Учител

Атанас Савов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Атанас
Презиме: Славеев
Фамилия: Савов
Националност: България
Телефон: +359888770050
Имейл: atasav@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ"Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-200209-2003НПГ"Димитър Талев"Учител
09-200309-2005НПГ"Димитър Талев"РКК
09-2005До моментаНПГ"Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
Който не иска да свърши нещо - търси причина.Който иска да свърши нещо - търси начин.

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 08-1989
Период до: 08-1994
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Електронно-изчислителна техника
Професионална квалификация: инженер електронно-изчислителна техника
Образователна институция: ВВУАПВО"Панайот Волов" гр.Шумен
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
инженер електронно-изчислителна техника
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
10-201010-20105-то ПКСинформационни технологии5-та степен16 ДИПКУ Стара Загора
11-201411-20144-то ПКСинформационни технологии4-та степен16СУ „Св. Климент Охридски“ Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 28
от които Учителски стаж: 19
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
11-2016Повишаване на мотивацията за учене.Фактори и мотивационни модели 1 кредит16Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС
10-2017Професионално портфолио- инструмент за повишаване постиженията на детето и ученика и за оценка и самооценка на дейноста на учителя1 кредит8РАААБЕ България
11-2017Обучение на експерти и учители от ПГ за прилагане на нови учебни програми и стандарти.Използване на платформи за Ел.Обуч, MOODLE,ATUTOR,Claroline1 кредит16СУ"Св.Климент Охридски"-Факултет по Матеметика и Информатика
10-2018Програмиране за PIC микроконтролери.1 кредит16"Елемекс инженеринг" ЕООД
10-2018Ефективни техники за комуникация и работа с родители.Взаимодействие семейство-образователна институция.1 кредит16РААБЕ - България
11-2018Придобиване на правни умения от страна на ПС,посредством запознаване с НУ относима към системата на образованието1 кредит16"Коректив Експрес" ЕООД
02-2019"Въведение в компютърни мрежи"1 кредит16Българска стопанска камара - София
07-2018Иновативно училище3 кредита48УНСС - София - Институт за следдипломна квалификация
10-2019Програмиране на ATMEL с Arduino Programming Languige(APL)2 кредита32"Елимекс инженеринг" ЕООД
11-2019"Първа долекарска помощ - Основен курс"1 кредит16Център за образователни инициативи - София
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
  Руски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишно разпределение

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В срок предоставих годишните тематични разпределение

В срок попълних необходимата информация за електронен дневник в Shkolo.bg

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците

Период от: 09-2002

Период до: До момента

Protel 99 SE ,Fritzing ,Tinkercad 

Тип: Преподаване

Период от: 09-2019

Период до: До момента

тестове в електронен дневник  Школо БГ 

Тип: Оценяване

Период от: 03-2020

Период до: До момента

MS Teams

Тип: Преподаване

Дистанционно

Период от: 03-2020

Период до: До момента

MS Teams

Тип: Диагностика

Синхронен - Дистанционно

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Zoom,TeamViewer,

MS Teams

Тип: Диагностика

Интерактивен

Период от: 09-2008

Период до: До момента

Интерактивна бяла дъска и софтуер за управление на класната стая

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Електронен учебник по "Компютърни мрежи"

Тип на обосновката: Учебник

Година на издаване: 2008

Електронен учебник - използва се в "Компютърни мрежи " ЗПП 

"УП по Компютърни мрежи " - ЗПП 

Учебна година: 2019/2020

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
УП Процесори памети и дънни платки РПП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Дънни платки за ПС
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Компютърни мрежи
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по компютърни мрежи
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Процесори памети и дънни платки
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Компютърни мрежи ЗИП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
УП по Асемблирана на ПС
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
УП по диагностика и ремонт
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
Комплексна практика по специалноста
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2020/2021, 2019/2020
Производствена практика
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Автоматизация на проектирането
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
УП по Автоматизация на проектирането
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Микрокомпютърни системи
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
УП по Микрокомпютърни системи
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
УП по Проектиране и програмиране на автоматизирани системи РПП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
9-ти клас2019/2020
8-ми клас2018/2019
12-ти клас2017/2018
11-ти клас2016/2017
10-ти клас2015/2016
9-ти клас2014/2015
10-ти клас2020/2021
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2002До моментаТехнически умения и компетенции Виж повече
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
1 во място в състезание по Асемблиране на ПС

Учебни години: 2016/2017

1 -во място в Областно състезание по "Асемблиране на ПС" - отборно състезание ученици от 11 и 12 клас 

1- во място в състезание по Асемблиране на ПС

Учебни години: 2017/2018

1 во място в Областно състезание по Асемблирана на ПС - отбори от ученици  11 и 12 клас
Почетна награда от МТТ - Горна Оряховица

Учебни години: 2017/2018

Участие в 2 ро изложение на МТТ - Горна Оряховица 

Създаване на Клуба по Роботика 

 1.5.5  Постижения на ученици
Седмо място в изложението на МТТ - Горна Оряховица

Учебна година: 2018/2019

Награда за най - бързо развиващо се училище в областа на Роботиката

2 и 3 то място в 5 -та сесия на УЧИ БАН - София

Учебна година: 2018/2019

2 ро място на бизнеса 

3- то място в Областа на Роботиката 

Постигнат от: Клуб Роботика НПГ

4 - то място в изложението МТТ Горна Оряховица

Учебна година: 2019/2020

4 - то място с проекта Умен Парник

Постигнат от: Клуб по Роботика НПГ

1- во място в 6 -та сесия на УЧИ БАН - София

Учебна година: 2019/2020

1 ва награда на 6-та сесия на УЧИ БАН - гр.София 

Предложение за реализациа на представеният проект в гр.Пловдив

Постигнат от: Клуб Роботика НПГ

5 -то място в националното състезание "Електрониада" - Русе

Учебна година: 2019/2020

състезанието е организирано то ТУ Ангел Кънчев  гр.Русе 

Постигнат от: Клуб Роботика НПГ

1- во място в Младежко Техническо Творчество 2020 - Горна Оряховица

Учебна година: 2020/2021

Участие с проект Автоматизирана Система за битови отпадаци

Постигнат от: Клуб" Роботика НПГ"

Линк: Към страницата

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Състезание

Период от: 10-2015

Период до: До момента

Участие в състезание в Областа на Роботик, електроника  и програмиране

Клуб Роботика НПГ

Период от: 10-2016

Период до: До момента

Ръководител и организатор на дейноста на Клуб Роботика НПГ 
1 ва лятна академия по Роботика

Период от: 07-2018

Период до: 08-2018

Организиране и провеждане на 1-ва лятна академия по Роботика за у1ченици  7 - 12 клас 

Участваха 9 ученика

2 -ра лятна академия по Роботика

Период от: 07-2019

Период до: 08-2019

2-ра лятна академия по Роботика за ученици 6-12 клас 

участваха 20 ученика от региона 

3-та лятна академия по Роботика НПГ 2020

Период от: 07-2020

Период до: 08-2020

Организиране и провеждане на 3 -та лятна академия по Роботика

участваха 28 ученика от региона на община Гоце Делчев от 6-11 клас

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%9F%D0%93%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2-417219262360015

 

Покажи още
 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Наставник

Период от: 09-2016

Период до: 09-2017

Наставник

Период от: 09-2019

Период до: До момента

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Обучение на учителите в MOODLE

Период от: 10-2018

Период до: 10-2018

Провеждане от мен на еднодневно обучение на колегите в НПГ на тема - използването на Платформата MOODLE

 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
Дистанционно обучение

Период от: 03-2020

Период до: 03-2020

Проведох обучителен семинар на Колегите от НПГ Димитър Талев - Работа в Team Viewer ,Zoom

Дистанционно обучение

Период от: 04-2020

Период до: 04-2020

Проведох еднодневно обучение на Колегите в НПГ  - Използване на MS Teams 

 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Критерии, определени от директора на училището

Период от: 09-2002

Период до: До момента

Управлението на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейности, оценяване и внасяне на подобрения в работата на училището.
 Качеството на образованието в училището се осигурява при спазване на следните принципи:
ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
автономия и самоуправление;
ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в институцията;
целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;

Покажи още
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Седмица на Професиите в НПГ

Учебни години: 2018/2019

Демонстрации пред общественоста на гр.Гоце Делчев - Клуб Роботика НПГ

Седмица на Професиите в НПГ

Учебни години: 2017/2018

Демонстрации на Клуб Роботика НПГ и ПН Техника

Седмица на Професиите в НПГ

Учебни години: 2016/2017

Организиране на компютърни състезание за кандидат ученици на НПГ

 5.4  Лични постижения - резюме

Една от необходимите промените в дневния ми ред  е наложена от новите реалности в българското училище,Дистанционо обучение . Знам, че от мен се очаква и изисква много нови педагогически и психологически компетенции и лични качества. Стремя се чрез личните си постижения да отговаря на критериите за добър учител. За да бъда добър учител е необходимо да отчета различните гледни точки, тези на ръководството на училището, на родителите, учениците, възпитателите и другите колеги. За това се стремя постоянно да се усъвършенствам - както професионално така и личностно.

Покажи още
 5.5  Лични постижения
„Неофит Рилски” на МОН

Тип на личното постижение: Отличие

Учебна година: 2019/2020

Линк: Към страницата

Грамота и плакет на Община Гоце Делчев

Тип на личното постижение: Награда

Учебна година: 2018/2019

Награда от кмета на община Гоце Делчев - по случай 24 май - Изяви на Клуба по Роботика

Отлично представяне 1-во място в МТТ Горна Оряховица

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2020/2021

Като ръководител на клуб Роботика НПГ

 5.7  Членство в организации
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Период от:
11-2005
Период до:
До момента
 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме

Като активен и творчески човек участвам в редица мероприятия, които популяризират не само училището, в което работя, но и преподавателската дейност като цяло. В периода на оценка съм взел участие в много интердисциплинарни екипи за подготовка на учебни материали. Редовно повишавам своята квалификация чрез участие в семинари и конференции. Посещенията на тези мероприятия ми позволява да изградя добре развита и работеща професионална мрежа. Тази мрежа оказва благотворно влияние върху моята квалификация и работи в полза на учениците, които обучавам.

Покажи още
 5.9.12  Видеозапис
Уроци по професионална подготовка - Компютърна техника и технологии

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 05-2020

Запис на проведни уроци в 10 ,11 и 12 клас - Дистанционно - синхронно обучение

Линк: Към страницата

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе