teacher

Portfolio of teacherContact me

Обща информация

 1.  Основна информация
Name:
Surname:
Surname:
Nationality:
Telephone:
Email:
Type of institution:
Institution:
:
 2.  История на заеманите длъжности
Period fromPeriod toInstitutionPosition
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Period from:
Period to:
:
Specialty:
:
:
File:
 1.2  Друга след първоначалната
Period fromPeriod toSpecialty
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.2  Професионална квалификация "учител"
:
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
:
:
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.3  Друга квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialtyFiles


 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Language Level of proficiency
  GBR

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Period fromPeriod toSkills and competenciesDescription
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.5  Лични постижения

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Send a message
Note:

To send a message to this user you need to be registered.

Other modules

LMS Platform

An interactive learning platform through which you can spread knowledge around the world.

See more

Online courses run by you

Contipso catalog offers an opportunity for modern interactive the student interacting with the learner.

See more

E-shop

Accelerate the course by purchasing or ordering training photo, video or audio ready templates and whole trainings.

See more
Top