Учител

Елияна Кичева

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Елияна
Презиме: Любомирова
Фамилия: Кичева
Националност: България
Телефон: 0884940129
Имейл: eliana_kicheva@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Професионална гимназия по туризъм
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2003До моментаПрофесионална гимназия по туризъм - гр.Самоковучител по История и цивилизации
01-200009-2003ОУ "Отец Паисий" - гр. СамоковУчител по история и география
09-198812-1999ПУИН "Никола Драмалиев" - гр.СамоковУчител по история и география. Работа с ученици със специфични потребности
09-199509-1998ОУ "Христо Максимов" - гр. СамоковУчител по история и география
09-198909-1995ОУ "Христо Ботев" - с. БелчинУчител по история и география
09-198609-1989ОК на ДКМС Учител
 3.  Любим цитат
”Задачата на учителя е да отваря вратите, а не да пробутва през тях учениците." - Артур Шнабел

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 08-1988
Период до: 04-1992
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: история и география
Професионална квалификация: Учител по история и география
Образователна институция: ВТУ "Свети свети Кирил и Митодий"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Учител по история и география
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-200210-20025 професионалноквалификационна степенИстория5-та степенДИУУ София
10-200311-20054 професионалноквалификационна степенИстория и География4-та степенДИУУ СУ"Св. Климент Охридски" - гр. София
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 35
от които Учителски стаж: 34
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
10-201610-2016Планиране и използване на ИКТ в урока4ПГТ
12-201612-2016Умения за работа в интеркултурна среда4ПГТ
03-201703-2017Работа за овладяване на критични ситуации4ПГТ
06-201706-2017Работа в мултимедийна среда4ПГТ
10-201710-2017Функционална грамотност4ПГТ
10-201710-2017Проекто-базирано учене2ПГТ
10-201710-2017Методи за повишаване на мотивацията за учене2ПГТ
12-201712-2017Работа с електронната платформа "Школо"4ПГТ
06-201806-2018Атестирането4ПГТ
10-201810-2018Методи за повишаване на мотивацията за учене4ПГТ
11-201811-2018Проектобазирано учене4ПГТ
12-201812-2018Педагогически взаймодействия между учители и родители4ПГТ
01-201901-2019Конфликти в училище и подходи за справяне с проблемно поведение4ПГТ
09-201909-2019Работа с електронен дневник 4ПГТ
12-201912-2019Механизъм за противопоставяне на тормоз4ПГТ
01-202001-2020Налагане на санкции4ПГТ
05-202005-2020Работа с платформата Microsoft4ПГТ
09-2020До моментаРазпознаване симптомите на COVID - 19. Поведение при възникване на съмнение от COVID - 19 и последващите мерки.4ПГТ
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-2016Потфолиото-съвременна образователна технология0.5 кредита6СУ"Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр.София
11-2016Технология на създаване на дидактически тестове0.5 кредита8СУ"Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр.София
06-2017Управление на качеството. Изграждане на училищни системи за качество на образованието1 кредит16"Мениджър Консулт"ЕООД
11-2017Емоционална компетентност на работното място1 кредит16ЦПО към "Европейски алианс по образование" ООД
11-2018Работа със софтуерната платформа "Учителско портфолио"1 кредит8ДИПКУ Стара Загора
11-2018Методика на обучението по БДП за 8 - 12 клас2 кредита32Център за продължаващо обучение РУСЕ
12-2018Всеки ученик ще бъде отличник2 кредита32ЦМДТ Амалипе
04-2019Обучение на учители, преподаващи "История и цивилизации" в 10 клас2 кредита32Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Ритмичност

Период от: 09-2017

Период до: До момента

При изготвяне на годишното разпределиние винаги планирам уроците за нови знания, за обобщение, за преговор, за проверка и оценка. Предвиждам и по два часа в резерв. Съобразявам се с изискванията на Наредба 11 на МОН за оценяване знанията на учениците. Следя промените в Наредбата всяка година и актуализирам графика си. 

В срок представям тематичните разпределения за всеки клас.

Покажи още

Файл: | |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Подкрепа на личностното развитие на ученика

Период от: 08-2016

Период до: До момента

В отговор на принципите на приобщаващото образование обръщам внимание на личностното развитие на учениците. Включвам се в създаването на позитивна среда в училище, на условия за сътрудничество, на ефективна комуникация и загриженост за всички участници в учебния процес, като:                                                                                                                                         

- Всекидневно се включвам в екипни действия с колеги и ученици. Обменям информация, опит и добри практики с колеги, социални работници и родители.

 - Консултирам учениците с пропуски в знанията. Когато са отсъствали поради заболяване след редовните учебни часове компенсирам пропуснатия учебен материал с консултации. 

 - Организирам срещи на учениците с бивши мои възпитаници, постигнали успех в кариерата си.   

 - Предлагам на учениците занимания по интереси. Работя по проект "Успех", "Леонардо", "Учене през целия живот", "Подкрепа за успех". Работя в клубове по интереси.     

 - Изготвям индивидуална програма с ученичката с обучителни затруднения (СОП).   

 - Провеждам беседи в час на клас за кариерно ориентиране според годишното разпределение   

 - Изготвям похвали и грамоти за всеки успех и добра проява на ученик                                                       

Покажи още

Файл: | |

Историческа въстановка за 3 март

Период от: 03-2018

Период до: 03-2018

Клуб „Празници и обичаи” към Професионална гимназия по туризъм отбеляза с оригинална историческа възстановка националния празник 3 март. Ден по-рано участници в клуба се събраха в градинката в ж. к. „Езерото”, край основната сграда на школото, и пресъздадоха събития от Априлското въстание и Руско-турската освободителна война. Както си му е редът, тук бяха руски воини, български опълченци, турска войска, а в хода на честването се появиха и Тодор Каблешков с Кървавото писмо, американският журналист Джанюариъс Макгахан, черешово топче… Реалност и символика се преплетоха в едно, но най-важното бе проявеният родолюбив дух на младежите в слънчевото време. 

Покажи още
 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Използване на аудио-визуални и информационни технологии

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Смятам, че иновативните методи развиват определени качества.Използването на съвременните аудио-визуални и информационни технологии и приложението им в обучението e част от обучението по история. Тези методи благоприятстват и улесняват провеждането на урока. Дават подходяща нагласа на учениците и възможност да усвояват урочните елементи. Осигуряват нагледни дидактически средства. Представянето на уроците чрез електронни платформи, презентации и съвременни методи привлича вниманието на учениците. Това е причината да използвам съвременни иновативни методи в процеса на обучение.
Покажи още

Тип: Преподаване

Файл: |

инованивни методи на работа

Период от: 01-2017

Период до: До момента

Иновацията е такова поведение, при което е налице нещо, което до момента на въвеждането му е непознато. Асоциира се с нещо прогресивно, положително, творчески процес, новаторска дейност.

За да активирам интерес предлагам в часовете практически задачи, при които учениците участват активно, предлагат творчески решения, проявяват креативност и усвояват специфични умения:

Конструиране на тематична линия на времето с хронологоична локализация;

Тематични кръстословици за усвояване и боравене със специфични термини и понятия;

Изработване на схема за да се формират умения за четене и съставяне на схема;

Пирамида на качествата на историческа личност - за умения за разграничаване и оценяване на идеи и действия на личности в историята;

Представяне на постер или презентация на дадена тема за изграждане на  умения за търсене, подбор и обработване на информация с помощта и ресурсите на ИКТ;

Символично изобразяване на понятие, тема, събитие, идея изява на творческите възможности, аргументиране и представяне на собствена гледна точка, креативност.

 

Констатации:

 

Учениците приемат с желание практическите задачи;

Проявяват изобретателност;

Подхождат творчески;

Влагат старание;

Забавляват се в обучението;

По- добре разбират мненията на другите;

Непринудената обстановка при изпълнение на задачите им позволява да общуват помежду си, да обменят идеи, да работят в екип;

Учениците се преобразуват от пасивни получатели на чужди знания в активни конструктори на тяхното собствено или чуждо знание;

Учител и ученици се забавляват в обучението и взаимно се учат.

Активно творят знания;

Покажи още

Тип: Преподаване

Файл: |

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
История и цивилизации за 10 клас

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета основано 1945

Година на издаване: 2019

Урочнити единици в учебника по история и цивилизации на издателство Просвета отговарят на целите за новата учебна програма, утвърдена със Заповед РД 09-30 от 11.01.2018 г. от МОН.  Дава се възможност за надграждане, разширяване и задълбочаване на знанията. Има условия "възприемането" да премине към разбиране, прилагане, анализ, синтез и оценка. Предлагат се материали за формиране историческо мислене и историческо съзнание, адекватни на демократичните ценности на европейска България и на Европейския съюз. Може да се формират нагласи за разбиране и толерантност към културните различия и осъзнаване на културното многообразие като ценност на Европа и света. Този учебник дава възможност за извеждане на познавателни и ценностни акценти. Адекватно са представени новостите в българската историческа наука. Актуализират се знанията за европейската история. Ефективно се оползотворява годишния хорариум от 126  часа. Препоръчително са фиксирани различните видове методични единици.

Покажи още

Учебна година: 2019/2020

Файл: |

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Позитивна работна атмосфера

Период от: 09-2016

Период до: До момента

 Познавам специфичните потребности на всяко дете или ученик и  планирам дейности за индивидуална работа и за подкрепа личностното развитие на ученика
Притежавам знания и умения за работа с деца или ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания  или с изявени дарби.
Познавам и планирам използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите на учениците и модели на позитивно възпитание. 

Покажи още

Файл: | |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Междупредметна връзка

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Учебният материал по история и цивилизации е благодатен за осъществяване на междупредметна връзка сучебните дисциплини: БЕЛ, География и икономика, Икономика, Предприемачество, Екскурзоводство, Музика, Изобразително изкуство и Философия. При всяка писмена работа, отговор на въпрос или работа с тест отбелязвам и рецензирам, ако открия пропуски отнасящи се до българския език.

Уроците за Ренесанс, Просвещение, Романтизъм, Възраждане съчетавам с учебния материал по изобразително изкуство, музика и БЕЛ. 

Работата с историческа карта е неизменно продължение на изучараното по география.

Покажи още

Файл: |

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Forms – онлайн система за бързо изпитване

Период от: 04-2019

Период до: До момента

 След началото на дистанционното обучение работя с Облачни технологии - офис 365

Групи  в платформата  Microsoft teams - създаване и редактиране на текст, групов разговор, споделяне на файлове, общ календар и бележник

OneDrive – съхраняване и споделяне на документи, онлайн създаване на MS Office документи 

Бележник на класа на OneNote – онлайн електронно учебно съдържание, задаване и проверка на домашни работи

Sway – онлайн създаване и представяне на интерактивни отчети, доклади, презентации

Forms - онлайн система за бързо изпитване и получаване на обратна връзка чрез тестове и анкети

Виртуална класна стая Classroom

 

Покажи още
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Подкрепа

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Моя отговорност е да  показвам на учениците когато грешат. Заедно работим за направим дните по приятни. Спортните занимания и почистванета на училищния двор са разтоварващи занимания.

Файл: | |

 1.4.3  Учебни предмети и класове
История и цивилизации
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
История и цивилизации
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
История и цивилизации
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
История и цивилизации
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
История на материалната и духовна култура
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
11-ти клас2020/2021
10-ти клас2019/2020
9-ти клас2018/2019
8-ми клас2017/2018
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаСоциални умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
09-2016До моментаКогнитивно-базирани компетенции Виж повече
09-2016До моментаАртистични/Спортни умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Успешна реализация на ученици

Учебни години: 2017/2018

Студенти в Полша, Англия и СУ "Климент Охридски".

Класиране на ученическа разработка НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС "НЕ СЕ ГАСИ ТУЙ, ЩО НЕ ГАСНЕ"

Учебни години: 2011/2012

Файл: | | Линк: Към страницата

Класиран ученик в Националния конкурс за ученическо творческво на тема: "Балканската война 1912 - 1913 г. - война освободителна"

Учебни години: 2011/2012

Файл: |

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията
Участие в комисии

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Активно работя в комисията за  изготвяне на  Годишния план на ПГТ.

 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Педагогическа комуникация

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Педагогическият съвет е важна част от живота в училище. От 10 години съм секретар  на ПС и пиша протоколите. Организирам тимбилдинг за учителите от колектива.

Файл: |

 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Дейност по интереси - " И туризмът си има история"

Период от: 03-2019

Период до: 05-2019

Работа в Дейност по интереси - " И туризмът си има история"
Да дигитализираме исторически момент

Период от: 02-2020

Период до: 06-2020

Работа в дейност по интереси - "Да дигитализираме исторически момент". Организирам посещение на театрални постановки. Всяка година с учениците от Дейност по интереси участвам в градското факелно шествие  за 3 март.

Файл: |

клуб "История на моето селище"

Период от: 09-2016

Период до: 04-2017

Клуб "История на моето селище"

Файл: |

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Подпомагане на млади и новоназначени учители

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Новите учители са изненадани от атмосферата в класната стая. Разминаването между ученото и това което се среща в реална обстановка е голямо. В такива моменти младия ЧОВЕК има нужда и получава подкрепа. Много са и административните изненади за един нов учител. С удоволствие помагам.

 

Файл: |

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Посещения в музея и картинната галерия в Самоков

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Тип на участието: Програма

Участие като: преподавател

Организация: Професионална гимназия по туризъм

Посещение на градския исторически музей. Преподаване на урок  в картинната галерия.

Лятна академия: От Балканите до наши дни

Период от: 06-2017

Период до: 06-2017

Тип на участието: Научно-изследователска дейност

Участие като: ръководител на група

Организация: Институт за балканистика с център по тракология при БАН

Файл: | |

 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
конференция БЕЛ

Учебни години: 2019/2020

Моят прекрасен език ! " От безписменост през писменост. А сетне на къде?"

Файл: |

Сблъсъкът на математиците

Учебни години: 2016/2017

Общинско състезание "Сблъсъкът на математиците". Посрещане и информираност на гостите.

Килиино училище

Учебни години: 2018/2019

Класната стая се превърна в истинско килийно училище.

Файл: | |

 5.4  Лични постижения - резюме

Най-доброто килийно училище е Самоков. Заповядайте, ако искате да се почуствате като деца живяли по време на Възраждането. Ще получите похвална табелка, а може да ви попружа (набия с пръчка от леска, ако не слушате). Има и място за изолация. Ще пишете с перо и калем. Ще седите на домашно тъкана черга. Ще видите книги и учебници от 18 век. 

Покажи още
 5.7  Членство в организации
Синдикат на българските учители
Период от:
01-2018
Период до:
До момента
"Учители по история и цивилизации"
Период от:
08-2020
Период до:
До момента

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готовишаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе