Учител

Анастас Анастасов

Портфолио на преподавателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Анастас
Презиме: АЛЕКСАНДРОВ
Фамилия: Анастасов
Националност:
Телефон:
Имейл: anastasovanastas87@gmail.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ "Св. Иван Рилски"
Заемана длъжност в момента: Учител
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2001До моментаСУ "Св. Иван Рилски"старши учител

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1980
Период до: 09-1985
Образование и квалификационна степен: Магистър
Специалност: Руска филология
Професионална квалификация: Специалист по руски език и литература, преводач и преподавател в средните училища
Образователна институция: СУ "Климен Охридски", София
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 35 години
от които Учителски стаж: 35 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институция
02-202202-2022"Организация и поддържане на електронно и хартиено портфолио5СУ "Св. Иван Рилски"
02-202202-2022"Създаване, търсене и използване на образователен електронен ресурс"2СУ "Св. Иван Рилски"
07-202207-2022"Ефективни стратегии за преподаване на лишени от свобода3СУ "Св. Иван Рилски"
09-202209-2022"Промени в нормативната уредба"2СУ "Св. Иван Рилски"
09-202209-2022"Обсъждане на учебни планове и програми"4СУ "Св. Иван Рилски"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институция
05-2022Нови, интерактивни образователни стратегии за обучение по безопасност на движението по пътищата2 кредита32ЦПО "Матев-Строй" ЕООД, гр.София
02-2021Киберпрестъплени, наркопрестъпление и трафик на деца2 кредита32ЦПО "Информа" ООД, гр Пловдив
06-2020Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците3 кредита48ЦПО "Матев-Строй" ЕООД, гр. София
06-2019Управление на стреса и времето на учителя1 кредит16"АПИС ОБУЧЕНИЯ" ЕООД

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
Годишни тематични разпределения

Период от: 01-2001

Период до: До момента

Ежегодно изготвяне на тематични годишни разпределения по отделните предмети, съгласно изискванията на МОН за овлдяване на знания, умения и компетентности, както и на професионални умения. При необходимост се прави преструктуриране на учебното съдържание.

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
Мероприятия с ученици, нуждаещи се от допълнителна работа и подкрепа

Период от: 09-2001

Период до: До момента

Когато установя ученик, който трудно се справя с новата среда, провеждам срещи-разговори с него, за окажа подкрепа при адаптирането му към образователния процес. При необходимост търся съдействие от ИСДВР или психолог към Затвор, София.

 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати
Дейности за провеждане на ефективен урок

Период от: 09-2001

Период до: До момента

Уроците си планирам предварително /за учениците и за себе си/. В процеса на работа установявам нивото на овладения материал, работя се за постигане на очакваните резултати. Предвид различното образователно ниво се налага да предвидя допълнителни задачи за по-напредналите ученици. Всичко това в спокойна работна среда.

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа
Управление динамиката на урока

Период от: 09-2001

Период до: До момента

Задачите се усложняват постепенно /спираловиден принцип - от познатото към непознатото/. Работи се за затвърдяване на придобитите знания чрез упражнения, групова и индивидуална работа. Винаги се прави междупредметна връзка. Използва се житейския опит на учениците.

 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие
Контролни и писмени изпитвания

Период от: 09-2001

Период до: До момента

Дейностите за констатиране и анализ нивото на усвоените от учениците знания и компетентности са: -тестове, контролни работи, работни листове, устни изпитвания. След анализ на резултатите се определя ивдивидуалната работа от страна на преподавателя към учениците.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността
Спазване етичния кодекс, ПВТР и Правилника за дейността на училището

Период от: 09-2001

Период до: До момента

Дейностите за ръководство на ученическата общност са планирани предварително /в план на класния р-л; в разпределенията по предмети; в плана за превенция на агресията и тормоза в училище.

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
Оценка на професионалното развитие

Период от: 09-2001

Период до: До момента

Участвам във всички квалификационни и обучителни форми, организирани от учебната институция.

 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики
Изпълнение на професионалните ми задължения

Период от: 09-2001

Период до: До момента

Изпълнявам всички професионални задължения и участвам в дейностите на МО и формите за вътрешноинституционална квалификация.

 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
Изисквания на нормативната уредба

Период от: 09-2001

Период до: До момента

В работата си като преподавател спазвам изискванията на наредбата за: оценяването знанията на учениците; за документите в сферата на образованието; за организиране дейността в училището; ЗПУО; Правилата за образование в МЛС на ГД"ИН".

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе