа помощ"1Неврокопска Професионална Гимназия "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев
12-201912-2019Обучителен курсОбучение на тема "NEETs"2Junior Achivement Bulgaria
04-202004-2020Обучителен курсОбучение свързано с работата в платформата Microsoft Teams, Microsoft Outlook и Microsoft forms
06-202006-2020Обучение със специализирани образователни платформи. Тема "aSc седмично разписание- основни функции на софтуера и интеграция с ИС АдминПро/ АдминПлюс"
06-202006-2020Обучителен курсОбучение на тема: "Пътеводител на учителя в условията на образователната реформа". Модул I "Административни аспекти на методиката"
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език C2 (Свободно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 05-2020

Период до: До момента

Предавани в срок годишни тематични разпределения.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Shkolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата за оценяване, контрол, отзиви и комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Тип: Оценяване

Google Classroom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Разпределяне на задания, комуникация и оценка на работата на учениците.

Тип: Преподаване

ZOOM.US

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване и комуникация с ученици и колеги в образователната институция във виртуална среда.

Тип: Преподаване

Microsoft Teams

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Използване на онлайн базираната платформа за:

- преподаване на учебен материал;

- възлагане и проверка на задания;

- комуникация и консултиране на ученици и колеги от образователната институция;

Тип: Преподаване

Youtube.com

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на платформата за видео споделя за предаване на нови знания на учениците.

Тип: Преподаване

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Дигитална среда

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на разнообразни дидактически инструменти с цел разнообразяване процеса на обучение в класната и виртуалната стая

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Организация и функциониране на кухнята, ресторанта и хотела
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Гостоприемство в туристическата индустрия
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Професионална етика и туристическо поведение
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Производствена практика
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Здравословни и безопасни условия на труд
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Туристически ресурси на България
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Организация и функциониране на хотела, ресторанта и хотела- ЗИП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Транспорт и туристическа агентска дейност-учебна практика
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Маркетинг в туризма
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Охранителни мерки и безопасност в туризма
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Транспорт и туристическа агентска дейност- дейност
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Счетоводство и отчетност в туризма
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2009До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2009До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2009До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
09-2009До моментаДруго умение/компетенция Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

- I-място на ученик в национален конкурс, посветен на виртуалния и реалния туризма, 2020 г.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Постоянно действащ научен форум ,,Новите реалности в икономиката и ролята на съвременната наука.Многообразието на познанието в туризма

Период от: 10-2012

Период до: 10-2012

Тип на участието: Научно-изследователска дейност

Участие като: участник

Организация: Югозападен университет "Неофит Рилски' гр. Благоевград

TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference, Portugal.

Период от: 10-2018

Период до: 11-2018

Тип на участието: Научно-изследователска дейност

Участие като: участник

Организация: Tourism & Management Studies International Conference

Културните коридори на ЮИЕ: Културен туризъм без граници -2018

Период от: 09-2018

Период до: 10-2018

Тип на участието: Научно-изследователска дейност

Участие като: участник

Организация: Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград

Международна научна конференция „Устойчиво развитие, управление и планиране“

Период от: 10-2018

Период до: 11-2018

Тип на участието: Научно-изследователска дейност

Участие като: участник

Организация: Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград

XXV Симпозиум ,, Качество, конкурентоспособност,устойчиво развитие- Предизвикателствата на новата технологична трансформация,,-

Период от: 10-2017

Период до: 10-2017

Тип на участието: Научно-изследователска дейност

Участие като: участник

Организация: Университет за национално и световно стопанство

Европейски проект 20076IPO007-2012-3-075 „Младежки иновационен център“

Период от: 10-2014

Период до: 10-2014

Тип на участието: Проект

Участие като: участник

Организация: Бизнес инкубатор гр. Гоце Делчев

Сертификат за участие в европейски проект 20076IPO007-2012-3-075 „Младежки иновационен център“ с цел допринасяне за трансграничното развитие между регионите Гоце Делчев ( България) – Гевгелия ( Македония) чрез генериране на иновационни идеи в сферата на предприемачеството, информационните технологии и туризма-

европейски проект BG051PO001-4.3.03 ,,Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетенции‘‘

Период от: 09-2014

Период до: 09-2014

Тип на участието: Проект

Участие като: участник

Организация: Неврокопска Професионална Гимназия "Димитър Талев' гр. Гоце Делчев

Сертификат за участие в европейски проект BG051PO001-4.3.03 ,,Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетенции‘‘ в професионално направление ,, Организация на свободното време и туризма‘‘-2014 г.

B.O.S.S.- Business Owner Success Stories

Период от: 07-2019

Период до: 07-2019

Тип на участието: Проект

Участие като: участник

Организация: Асоциацията на българските лидери и предприемачи

Сертификат за успешно завършено обучение по проект B.O.S.S.- Business Owner Success Stories. Проектът е финансиран по ОПРЧР 2014-2020 съгласно договор BG05M9OP001-1.023-0045-C01. С подкрепата на Министерство на труда и социалната политика и Асоциацията на българските лидери и предприемачи-2019 г.

 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Виртуален иновационен лагер

Учебни години: 2019/2020

Организация и участие във Виртуален иновационен лагер по случай 55-годишнината на НПГ "Димитър Талев" гр.Гоце Делчев

Иновационен лагер

Учебни години: 2019/2020

Организация и участие в иновационен лагер по случай Денят на професиите, част от програмата на НПГ "Димитър Талев" гр. Гоце Делчев

 5.4  Лични постижения - резюме

Награда „Outstanding paper award“ от международната конференция  TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference, Portugal.2018.

 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.7  Научни разработки
„ Брандинг на микродестинациите в Югозападна България“

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 07-2019

Дисертационен труд за придобиване на ОНС "Доктор" по "Управление и икономика на туризма"

The incoming tourism flow in Turkey and its influence on the incoming tourism flows in the Mediterranean and Black Sea countries

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 10-2017

Публикация за международна конференция "TSM- ALGARVE"- PORTUGAL и публикувано в European Journal Of Tourism Research

Stakeholders Perspectives of Spa Destination Branding- The Case of Ognyanovo, Bulgaria

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 10-2017

Публикувано в списание „ New challenges, strategies and trends in tourism,hospitality and management 2018 г.: 179-198.

„Туризма в условията на глобалната икономика‘‘

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 10-2012

Част от Постоянно действащ научен форум ,,Новите реалности в икономиката и ролята на съвременната наука.Многообразието на познанието в туризма

Sustainability in Tourism Cadre Training and Selection in Bulgaria

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 09-2017

Публикация в  Revista Inclusiones Magazine: Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales vol.4.2017 г.

Evaluation And Measurement Of Destination Branding Efficiency

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 10-2018

Публикацията е част от Списание ,, Икономика и управление,, Issue 1 2018 г.: 277-287. 

Концепцуална рамка на брандинга на туристически дестинации

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 10-2018

Публикацията е част от Сборник „ Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ 2018 г.: 372-385. 

 5.9.12  Видеозапис
Дигитално обучение и образование

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 03-2020

Линк: Към страницата

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе