Учител

Антоанета Хаджидимитрова

Портфолио на УчителСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Антоанета
Презиме: Стойчева
Фамилия: Хаджидимитрова
Националност: България
Телефон: 0896636165
Имейл: tonish31@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НПГ "Димитър Талев"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2003До моментаНПГ "Димитър Талев"старши учител
09-199309-2003НПГ " Димитър Талев"Учител
 3.  Любим цитат
"Образованието не е просто учене на факти, а трениране на ума да мисли!" Алберт Айнщайн

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1980
Период до: 06-1985
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Автоматизация на дискретното производство
Професионална квалификация: Машинен инженер
Образователна институция: Технически Университет-София
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институция
09-199211-1993Английски езикУчител по английски език в средното училищеЮгозападен университет-Благоевград
10-198907-1991Автоматизация на дискретното производствоследдипломна квалификацияТехнически Университет-София
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институция
11-201311-2014ПКСАнглийски език4-та степенСУ "Св. Климент Охридски" Департамент за информация и усъвършенстване на учители
11-201111-2012ПКСАнглийски език5-та степенСУ "Св. Климент Охридски" Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 35
от които Учителски стаж: 27
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
11-201411-2014Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище8РААБЕ България
11-201311-2013Teaching Vocabulary-Tips and Tricks4British Council
05-201305-2013Teacher Training Seminar: Young Learners' Needs; Teaching writing Successfully; English for Specific PurposesExpress Publishing
07-201107-2011Методика на ориентираното към действие обучение78НПГ " Димитър Талев"
02-201002-2010Teacher Training Seminar: American Certificates-International Recognition; Teaching English in an Interactive Learning EnvironmentHellenic American Union, Express Publishing
01-200901-2009Innovation in English Language TeachingLettera Publishers
06-200706-2007Чуждият език в учебно-тренировъчна фирмаНационална финансово-стопанска гимназия София
04-200604-2006Базови и специфични компютърни умения на учители по чужди езици40Национален Педагогически център, Майкрософт България
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
12-2019Първа долекарска помощ-Основен курс1 кредит16Център за образователни инициативи-София
12-2018Електронна класна стая 1 кредит16Кабината БГ
11-2018Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти1 кредит16Коректив експрес ЕООД-Силистра
10-2018Формиращо оценяване в процеса на училищното обучение1 кредит16РААБЕ България
10-2017Професионалното портфолио- инструмент за повишаване постиженията на ученика и за оценка и самооценка на дейността на учителя1 кредит16РААБЕ България
11-2016Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците1 кредит16Институт за следдипломна квалификация-отделение при УНСС

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Тематично годишно разпределение

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В определените срокове винаги съм представяла годишните тематични разпределения на материала за класовете, на които преподавам и преструктуриране на учебното съдържание, когато това е необходимо. Винаги в срок попълвам необходимата информация в електронния дневник Школо.

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
Иновативни методи

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Използвам интерактивни електронни учебници на издателство Експрес паблишинг и Просвета, презентации и видео клипове. Прилагам интерактивни методи на преподаване като: групова дискусия, казуси, ситуационни задачи, мозъчна атака и др.Изработвам тестове за оценяване на учениците, които включват според изискванията: текст за четене с разбиране, текст за слушане с разбиране, граматически упражнения за използване на езика и есе на определена тема. Винаги прилагам скала за оценяване и рецензия за обратна връзка и мотивиране на оценката при устно изпитване.

Покажи още

Тип: Преподаване

Facebook groups

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Изпращане на учебни материали и получаване на обратна връзка в обстановка на дистанционно обучение.

Тип: Преподаване

Zoom, Microsoft Teams, Microsoft Forms

Период от: 04-2020

Период до: До момента

Преподаване и оценяване в електронна среда.

Тип: Преподаване

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
Upstream for Bulgaria, B1

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Express Publishing

Година на издаване: 2014

Интерактивен електронен учебник, голямо разнообразие на теми, систематично развитие на всичките четири езикови умения, разнообразие от автентични, стимулиращи задачи за четене, слушане и говорене, голямо разнообразие от граматически упражнения, игри и песни. Лексикални упражнения, практикуващи и активиращи целия съществен речник, упражняване на разнообразни видове писане; реалистични, стимулиращи диалози в ежедневни ситуации; разнообразие от междукултурни теми.

Покажи още

Учебна година: 2019/2020

Линк: Към страницата

Teen Zone A1, A2.1, A2.2

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета

Година на издаване: 2019

Електронен учебник, съвременни и увлекателни материали на теми, съобразени с нивото и интереса на учениците, модерно оформление. Уроците са с добре балансирано учебно съдържание, които осигуряват достатъчно упражнения за преговор и затвърдяване. Отчита основните трудности при изучаването на английски език от българи и улеснава учениците с достъпни обяснения. Въвежда граматичния материал ясно и последователно, на малки порции и с градивни по трудност упражнения. Използва жив, съвременен език, който е близък на учениците и развива комуникативните им умения.Включва актуални текстове на интересни теми, дискусии и работа по проект. Предлага тестове за проверка на знанията и самооценка.

Покажи още

Учебна година: 2019/2020

Линк: Към страницата

For Real B1

Тип на обосновката: Учебник

Издателство: Просвета

Година на издаване: 2019

Електронен учебник, гъвкава система по английски език, адаптирана за потребностите на българските ученици. Развива интегрирано четирите езикови умения, чрез близки до интересите на ученика текстове и сюжети. Богатство от изразни средства на съвременния език, успешно свързва овладяването на граматичния материал с изграждането на комуникативни умения. Също така подготвя учениците за изпитите на Кеймбридж (PET, KET, FCE) и Тринити.  Текстове по теми от ежедневието на всеки тийнейджър; познавателни текстове за културата на България и англоговорещите държави; ясно представена граматика с допълнителни упражнения и езикови игри; фокус върху уменията за общуване; отлично развити междупредметни връзки; съвременна жива лексика; авторски разкази за допълнително четене.

Покажи още

Учебна година: 2019/2020

Линк: Към страницата

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
shkolo

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Отзиви и оценки за постигнатите от учениците резултати в учебния процес и запознаване на родителите с тях.

Microsoft Teams

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Диагностика и оценяване на постигнатите от учениците резултати.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Английски език ООП
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Английски език ООП
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Английски език ООП
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Английски език IЧЕ ЗП
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Чужд език по професията
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2016/2017
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
10-ти клас2016/2017
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
Олимпиада по английски език

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Всяка година активно участие в изготвянето на изпитните материали, провеждане и проверка на резултатите на общинския кръг на олимпиадата по английски език. През февруари 2019 четец на диктовката в областния кръг на олимпиадата по английски език. 

Международна олимпиада BeSafeNet за природните бедствия на английски език

Период от: 02-2020

Период до: 02-2020

Подготовка на отбор от мои ученици за участие в олимпиадата. 

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители
Наставничество на стажант-учител

Период от: 03-2020

Период до: До момента

Подпомагане на стажанта-учител по английски език Денис Кескинев с методически указания, планове на уроци и присъствието му в мои онлайн часове в Тиймс.

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Проект за мобилност Еразъм +

Период от: 09-2016

Период до: 12-2019

Тип на участието: Проект

Участие като: преводач и член на комисия

Организация: НПГ "Димитър Талев"

Участвах като преводач на документи и член на комисия за провеждане на интервю с кандидати за участници в проектите за мобилност в Германия и Италия. 

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе