Директор

Павлинка Начкова

Портфолио на директорСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Павлинка
Презиме: Антониева
Фамилия: Начкова
Националност: България
Телефон: 0879130198
Имейл: pavlinanachkova@abv.bg
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: СУ ,,Св. Климент Охридски'', гр. Пещера
Заемана длъжност в момента: Директор на училище
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
12-2018До моментаСУ ,,Св. Климент Охридски'', гр. ПещераДиректор
09-201812-2018СУ ,,Св. Климент Охридски'', гр. Пещеразаместник директор по учебната дейност
09-201109-2018СУ ,,Св. Климент Охридски'', гр. Пещераучител по немски и английски език
09-200709-2011ПГХВТ ,,Атанас Ченгелев'', гр. Пещераучител по немски и английски език
09-200606-2007СУ ,,Св. Климент Охридски'', гр. Пещераучител по немски и английски език
10-200205-2003Езикова школа ,,Виста'', гр. Пазарджикучител по немски и английски език
 3.  Любим цитат
,,Тези, които носят светлина на другите, никога не остават на тъмно.'', Джеймс Матю Бари

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1998
Период до: 06-2002
Образование и квалификационна степен: Бакалавър
Специалност: Приложна лингвистика - немски и английски език
Професионална квалификация: Филолог/Преводач
Образователна институция: ЮЗУ ,,Неофит Рилски'', гр. Благоевград
Файл:
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
Филолог/Преводач
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: 16 г. и 7 м.
от които Учителски стаж: 16 г. и 7 м.
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
03-2018Европейски практики в обрзованието1 кредит16Фондация ,,Европартньори''
02-2021Сертификат за участие в семинар на тема ,, Работа с родителската общност на ученици от уязвими групи''0.38 кредита6Обучителна дейност по Проект ,, Подкрепа за успех''
03-2022Сертификат за участие в национална конференция за иновативно обучение и добри практики в образованието ,,Училище за бъдеще''1 кредит16Училище за Бъдеще
03-2019Сертификат за участие в национална конференция ,,Училище за бъдеще''0.5 кредита8Училище за Бъдеще
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език C2 (Свободно ниво на владеене)
  Немски език C2 (Свободно ниво на владеене)
  Испански език C1 (Свободно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Управленска компетентност
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за това че стратегическо планиране е съобразено с областната и общинската стратегии за развитие на образованието и отчита спецификата на институцията. Стратегията за развитие и планът за действие и финансиране към нея се актуализират при необходимост.
Стратегия за развитие на СУ ,,Св. Кл. Охридски'', гр. Пещера

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Стратегическото планиране е актуално и съобразено с общинската стратегия, като отразява спецификата на училището. Септември 2020 година е разработена Стратегия за развитие на СУ ,,Св. Кл. Охридски'', гр. Пещера за нов четири годишен период. Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година на заседание на Педагогическия съвет.

Файл: | | | | |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за това, че oперативното годишно планиране е изготвено на база стратегическото планиране и сравнителен анализ на дейността на институцията и на постигнатите от децата/учениците резултати от образователния процес.
Годишни планове за дейността на СУ ,,Св. Кл. Охридски'', гр. Пещера и годишни анализи на резултати от ОВП

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Всички вътрешноучилищни документи са изготвени съобразно стратегията, като се отчитат и анализират резултатите от образователния процес.

Файл: | | | |

 1.2 Организиране и управление на образователния процес
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на позитивен организационен климат за сътрудничество, ефективна комуникация и екип за подкрепа за личностно развитие. Прилага се компетентностия подход в работата си при придобиване на ключови компетентности от децата/учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО
Етичен кодекс на СУ ,,Св. Кл. Охридски'', гр. Пещера; Заповеди за определяне на ЕПЛР

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Организационният микроклимат е позитивен. Изградена е добра комуникация, което допринася за поддържане и развитие на ефективно сътрудничество. Сформирани са екипи за подкрепа за личностно развитие.При обучението по учебните предмети от ООП се прилага компетентностния подход за придобиване на ключови компетентности от учениците.

Файл: | | | | | | | | |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на деца/ученици от уязвими социални групи, със слаби резултати, в риск, със специални образователни потребности, с изявени дарби, с хронични заболявания и се прилагат мерки за превенция и/или намаляване на установени негативни поведенчески прояви , както и ограничаване на отпадането от училище /задължителна подготвителна група.
Вътрешноучилищни програми и мерки

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Осигурена е обща и допълнителна подкрепа на ученици със слаби резултати, в риск, със специални  образователни потребности и с хронични заболявания. Определен е координатор на процеса за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа. Изготвена е Училищна програма за личностно развитие на учениците. Дейности по допълнителна подкрепа: -изготвяне на доклад от координатора до директора в началото на всяка уч. год. относно актуалното състояние на учениците със СОП; - изготвяне на План за дейността на координатора за съответната уч.год.; - сформирани ЕПЛР; - изготвяне на  План-графици за заседанията на ЕПЛР, от които се водят протоколи ;-изготвяне на планове за подкрепа на учениците със СОП; - изготвяне на индивидуални учебни програми по учебни предмети на ученици със СОП; - изготвяне на индивидуални учебни планове; - в края на 1-ви и 2-ри учебен срок се изготвя отчет до директора за работата на ЕПЛР; Дейности по обща подкрепа:- сформирани са групи за занимания по интереси;- осигурено е допълнително обучение за ученици със слаби срочни оценки; - изготвян е План за обща подкрепа за преодоляване на проблемно поведение на ученик; - извършват се дейности по превенция на проблемно поведение при учениците; - провеждат се дейности за кариерно ориентиране на учениците;-учениците се поощрряват с морални и материални награди съгласно условията заложени в  училищната програма за личностно развитие на учениците. Ежегодно на училищно ниво се актуализират: - Мерки за повишаване качеството на ОВП; - Програма за превенция на ранното напускане на училище; - Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи.

Покажи още

Файл: | | | | | | |

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за прилагане на ефективни механизми за оценка на училищната готовност на децата, за диагностика на индивидуалните постижения на децата/учениците, на резултатите от образователния процес и на напредъка при формиране на ключови компетентности.
Годишни анализи на резултати от ОВП

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Учениците се диагностицират чрез:

- провеждане и анализ на входящи и междинни тестове;

- провеждане и анализ на пробни изпити на училищно ниво за успешно представяне на учениците на изпитите от НВО и ДЗИ;

- анализ на постиженията и броя заети призови места на олимпиади и национални състезания;

- анализ на резултатите на учениците на изпитите от НВО и ДЗИ;

Резултатите и напредъка на учениците се отчитат пред ПС в края на всеки учебен срок.

Покажи още

Файл: | | |

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за създаване на оптимална организационна структура за управление и за решаване на основни педагогически въпроси (ефективно работят педагогическият съвет, общественият съвет, настоятелството, ученическото самоуправление, постоянни и временни комисии и др.).
Планове за дейността на Педагогическия съвет; Планове на методически обединения

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Основните педагогически въпроси се решават на ПС и се съгласуват с обществения съвет.В училището има създаден Ученически съвет с активна дейност и постижения на национално ниво/ председателят на УС е член на Съвета на децата към ДАЗД /.Сформирани са постоянни комисии. Често се налага определяне и на временни комисии, във връзка с организиране и реализиране на извънкласни дейности и мероприятия свързани с дейността на училището.Активна е дейността на методическите обединения.
Покажи още

Файл: | | | | | | | | | |

 1.2.5  Примери или доказателства за това че се изпълняват дейности, прилагат се процедури за вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование - резултатите от самооценяването се използват в процеса на планиране.
Отчет на Мерки за подобряване качеството на ОВП

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Няма разписана процедура за оценка на качеството. В края на учебната година пред ПС се отчитат резултатите от заложените дейности в Мерки за повишаване на качеството на ОВП.

 

 1.3 Контрол
 1.3.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на оптимална организация за контрол по спазването и прилагането на държавните образователни стандарти, делегирани са правомощия за контролна дейност на заместник-директори.
Планове за контролна дейност на директора и ЗДУД

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Контролът по спазване и прилагане на ДОС се извършва от директора. Делегирани са правомощия и на зам. директора по учебната дейност.

Файл: | | | |

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за осъществяване на ефективен педагогически и административен контрол на дейностите и процесите в институцията, изготвя се анализ на получените резултати и при направени препоръки осъществява последващ контрол, като дейността се документира.
Протоколи от Контролна дейност

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Извършва се педагогически и административен контрол от директора и зам. директора по учебната дейност, за който са изготвени протоколи.

Файл: | | | | |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Учебни предмети и класове
Немски език
Клас :
9-ти клас
Учебни години:
2018/2019
Немски език
Клас :
10-ти клас
Учебни години:
2019/2020
Немски език
Клас :
11-ти клас
Учебни години:
2020/2021
Немски език
Клас :
12-ти клас
Учебни години:
2021/2022
Английски език
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2021/2022
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
09-201809-2022Социални умения и компетенции Виж повече
09-201809-2022Когнитивно-базирани компетенции Виж повече
09-201809-2022Технически умения и компетенции Виж повече
09-201809-2022Организационни умения и компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Крайната цел на усилията ми в тази посока е качествено образование за всеки отделен ученик. Това означава да открия индивидуалния талант и да стимулирам както учениците с високи интелектуални възможности, така и да окажа подкрепа и на тези с познавателни затруднения. Инструментите, с който се стремя да осигуря оптимален индивидуален напредък е портфейлът на компетентността и включване в уроците на практика, максимално близка до реалната среда.

Покажи още
 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

По-доброто образование и индивидуалните постижения на учениците са свързани с повишаването на качеството на труда, с подобряването на производствените възможности в икономиката, със създаването на заетост и с генерирането на по-високи доходи. С други думи, доброто образование е тясно обвързано с просперитета на отделния човек и на цялото общество.

Покажи още
 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място на национален конкурс

Учебна година: 2021/2022

Първо място на V Национален конкурс ,,Красива природа, красива наука''21, организиран от община Шумен и Научно - образователен STEM център

Постигнат от: Иван Лазаров

Първо място на национално състезание

Учебна година: 2021/2022

Първо място на национално състезание ,,Зелена оломпиада'', подкрепено от ,,Академика БГ'' и МОСВ

Постигнат от: Маргарита Дермрнджиева

Годишна стипендия от МОН

Учебна година: 2020/2021

Призово първо място на Национално ученическо състезание по ракетомоделизъм

Постигнат от: Андон Георгиев

 2. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни
 2.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на ефективна организация на труда, разработени са вътрешни правила за подбор, назначаване, съкращаване, възнаграждения, поощрения и награди.
ВПРЗ

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Разработени и утвърдени са вътрешни правила за възнаграждение на служителите. Ежегодно се актуализира документацията, свързана със СФУК.

Файл: | | | | | | | |

 2.2  Дейности, примери или доказателства засъздаване на оптимална организационна структура за управление на отделните нива (екип за подкрепа за личностно развитие на ученика/детето, обществен съвет, настоятелство, постоянни и временни комисии, родителски съвети, класни съвети, ученическо самоуправление и др.)
Заповеди за временни и постоянни комисии

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Организирани са отделни нива за управление:- екипи за подкрепа на личностното развитие на учениците;-обществен съвет;-постоянни и временни комисии;-родителски съвети;- ученически съвет;

Файл: | | |

 2.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване и отчитане на финансовите средства в определените срокове и пред определените инстанции. Функционира механизъм за финансово управление и контрол. Няма просрочени задължения.
Протоколи от общи събрания; СФУК

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Финансовите средства се разходват законосъобразно, ефективно и прозрачно, като се отчитат пред първостепенния разпоредител с бюджет, както и всяко тримесечие на общо събрание на служителите в училището. Функционира механизъм за финансово управление и контрол. Няма просрочени задължения.

Файл: | | | | | | | | | |

 2.4  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на ефективно използване на създадената физическа среда със здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд.
Правилници за осигуряване на БУОВТ

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Физическата среда осигурява здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Файл: | |

 2.5  Дейности, примери или доказателства за създаване на необходимите организационни условия и е осигурена финансова подкрепа за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел организационна и методическа подкрепа, професионално усъвършенстване и кариерно развитие. Създадени са условия за развитие на наставничеството. Насърчава се новаторството, подкрепя се и се стимулира екипът към иновации.
Планове за квалификация на педаогическите специалисти; Заповеди за наставничество

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Осигурена е организационна и финансова  подкрепа  за  повишаване  на квалификацията  на  педагогическите  специалисти  с  цел  организационна  и  методическа  подкрепа,  професионално усъвършенстване   и   кариерно   развитие.

Създадени   са   условия   осъществяване на   наставничество. 

Екипът се насърчава към новаторство и се подкрепя и стимулира към иновации чрез въвеждане на съвременна техника и образователен софтуер в училището.

Покажи още

Файл: | | | |

 2.7  Дейности, примери или доказателства за оценка на собственото си професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване на квалификацията си и се включва в квалификационни форми, свързани с целите на институцията или професионалната му област, и има задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити.
Удостоверения и сертификати

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Квалификациоонна програма на тема ,,Европейски практики в образованието''

Семинар ,,Работа с родителската общност на ученици от уязвими групи''

Национална конференция за иновативно обучение и добри практики в образованието ,,Училище за бъдеще''

Файл: |

 3. Административни умения и правни знания
 3.1  Дейности, примери или доказателства за прилагане на действащата нормативната уредба в областта на предучилищното и училищното образование, на професионалното образование, на трудовото законодателство и социалното осигуряване и др., свързани с управлението и функционирането на институцията.
Доклад НИО

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Познава се действащата нормативна уредба в областта предучилищното и училищното образование.

Качествените оценки по области на инспектиране от НИО са:

-,,образователен процес‘‘: Добра 66,25%;

-,,упраление‘‘: Добра 67,11%;

-,,институционална среда‘‘: 70,31%;

Файл: |

 3.2  Дейности, примери или доказателства за оказване на съдействие на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране.
Констативни протоколи от проверки

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Оказва се съдействие на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране.

Файл: | |

 4. Социална и гражданска компетентност
 4.1  Дейности, примери или доказателства за изграждане и поддържане на партньорски отношения чрез съвместни дейности с обществения съвет, училищното настоятелство, социалните партньори, други институции в образователната система, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, неправителствени организации, висши училища и др. Отчита изпълнението на бюджета, на планираните дейности и постиженията на институцията пред педагогическия съвет, обществения съвет, общото събрание, включително чрез интернет страницата на институцията
Доклад НИО

Период от: 09-2018

Период до: 09-2019

Поддържане на  партньорски отношения чрез съвместни дейности с:

- Сдружение ,,Родопски хайдути‘‘;

-,,Училищна Телерик Академия‘‘;

- Иновативно училище ,,Хр. Смирнрнски‘‘,

гр. Карнобат;

- Тракийски университет;

-Читалище ,,Развитие‘‘,

гр. Пещера

-,,Биовет‘‘АД;

- ,,Атласком‘‘ ООД;

-ЦНСТ, гр. Пещера;

-ДЦДУ, гр. Пещера

-ЦОП, гр. Брацигово;

-ЦПЛР към ОДК, гр. Пещера;

- Дирекция ,,Социално подпомагане‘‘,

гр. Пещера;

- РПУ, гр. Пещера;

- Община Пещера;

Покажи още

Файл: |

 4.2  Дейности, примери или доказателства за осъществяване на сътрудничество и взаимодействие с родителите за информирането им относно образованието на децата им. Осигурени са възможности за включване на родителите като участници в образователния процес в организираните от институцията дейности, както и за участие в обществения съвет. Участие в дейността на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти.
Дейности с родители

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

Сътрудничеството и взаимодействието с родителите за информирането им относно образованието на децата им се осъществява чрез комуникация в електронния дневник на училището, телефонни разговори, персонални срещи и присъствие на организираните периодични срещи с родители.

Ежегодно са осигурени възможности за включване на родителите като участници в образователния  процес в организираните от институцията дейности: Седмица на бащата; Ден на професиите; Ден на отворените врати и др.

 

Покажи още
 5. Критерии, определени от работодателя
 5.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от работодателя
Дейности

Период от: 09-2018

Период до: 09-2022

1.Вложени средства за модернизиране на материално-техническата база и изградена достъпна архитектурна среда (по национални и оперативни програми, проекти, средства по чл.293, ал.1 от ЗПУО) за периода на атестиране: Материално – техническата база е модернизирана със средства от бюджета, по национални и оперативни програми и проекти. Частично е изградена достъпна архитектурна среда.Работа по:- НП ,,ИКТ‘‘;- НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда‘‘;- Проект ,,ОУД‘‘;- Проект ,, Подкрепа за успех‘‘;- Проект ,,Равен достъп до училищно образование‘‘;2.Публичност на дейността на училището и популяризиране сред обществеността на успехите на учениците и педагогическите специалисти (наличие на училищен уеб сайт, интернет страница, електронни платформи за обучение и др.). Организиране на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС): Дейността на училището и  успехите на учениците се популяризират чрез:- уеб сайт: ohridski.eu;- фейсбук страница: Средно Училище Климент Охридски; -инстаграм страница: su.sv.kliment.ohridski- публикации в местния печат;През май 2022 година излезе книгата ,, История на Пещерската гимназия‘‘.3. Сътрудничество по дейности на РУО – домакинства на олимпиади, състезания, конкурси и други. Оценителски център за проверка на изпитни работи от НВО и ДЗИ. Споделяне на добри практики на регионално и/или национално ниво: Училището не е избирано от РУО за домакинство на олимпиади, състезания, конкурси и други. Не е било определяно и като оценителски център за проверка на изпитни работи от НВО и ДЗИ. Споделяни са добри практики на регионално ниво по учебните предмети ,,География и икономика‘‘ и ,,История и цивилизации‘‘.4. Коректност и изпълнение в срок при поискване на служебна информация и справки от РУО. Съответствие на данните от Списък-образец №1, въведени в НЕИСПУО, на действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование: Няма отправени забележки относно коректността  и точността при попълване на справки и изпращане на изискана информация. Данните в НЕИСПУО съответстват на действащите нормативни актове.5. Планиране и реализиране на училищния и/или държавен план-прием за последните четири години: Планираният училищен и държавен план – прием е реализиран успешно за последните четири години.
Покажи още

Файл: | | | | | | | | |

Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе