Директор

Ивелин Иванов

Портфолио на директорСвържете се с мен

Обща информация

 1.  Основна информация
Име: Ивелин
Презиме: Петров
Фамилия: Иванов
Националност: Българска
Телефон: +359898346234
Имейл: office@contipso.com
Тип на институцията : Училище
Име на институцията: 369 основно училище "Никола Тесла" - Велинград
Заемана длъжност в момента: Директор на училище
 2.  История на заеманите длъжности
Период отПериод доИме на институциятаДлъжност
09-201007-2015СОУ "Бачо Киро"Учител
09-201501-20193-то Основно Училище "Димитър Христов"Зам. Директор
02-2019До момента369 основно училище "Никола Тесла"Директор
 3.  Любим цитат
Лидерството е способността да превръщаш визията в действителност. (Уорън Бенис)

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Период от: 09-1990
Период до: 07-1994
Образование и квалификационна степен: Средно образование
Специалност: Математика
Професионална квалификация:
Образователна институция: Математическа гимназия Леонард Ойлер - гр. София
Файл:
 1.2  Друга след първоначалната
Период отПериод доОбразование и квалификационна степенСпециалностПрофесионална квалификацияОбразователна институцияФайлове
10-199505-1999Бакалавърбакалавър по педагогиканачален учителСУ "Св. Климент Охридски"
10-199905-2001МагистърОбразователен мениджмънтДиректори и помощник-директори на детски градини и училищаСУ "Св. Климент Охридски"
10-200210-2005Доктор на наукитеТеория и управление на образованиетоОбразователен мениджмънтСУ "Св. Климент Охридски"
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
"Учител по математика"
 2.2  Професионална квалификация "учител"
Професионална квалификация "учител": Да
 2.3  Професионална квалификация
Период отПериод доНаименованиеСпециалностПКСБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
12-201601-2017Придобиване на пета ПКСМатематика5-та степен16СУ "Св. Климент Охридски" Департамент информация и усъвършенстване на учители"
03-201704-2017Придобиване на четвърта ПКСМатематика4-та степен16СУ "Св. Климент Охридски" Департамент информация и усъвършенстване на учители"
03-201804-2018Придобиване на трета ПКССобствен добър педагогически опит3-та степен32СУ "Св. Климент Охридски" Департамент информация и усъвършенстване на учители"
04-201905-2019Придобиване на втора ПКСКоличествено емпирично изследване2-ра степен32СУ "Св. Климент Охридски" Департамент информация и усъвършенстване на учители"
11-201901-2020Придобиване на първа ПКСПисмена разработка с изследователски и иновационен характер1-ва степен48СУ "Св. Климент Охридски" Департамент информация и усъвършенстване на учители"
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
Общ стаж - години: ПРИМЕРЕН ПРОФИЛ!
от които Учителски стаж: 10 години
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Период отПериод доНаименованиеБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
02-201903-2019Професионален педагогически тренинг за работа с деца със СОП163-то Основно Училище "Димитър Христов"
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Година и месецНаименованиеБрой получени кредитиБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
06-2017Въведение в метода "детски умения"1 кредит16ВИФИ България ЕООД
02-2018Обучение за учители за Дуална Система на обучение2 кредита32ВИФИ България ЕООД
04-2019Обучение и развитие фокусирани към решения2 кредита32ВИФИ България ЕООД
 4.3  Друга квалификация
Период отПериод доТип на квалификациятаНаименованиеСпециалностБрой академични часовеОбразователна институцияФайлове
09-201910-2019Обучителен курсЕкипно взаимодействие16Веда консулт ЕООД
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Език Ниво на владеене Файлове
  Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
  Френски език А2 (Основно ниво на владеене)

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Управленска компетентност
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за това че стратегическо планиране е съобразено с областната и общинската стратегии за развитие на образованието и отчита спецификата на институцията. Стратегията за развитие и планът за действие и финансиране към нея се актуализират при необходимост.
Стратегия за развитие на училището 2016-2020

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст:

Общинският план за развитие е основният инструмент за управление на общината през следващите седем години. ОПР следва да интерпретира и конкретизира общата законодателна и стратегическа рамка на регионалното развитие в България и Европа, да изяви местната специфика и да предложи аргументирани решения за социалните, икономическите, екологичните, културните и управленските предизвикателства по пътя към устойчивото развитие на общината.
Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво. Изготвената от мен стратегия на училището, което  е съобразена с областната и общинската стратегии за развитие на образованието и отчита спецификата на институцията. Прилагам одобрената стратегия на институцията.

Покажи още

Файл: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за това, че oперативното годишно планиране е изготвено на база стратегическото планиране и сравнителен анализ на дейността на институцията и на постигнатите от децата/учениците резултати от образователния процес.
Оперативно планиране 2019-2020

Период от: 02-2019

Период до: 01-2020

Примерен текст:

Годишното планиране се основава на стратегията на училището за периода 2016-2020 г. Оперативното планиране, ръководство и контрол се реализира чрез седмични задачи. Годишното планиране се основава на принципите Екипност в ръководенето, планирането и контролирането на дейностите, свързани с реализирането на образователните и възпитателни цели и задачи.  На функционално равнище дейностите се планират и организират чрез методически обединения. Те са и основна организационна форма на вътрешноучилищната квалификация.  Ежегодно реализиран прием на ученици в условията на силна конкурентна среда, особено в областта на профилите по изкуствата.  Устойчив прием в пети и в осми клас.  Привличане на ученици от други общини и области.  Участие и висока резултатност на учениците в олимпиади, състезания и конкурси. Прилагам годишния план за 2019-2020 г. на управляваното от мен училище.

Покажи още

Файл: |

 1.2 Организиране и управление на образователния процес
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на позитивен организационен климат за сътрудничество, ефективна комуникация и екип за подкрепа за личностно развитие. Прилага се компетентностия подход в работата си при придобиване на ключови компетентности от децата/учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО
Компетентностен подход съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст:

В чл. 77 от ЗПУО са посочени основните групи ключови компетентности, които би следвало да бъдат обхванати от образователната подготовка: Чл. 77. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности: 1. компетентности в областта на българския език; 2. умения за общуване на чужди езици; 3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите; 4. дигитална компетентност; 5. умения за учене; 6. социални и граждански компетентности; 7. инициативност и предприемчивост; 8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. (2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни учебни предмети.

На тази база създадох .... и като доказателство прилагам файла .....

Покажи още
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на деца/ученици от уязвими социални групи, със слаби резултати, в риск, със специални образователни потребности, с изявени дарби, с хронични заболявания и се прилагат мерки за превенция и/или намаляване на установени негативни поведенчески прояви , както и ограничаване на отпадането от училище /задължителна подготвителна група.
Постоянен екип за превенция на отсъствията

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст:

В рамките на последната учебна година започна още по-активна работа за привличането и включването на децата и учениците в образователната система. За целта в нашето училище бе сформиран постоянен екип за превенция на отсъствията без уважителни причини.

В този новосформиран екип влизат и учителите, които се грижат за приобщаването на деца към системата. Дейността на екипите за превенция е насочена към намаляване на риска от отпадане. Експертите  посещават домовете на отсъстващите по неуважителни причини деца и ученици. Активно се работи с родителите, за да се осигурява участието на децата и учениците в образователния процес.

Екипът е подпомаган представители на общината, дирекция „Социално подпомагане“ и Министерството на вътрешните работи.

Като доказателство прилагам графика за посещение и месечните доклади на екипа

Покажи още

Файл: |

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за прилагане на ефективни механизми за оценка на училищната готовност на децата, за диагностика на индивидуалните постижения на децата/учениците, на резултатите от образователния процес и на напредъка при формиране на ключови компетентности.
Механизми за оценка на училищна готовност

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст

След встъпването ми в длъжност директор, създадох екип от специалисти, който провежда диагностична оценка на училищната готовност на децата преди постъпването им в І клас. Екипът по оценка на училищната готовност използва стандартни методи с норми за съответната възраст.  Механизма за оценка включва две групи показатели – за оценка на физическо и психическо развитие.
Както се вижда от приложения доклад резултатите от изследванията на 6-7-годишните деца като цяло показват, че те са с достигната степен на училищна готовност, което се счита за нормално. Голямо впечатление прави, обаче, незрелостта на някои от психичните показатели – концентрация на вниманието, ниво на говорно развитие и фина моторика, които имат приоритетно значение в обучителния процес. Налице е засилена тенденция на говорни нарушения, както и хиперактивни и агресивни поведенчески реакции. Изследванията на специалистите сочат, че всяка учебна година около 15-17% от първокласниците не отговарят на критериите за училище, т.е. те са “училищно незрели”. При нас този процент е шест пункта ....

Покажи още

Файл: |

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за създаване на оптимална организационна структура за управление и за решаване на основни педагогически въпроси (ефективно работят педагогическият съвет, общественият съвет, настоятелството, ученическото самоуправление, постоянни и временни комисии и др.).
Ученическо самоуправление

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст:

На база приложения пътеводител за ученическо самоуправление създадохме стройна система ....

Файл: |

 1.2.5  Примери или доказателства за това че се изпълняват дейности, прилагат се процедури за вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование - резултатите от самооценяването се използват в процеса на планиране.
Процедура за вътрешна оценка на качеството

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст

В контекста на процедурата по осигуряване на качеството бе разработена и процедура за вътрешна оценка на предоставяното образование. Приложената процедура за самооценка бе създадена ...

Файл: |

 1.3 Контрол
 1.3.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на оптимална организация за контрол по спазването и прилагането на държавните образователни стандарти, делегирани са правомощия за контролна дейност на заместник-директори.
Делегирането на правомощия за контролна дейност на заместник-директора по учебната дейност за учебната 2019/2020 година

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст:

Ключово за ефективното изпълнение на ръководните функции е делегирането на правомощия. Като директор осъзнавам и прилагам работата в екип и внимателно делегиране на задачи с цел повишаване на мотивацията и професионализма на хората, за които отговарям. Пример за това е делегирането на правомощия за контролна дейност на заместник-директора по учебната дейност за учебната 2019/2020 година. (Като доказателство прилагам утвърдения план - дейности и дати)

Основната цел на контролната дейност е прилагането и изпълнението на държавните изисквания.

Обектите на контролната дейност са учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите. Особено внимание се обръща и на контрола на резултатите от учебната дейност на учениците.

Методите, които използваме в контролната дейност са:
1. Наблюдения в часовете.
2. Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности в училището.
3. Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от дейността на учителите и учениците.

Покажи още

Файл: |

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за осъществяване на ефективен педагогически и административен контрол на дейностите и процесите в институцията, изготвя се анализ на получените резултати и при направени препоръки осъществява последващ контрол, като дейността се документира.
Регламент и резултатите от проведените проверки

Период от: 02-2019

Период до: 01-2020

Примерен текст:

Ефективната, системна и ефикасна контролна дейност е от изключително значение за регулиране и осигуряване на дейността на образователната институция съобразно нормативните изисквания. Беше изготвен вътрешен регламент за осъществяване на контролната дейност и произтичащите от нея отговорности и задължения за директора и заместник-директора на управляваното от мен училище. Регламента бе приет на ПС. Основен фокус на регламента са принципите, обекта и субекта на контрол. Допълнително са регламентирани и сведени до знанието на всички видовете контрол, методите за контрол и характеристиките за неговата ефективност. В надлежно воден дневник се документира и отразяват извършените проверки, както и механизми за отстраняване на допуснати пропуски или нарушения в съответствие с нормативната уредба. Прилагам във файл с парола (която може да бъде предоставена на оторизираните за това лица) регламента и резултатите от проведените проверки.

Покажи още

Файл: |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Учебни предмети и класове
Математика
Клас :
3-ти клас
Учебни години:
2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002
Математика
Клас :
4-ти клас
Учебни години:
2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
Информационни технологии
Клас :
6-ти клас
Учебни години:
2018/2019, 2017/2018
 1.4.2  Класен ръководител на
Класен ръководител наУчебни години
5-ти клас2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
6-ти клас2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007
 1.4.3  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Група за спортна дейностУчебни години
Клуб по карате2009/2010
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Период отПериод доУмения и компетенцииОписание
Социални умения и компетенции Виж повече
Организационни умения и компетенции Виж повече
Когнитивно-базирани компетенции Виж повече
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме

Примерен текст

Крайната цел на усилията ми в тази посока е качествено професионално образование за всеки отделен ученик. Това означава да открия индивидуалния талант и да стимулирам както учениците с високи интелектуални възможности, така и да окажа подкрепа и на тези с познавателни затруднения. Инструментите, с който се стремя да осигуря оптимален индивидуален напредък е портфейлът на компетентността и включване в уроците на практика, максимално близка до реалната среда.

Покажи още
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
Първо място в категорията "Уеб сайт"

Учебни години: 2017/2018

Участие в 10 Национално състезание по ИТ, Благоевград 2018г.
Линк: Към страницата

Национална олимпиада по Информационни технологии

Учебни години: 2017/2018

Трето място на 17-та национална олимпиада по Информационни технологии
Линк: Към страницата

 1.5.4  Постижения на ученици - резюме

Примерен текст:

По-доброто образование и индивидуалните постижения на учениците са свързани с повишаването на производителността на труда, с подобряването на производствените възможности в икономиката, със създаването на заетост и с генерирането на по-високи доходи. С други думи, доброто образование е тясно обвързано с просперитета на отделния човек и на цялото общество.

Покажи още
 1.5.5  Постижения на ученици
Първо място

Учебна година: 2017/2018

Първо място в международно състезание

Постигнат от: Александър Паскалев

Линк: Към страницата

 2. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни
 2.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на ефективна организация на труда, разработени са вътрешни правила за подбор, назначаване, съкращаване, възнаграждения, поощрения и награди.
Създаване на ефективна организация на труда

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Премерен текст:

ПС прие през 2019г. разработените от мен вътрешни правила за поощрения и награди. Правилата бяха приложени и ...

 2.2  Дейности, примери или доказателства засъздаване на оптимална организационна структура за управление на отделните нива (екип за подкрепа за личностно развитие на ученика/детето, обществен съвет, настоятелство, постоянни и временни комисии, родителски съвети, класни съвети, ученическо самоуправление и др.)
Оптимизация на организационната структура на училището

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Една от основните задачи на всеки директор на учебно заведение е да формира организационната структура на управление на учебното заведение, както и своевременно да я променя, когато има такава нужда. Организационната структура на управление е едно от най-мощните средства в усилията на директорите, за да може учебното заведение  да е ефективно и конкурентоспособно. Важни помощни елементи на организацията са постоянните и временни комисии.

Покажи още

Файл: |

 2.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване и отчитане на финансовите средства в определените срокове и пред определените инстанции. Функционира механизъм за финансово управление и контрол. Няма просрочени задължения.
Вътрешни правила за изграждане на система за финансово управление и контрол

Период от: 02-2018

Период до: До момента

Примерен текст:

С тези правила се определят основните цели, политики и процедури за финансово
управление и вътрешен контрол в училището. Финансовото управление и вътрешният контрол е цялостен процес, интегриран в дейността институцията и се осъществява от директора, ръководството и служителите.
 

Файл: |

 2.4  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на ефективно използване на създадената физическа среда със здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд.
Обучение по безопасни условия на труда

Период от: 03-2018

Период до: До момента

Примерен текст:

В нашето училище обучението по безопасност и здраве при работа се организира в редовна и дистанционна форма. То се реализира по утвърдени от работодателя писмени учебни програми, които задължително трябва да включват един образователен минимум за теоретична и практическа подготовка. Документацията, създадена относно проведеното обучението по безопасност и здраве при работа, се съхранява в учителската стая за срок не по-малък от 5 години. Като доказателство прилагам основната инструкция за използване на създадената физическа среда със здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд.

Покажи още

Файл: |

 2.7  Дейности, примери или доказателства за оценка на собственото си професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване на квалификацията си и се включва в квалификационни форми, свързани с целите на институцията или професионалната му област, и има задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити.
Собствено професионално развитие

Период от: 02-2019

Период до: 04-2019

Примерен текст:

След заемането на позицията "Директор" направих самооценка на компетенциите и необходимостта от повишаване на квалификацията. След анализ на разликата между налично и желано съставих план за лично развитие. В изпълнение на този план посетих допълнителен електронен курс по "Повишаване на управленска компетентност". Този курс ми позволи да опозная себе си и да повиша своето професионално развитие.

Покажи още

Файл: |

 3. Административни умения и правни знания
 3.2  Дейности, примери или доказателства за оказване на съдействие на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране.
Съдействие при финансова проверка

Период от: 02-2019

Период до: 01-2020

Примерен текст:

При финансова проверка на учебното заведение през октомври 2019 г. бяха констатирани леки несъответствия за периода 2017-2019 година. Получих писмени указания за отстраняване на констатираните несъответствия и неутрализиране на вредните последствия от тях. Като ръководител на училището изготвих програма и план за действие в десет стъпки. В законовия срок от два месеца уведомих писмено контролния орган за предприетите мерки съобразно дадените указания. Мерките бяха одобрени, а несъответствията отстранени. В последствие бяха предприети промени във вътрешно-нормативните документи, така че трайно да не бъдат допускани грешки и несъответствия. В началото на 2020, по мое искане, бе извършена повторна проверка, на която не бяха констатирани никакви проблеми.

Покажи още
 4. Социална и гражданска компетентност
 4.2  Дейности, примери или доказателства за осъществяване на сътрудничество и взаимодействие с родителите за информирането им относно образованието на децата им. Осигурени са възможности за включване на родителите като участници в образователния процес в организираните от институцията дейности, както и за участие в обществения съвет. Участие в дейността на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти.
Участие в общинска комисия по образованието

Период от: 02-2019

Период до: 01-2020

Примерен текст:

В периода 2019-2020 година участвах в пет заседания на общинската комисия. Комисията имаше за цел да разработи и изпълни основни образователни политики. Бяха планирани пет проекта. Управляваната от мен институция пое проект "Отворени комуникационни канали училище - родители". Проектът започна ...

 5. Критерии, определени от работодателя
 5.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от работодателя
Компетентности по критерии на работодателя

Период от: 02-2019

Период до: До момента

Примерен текст:

Твърде често се спори и по отношение на определянето на "работодател", когато става дума за трудовите правоотношения на директорите на учебните заведения. Тези спорове се пораждат от обстоятелството, че възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения на тези лица (длъжности) се осъществява от по-горестояща организация или орган, който изпълнява функциите на "работодател". Поради това разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от КТ установява, че за длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност. Конкретно за учебните заведения, както беше вече посочено, трудовите правоотношения за длъжностите директор се създават (оформят) от точно определените органи със Закона за народната просвета. Казано по друг начин, с директорите на учебните заведения трудовото правоотношение възниква със съответното заведение (училище). От своя страна директорът, като ръководител на учебното заведение, изпълнява функциите на работодател за работещите в училището (съответната структура). 

Прилагам ...

Покажи още
 6. Друга информация, допълваща професионалния профил
 6.1  Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Период отПериод доТип на организацияОбучителна организацияТип на обучението Наименование на обучениетоОписание на обучениетоФайлове
02-201401-2017Обучителна организацияЦПО "Информационни технологии"КурсОснови на информационните технологии Виж повече
 6.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
Националната програма (ИКТ) за училища

Период от: 11-2017

Период до: 12-2018

Тип на участието: Програма

Участие като: Бенефициент

Организация: UNION INTERACTIVE

Линк: Към страницата

 6.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия
Обучителна екскурзия

Учебни години: 2017/2018

Екскурзия до Пловдив с цел обмяна на добри практики в сродни училища

Файл: | | |

 6.4  Лични постижения - резюме
 6.5  Лични постижения
"Дигитална креативност - 2017г."

Тип на личното постижение: Награда

Учебна година: 2017/2018

Първо място в конкурса за учители "Дигитална креативност - 2017г."
 6.6  Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
НаименованиеУчебна годинаОписаниеЛинкФайлове
Специфика на задачите по информационни технологии2015/2016 Виж повече
 6.7  Членство в организации
Синдикат на българските учители
Период от:
01-2002
Период до:
До момента
 6.8  Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.
Описание на процес

Тип на личната творба: Графики

Година и месец: 01-2018

Научен анализ и представяне на процеса на създаване на уеб сайт

Файл: |

 6.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 6.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме

Изнасяне на доклади по време на  конференции и семинари

 6.9.3  Учебно помагало
Pixel art урок чрез MS Excel

Роля/принос: Съавтор

Издателство: Contipso

Година на издаване: 2019

Клас : 6-ти клас

Това безплатно учебно помагало „Подскачащия пудел“ е подготвено от екип преподаватели, в който участвах и аз. Този екип иска да популяризира изкуството чрез „Пиксел арт“. Чрез създаването на тази Pixel art анимация се подпомага, по забавен начин, изучаването на MS Excel – софтуерът , който се използва за изграждането на тази анимация.Учебното помагало е пакетирано в архивиран файл (RAR) и съдържа:1. Инструкция - PDF файл, в който на девет страници са представени дефинициите за „пиксел“ и  „Пиксел арт“ и описание на задачата за създаване на собствен анимационен проект – стъпка по стъпка със снимки и обяснения.2. Работен файл – Екселски файл в xlsx формат, който може да послужи като основа за изработването на този Пиксел арт проект.3. PowerPoint презентация – В случай, че представяте на своята аудитория задачата чрез ПауърПойнт – можете да използвате тази презентация, състояща се от девет слайда в pptx формат.4. Краен продукт – как изглежда крайният продукт – можете да видите в приложeните в пакета gif, mp4, и pdf файлове.За създаването на пикселно изкуство има много и разнообразни софтуери, като безплатни онлайн графични редактори на пиксели като  https://www.piskelapp.com или https://www.pixilart.com/draw, но основния смисъл на това учебно помагало е да направи работа с MS Excel приятна и завладяваща чрез създаването на изкуство. Пиксел Арт е един от най-лесните за изучаване вид дигитално изкуство и изглежда страхотно.

Покажи още Линк: Към страницата

 6.9.8  Доклад за конференция
Обучение в облака

Роля/принос: Автор

Наименование на събитието/изданието : УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩЕ 3.0

Примерен текст:

Доклад на конференция на тема "Обучение в облака". Този доклад разкрива ....

Като доказателство прилагам доклада.

Година и месец на представяне: 11-2019

Файл: | Линк: Към страницата

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Изпрати съобщение
Забележка:

За да изпратите съобщение до този потребител е необходимо да сте регистриран.

Други модули

LMS Платформа

Интерактивна обучителна платформа, чрез която можете да разпространявате знания по цел свят.

Виж повече

Онлайн курсове управлявани от вас

Contipso Catalog предлага възможност за модерно интерактивно обучение взаимодействащо с обучаемия.

Виж повече

Електронен магазин

Ускорете правенето на курс като закупите или поръчате обучителни фото, видео или аудио готови шаблони и цели обучения.

Виж повече
Горе