Учител

Елена Каръкова

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Елена
Презиме: Крумова
Фамилия: Каръкова
Националност: България
Телефон: 0887469830
Имейл: elena_karakova@mail.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-1999До моментаНПГ "Димитър Талев"Учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 01-1999
Период до: До момента
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Математика
Професионална квалификация: Магистър по математика и учител по математика
Образователна институция: Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
10-1999До моментаИнформатикаучител по информатикаСофийски университет "Св. Климент Охридски", гр. София
05-2017До моментаМагистърБизнес информатика и иконометрияМагистър по информатикаЮгозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Магистър по математика и учител по математика
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
11-200611-2008Информатика и ИТ5-та степенСУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители
11-200802-2010Информатика и ИТ4-та степенСУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
02-201011-2012Информатика и ИТ3-та степенСУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители
11-2012До моментаИнформатика и ИТ2-ра степенСУ „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 20
от които Учителски стаж: 20
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
12-201912-2019Първа долекарска помощ-Основен курс4Академия Първа помощ
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
01-2020Методика на обучението по безопасност на движението2 кредита32РУ "Ангел Кънчев", Център за продължаващо обучение
08-2019Увод в състезателната информатика за учители, преподаващи на ученици в 7. клас1 кредит16Институт по математика и информатика
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
10-2018Ефективни техники за комуникация и работа с родители.Взаимодействие семейство-образователна институция.1 кредит16РААБЕ - България
03-2018Разработване на интерактивни упражнения с EXCEL - ребуси, кръстословици, пъзели1 кредит16Образование и технологии
02-2018Използване на облачни технологии в учебния процес. Работа с OFFICE 3651 кредит16Образование и технологии
11-2017Обучение на експерти и/или учители за обучители за прилагане на нови учебни планове и програми от учители преподаващи в 8. клас по ИТ1 кредит16СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя1 кредит16РААБЕ България
11-2018Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците1 кредит16Институт за следдипломна квалификация-отделение при УНСС
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
11-2008До моментаСпециализацияДидактически технологии в обучението по математика и ИИТИнформатика и ИТСУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
SHKOLO.BG

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предавани тематични разпределения и  преструктуриране при необходимост.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Комуникации с родители и ученици

Период от: 01-2016

Период до: До момента

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Skolo.bg

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Използване на онлайн платформата за оценяване, контрол, отзиви и комуникация с ученици, родители и колеги в образователната институция.

Тип: Оценяване

ZOOM.US

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване и комуникация с ученици.

Тип: Преподаване

MS Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Преподаване на учебен материал, възлагане и проверка на задания.

Тип: Преподаване

Презентации,ситуационни игри,казуси

Период от: 09-2016

Период до: До момента

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Дистационно обучение

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Използване на индивидуални практически и проектни задания за работа в екип.

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Интерактивност

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Използване на разнообразни дидактически материали за повишаване на активността на учениците.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Ms Teams, Shkolo.bg

Период от: 03-2020

Период до: До момента

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Информационни технологии
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Информатика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
Математика
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Програмиране на уеб дизайн
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020, 2018/2019
Програмиране
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Приложни програмни продукти
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
10-ти клас2019/2020
9-ти клас2018/2019
8-ми клас2017/2018
12-ти клас2016/2017
11-ти клас2015/2016
10-ти клас2014/2015
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
01-2016До моментаТехнически умения и компетенции
01-2016До моментаСоциални умения и компетенции
01-2016До моментаОрганизационни умения и компетенции
 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място в Национално състезание по ИТ и предприемачество, гр. Гоце Делчев

Учебна година: 2018/2019

Първо място в Национално състезание по ИТ и предприемачество в категория "Уеб Дизайн".

Постигнат от: Даниел Рушидов

Трето място в Национално състезание по ИТ и предприемачество, гр. Гоце Делчев

Учебна година: 2018/2019

Трето място в Национално състезание по ИТ и предприемачество в категория "Уеб сайт" - разработване на сайт в реално време.

Постигнат от: Едвин Пеев

Първо място в Национално състезание по ИТ и предприемачество, гр. Гоце Делчев

Учебна година: 2015/2016

Първо място в Национално състезание по ИТ и предприемачество, категория "Мултимедия".

Постигнат от: Владислава Димитрова, Карина Коршумова

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.5  Лични постижения
Грамота и плакет на Община Гоце Делчев

Тип на личното постижение: Награда

Учебна година: 2015/2016

Награда от кмета на община Гоце Делчев - по случай 24 май 

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе