Възпитател

Йорданка Ракина

Портфолио на ВъзпитателСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Йорданка
Презиме: Ивайлова
Фамилия: Ракина
Националност: Българска
Телефон: 0899165315
Имейл: j.paneva@abv.bg / yordanka.rakina@edu.mon.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: НУ " Отец Паисий "
Заемана длъжност в момента: Възпитател
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-2019До моментаНУ " Отец Паисий "Начален учител в ГЦОУД
 3.  Любим цитат
„Учител, който обучава, без да е вдъхнал у учениците си желание да учат, кове студено желязо.“ - X Ман

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-2009
Период до: 05-2012
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Телекомуникационни системи
Професионална квалификация: Техник по телекомуникационни системи
Образователна институция: Професионална гимназия по телекомуникации
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
06-201209-2017БакалавърСоциална педагогикаБакалавър по Социална педагогика , педагогСУ " Св. Климент Охридски "
09-201804-2019МагистърПреучилищна и начална училищна педагогикаПедагог , начален учителСУ " Св. Климент Охридски "
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Педагог , начален учител
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-202309-20235-та степенДИПКУ при Тракийски университет
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 10
от които Учителски стаж: 4
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
02-202010 ЗЛАТНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ВНИМАНИЕТО И УСПЕВАЕМОСТТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ1 кредит16Фондация Кузманов
02-2020Атестирането на Педагогическите специалисти1 кредит16Фондация Кузманов
07-2023Планиране и организация на учебния процес / Подготвителен курс за 5 ПКС2 кредита32ДИПКУ към Тракийски университет
08-2023STE(A)M - идеи , принципи , практически решения1 кредит16ШКОЛО ООД
12-2023Умно оценяване и проследяване на напредъка на учениците 1 кредит16Институт за прогресивно образование
01-2024Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в начален етап1 кредит16Бит и техника ООД
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
03-202003-2020УдостоверениеМетодика на обучението по безопастност на движението по пътищата в I - IV клас32Център за продължаващо образование при Русенски университет " Ангел Кънчев "
04-202004-2020Обучителен курсСпазване на правила за информационна сигурност и най - често допускани грешки при провеждане на НВО4ОРАК
12-2023До моментаОбучителен курсДигитализиране на оценяването в училище - декември 202316Приложна академия за образование СИНДЕО
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, организиране и ръководство
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за планиране и ръководство на самоподготовката на учениците, заниманията по интереси в свободното им време, организирания отдих, физическата активност, както и възпитанието, социализацията и подкрепата им.
Планиране на часовете

Период от: 09-2019

Период до: До момента

   В часовете по Организиран отдих и спорт, учениците участват в различни видове игри, планирани в тематичните разпределения, като използват физкултурния салон и спортната площадка на територията на училището. Учениците с интерес и положителна емоция се включват в подвижни, щафетни и спортно-подготвителни игри.

   Самоподготовката е важен етап за подготовката на учениците за следващия учебен ден. Ежедневно съгласувам и координирам дейността си с класните ръководители относно точното и правилно изпълнение на домашните работи. При усвояването и затвърдяването на новото учебно съдържание,  използвам разнообразни интерактивни методи на работа и иновационни технологии.

   Заниманията по интереси протичат с голямо въодушевление от страна на учениците. Темите са разнообразни и съобразени с възрастовите особености на децата, техните умения и сръчности за работа с различните материали ( хартия, природни материали, пластилин и др.). Празниците от годишния календар намират голямо приложение в дейностите по занимания по интереси. Децата с голямо желание и интерес изработват различни видове изделия, мотивирани от предстоящите празници и участие в изложби и украсяване на класните стаи.

Покажи още

Файл: |

Лични разници

Период от: 09-2019

Период до: До момента

В часовете по организиран отдих и занимания по интереси намираме време да празнуваме и да изработваме персонална картичка за всеки повод.

Файл: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за планирани и прилагане подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност.
Отбелязване на празници

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Отбелязване на  празници с посещение на български храмове,беседа,разказ,картини,рисунки,концерт,изработване на табла и др.

Файл: | | |

Посещение при военните

Период от: 11-2023

Период до: 11-2023

Посещение на военното формирование с. Мусачево по случай празника на Сухопътните войски.

Файл: |

Посещение на РПУ

Период от: 11-2023

Период до: 11-2023

   Учениците от НУ"Отец Паисий" посетиха РПУ гр. Елин Пелин. Запознаха се с професията на полицая и си припомниха правилата за движение на пешеходците. На учениците бе показано какво е предназначението на предпазните средства, използвани от полицаите - шлем, щит, палка, белезници и бронирана жилетка. Бяха показани нагледно моторни превозни средства, с които се придвижват полицаите.

Покажи още

Файл: | |

 1.1.3  Методи и подходи за преодоляване на обучителни затруднения при самоподготовката на учениците и за повишаване на социалните им умения. Прилага компетентностния подход в работата си с учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО.
Методи и подходи

Период от: 09-2019

Период до: До момента

   Децата работят индивидуално и в екипи . Правят презентации и табла.Чрез игри ,рисунки и други творчески изяви се убеждават в научените факти.В работата си използвам най - разнообразни методи - разказ, фронтална беседа, наблюдение, демонстрация,експеримент, упражнение, работа с учебна литература, работа в екип и други.  Работя с електронни учебници и платформи, като Академико , Уча се , СмарТест и др., но разчитам и на авторски и чужди презентации,съобразени с особеноститена учениците. Подготвям работни листа, които подпомагат изпълнението на поставените задачи.

Покажи още

Тип: Преподаване

Файл: | | | |

 1.2 Организиране, ръководене и мотивиране на самоподготовката на учениците.
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите по самоподготовката на учениците, поддържа позитивна работна атмосфера, с цел постигане напланираните резултати.
Самоподготовка

Период от: 09-2019

Период до: До момента

   В работата си използвам най - разнообразни методи - разказ, фронтална беседа, наблюдение, демонстрация,експеримент, упражнение, работа с учебна литература, работа в екип и други. В часовете си работя с учебници,електронни учебници, сборници ,помагала.  Използвам образователните платформи , като  Академико , Уча се , СмарТест  и др. Стремя се към организирането на  среда , стимулираща детското развитие. В процеса на обучение е важно да се поддържат добра атмосфера и дисциплина, които да благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес както между учител и деца, така и между самите деца.

Покажи още
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за използване на възможностите на взаимодействие с учителите на учениците и с другите педагогически специалисти.
Въведение Богородично

Период от: 11-2023

Период до: 11-2023

На празника Въведение Богородично , Ден на християнското семейство , заедно с класният ръководител на 4ти клас и ученици от 1,2,3 и 4ти клас , представихме притчата за въвеждането на Дева Мария в храма . 

Файл: | |

Размяна на Коледни картички

Период от: 12-2023

Период до: 12-2023

През 2023г. се включихме в инициативата за размяна на коледни картички с ученици от друго училище . Наши партньори бяха учениците от ОУ

Файл: | |

 1.2.3  Методи и подходи за преодоляване на обучителни затруднения при самоподготовката на учениците.
Преодоляване на затрудненията

Период от: 09-2019

Период до: До момента

   Умение за работа в платформата Teams. , използване на допълнителни работни листове,литература,филмчета,онагледяване,презентации,беседа,практическа работа,обяснение. Междупредметни връзки между Математика ,Български език  и Музика ,Изобразително изкуство,Технологии и предприемачество и др

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език.
Книжовноезикови норми

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Ползваме табла с правописни правила ; часът по Самоподготовка започва с аудиодиктовка от сайта на Просвета , одобрена от МОН ; четене на допълнителна литература .

 1.3 Подпомагане напредъка на учениците, ориентираност към резултати
 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие.
Състезания СБНУ

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Участие и  награди в състезанията на СБНУ :

-Състезание на СБНУ – „Аз рисувам“;
- Състезание на СБНУ – „Аз и знанието“;
- Състезание на СБНУ – „Аз, природата и света“;

Файл: | |

Спортни изяви - Шопланиада

Период от: 12-2023

Период до: 12-2023

Участие в Коледен турнир Шопланиада . Включваше щафетни игри и лека атлетика .

Файл: | | |

Ден на таланта

Период от: 10-2023

Период до: 10-2023

Участие в Ден на таланта, организирано от Община Елин Пелин.

Файл: | |

Състезание по БДП

Период от: 10-2023

Период до: 10-2023

Спортен полуден в НУ " Отец Паисий "

Файл: | | |

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за напредъка на учениците, като запознава родителите им периодично.
Информация към родителите

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Работа с дневник -Shkolo ; работа в Teams; Проверка на домашна работа; Разговори с родители лично и по телефон.Присъствие на родителски срещи.

 1.4 Организиране и ръководство на заниманията по интереси и организирания отдих на учениците
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на учениците и споделя отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността.
ЕКОПАК

Период от: 01-2022

Период до: 12-2023

Рециклиране на пластасови бутилки и алуминиеви кенчета за благотворителност .

Файл: |

 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
Благотворителност

Период от: 01-2022

Период до: 12-2023

Рециклиране в помощ реставрацията на църква 

Файл: |

Базари

Период от: 09-2019

Период до: До момента

Организиране и участие в  Коледни и Мартенски базари, от които със събраните средства биват закупувани народни носии за учениците.

Файл: | |

Ден на розовата фланелка

Период от: 02-2024

Период до: До момента

На 28.02 отбелязахме Денят на борба срещу насилието в училище

Файл: |

 1.4.3  Учебни предмети и класове
Четене
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2023/2024
Математика
Клас :
1-ви клас
Учебни години:
2023/2024
Български език
Клас :
4-ти клас
Учебни години:
2023/2024
Математика
Клас :
4-ти клас
Учебни години:
2023/2024
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Група по приложни изкуства ( Занимания по интереси )2019/2020
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с ученици, възпитателна работа, взаимодействие със заинтересовани страни
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна комуникация и положително въздействие върху учениците, като прилага подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната дейност.
Празници

Период от: 09-2023

Период до: До момента

Ден на четенете ; Ден на толерантността

Файл: | | |

 4. Критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
Спазване на трудова дисциплина и отговорна изпълнение на задълженията

Период от: 09-2019

Период до: До момента

   Спазване на трудова дисциплина.С воевременно отразяване на необходимата информация в електронния дневник Shkolo. Спазване на работното време и на програма за учебния ден за ЦОУД . Спазване разписание за обедно хранене .Децата спортуват и се занимават с различни настолни игри в зависимост от сезона. Използвам ежедневно електронен дневник Shkolo и имейл за комуникация. Ползвам електронните учебници и други електронни ресурси,презентаци и др.  / пр.Академико,Крокотак .../ . Опазвам материалната база на училището. С личен пример и беседи възпитавам и учениците в това.С каквото мога се старая и да я  обогатявам . Всички задачи  за часовете по самоподготовка старетелно се изпълняват.Заниманията по интереси са разнообразни и съобразени с интересите на  децата ,сезона  и плануваните дейности.

Покажи още
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Екскурзия до с. Байлово

Учебни години: 2023/2024

Файл: |

 5.7  Членство в организации
СБНУ
Период от:
09-2019
Период до:
До момента
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе