teacher

Portfolio of teacherContact me

Обща информация

 1.  Основна информация
Name:
Surname:
Surname:
Nationality:
Telephone:
Email:
Type of institution:
Institution:
:
 2.  История на заеманите длъжности
Period fromPeriod toInstitutionPosition
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Period from:
Period to:
:
Specialty:
:
:
File:
 1.2  Друга след първоначалната
Period fromPeriod toSpecialtyFiles


 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
:
 2.3  Професионална квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialtyFiles

 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
:
:
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Period fromPeriod toNameFiles


 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Year and monthNameNumber of credits receivedFiles

 4.3  Друга квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialtyFiles


 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Language Level of proficiency Files
  GBR
  FRA

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.

File: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците

File: |

 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците

File: |

 1.1.4  Обосновка за избор на познавателна книжка, учебник и учебни помагала
 1.2 Организиране и управление на образователния процес: стратегии и методи на преподаване
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за наблюдение и контрол на дейностите в класа или групата, поддържане на позитивна работна атмосфера, с цел постигане на планираните резултати. Създаване на позитивна работна атмосфера с цел постигане на планираните резултати

File: |

 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за управление на динамиката на урока или педагогическата ситуация като с използване на възможностите на индивидуалната и екипната работа, на междупредметните и вътрешно предметните връзки и интерактивните методи на обучение. Управление на динамиката на урока, с използване на възможностите на индивидуалната и на екипната работа

File: |

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за избор на подходящи дидактически материали, включително авторски такива
 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за спазването и контрола на спазването на книжовноезиковите норми на българския език
 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях

File: |

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за анализ на нивото на усвоените компетентности от страна на децата/учениците при вътрешно и външно оценяване и за осигуряване на необходимата подкрепа за личностно развитие

File: |

 1.3.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на информация за индивидуалното развитие и за постигнатите резултати, както и предложени мерки за подобряването им и информира родителите

File: |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Дейности, примери или доказателства за ръководство на децата/учениците и споделяне на отговорността за тях в съответствие с етичния кодекс на общността

File: |

 1.4.2  Дейности, примери или доказателства за възпитаване и формиране на гражданска позиция; окуражаване на позитивните прояви, взаимната подкрепа и стремежа към общ краен резултат
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
 1.4.4  Класен ръководител на
Class teacherLearning years
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Group for sports activitiesLearning years
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Period fromPeriod toSkills and competenciesDescription
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
 1.5.4  Постижения на ученици - резюме
 1.5.5  Постижения на ученици
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.1  Дейности, примери или доказателства за участие в разработването и/или изпълнението на стратегията за развитие на институцията

File: |

 2.2  Дейности, примери или доказателства за ефективна педагогическа комуникация с оглед положително въздействие върху децата/учениците, като: Активно участва в работата на педагогическия съвет
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
 2.4  Дейности, примери или доказателства за активно взаимодейства с родителите. участие в дейности на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти

File: |

 2.5  Дейности, примери или доказателства за методическо и организационно подпомагане на млади, новоназначени и други учители/възпитатели и/или изпълнява наставнически функции по отношение на стажант-учители

File: |

 3. Други професионални изисквания за изпълнение на длъжността
 3.1  Дейности, примери или доказателства за оценка на професионалното си развитие, както и необходимостта от повишаване на квалификацията си по теми, свързани с приоритетите и развитието на институцията
 3.2  Дейности, примери или доказателства за професионално изпълненние на задълженията си съгласно длъжностната характеристика, участие във форми на вътрешно - институционалната квалификация, прилага и представя иновативни педагогически практики

File: |

 3.3  Дейности, примери или доказателства демонстиращи познаване и прилагане на нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование, включително и документациятана институцията
 4. Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията
 4.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от директора на институцията

File: |

 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.1  Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Period fromPeriod toType of training organizationTraining organizationType of trainingName of the trainingDescription of the trainingFiles

 5.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
 5.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия

File: | | |

 5.4  Лични постижения - резюме
 5.5  Лични постижения
 5.6  Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
NameSchool yearDescriptionLinkFiles

 5.7  Членство в организации
Период от:
Период до:
 5.8  Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.

File: |

 5.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 5.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме
 5.9.2  Учебник
 5.9.3  Учебно помагало
 5.9.4  Монография
 5.9.5  Познавателна книжка
 5.9.6  Реферат

File: |

 5.9.7  Научни разработки
 5.9.8  Доклад за конференция

File: |

 5.9.9  Статия
 5.9.10  Есе

File: |

 5.9.11  Анализи на дейността

File: |

 5.9.12  Видеозапис
 5.9.13  Методически материал

File: |

 5.9.14  Друго

File: |

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Send a message
Note:

To send a message to this user you need to be registered.

Other modules

LMS Platform

An interactive learning platform through which you can spread knowledge around the world.

See more

Online courses run by you

Contipso catalog offers an opportunity for modern interactive the student interacting with the learner.

See more

E-shop

Accelerate the course by purchasing or ordering training photo, video or audio ready templates and whole trainings.

See more
Top