teacher

Portfolio of teacherContact me

Обща информация

 1.  Основна информация
Name:
Surname:
Surname:
Nationality:
Telephone:
Email:
Type of institution:
Institution:
:
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Period from:
Period to:
:
Specialty:
:
:
File:
 1.2  Друга след първоначалната
Period fromPeriod toSpecialty
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
:
 2.3  Професионална квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialtyFiles

 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Period fromPeriod toNameFiles

 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Year and monthNameNumber of credits receivedFiles 4.3  Друга квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialtyFiles


 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Language Level of proficiency Files
  GBR

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията

File: |

Send a message
Note:

To send a message to this user you need to be registered.

Other modules

LMS Platform

An interactive learning platform through which you can spread knowledge around the world.

See more

Online courses run by you

Contipso catalog offers an opportunity for modern interactive the student interacting with the learner.

See more

E-shop

Accelerate the course by purchasing or ordering training photo, video or audio ready templates and whole trainings.

See more
Top