Ръководител на направление ИКТ

Елица Райчева

Портфолио на Ръководител на направление ИКТСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Елица
Презиме: Николаева
Фамилия: Райчева
Националност: Българка
Телефон: 0878769697
Имейл: ellieraycheva@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: 144. СУ "Народни будители"
Заемана длъжност в момента: Ръководител на направление ИКТ
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201203-2013СУ "Христо Ботев" - гр. Драгоманучител по информационни технологии /на заместване/
09-201309-201458. СУ "Сергей Румянцев"учител по Информационни технологии и български език
09-201609-201795. СУ "Проф. д-р Иван Шишманов"в"учител по български език и литература
09-201709-2020СУ. "Никола Й. Вапцаров" - гр. Приморскоучител по български език и литература и информационни технологии
09-2020До момента144. СУ "Народни будители"РИКТ и учител по информационни технологии
 3.  Любим цитат
"Когато някой в нещо посвещаваш завинаги опора му бъди! "

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 10-2003
Период до: 06-2008
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Българска филология
Професионална квалификация: Филолог и учител по български език и литература.
Образователна институция: Софийски университет „Св. Климент Охридски”, факултет „Славянски филологии”
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
10-200805-2014МагистърУправление на информационните ресурсимагистър по библиотечно-информационните науки и управление на информационните ресурсиСофийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет
06-201806-2019Учител по информатика и информационни технологииУчителДКПРПС Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас
10-2020До моментаПедагогика на обучението по музикаУчителАМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - гр. Пловдив
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-201811-2019Индивидуална работа с ученицитепедагогическа квалификационна степен5-та степен32ДКПРПС Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас
10-2019До моментаИновативни подходи в преподаванетопедагогическа квалификационна степен4-та степен32ДКПРПС Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 8
от които Учителски стаж: 7
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
11-201311-2013"Учителското портфолио - знак за качеството на педагогическата дейност"858. ОУ 'Сергей Румянцев" - гр. София
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
01-2019Дигитални форми на обучение. Работа с интерактивни електронни средства1 кредит16Тракийски университет - Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
05-2019Диференциран подход в работата с даровити ученици и с ученици с обучителни затруднения в контекста на приобщаващото образование1 кредит16Тракийски университет - Департамент за информация и повишаване на квалификацията на учителите /гр. Стара Загора/
12-2019Иновативни стратегии и подходи за подобряване на образователния процес и на резултатите на децата и учениците2 кредита32Център за професионално обучение към "Матев строй" ЕООД
10-2017Новата регулация за защита на личните данни/GDPR/ в образователните институции. Постановление 219/5.10.2017г. 1 кредит8ДИПКУ - Тракийски университет, гр. Стара Загора
11-2017Методика на преподаването на БДП , "Ключови компетентности към междупредметните връзки" - гр. Бургас1 кредит16Фондация "Европартньори 2007"
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
10-200412-2004Обучителен курсКомпютърни мрежи и Интернет; Windows; Microsoft officeКомпютърна грамотност80Технически университет - София, сектор Следдипломно обучение
04-200505-2005Обучителен курсПрактически дейности и теорияВъведение във Fotoshop & Coreldrraw60Експерт - център за професионално обучение
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Хърватски език А2 (Основно ниво на владеене)
  Испански език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за демонстриращи залагането на ясни и конкретни цели при планирането на дейността и предвижда възможност за преструктуриране и промяна на годишното планиране – при необходимост.
Културен календар на СУ, преструктуриране на тематично съдържание

Период от: 09-2020

Период до: 09-2020

Разпределям ритмично учебното съдържание в тематичното си годишно разпределение, като предвиждам възможности за преструктуриране и го съобразявам с интересите на децата/учениците и образователната среда.

Във връзка с работата по отношение изпълнението на училищни инициативи за училищния уебсайт и други публични изяви, всяка година изготвям и допълвам културен календар на образователната институция.

 

Покажи още
 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
работа с ученици с епилепсия, форма на аутизъм, малцинствени групи, от кризисни институции.

Период от: 10-2019

Период до: 10-2019

Планирам дейности за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/ учениците:

  Чрез основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа, основана на оценката на потребностите на децата и учениците, което включва осъществяване на дейности, насочени към личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, и с оглед постигане на целите,заложени в плановете за подкрепа и в индивидуалните им учебни програми.

Примери за подкрепа за личностно развитие са изпълняваните от мен административни и преподавателски ангажименти спрямо учащи в 58. ОУ и 95. СУ - гр. София ученици по проектите "С грижа за всеки ученик" и  "Уча и ще сполуча" - Фондация "Конкордия"; работа с дете с форма на аутизъм в 93. ЦДГ "Славейче"- гр. София, с ученици със СОП и в 95. СУ - гр. София и в СУ. - гр. Приморско; с опита  и като преподавател на незрящо дете, което освен  по заложени в учебния план дисциплини ръководех и в художествен план като вокален педагог - като доказателствата са част от архивния реквизит на институциите, в които съм била активна. Към настоящия момент съм класен ръководител на дете с форма на аутизъм - билингва, което има асоциално поведение и присъства с придружител в клас.

В подкрепа на гореизложеното притежавам писмена препоръка от 4.10.2019г., изпратена от  доц. Мария Дишкова относно моя писмена разработка на тема: "Взаимодействие между образователни и социални институции" /във вр.с форми за девиантно поведение у учащите се/.

Покажи още
 1.1.3  Иновативни методи и подходящ инструментариум за оценка и превенция на обучителни затзатруднения и за формиране на социални умения.
Ролева Анкета за масови учители на деца с церебрална парализа

Период от: 01-2019

Период до: 01-2019

Планирам иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите:Пр.Подаване на топка на посоки с цел емоционално разтоварване на учениците и постигане на екипност и социални умения чрез проследяване пътя на топката;, създаване на общи проекти с цел индивидуалното себеизразяване и даване принос за екипния проект - сглобяване на текст по пасажи; работа с дигитални устройства с цел графично изобразяване на казаното в часа за по-добро фокусиране на вниманието във вр. с превенция на обучителни затруднения; оценяване чрез практически задачи - например в раздел за "Медийно общуване" по БЕЛ, 7 клас ще поставя задача за създаване на рекламни текстове за вестник, като учениците предварително ще получат  новина, разработена от мен и ще имат задачата да я доусъвършенстват - идеята е теорията да се използва в практиката и да се надгражда функционалната грамотност на учениците.
Покажи още

Тип: Оценяване

 1.2 Организиране, управление и координация на образователния процес
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и проследява напредъка в развитието на децата/учениците с цел постигане на планираните резултати в съответствие с потребностите, способностите и интересите им и формираните ключови компетентности.
Формиране на ключови компетентности

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Наблюдавам и контролирам дейностите в класа или групата, старая се да поддържам позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създавам позитивна среда на обучение с цел постигане на планираните резултати.

Управлявам динамиката на урока или педагогическата ситуация като използвам възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управлявам динамиката на урока, като използвам възможностите на индивидуалната и екипната работа.

Избирам подходящи дидактически материали, включително създавам често свои авторски.

Спазвам и контролирам съобразяването, изпълнението на книжовноезиковите норми на българския език.

Изграждам  индивидуални портфолиа на учениците с цел създаване на мотивация за учене и конкурентноспособност в класната стая. Поставям различни практически задачи с идеята те да бъдат част от обща инициатива, в която веки да представи своята индивидуалност.

Покажи още
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективно използване на иновативни и интерактивни методи за индивидуална и групова работа, като формира и развива основни социални умения. Прилага компетентностния подход в работата си при придобиване на ключови компетентности от децата/учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО.
Онлайн обучение с ел. платформа " MS Teams"

Период от: 03-2020

Период до: 06-2020

Изпълнение на образователната програма за съответните класове и работа в дигитална среда в изпълнение на инициативи, които надграждат авторитета на образователната институция.

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за подпор и прилагане подходящи методи, средства и дидактически материали за реализиране на поставените цели. Включително създадени от самия него.
Участие в онлайн групи по образователния предмет, участие в срещи и обучения за размяна на добри образователни практики и др.

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Прилагане на одобрени от МОН дидактически материали, включване през 2018/2019 г. в изграждането на БД в специалиализирана класна стая с практически задачи за РУО –Бургас –НВО "Дигитални компетентности" под контрол на гл. експерт по информационни технологии В. Александрова, 11.06.2019г.

Участие в съвещания и обучения за размяна на добри практики. Екипна дейност с колеги от други образователни институции с цел формулиране и създаване на дидактически издържани изпитни материали представени и одобрени в срок от експерт на РУО.

Покажи още
 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език в процеса на обучение, възпитание и циализация на децата и учениците.
Създаване на статии и презентационни материали

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Поставяне на практически задачи, свързани с инициативи, които се отразяват в публичния печат на образователната институция. Поставените задачи се стремят да вкючват по целесъобразност междупредметни връзки по изучаваните дисциплини с цел изграждане на добро ниво на общата култура и  развиване в голяма степен на функционалната грамотност.
 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици
 1.3.1  Използвни подходящи методи и форми за проверка и оценка (диагностика) на постигнатите от децата/учениците индивидуални/групови резултати
Дидактически материали

Период от: 09-2013

Период до: До момента

Използвам подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознава родителите с тях - чрез водене на индивидуално портфолио на ученика.

Анализирам нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и осигурявам необходимата подкрепа за личностно развитие.

Предлагам мерки за подобряването на образователните компетентности и информирам родителите.

Покажи още
 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за проследяване и анализ на постигнатите резултати като осигурява обща и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Работа с ученик в КФО

Период от: 09-2017

Период до: 06-2020

Става дума за незряща ученичка, която владее слабо "Брайл" и работата ни касаеше изграждането и надграждането на умения за писане и владеене на пунктуационна норма чрез използването на специализиран софтуер.

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на сигурна и подходяща физическа, психологическа и социална среда за подкрепа и развитие на децата и учениците и формира отношения на загриженост и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес.
Толерантност и интеркултурен диалог

Период от: 10-2018

Период до: 10-2018

Осъществяване на презентация по темата за толерантността, която бе представена на всички класове от среден и горен курс.

https://www.youtube.com/watch?v=3j0bb_TqeRc

 

Ефективна комуникация между участниците в образователния процес

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Ръководя децата/учениците и споделям отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността.

Възпитавам и формирам гражданска позиция; окуражавам позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат.

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Български език и литература
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2013/2014
Информационни технологии
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2012/2013
Информационни технологии
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2013/2014
Български език и литература
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2016/2017
Български език и литература
Клас :
8-ми клас
Учебни години:
2016/2017
Български език и литература
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2016/2017
Информационни технологии
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Български език и литература
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Информационни технологии
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Информационни технологии
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2017/2018
Английски език
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Информационни технологии
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Информатика
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Информационни технологии
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Информационни технологии
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2017/2018
Български език и литература
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2018/2019
Български език и литература
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Информационни технологии
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2018/2019
Информационни технологии
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Български език и литература
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Информационни технологии
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Информационни технологии
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2019/2020
Информационни технологии
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Информационни технологии
Клас :
5-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Информационни технологии
Клас :
7-ми клас
Учебни години:
2020/2021
Информационни технологии
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
 1.4.4  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
6-ти клас2017/2018
7-ми клас2018/2019
5-ти клас2019/2020
7-ми клас2020/2021
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-2016До моментаОрганизационни умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Получени вътреучилищни награди и сертификати за отличен и много добър успех и награди от външни изяви на учениците.

 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Грамоти, сертификати и отличия.

Учебни години: 2019/2020

- Награда за есе на тема: "Най-ценното нещо на света е човешкият живот", гр. София - 2014г.

- Грамоти за достойно представяне на инициативата на радио Варна - "Седмица на гората" 2019/2020 уч. г. за авторски разкази на ученици от 5. клас и за презентационни материали на ученици от 10 клас.

- Участие на конкурс на Британското посолство за презентационни материали за България и изготвяне на филм 2019/2020 уч. г.

- Работа със специализиран софтуер за незрящи деца с цел повишаване уменията и познанията по предметите български език и литература и информационни технологии на ученичка във КФО - седми клас - 2019/2020 уч. г.

- Работа със специализирана програма за писане на текст "Гергана' за незрящи ученици.

- Изпълнение на училищни инициативи в сайта на образователната институция с цел индивидуалното представяне развитието на учениците по предмета информационни технологии.

- издаване на вътреучилищни индивидуални сертификати за висок успех по общообразователните предмети -

/99 процента от поверения ми клас за учебната 2019/2020 година са получили своите грамоти за успех, както и купата за "Най-добър клас на училището".

други..

 

Покажи още
 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

В областта на информационните технологии и предмета български език и литература.

 1.5.5  Постижения на ученици
Награди

Учебна година: 2019/2020

- "Най -добър клас на СУ. "Никола Йонков Вапцаров - гр. Приморско"

- Участие в конкурса "Най- усмихнат клас на България" 2019/2020 уч. г.

- награди от конкурса на "Шуменско плато"

други..

 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес, работа със заинтересовани страни (родители, социални партньори, бизнес и др,), участие във формирането на образователни политики и в изпълнението на дейностите по тях
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и изпълнението на стратегията на институцията и спомага за нейното актуализиране.
Актуализиране стратегията на институцията

Период от: 09-2017

Период до: До момента

Ефективно сътруднича с колеги, с родители и със заинтересовани страни с цел пълноценно развитие и подкрепа на всяко дете или ученик. Предлагам решения и търся подкрепа за подобряване на резултатите на децата/учениците. Организирам и провеждам събития. Давам предложения и влагам усилия за подобряване процеса на работа. Ангажирам се с изпълнението на допълнителни задачи.

Покажи още
 2.2  Дейности, примери или доказателства за изградени ефективни професионални взаимоотношения с участниците в образователния процес в институцията и всички заинтересовани страни, като взема активно участие в работата на педагогическия съвет, екипи и комисии, методически обединения; участва в работа по проекти и програми.
Изграждане на ефективни професионални взаимоотношения в образователния процес.

Период от: 09-2016

Период до: До момента

Ефективно изпълнявам отговорностите си. В срок и качествено изпълнявам възложените задачи. Спазвам вътрешните правила и инструкциите за работа. При необходимост довършвам или изпълнявам спешни задачи. Показвам високо качество на работа, прецизност и точност при изпълнение на задачите. Постигам целите в определеното време. Преодолявам възникнали трудности и информирам за крайния резултат. Постоянно разширявам знанията си, както чрез самоподготовка, така и чрез включване в организирани обучения. Имам задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити и задължителния брой академични часове участие във вътрешноинституционалната квалификация за всяка от годините в периода на атестиране. Споделям усвоените нови знания и ги прилагам на практика. Ефективно използвам ресурсите на институцията, обогатявам ги, търся и предлагам допълнителни възможности за подобряване. При необходимост се отзовавам за довършване на спешни задачи. Разбирам и изпълнявам образователната политика на институцията, като изяснявам на колегите си и ги подпомагам за реализиране на поставените цели. Оказвам методическа и организационна подкрепа. Участвам в работата по проекти.

Покажи още
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на извънурочни и извънкласни форми на обучение.
Извънкласни форми на обучение

Период от: 09-2017

Период до: До момента

В инициативи: "Планета Енергия" - Тотал E&П България , Гергана Чакърова образователна програма, свързана с енергията, нейните разновидности, приложението й в ежедневието, връзката й с природата и значението й за човечеството. Програмата е насочена към деца от Варна, Бургас и по-малките морски селища. След успешно организираните през последните две години срещи с ученици от основни и средни училища във Варна, Дуранкулак, Шабла, Каварна, Бяла и Бургас и тази година продължаваме нашата инициатива за беседи за ученици от 5 и 6 клас.За отбелязване на Международния Ден на Земята - 22 април, в периода 18-19 април 2018 г. бяха посетени 4 училища (в с.Старо Оряхово, в с. Пчелник, в Приморско и в Бургас). Представителите на Тотал E&П България се срещнаха с 115 деца.Материалите, които използваме включват интерактивна видео презентация и издадения с помощта на Тотал „Пътеводител на енергиите”, съдържащ забавни картинки, игри, тестове. Всеки участник в беседата получава тази книжка и може да я използва самостоятелно, с учителите или с родителите си за допълнително обогатяване на знанията по темата.Тук прилагам корицата и страница от „Пътеводител на енергиите”: http://bg.total.com/bg/nachalo/medii/spisk-novini/kampaniya-za-energiyna-i-ekologichna-osvedomenost-na-total-ep-blgariya-v-uchilishcha-v-burgashttp://bg.total.com/bg/nachalo/medii/spisk-novini/total-ep-blgariya-prodlzhava-kampaniyata-si-za-energiyna-i-ekologichna-osvedomenost"Уроци по родолюбие" с режисьорът, операторът, продуцентът и актьорът Искрен Красимиров - един съвременен будител!

В инициативи според годишния културен календар- виж приложени файлове: 

Покажи още

Файл: | | | | | | | | | |

 4. Критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
"Най - добър клас на СУ." Никола Й. Вапцаров с кл. р-л Елица Райчева

Период от: 09-2019

Период до: 08-2020

Файл: |

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.1  Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучението
07-201808-2018ЦПОБългаро-германски център за професионално развитие – гр. ЦаревоКвалификационен курсВъведение в информационните технологии Виж повече
 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
"С грижа за всеки ученик"

Период от: 10-2013

Период до: 02-2014

Тип на участието: Проект

Участие като: учител

Организация: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Работа с деца с епилепсия и лека умствена изостаналост по тематично разпределение за СОП обучение по български език за ученици от 5, 8 клас с цел повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка.

Линк: Към страницата

"Уча и ще сполуча"

Период от: 09-2016

Период до: 09-2017

Тип на участието: Проект

Участие като: учител

Организация: Фондация Конкордия - България

Проект за образователна интеграция на ученици от етническите малцинства и със специални образователни потребности по общообразователните предмети.

Линк: Към страницата

Подкрепа за успех

Период от: 09-2018

Период до: 09-2020

Тип на участието: Проект

Участие като: учител

Организация: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" - дейност по обучителни затруднения по български език и литература с целеви групи в 7 и 5 клас през учебните 2018/2019г. и 2019/2020 г.

Линк: Към страницата

Образование з утрешния ден

Период от: 09-2020

Период до: До момента

Тип на участието: Проект

Участие като: учител по информационни технологии

Организация: МОН

Създаване на дигитална работилница за ученици с разширени търсения в областта на информационните технологии. Дейността се съотнася към занимания за надграждане познанията по предмета.

Линк: Към страницата

Selfie 2018/2019, session1

Период от: 12-2019

Период до: 12-2019

Тип на участието: Програма

Участие като: учител

Организация: Европейска комисия - Образование, младеж, спорт и култура с генерален директор Демис Христопиду

Selfie, Session 1 - попълване на анкета за самооценка.

Линк: Към страницата

 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Зелено училище в Пампорово

Учебни години: 2019/2020

Участие на "Ден на таланта"; посещения на исторически музей - гр. Приморско; явяване на професионална сцена с награда на публиката на ученици от извънкласни занимания в район Подуяне и гр. Приморско - Глория - Стефани Бочева, Денка Ставракева; посещение на Съюза на българските архитекти с ученици във вр. с изложба "Глаголически букви" и фолклорен концерт, посещение на образователни концерти на БНР; лагери; зелени училища.

Покажи още

Файл: |

 5.4  Лични постижения - резюме

Каузата на учителя е една, а именно в това учениците, с които работи да се превърнат в грамотни, образовани и добри хора, успее ли усилията са си заслужавали! Разпознавам успешното развитие на учениците си като свой личен успех и се стремя към това да уча всеки ден и да давам най-доброто от себе си! Вярвам, че за да уча своите деца трябва да съумея да спечеля доверието им, за да достигна сърцето и ума им. Казват, че добрият учител създава от класа си семейство и приятелство за цял живот - вярвам, че съм създала такова семейство :) Ще продължавам занапред да напътствам, насърчавам, възпитавам, да давам основата  моите ученици да се реализират като отговорни, интелигентни и добри хора, които да дадат своя принос за развитието на света. Считам, че съм изградила качествата, които са основополагащи за постигането на качествено преподаване - любознателност, търпение, правилна преценка за индивидуалността на ученика. 

Покажи още
 5.5  Лични постижения
Учител на усмивката

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2019/2020

Файл: |

Седмица на гората

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2019/2020

Теодора Савова 6 „б“ клас

Теодора Савова 6 б клас

Цветомир Недялков

https://dox.abv.bg/download?id=c94c6db18f

 

Мануела Желязкова

Zastrashenoto_bioraznoobrazie_na_Bylgariia

 

Симона Иванова -разказ

Белослава Войнова-разказ

Файл: | Линк: Към страницата

Песен на м. Февруари

Тип на личното постижение: Грамота

Учебна година: 2012/2013

Файл: |

За всеотдаен учител и администратор на учебната 2019/2020г.

Тип на личното постижение: Отличие

Учебна година: 2019/2020

Файл: |

 5.6  Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
Индивидуални програми2017/2018
Тренировъчни тестове за РУО- Бургас2017/2018
План за обща подкрепа2018/2019
План за обща подкрепа2018/2019
План за обща подкрепа2018/2019
 5.7  Членство в организации
Синдикат на българските учители
Период от:
09-2016
Период до:
До момента
Профон
Период от:
06-2013
Период до:
До момента
 5.8  Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
"Чубричанче ле"

Тип на личната творба: Друго

Година и месец: 02-2012

Първи самостоятелен фолклорен албум с участие на изпълнители от оркестъра за народна музика на БНР , ПФА "Тракия" - гр. Пловдив, който включва и две авторски песни с моя музика и текст. Песен от албума печели слушателски рейтинг за месец февруари, 2012г. на програма Христо Ботев по БНР, като песента е удостоена с грамота от Стефан Димитров - директор на програма "Христо Ботев".

Покажи още Линк: Към страницата

"Настроения от България"

Тип на личната творба: Друго

Година и месец: 10-2020

Музикален албум с фолклорни песни от България. Участват музиканти в камерни формации от ПФА "Сливен", ОФА "Загоре", БНР - Оркестъра за народна музика; Продуктът съдържа авторска тракийска песен  и част от него бе представен в онлайн интервю по програма "Хоризонт" на БНР като анотация  през декември 2019г.

 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.4  Монография
23.04.2020г. Световен ден на книгата и авторското право- статия-монография на български възрожденски автори

Роля/принос: Автор

Издателство: Училищен сайт -СУ „Никола Вапцаров“-гр. Приморско

Година на издаване: 2020

Днес ми се иска да припомня на нашите ученици и читатели за възрожденските автори и Българското възраждане, което се простира само върху два непълни века  18 и 19 в. като един своеобразен урок по родолюбие.

В  началото на Българското възраждане условно се поставя завършената в 1762г. „История Славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, а за негов край считаме освобождението на България от османско владичество. Типичната за Западноевропейския ренесанс замяна на теоцентризма с антропоцентризма се извършва и у нас с една подробност, с една съществена разлика, а именно, че при специфичната  съдба на поробените балкански народи, антропоцентризмът на тяхното възраждане се реализира в по-голяма степен като етноцентризъм. В центъра на идеологическия интерес е освобождението на народа   от чуждо духовно и политическо робство. Вместо характерното за Западна Европа връщане към античния естетически и хуманистичен идеал Българското /и въобще Балканското/ възраждане изпитва по-голяма необходимост от възстановяване на собствената историческа памет. Тук е важно да отбележа, че въпреки  и независимо от историческите превратности Балканите никога не са губили напълно връзката си с античната култура, чиято люлка са всъщност.

 

ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ има завидната участ да се нарече първият , който пробужда българския народ за нов исторически живот. Първият, който долавя и отразява тенденцията в утрото на Българското възраждане.

Знаем толкова малко за неговия живот и същевременно знаем за него толкова много. За неговата изумителна ренесансова личност. За фантастичната му любов и преданост към народа. За бойния му дух и неизтощимата му енергия.

Познаваме неговия многолик образ-на монах и борец, на историк и гражданин, на поет и публицист, на странник, който обикаля пътищата на родината за да сее светлина, на земен човек с телесна немощ и същевременно богоравен, подобно на Прометей, който хвърля в мрака на времето „най-първата искра в народната свяст“ /Иван Вазов/.

Всичко това знаем от неговата „книжица“, написана на „ползу роду нашему  болгарскому“  – безсмъртната „История славянобългарская“, на която народът е гледал като „народна библия“. Книгата, която слага начало на новобългарската литература, която дава тласък нашия народ отново да се включи в общоевропейския културен процес. Която определя почетното място на нейния творец в световноизвестния сборник „Учители на историята“ от Джеймс Кларк редом с Еразъм Ротердамски, Дени Дидро и други духовни колоси на човечеството.

…Историята на Паисий е страстна творба. Това не е трезва, спокойна книга. Младият патриотизъм избухва със сила и се откроява в ярки образи, в патетични заклинания. Колко безстрастни творби от тогава до днес са умрели, но „книжицата“ с могъщия поток от емоции надделя времето. Историческите факти отдавна са станали безинтересни, но „О, неразумни  юроде“ или „ти българино, не се мами, знай своя род и език, учи се на своя език! По-добри са българската простота и незлобливост“ останаха да се предават от век на век. Не ги ли чуваме ние в риданията на грешния Софроний, в могъщите заклинания на Захарий Стоянов? Колко много си приличат тези три книги, може би най-страстните в нашата литература! И трите се обръщат към „простите орачи, копачи и  прости занаятчии“. И трите са написани от народни хора: „Не съм учил никак нито граматика, нито светски науки, като прост българин просто и написах.“ И все пак Паисий е един човек на литературата: чувствителен, гневлив, с живи реакции. Той е съумял да се излее в творбата си. И затова стилът му е ярък: с несложни, но живи импресии, със синтаксис, който и до днес ни изглежда гъвкав, с мисъл, просмукана с чувства, с език малко груб, но ясен неспокоен, течащ не като вода, а като пламък, който изгаря. И над всичко проблясват светкавиците на гнева.

Такава е творбата, малката „книжица“ която „простият българин просто написва“, но съумява най-добре измежду всички свои съвременници да почувства духа на епохата и да го изрази.

Такава е безпретенциозната „историйца“, която стана първата в нашата история и в нашата литеатура.

И затова от нейните страници ни гледа не византийски образ с втренчени чужди очи, сякаш изпаднали от опушените икони, а нашенско селско лице, но с вдъхновения, пламенен поглед на боец и революционер.

Книгата на Паисий е изпълнена с радост, жизненост и вяра. Тя е оптимистична творба. И заедно с това обречена на вечна младост. Защото този, който съумее да улови най-добре духа на своето време, винаги принадлежи на бъдещето.

 

 

 

Следовник на Паисий, СОФРОНИЙ  продължава неговия път на будител, духовник – общественик и писател . Но докато Паисий обръща погледа си към миналото, за да събуди националното самосъзнание на народа, Софроний в своите проповеди и книжовно дело се насочва към съвременността. Пръв заработва за освобождението на България чрез помощта на Русия. Умен и вещ учител, отзивчив и човечен свещеник, деятелен и разумен общественик, той има за цел на живота си пробуждането и просвещението на народа ни. Гледа на книгата като средство за развитие на съвременниците. Вярва в разума и просветата, внушава, че народът има нужда от „мудрое книжное учение“, от книги, написани на разбираем език „вси простий болгарский народ да разумеют сказуемое“. Развива книжовна плодовита дейност на преводач и оригинален творец.

Автобиографията му „Житие и страдания грешнаго Софрония“ е отпечатана в 1861г. от Г.С. Раковски в „Дунавски лебед“. Заедно с други Софрониеви творби е била отнесена в някогашнатаПетербургска публична библиотека.

Ярката личност Софроний и народополезната му дейност са оценени още от съвременниците му . В 1813г. Димитър Попски пише ода “ Его преподобию отцу епископу Врачанскому Софронию…“, в която възхвалява пламенния патриот и изразява надежда той да помогне за освобождението от турците.

Софроний използва старата житийна форма, но я изпълва с ново съдържание. Неговото житие е „житие“ на мъченик, но това не е мъченик, който търпи изкушения на сатаната и отстоява своята християнска вяра, а който понася бремето на едно варварскио робство, като споделя участта на цял народ. Писателят не създава „подвизи“ , които водят към небето,  но „страдания“, които са ропот срещу него, протест срещу един непоносим обществен ред, установен в отечеството му . Делът му е съвсем земен и макар да е духовно лице, мисълта му занимават земните човешки отношения, премеждия и образи.

Авторът нищо не измисля и няма защо да измисля: действителността е така богата с драматични епизоди и предлага такива преживявания на главното действащо лице на повествованието, че едва ли човешкото въображение  може да измисли нещо по-силно и по-вълнуващо. Нека припомним само картината когато карнобатският околийски началник  Сербезоглу заповядва да затворят героя на „Житието“ , заканва му се да го набият напреки на кол той „гледа като вол кой час ще го умъртвят“. Или сцената, когато върбишкият султан Ахмед Геряй беси нещастния поп Стойко с юздата на собствения му кон. Ако читателят не знаеше, че Софроний разказва истински случки, той не би сметнал за приемливи от гледна точка на реалистичното изкуство подобни сцени.

Гръцкото духовно робство е повече загатнато, отколкото възсъздадено: поп Стойко купува духовния си сан, при което без малко щял да бъде низвергнат, поради това, че друг кандидат предложил повече пари, за да бъде запопен; като епитроп той „покварява“ “ благочестивия си живот“, използван от гръцките си началници да глоби поробения народ  „изгабосан“ да стане врачански владика, понеже никой гръцки духовник не се наемал да върши в областта владишката служба и да събира данък за Патриаршията по време на войните с Пазвантоглу, той едва се измъква като побягва в Румъния, от задълженията, които му налага Патриаршията.

И в тоя свят на робство, варварство и мракобесие се ражда новият човек на епохата. Той наистина още не се бори с установения ред, той изобщо не изглежда героичен  и все пак читателят изведнъж усеща: това е нов човек, ученолюбив и неспокойно търсещ, човек на делото, жаден за дейност в полза на своя народ, жаден за обществена изява, и се запитва – не е ли Софрониевият герой, както и сам авторът, типичният деец от първия период на нашето Възраждане?

Героят на „Житие и страдания“ носи съзнанието за дълг към своя народ.

Това особено добре личи от края на разказа му, когато той „освободен“ от „страхове и продължителни теглила“, като не може по друг начин да принесе „полза“ на българския народ, се залавя с денонощен труд да изпише няколко книги на български език.

 

Васил Априлов.Това е името на възрожденец, който има огромна заслуга за развитието на българското образование в епохата на турското робство.

Роден е в Габрово/1789г./, град, в чийто център днес се издига училище, носещо неговото име. Познато е като Априловската гимназия и се знае, че още с откриването му през 1835г. , то е „първо школо на български език“. В което онези първи 70 ученици, учат на майчиния си език, с родна граматика, с взаимоучителни таблици. Заслугата за това принадлежи изцяло на Васил Априлов, подпомогнат и от родолюбците братя Мустакови, Иван Бакалоглу, Неофит Рилски..

Привлечен от книгите на Ю. Венелин, Априлов променя възгледите си и полага много усилия за привличане на млади българи в руските учебни заведения. Осъзнал нуждата от реформиране на българското учебно дело и от извеждането му от стадия на килийно образование на едно по-модерно равнище, съобразено с изискванията на духовните завоевания на по-напредналите народи, заедно с няколко по -напреднали българи става инициатор и меценат на откритото в 1835г. Габровско училище.

Въведената в Габровското училище взаимоучителна метода  или както още се е казвала алилодидактическа система, приложена вече по-рано в гръцките училища по примера на европейската образователна система, се отличава коренно от килийната. На първо място различна е учебната програма, в която се включват вече съвременни общообразователни предмети. На второ място нов е и начинът на преподаване: най-добрите и най – големите ученици стават помощници на учителя и по този начин за кратко време се обучават много повече деца.

Създаването на такова училище е важна стъпка в развитието на българската просвета в годините на Възраждането. Необходимост, проумяна от Васил Априлов, чието образование започва в килийното училище на родния си град. А, както се досещате, то е било далеч по-примитивно. След смъртта на баща си учи в немска гимназия в Брашов, 2г. медицина във Виена, но по-сетне се занимава с търговия. След което отдава силите и знанията си за книжовна дейност, както и за подпомагане на българската интелигенция при образованието й в Русия.

Публикувал е 4 книги, с патриотични заглавия – „Българските книжици или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука?“, „Денница новоболгарскаго образования“, „Мисли за сегашното българско учение“, „Болгарская грамоты“. Бил е убеден, че в основата на нашия литературен език трябва да бъде говоримата ни реч. А има и свой принос в събирането на народни песни, като е подготвял и сборник, в който е трябвало да бъдат поместени 181 от тях. Подпомагал е материално и е агитирал да бъдат създадени в България още училища, подобни на габровското. На което е завещал богатата си лична библиотека и голяма парична сума, с която да бъде образуван фонд, който да помага за обучението на българи в Русия.
Ако искаш да научиш!
Гробът на Васил Априлов се намира в двора на Априловската гимназия в Габрово. Красива сграда, в която се помещава и единствения у нас Музей на образованието. Посетете го – той е един от 100-те ни национални туристически обекта!

 

Роден като Никола Поппетров Бенин, той учи в килийното училище на баща си, а по-късно приема монашеството в Рилския манастир. Получава образование и от гръцки училища в Мелник и Велес. Неофит продължава семейната традиция на преподаването – учител е в Самоков, в Копривщица и в Рилския манастир. Години по-късно преподава  църковнославянски език, както и е ръководител на Катедрата по славянски езици във висшето богословско училище на остров Халки.

Той е първият педагог в габровското взаимно училище на Васил Априлов, където преподава на български език. Освен за просветата в училищата, той се грижи и за духовната – успешно превежда целия Нов Завет на новобългарски език. Заедно с Никола Карастоянов започва опити за уреждане на българското книгопечатане.

Той превежда, пише, преподава и обогатява изключително много родния ни език. Издава „Болгарска граматика“, което е първото систематизирано научно описание на спецификите на българския език. Съставя и „Таблици взаимоучители“. Както и първия българо-гръцки речник: „Словар на българския език, изтълкуван от църковно-славянски и гръцки език“.

Йеромонахът е първенец в още полезни дейности – създава първия български глобус. Днес той може да бъде разгледан в музея на Рилския манастир. За да помогне на следващите учители, Неофит издава и „Краснописание“ – първия от поредица учебници, които той съставя.

Заради борбата му за културна и национална независимост, както и за самостоятелна българска църква, той е наречен от Константин Иречек – „Патриарх на българските учители и книжовници“.

 

Литературни творби: https://chitanka.info/person/dobri_chintulov

Къде си, вярна ти любов народна?

Къде блестиш ти, искра любородна?

Я силен пламък ти пламни,

та буен огън разпали

на младите в сърцата,

да тръгнат по гората.

 

Пламни, пламни ти в нас, любов гореща,

противу турци да стоим насреща!

Да викнем всинца с глас голям

по всичкия Коджабалкан:

голямо, мало, ставай,

оръжие запасвай!

 

На пояс тънки сабли запашете,

за бащината си земя станете,

колете турски племена,

пълнете с техните тела

пространните равнини,

дълбоките долини!

 

За нашето отечество и слава,

за нашата свобода и държава

да си пролеем вси кръвта,

да си добием волността

от нашите тирани,

неверни мюсюлмани!

 

Байраци български навред да вдигнем,

към бога със краст във ръка да викнем:

о, наш създательо Христе,

я виж от ясното небе,

нашето мъчение,

дългото търпение.

 

Благослови ти нашето желание,

на тебе имаме ний упование,

подвигът да ни е осветен,

на твоя вяра утвърден,

на славното ти име,

предвечний божи сине!

 

Кога в български предели настъпим,

кога вразите си от нас изгоним.

Да се възвишат знамена

на българските рамена

от върха на Дуная

в Тесалия до края.

 

Кога свободата си ний доставим,

кога си имената ний прославим,

да видим всички мир тогас,

и ний да викнем всички с глас,

живейте православно,

в България държавно.

Писателската съдба на Добри Чинтулов е сходна с тази на мнозина други възрожденски дейци – неговите литературни интереси и творческа дарба се пробуждат и реализират най-напред в чужбина, в резултат на плодотворния досег с една по-развита литература.

От 1850 до 1858 година учителства в Сливен. Едновременно с това участва в борбата за църковна независимост. Основава и читалище в родния си град. Пише и разпространява патриотично-революционни стихове. Някои от тях добиват голяма популярност, което предизвиква ненавистта на туркофилските и гъркоманските среди, които даже извършват покушение над него. Всичко това принуждава Чинтулов да се премести да учителства в Ямбол като главен учител до 1861 година. През 1861 г. Сливенската община повиква Чинтулов пак в Сливен, където той отново става главен учител и учителства непрекъснато до 1871 година, като през тази година е избран за делегат от Сливенска епархия на Първия български църковно-народен събор в Цариград при изработването на екзархийски устав. След завръщането си от Цариград, Чинтулов учителства още около 3 години, като сам напуска поради проблеми със зрението.

Макар и полусляп и болен той е един от хората, които посрещат руските войски при идването им в Сливен на 5 / 17 януари 1878 г., където изнася пламенна реч на руски.

Поетическото наследство на Чинтулов не е голямо — доказано е авторството му на около 20 стихотворения, сред които Къде си, вярна ти любов народна?, Стани, стани, юнак балкански, Вятър ечи, Балкан стене. Приживе е публикувал само три свои стихотворения – в „Цариградски вестник“ през 1849 година: „Стара майка се прощава със сина си“, „Китка от Балкана“, „Изпроводяк на едного българина из Одеса“.

Останалите са достигнали до нас чрез ръкописни преписи, често променяни и включвани в песнопойки от други хора без съвремениците му да знаят кой е оригиналният им автор. Въздействието на тези песни било огромно за революционизирането на българската младеж и за общия патриотичен и борчески подем на народа.

Чинтулов е участвал в първия български литературен кръг, чиито други представители са Найден Геров, Иван Богоров, Димитър Мутев, Елена Мутева, Ботьо Петков.

Автор е бил и на учебници по риторика, литература, руски език, френски език, математика и нотно пеене, които никога не са обнародвани и също широко са се разпространявали сред съвремениците му, но само във вид на преписи от учители и ученици.

 

Енциклопедистът Петър Хаджиберович 0съзнава духовната изостаналост на българския народ и постепенно стига до мисълта за необходимостта от едно учебно пособие, което да бъде едновременно и начална училищна светска книга, и увлекателно четиво за всички читатели и слушатели.

Особено ценно е „предисловието“ на буквара, в което Берон излага своите новаторски възгледи за реформиране на учебното дело чрез предимствата на взаимоучителната метода, отричайки старата килийна система.

Най-важно място в научните му възгледи заемат схващанията за произхода на човечеството и езиците. И в неговите възгледи откриваме славянския месианизъм , характерен по-късно за К. Фотинов и Г. Раковски, явяващ се израз на техния романтизъм на желанието им да повдигнат самочувствието на своите сънародници. Берон поставя славяните сред първите хора, появили се според него на остров Малака в Индия, и българския език -сред първите появили се там езици. Чрез своеобразни етимологически операци извежда от български много думи от чужди езици, настоява, че за да усвоят правилно науката и да постигнат истината за същността на света учените трябва да овладеят славянски, и по-специално български език.

Личността и делото на Петър Берон въплъщават и изразяват най-точно не само епохата на нашето просвещение, но и самата специфика на „прехода“, чиито основни черти определят и Софрониевото място в новата българска култура: възприемане от една страна на съвременни европейски идеи и, от друга – участие в българския просвещенско-възрожденски процес по начин, съответстващ на неговите реални и конкретни изисквания.

Благодарение на елино-българските училища през 30-те години на 19 в. се създава първият кръг от български възрожднци и интелектуалци, които поставят на по-широка основа организирането на светското образование у нас. На 2.01. 1835 г.  в Габрово е открито народно взаимно училище , което бързо укрепва и се превръща в притегателен център за деца от всички краища на България.

Създаването на това училище става възможно благодарение на родолюбивите български търговци от Одеса – Васил Априлов и Николай Палаузов, подкрепени от букурещките търговци братя Мустакови и Иван Хаджибакалоглу. Първият главен учител е Неофит Рилски, който издава и първата новобългарска граматика отпечатана в Сърбия.

Влиянието на Габровското училище е огромно. По неговия пример възникват десетки училища в Свищов, Копривщица, Пловдив, Велес, Казанлък, Карлово, Сопот, Калофер и др. През 1840 г. е открито първото девическо училище в Плевен от Анастасия Димитрова.

Постепенно става ясно, че и взаимните училища не могат да задоволяват потребностите на обществото. Възниква необходимостта от такива училища, които да осъществяват връзката между българското образование и европейските учебни заведения.. Така се появяват класните училища . Първото класно училище е създадено от Найден Геров през 1846 г. в Копривщица. Пак той през 1850г. със средствата на богатите пловдивски търговци Чалъкови открива в Пловдив класното училище „Св. св. Кирил и Методий“. То изиграва огромна роля за разпространението на българското образование в Тракия и Македония. До Кримската война са създадени класни училища в Пазарджик, Калофер, Скопие, Габрово, Търново, Русе, Свищов, Шумен и Стара Загора. В тях сс изучават история, география, български език, физика, химия, математика, естествени науки и др. В класните училища са подготвени хиляди млади хора, които попълват редиците на народните учители /даскали и свещеници/ разнасящи из цялата българска земя духа на просветата, образованието, бидейки  будители на националното самочувствие на поробения народ

Така само за 20-30 години в условията на несигурност  за поетите начинания, без подкрепата на държавата на основата на пълна обществена самодейност българите създават собствена образователна мрежа, която ги извежда твърде скоро на пътя на европеизма и новото време.

 

Найден Геров Хаджиберович е български писател, езиковед, фолклорист, общественик и създател на едно от първите класни училища в България. Геров е автор на „Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и руски“.

Найден Геров е роден е на 23 февруари 1823 година в Копривщица. Син е на килийния учител Геро Добрович-Мушек (1775-1864), прототип на Каравеловия Хаджи Генчо от повестта „Българи от старо време“. Сестра му Ивана Хаджигерова става първата учителка в Копривщица.Учи в килийното училище на баща си, в гръцко училище в Пловдив през 1834–1836 година, отново в Копривщица от 1836 година – при Неофит Рилски.
По настояване на Неофит Рилски през 1839 година заминава за Одеса, където завършва Ришельовския лицей през 1845 година. По онова време издава книгите „Няколко думи за превода на математическата география“ (1842) и „Начала на християнското учение“ (1843), както и поемата „Стоян и Рада“ (1845).Приел руско поданство, Найден Геров се завръща в Копривщица и през 1846–1850 година e преподавател в откритото от него двукласно училище. По негова инициатива то е наречено „Св. Св. Кирил и Методий“. По инициатива на Найден Геров за първи път на 11 май 1851 година в Епархийското училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив се организира празник на светите братя Кирил и Методий – създатели на славянската писменост. През 1857 година този празник започва редовно да се отбелязва в Пловдив, Цариград, Шумен и Лом.Найден Геров взима активно участие в борбата срещу фанариотското духовенство. Публикува статии в периодичния печат в защита на българските национални интереси. По време на Кримската война от 1853–1856 година подпомага национално-освободителното движение и полага грижи за учебното дело. През 1854 година публикува на руски език в Одеса сборника „Писма от България“.Назначен е за вицеконсул на Русия в Пловдив през 1857 година, което му дава по-голяма свобода да продължи просветната си дейност. По време на Априлското въстание през 1876 година развива дейност в защита на българския народ.
Геров умира в Пловдив на 9 октомври 1900 година, на 77-годишна възраст.
ТворчествоСлед 50-годишен събирателски труд, през 1895 г. Найден Геров издава първия том на „Речник на блъгарский язик с тлъкувание речити на блъгарски и на руски. Събрал, нарядил и на свят изважда Найден Геров“. Две години по-късно през 1897 г. излиза и вторият. Приживе вече тежко болен Найден Геров издава и третия том през 1899 г. Четвъртият (1901) и петият (1904) том излизат след смъртта му. Делото е продължено от вече обучения му племенник Тодор Панчев. Тодор Панчев издава през 1908 г. и „Допълнение на българския речник от Н. Геров. Събрал, наредил и изтълкувал Тодор Панчев“.

 

 

Литературни творби:

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=277&WorkID=10579&Level=1

П. Р. Славейков е родоначалника на голямата българска лирическа традиция през Възраждането. Той е поет с дълбока национална чувствителност, универсална широта на поетическия дух, съдбовно свързан с историческата съдба на своя народ. Той е една от големите ренесансови личности в духовната история на българия.

Откроен като народен учител, борец срещу гръцкото фанариотско духовенство, поет, публицист, фолклорист,общественик.

Поетическото му дело е не само картина на времето , но и интимна изповед на един голям национален поет. П.Р. Славейков създава и утвърждава в българската поезия нови теми – историко-романтичната, сантиментално-любовната , патриотичната, интимно-гражданската, сатиричната и пр. Създава едно изключително многообразие от мотиви и жанрови форми – от елегията до лиричната поема, от баснята до публицистичната сатира. Героят му е положителният герой на национално -революционните движения, той е образ на онези „едри характери“/З. Стоянов/ дали облика на българската национална история.

Не пей ми се. И защо ли да пея

в тез години аз в каквито живея!

Как ся пеят славни песни за стари,

тамо, дето днешните са заспали?

Как се слави древна мудрост, юнашство,

тамо дето днес от тях е сирашство?

Пеял бил съм и стихове нареждал,

коя полза и каква ли надежда,

като няма кой да слуша, разбира

туй, що пея, туй, що дрънкам на лира?

— Като няма в труд поету награда,

чезне песен, фантазия отпада.

 

        Ах, напразно стар ся спомен тъй сили

да направи песните ми премили!

Веч за песни миналото не пита,

сегашното — люби лира разбита…

Славни песни днес нито са възможни;

веч за слава достойните измрели,

а живите кат че не са живели —

нечувствени, равнодушни, нищтожни…

— Народ, който глух на песни остава,

глуха вечно за него е и слава.

 

        Кой да слуша като не ся намира,

ще окача нямата си аз лира

там в безводни и ронливи долини,

на безродни и бодливи глогини…

 

        Нека там и ветрец струни подрънва,

нека глухо с звук на жалби покънва,

дор настане друг род с чувство по-знойно,

ново време, по за песни достойно…

 

1870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Минчев Вазов е роден на 27.06.1850 г. в гр. Сопот. Учи в родния си град, в Калофер и в Пловдив. Живее за кратко в Румъния, където срещата с хъшовете насочва младия поет към патриотично-граждански теми, на които остава верен цял живот. Работи като учител и преводач, включва се в различни родолюбиви начинания – преди и след Освобождението, за кратко е министър. Но основното му призвание – писателството – дава облика на живота му. След 1870 г. публикува поезия в периодиката. През 1876 г. излиза първата му стихосбирка „Пряпорец и гусла“, следват „Тъгите на България“ (1877), „Избавление“ (1878), „Гусла“ (1881), „Италия“ (1884), „Поля и гори“ (1884), „Сливница“ (1885) и други. В прозата започва с мемоарите „Неотдавна“ (1881) и продължава с „Повести и разкази в три тома“ (1891-1893), романите „Под игото“ (1894) и „Нова земя“ (1896). Автор на първия български роман и на текстове, дали българската мярка за жанр и класичност във всички литературни жанрове – сред тях повестите („Немили-недраги“, „Чичовци“), комедиите („Службогонци“, „Вестникар ли?“), пътеписи („Великата Рилска пустиня“), поемите („Грамада“)… Пише литературна критика, мемоари, стихове за деца; участва дейно в литературния живот, носейки цялата авторитетност на институцията писател. Част от огромното му творчество не достига качествата на изброените творби, което, както и динамиката на литературните процеси у нас, предизвикват групата на „младите“ – около сп. Мисъл – да води литературна битка с народния поет. Сам себе си обявил за хроникьор на епохата, Вазов остава такъв до край. Текстовете му могат да се четат като поезия и като история на българите. Умира през 1921 г. сред всенародна почит и признание.

ИВАН ВАЗОВ – ПРОИЗВЕДЕНИЯ

 

 

Не­о­фит Хи­лен­дар­с­ки Боз­вели е ед­на от най-свет­ли­те и яр­ки лич­нос­ти на на­ше­то Въз­раж­да­не. По вре­ме­то на въз­рож­де­не­ца и до 1870 г. бо­гос­лу­же­ни­е­то в бъл­гар­с­ки­те цър­к­ви се из­вър­ш­ва­ло на гръц­ки език, кой­то бил не­поз­нат за мес­т­но­то на­се­ле­ние, но бил на­ла­ган от Ца­риград­с­ка­та пат­ри­ар­шия.

 По то­ва вре­ме, ос­вен от тур­с­ко­то иго, на­ши­ят на­род е стра­дал и от та­ка на­ре­че­но­то гръц­ко ду­хов­но иго. Ца­риг­рад­с­ка­та пат­ри­ар­шия во­де­ла скри­та бор­ба сре­щу бъл­гар­с­ко­то учи­ли­ще и бъл­гар­с­ка­та книж­ни­на, сре­щу бъл­гар­с­кия език и на­род­нос­т­ни­те ни тра­ди­ции. Гръц­ки­те вла­ди­ци в бъл­гар­с­ки­те епар­хии из­га­ря­ли цър­ков­нос­ла­вян­с­ки­те кни­ги, про­гон­ва­ли бъл­гар­с­ки­те учи­те­ли и све­ще­ни­ци и ги за­мес­т­ва­ли с гръц­ки.

Имен­но про­тив то­ва иго вли­за в бор­ба на­ши­ят ве­лик въз­рож­де­нец Не­о­фит Боз­ве­ли, кой­то в кни­га­та си “Ма­ти Бол­га­рия” раз­каз­ва за стра­да­ни­я­та на бъл­га­ри­те в оне­зи го­ди­ни. Спо­ред акад. Ми­ха­ил Ар­на­у­дов то­ва про­из­ве­де­ние на Боз­ве­ли е тре­то­то по зна­чи­мост за ран­но­то Бъл­гар­с­ко въз­раж­да­не след “Ис­то­рия сла­вя­но­бъл­гар­с­ка” на св. Паисий Хи­лен­дар­с­ки и “Жи­тие и стра­да­ние греш­на­го Соф­ро­ния” на св. Соф­ро­ний Вра­чан­с­ки. Спо­ред не­го та­зи кни­га ха­рак­те­ри­зи­ра най-доб­ре на­чен­ки­те на бъл­гар­с­ко­то на­ци­о­нал­но и кул­тур­но Въз­раж­да­не.

Бор­ба­та на Не­о­фит Боз­ве­ли за бъл­гар­щи­на­та, за Бъл­гар­с­ка­та цър­к­ва, за прос­ве­та и кул­тур­но въз­раж­да­не на бъл­гар­с­кия народ, ха­рак­те­ри­зи­ра не­го­ва­та упо­ри­та дей­ност, пре­ми­на­ва­ща през две за­то­че­ния в Све­та Го­ра, на ко­и­то е из­п­ра­тен от Ца­риг­рад­с­ка­та пат­ри­ар­шия, и за­вър­ш­ва нак­рая с не­го­ва­та смърт при мно­го теж­ки ус­ловия в Хи­лен­дар­с­кия ма­нас­тир на 4 юни 1848 г. (пре­ди 160 г.).

Та­зи бор­ба на въз­рож­де­не­ца не е нап­раз­на, а съ­буж­да у бъл­гар­с­кия на­род иде­я­та за ос­то­я­ва­не на сво­я­та прос­ве­та, кул­ту­ра и цър­ков­на не­за­ви­си­мост.

Не­о­фит Боз­ве­ли е ро­ден през 1785 г. в Ко­тел. През 1803 г. той за­ми­на­ва за Хи­лен­дар­с­кия ма­нас­тир на Све­та Го­ра, къ­де­то през 1810 г. при­е­ма мо­на­шес­ко пос­т­ри­же­ние. Там по­лу­ча­ва со­лид­но за вре­ме­то си об­ра­зо­ва­ние и как­то сам пи­ше, ми­на­ва за “учен” ка­лу­гер. През 1813 г. Не­о­фит Боз­ве­ли прис­ти­га ка­то так­си­ди­от в Сви­щов, по то­ва вре­ме един от най-го­ле­ми­те гра­до­ве в на­ши­те зе­ми. Там той стои бли­зо 20 го­ди­ни и се за­ни­ма­ва из­ця­ло с про­по­вед­ни­чес­ка, учи­тел­с­ка и кни­жов­на дей­ност и за­ед­но с дас­ка­ла Ема­ну­ил Вас­ки­до­вич по­ла­гат го­ле­ми гри­жи за учеб­но­то де­ло в Сви­щов и го из­ди­гат ка­то прос­ве­тен цен­тър.

През 1835 г. Не­о­фит Боз­ве­ли от­пе­чат­ва в Кра­гу­е­вац (Сър­бия) учеб­ни­ка “Сла­ве­но­бол­гар­с­кое де­те­вод­с­т­во за мал­ки­те де­ца”, кой­то за раз­ли­ка от то­га­ваш­ни­те бук­ва­ри, ка­то нап­ри­мер “Риб­ния бук­вар” на П. Бе­рон, се със­тои от шест раз­лич­ни учеб­ни кни­ги.

За Не­о­фит Боз­ве­ли лю­бов­та към Оте­чес­т­во­то е най-вис­ше­то чув­с­т­во у чо­ве­ка, “ве­лик наш долг”. С въп­лъ­ща­ва­не­то на не­го­ви­те пе­да­го­ги­чес­ки идеи в учеб­ни по­ма­га­ла и с пре­по­да­ва­тел­с­ка­та си дей­ност той има го­ля­ма зас­лу­га към на­ци­о­нал­на­та прос­вета през 20-те и 30-те го­ди­ни на ХIХ век. По-къс­но Неофит Боз­ве­ли се включ­ва ка­то иде­о­лог и ор­га­ни­за­тор на бъл­гар­с­ко­то цър­ков­но дви­же­ние за са­мос­то­я­тел­на Бъл­гар­с­ка цър­к­ва.

След от­пе­чат­ва­не­то на сво­и­те кни­ги в Кра­гу­е­вац, Не­о­фит Боз­ве­ли се зав­ръ­ща и пре­кар­ва три го­ди­ни в се­ли­ща и ма­нас­ти­ри из Тър­нов­с­ка­та епар­хия, къ­де­то се про­ти­во­пос­та­вя на гръц­ко­то ду­хо­вен­с­т­во. По то­ва вре­ме в та­зи го­ля­ма епар­хия на­ро­дът зас­та­ва про­тив но­во­наз­на­че­ния гръц­ки мит­ро­по­лит Па­на­рет. В ли­це­то на Не­о­фит Боз­ве­ли бъл­га­ри­те виж­дат пла­ме­нен во­дач с го­ля­ма енер­гия, кой­то мо­же да ог­ла­ви бор­ба­та за не­за­ви­си­ма Бъл­гар­с­ка цър­к­ва.

През 1839 г. Не­о­фит Боз­ве­ли прис­ти­га в Ца­риг­рад. Той се нас­та­ня­ва при бъл­гар­с­ки­те ши­ва­чи в зда­ни­е­то “Хам­ба­ра” и под­дър­жа връз­ки с бли­зо три­де­сет­хи­ляд­на­та бъл­гар­с­ка ко­ло­ния в Ца­риг­рад. Тук той про­по­вяд­ва и в спе­ци­ал­на стая на Хам­ба­ра за­поч­ва да из­вър­ш­ва бо­гос­лу­же­ние на род­ния си език.

На­род­но­то же­ла­ние е Не­о­фит Боз­ве­ли да бъ­де наз­на­чен за Тър­нов­с­ки мит­ро­по­лит. Ца­риг­рад­с­ка­та пат­ри­ар­шия му от­каз­ва и из­п­ра­ща в Тър­но­во гръка Не­о­фит Ви­зан­ти­ос, кой­то е пла­тил на Пат­ри­ар­ши­я­та за наз­на­че­ни­е­то, а Не­о­фит Боз­ве­ли е пос­та­вен за не­гов про­то­син­гел и за­ми­на­ва в Ляс­ков­с­кия ма­нас­тир.

Нак­ле­ве­тен пред Пат­ри­ар­ши­я­та и без нуж­но­то раз­ре­ше­ние на Ви­со­ка­та пор­та, Боз­ве­ли е от­в­ле­чен през март 1841 г. от ма­нас­ти­ра и е за­то­чен на Све­та Го­ра. По-къс­но той ус­пя­ва тай­но да из­бя­га и прис­ти­га в Ца­риг­рад в края на ав­густ 1844 г. Още през сеп­тем­в­ри съ­ща­та го­ди­на Не­о­фит Боз­ве­ли от­п­ра­вя до Ви­со­ка­та пор­та об­ши­рен ме­мо­ран­дум, кой­то е ва­жен прог­ра­мен до­ку­мент. Той съ­дър­жа ня­кол­ко ос­нов­ни ис­ка­ния:

1. Бъл­га­ри­те да имат ар­хи­е­реи от сво­я­та на­род­ност и да се из­би­рат от са­ми­те епар­хии;

2. Сво­бод­но да от­к­ри­ват на­род­ни учи­ли­ща и да пе­ча­тат кни­ги на бъл­гар­с­ки език;

3. Да се със­та­ви бъл­гар­с­ка де­пу­та­ция, не­за­ви­си­ма от Пат­ри­ар­ши­я­та, ко­я­то да из­ла­га всич­ки нуж­ди на на­ро­да пря­ко на Ви­со­ка­та пор­та;

4. В бъл­гар­с­ки­те гра­до­ве съ­ди­ли­ща­та да са с учас­ти­е­то не са­мо на мю­сюл­ма­ни, но и на бъл­га­ри.

 Иде­и­те на Не­о­фит Боз­ве­ли за на­ци­о­нал­на прос­ве­та и цър­ков­на не­за­ви­си­мост се при­е­мат от най-буд­ни­те пред­с­та­ви­те­ли на бъл­га­ри­те, сред ко­и­то той на­ми­ра вер­ни съ­миш­ле­ни­ци. Един та­къв е не­го­ви­ят при­я­тел Ила­ри­он Ма­ка­ри­о­пол­с­ки, ро­ден в Еле­на. По съ­що­то вре­ме по­до­бен по съ­дър­жа­ние ме­мо­ран­дум по­да­ва и Ила­ри­он Ма­ка­ри­о­пол­с­ки. Всич­ки те­зи ис­ка­ния ста­ват прог­ра­ма за на­чал­ния етап на цър­ков­но-на­ци­о­нал­на­та бор­ба за оси­гу­ря­ва­не на кул­тур­но-ду­хов­на­та са­мос­то­я­тел­ност на бъл­гар­с­кия на­род.

Не­о­фит Боз­ве­ли ин­тен­зив­но ра­бо­ти за ор­га­ни­зи­ра­не­то на ца­риг­рад­с­ки­те бъл­га­ри и под­дър­жа тес­ни връз­ки с ак­тив­ни дей­ци от вът­реш­ност­та на стра­на­та. Та­ка в ед­но пис­мо до кот­лен­ци той ги съ­вет­ва да учат де­ца­та си в бъл­гар­с­ки учи­ли­ща и на бъл­гар­с­ки език, а не на гръц­ки.

От име­то на бъл­гар­с­ки­те ес­на­фи той по­да­ва нов об­ши­рен док­лад за със­то­я­ни­е­то на на­ро­да и па­губ­на­та ро­ля на гръц­ко­то ду­хо­вен­с­т­во и нас­то­я­ва за пос­т­ро­я­ва­не­то в Ца­риг­рад на бъл­гар­с­ки храм, как­то и на на­род­но се­да­ли­ще за бъл­га­ри­, жи­ве­е­щи край Бос­фо­ра и в ця­ла Тур­ция. Не­о­фит Боз­ве­ли счи­та, че в бор­ба­та с Ца­риг­рад­с­ка­та пат­ри­ар­шия на бъл­га­ри­те са нуж­ни и дру­ги съ­юз­ни­ци.

В Ца­риг­рад той се за­поз­на­ва с Ми­ха­ил Чай­ков­с­ки ­ шеф на не­о­фи­ци­ал­на­та пол­с­ка аген­ция. По­ра­ди от­ри­ца­тел­но­то му от­но­ше­ние спря­мо рус­ко­то вли­я­ние и из­пол­з­вай­ки връз­ки­те, ко­и­то е ус­та­но­вил в ос­ман­с­ка­та сто­ли­ца, Чай­ков­с­ки се на­мес­ва ак­тив­но в бъл­га­ро-гръц­ки­те от­но­ше­ния и под­к­ре­пя Не­о­фит Боз­ве­ли, ка­то оси­гу­ря­ва лич­на­та му бе­зо­пас­ност и се свър­з­ва с тур­с­ки са­нов­ни­ци, ко­и­то да вли­я­ят в пол­за на не­го­ва­та бор­ба. Меж­ду два­ма­та се ус­та­но­вя­ва дей­но сът­руд­ни­чес­т­во.

На 29 юни 1845 г. Не­о­фит Боз­ве­ли и Ила­ри­он Ма­ка­ри­о­пол­с­ки са арес­ту­ва­ни от Ца­риг­рад­с­ка­та пат­ри­ар­шия и са от­ка­ра­ни на Све­та Го­ра. Око­ван във ве­ри­ги ка­то бун­тов­ник, ?

Покажи още

Файл: | Линк: Към страницата

 5.9.9  Статия
1.09. 2017- 1.09.2020- Училищен сайт

Роля/принос: Автор

Наименование на събитието/изданието : Статии според инициативите на културния календар и информация във връзка с протичането на образователния процес

Година и месец на представяне: 09-2017

Файл: | | | | | | | | | | Линк: Към страницата

 5.9.12  Видеозапис
Репетиция за концертна изява.

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 06-2020

Линк: Към страницата

 5.9.13  Методически материал
Онлайн концерт за 24.05.2020 г.

Роля/принос: Съавтор

Година и месец на представяне: 05-2020

Файл: | |

Във връзка с инициативата "Розите на България"-11.05.2020г.

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 05-2020

Стимулиране на работа в екип онлайн, използване на дигитални способи и издигане авторитета на образователната институция.

Файл: | | | | | | | | | | Линк: Към страницата

1. Юни - международен ден на детето

Роля/принос: Автор

Година и месец на представяне: 06-2020

Файл: | | Линк: Към страницата

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа чрез, която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Контипсо каталог предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе