Учител

Фатме Мустафова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Фатме
Презиме: Халил
Фамилия: Мустафова
Националност: Българска
Телефон: 0897030017
Имейл: fatme.mustafa94@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ ''Димитър Талев''
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201608-2017ПМГ ''Яне Сандански''Учител
09-2019До моментаНПГ ''Димитър Талев''Учител
 3.  Любим цитат
Ако искате да успеете, задавайте си четири въпроса: Защо? А защо не? Защо не аз? Защо не сега? Джеймс Дийн

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2010
Период до: 06-2013
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност:
Професионална квалификация:
Образователна институция: ПМГ ''Яне Сандански''
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-201307-2017БакалавърБългарска филологияУчител по български език и литератураСУ ''Свети Климент Охридски''
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по български език и литература
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: една година и осем месеца
от които Учителски стаж: една година и осем месеца
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201911-2019''Първа долекарска помощ''16Център за образователни инициативи, гр. София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
02-2017''Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език''1 кредит16Институт за български език ''Професор Любомир Андрейчин'', БАН
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
  Френски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Предава в срок тематичните разпределения и преструктурира учебно съдържание при необходимост.

Zoom

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използва успешно платформите за онлайн обучение, осигурява достъпни обучителни материали за всички ученици.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Microsoft teams, Google classroom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Разпределяне на задания, комуникация и оценка на работата на учениците.

Тип: Преподаване

Youtube.com

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на ютюб канал за споделяне на видеоклипове и предаване на нови знания на учениците.

Тип: Преподаване

Google Classroom

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Споделяне на задания, оценка на извършената работа от учениците.

Тип: Оценяване

Team viewer

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване на нови знания и комуникация с колеги във вуртуална среда.

Тип: Преподаване

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Методи на преподаване

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Провокация на мисленето- анализ, синтез, обобщение, умозаключение.

Дискусия- начин за изразяване на собствена позиция.

Тестови задачи с изброен отговор.

Задачи с отворен отговор.

Ролеви игри, презентации, лекционен подход и др.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Български език и литература
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Български език и литература
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Български език и литература
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Български език и литература
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2016/2017
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2016/2017
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място в национален училищен конкурс на НПГ''Димитър Талев''

Учебна година: 2019/2020

Постигнат от: Людмила Фончева

Първо място на национален училичен конкурс на НПГ''Димитър Талев''

Учебна година: 2019/2020

Постигнат от: Снежана Алабашева

Участие в пролетен семинар от Фондация Българска памет

Учебна година: 2019/2020

Постигнат от: Рени Душева

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Действащи планове

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Стумулиране на желанието на учениците да подемат различни изнициативи, свързани с подобряването на учебния процес в НПГ''Димитър Талев'',както и участието им в различни конкурси.

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе