Учител

Димитрина Комаревска

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Димитрина
Презиме: Първанова
Фамилия: Комаревска
Националност: Българска
Телефон: 0876558790
Имейл: komarevska@abv.bg
Тип на институцията : ЦСОП
Име на институцията: "Леда Милева" гр.Долни Дъбник
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-198208-1987СПВУИ “Христо Ботев”, с.ПодемУчител
09-199509-2001СПВУИ “Христо Ботев”, с.ПодемУчител
02-200209-2007ПГ по облекло и текстил - гр.ПлевенУчител
09-200709-2017ПУИ"Асен Киселинчев", гр.Долни Дъбникстарши учител на ДИН
09-2017До моментаЦСОП "Леда Милева", гр.Долни Дъбникстарши учител на ДИН
 3.  Любим цитат
" Единственото оръжие, способно да трансформира света… Е ОБРАЗОВАНИЕТО′′ - Джордж Мак Лорин и "Облечи се неправилно и ще запомнят дрехата. Облечи се безупречно и ще запомнят теб" - Коко Шанел

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1980
Период до: 07-1982
Образование и квалификационна степен: Професионален бакалавър
Специалност: Конструиране и изработване на облекло
Професионална квалификация: Учител по практика - конструиране и изработване на облекло
Образователна институция: Институт за учители по практика "Ламби Кандев" гр.София
Файл:
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-200310-2003Свидетелство за ПКСКонструиране и изработване на облекло5-та степенСУ -ДИУУ, гр.София
12-200812-2009Допълнителна професионална подготовкаучител по практика на деца с интелектуална недостатъчностСУ "Климент Охридски" гр. София ДИУУ
10-200510-2005Свидетелство за ПКСКонструиране и изработване на облекло4-та степенСУ "Климент Охридски" гр. София ДИУУ
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 33
от които Учителски стаж: 30
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-201710-2018Вътрешно - инстутиционална квалификация22ЦСОП "Леда Милева", гр. Долни Дъбник
10-201810-2019Вътрешно - инстутиционална квалификация4ЦСОП "Леда Милева", гр. Долни Дъбник
10-201910-2020Вътрешно - инстутиционална квалификация5ЦСОП "Леда Милева", гр. Долни Дъбник
10-202010-2021Вътрешно - инстутиционална квалификация25ЦСОП "Леда Милева", гр. Долни Дъбник
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
04-2018" Алтернативни и допълващи методи и средства за комуникация" 1 кредит16Обучителен център - Фондация Карин дом
07-2019Акценти за работа с деца със СОП1 кредит16Обучителен център – Фондация Карин дом
11-2019„ Превенция на виртуалното и реално насилие”3 кредита48Кабината БГ ООД
02-2000„Изследователският подход в обучението по математика в начален курс“1 кредит16Бит и техника Варна
06-2000Професионално портфолио на учителя1 кредит16Фондация Кузманов
06-2000"Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата"0.5 кредитаОбучителен център – Фондация Карин дом
06-2000Атестирането на Педагогическите специалисти1 кредит16Фондация Кузманов
12-2000Облачни технологии в образованието1 кредитКабината БГ ООД
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институция
11-202011-2020Удостоверение„Съвременни тенденции за развитие на математическата компетентност в началния етап на образование”КЛЕТ БЪЛГАРИЯ
03-202003-2020УдостоверениеКак се преподава онлайн?Фондация Кузманов
04-202004-2020Удостоверение120 минути посветени на Вашето АТЕСТИРАНЕФондация Кузманов

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Тематични годишни разпределения по професия Шивач

Период от: 10-2017

Период до: 06-2018

Файл: | |

Тематично разпределение ЗПИ

Период от: 09-2018

Период до: 06-2020

Файл: |

Учебни програми по разширена професионална подготовка - 8 и 9клас по професия Работник в производството на облекло

Период от: 10-2019

Период до: 06-2020

Файл: | | | | | | |

Учебни програми производствена практика

Период от: 10-2017

Период до: 06-2018

Файл: | | |

Тематични годишни разпределения

Период от: 10-2017

Период до: До момента

По учебните предмети по теория и практика на професионална подготовка по професия "Шивач" до 2018г.

По учебните предмети от обща, отраслова,специфична подготовка използвам програми на МОН. По разширена професионална подготовка по професия "Работник в производството на облекло" от 2019 г. изготвени от мене. 

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
нагледни методи

Период от: 03-2019

Период до: До момента

Обучение в електронна среда от разстояние - Microsoft Teams.Bg.e-prosveta. Платформата "Уча се" предоставя възможност за затвърждаване и оценка на знанията,чрез видео урок и тест. Използване на клипове от различни сайтове свързани с изучаваната професия.

Тип: Преподаване

Файл: | |

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Технология на облеклото 2 част

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Техника

Година на издаване: 2006

По професия Работник в производството на облекло в този учебник има необходимите теми по специалността Производство на облекло. Използвам го и през учебната 2020/2021 г.

Учебна година: 2019/2020

Икономика

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Мартилен

Година на издаване: 2019

Предназначен е за учениците от Х клас на всички Професионални направления и Специалности, които изучават предмета

Учебна година: 2020/2021

Предприемачество

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Мартилен

Година на издаване: 2019

Предназначен е за учениците от VIII клас на всички Професионални направления и специалности, които изучават предмета.

Учебна година: 2020/2021

Материалознание

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Техника

Година на издаване: 2004

Използвам го в 8 клас по отраслова и разширена професионална подготовка и през учебната 2020/2021 г.

Учебна година: 2019/2020

Технология на облеклото I част

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Техника

Година на издаване: 2006

Този учебник го използвам и през учебните 2019/2020 г. и 2020/2021

 

Учебна година: 2017/2018

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Работна атмосфера в час

Период от: 10-2017

Период до: До момента

Работя с учениците както групово, така и индивидуално според техните възможности, тъй като смятам, че способността за самостоятелна работа и уменията за работа в екип са компетенции, които са с еднаква степен на важност. Това са лични умения, които се формират и развиват първо в училищната среда, а се надграждат след това - на работното място, в предприятие, ателие и др.

Покажи още
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
"Екипът не е група"

Период от: 10-2017

Период до: До момента

Привърженик съм на съвременните методи на преподаване. В практиката си включвам най-разнообразни методи, средства, похвати и форми - от традиционни до модерни:

- лекционен метод;

- наблюдение;

- упражнение;

- решаване на практически задачи;

- мултимедийни презентации. 

В традиционното обучение, в класната стая, провеждам непрекъснато оценяване чрез: контрол върху получаването на учебния материал от учениците, изисквам непосредствена обратна връзка "лице в лице", оценявам изпълнението на текущите задачи. 

При дистанционното обучение, когато учениците са разделени от преподавателя и от своите съученици, а също така се изисква наличието на различни технологии, използвам метода на периодичното оценяване. Задавам въпроси, изслушвам отговорите на учащите и следя коментарите им, поставям групови и индивидуални задачи за работа , Използвам тестове и клипове при задаване на самостоятелна и  домашна работа.

Покажи още
 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
Дидактически материали

Период от: 11-2019

Период до: До момента

Изработване на тематични табла, картели с мостри на тъкани и помощни материали, класьори с описание и елементи на дрехи, технологични операции,  свързани с изучаваната професия от учениците.

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
Книжовноезикови норми.

Период от: 09-2016

Период до: До момента

При осъществяване на връзка с ученика, във формална и неформална среда използвам книжовен български език, като приканвам и обръщам внимание за правилното използване на термини и понятия свързани с професията.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
Ясни точни критерии за формиране на оценка на ученика.

Период от: 09-2016

Период до: До момента

При изготвянето на дидактическото средство за проверка на знания, умения и компетентности представям скала за оценяване за формиране на оценка. 

Съобразно националната изпитна програма за професия: "Работник в производството на облекло", използвам приложените изпитни критерии за форморане на оценка.

След формиране на окончателна оценка, която вписвам в дневника, информирам родителя за усвояване на понятия и умения.

Покажи още
 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Свидетелство за професионална квалификация.

Период от: 09-2016

Период до: 07-2018

Държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална квалификация - теория и практика. Текущо, срочно и годишно оценяване по теоретичните предмети от професионалната подготовка и практически изпитвания. Резултатите от ДИ за придобиване на  I степен на професионална квалификация се вписват в свидетелството за професионална квалификация, а протоколите  се съхраняват в архива на училището.

Покажи още
 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите
Индивидуалното развитие на ученика.

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Използвам пряка комуникация или по телефон, споделям мнение относно ученика. Обръщам внимание на силните и слабите страни у ученика, но и акцентиръм върху възможностите да доразвива себе си в професионалното образование и обучение. При осъществевяне на обучение от разстояние, използвам електронни средства за представяне постиженията и заинтересоваността на ученика от учебния процес, както и проявена недостатъчна активност (забележка).

Покажи още
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Етичен кодекс

Период от: 10-2017

Период до: До момента

Припомням правилата на етичния кодекс, да проявяват разбиране, стойностно отношение и поведение. Приканвам учениците да изразяват своето мнение, да го отстояват чрез придобитите знания, умения и компетентности от учебните часове. Давам равен шанс на всеки ученик, независимо от пол, религия, семейно положение.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
ПМКП - теория от разширената подготовка
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
ПМКП - теория от разширената подготовка
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Материалознание - теория от разширената подготовка
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Материалознание - учебна практика от разширената подготовка
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
ПМКП - учебна практика учебна практика от разширената подготовка
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
ПМКП - учебна практика учебна практика от разширената подготовка
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
11-2021До моментаТехнически умения и компетенции
09-2016До моментаОрганизационни умения и компетенции
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
Участие в педагогически съвет

Период от: 10-2017

Период до: До момента

Участвам в заседанията на Педагогическия съвет, като споделям мнение по поставените теми и въпроси. Участвам в комисии, съобразно плана за работа на ПС.

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Професионално развитие

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Ученето през целия живот е  мисия, която споделям с  учениците и колеги. През отчетния период, участвах в обучения, свързани със съвременното образование.

 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация

Период от: 10-2017

Период до: До момента

Всяка година участвам във формите на вътрешно - инстуционалната квалификация, като пряк или непряк участник. Като пряк участник представям открити уроци по специалността и отделни обучения приети в началото на всяка учебна година. 

 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
Познаване и прилагане на нормативната уредба.

Период от: 10-2017

Период до: До момента

Във връзка с осъщствяването на учебния процес познавам и прилагам ППЗНП, Наредба за приобщаващото образование с всички изменения и допълнения, което е видно от училищната документация. Класьорът по професията е комплектован и актуализиран съгласно инструкциите на експерто по професионално образование.

 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Повишаване на мотивацията на учениците

Период от: 09-2014

Период до: 06-2017

Мотивацята на учениците, провокирането на тяхното любопитство и интерес са много важни в училищната работа. Допринасям за това чрез посещения на съществуващи предприятия и  поглед върху реална работна среда.

Посетили сме завод "Мизия"ЕООД, гр.Плевен. Учениците имаха възможност да се запознаят  с производствения процес, капацитета на работа и иновативните продукти на фирмата.

"Отворени врати за хора с увреждания" - Баумакс, гр.Плевен, където се запознаха с различните платове за обзавежзане на дома

Покажи още

Файл: | | |

Центъра - безопасна среда за учениците.

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Безопасната среда за учениците е съществена при работата с тях. Осигуряването й се определя от  проследяване и спазване Правилника за вътрешния ред на центъра, осъществяването на инструктажи и контролиране на поведение на учениците по време на учебна практика.

Иновативни методи

Период от: 10-2017

Период до: До момента

TEACH  изаботване и използване на Визуално разписание на учебен час

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
НП " Осигуряване на съвременна образователна среда" Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от прогимназиален етап"

Период от: 11-2018

Период до: 08-2019

Тип на участието: Проект

Участие като: Изработване на проекта

Организация: МОН

Възложен от Директора на ЦСОП в екип с колеги възпитатели изготвих проекта съобразно Тематична програма за заниманията по интереси (по теми за учебната година) и средствата необходими за реализиране на дейностите по проекта:. обзавеждане на стая за занимания по интереси, консумативи и материали, книги и игри за обеспичаване на дейностите. 

Файл: | Линк: Към страницата

 5.7  Членство в организации
НАРЦСОП
Период от:
10-2017
Период до:
До момента
Независим учителски синдикат
Период от:
09-1995
Период до:
До момента

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе