teacher

Portfolio of teacherContact me

Обща информация

 1.  Основна информация
Name:
Surname:
Surname:
Nationality:
Telephone:
Email:
Type of institution:
Institution:
:
 2.  История на заеманите длъжности
Period fromPeriod toInstitutionPosition
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Period from:
Period to:
:
Specialty:
:
:
 1.2  Друга след първоначалната
Period fromPeriod toSpecialty
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
:
 2.3  Професионална квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialty
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
:
:
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Year and monthNameNumber of credits received
 4.3  Друга квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialty
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Language Level of proficiency
  GBR
  RUS

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
 1.4.4  Класен ръководител на
Class teacherLearning years
 1.4.5  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Group for sports activitiesLearning years
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
 2. Социална и гражданска компетентност: работа с участниците в образователния процес и със заинтересовани страни, участие във формирането на образователни политики и изпълнението на дейностите за реализирането им
 2.3  Дейности, примери или доказателства за активно участие в организирането и провеждането на олимпиади, състезания, конкурси, концерти, занимания по интереси или на допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в предучилищното образование
 5. Друга информация, допълваща професионалния профил
 5.7  Членство в организации
Период от:
Период до:
Период от:
Период до:
Send a message
Note:

To send a message to this user you need to be registered.

Other modules

LMS Platform

An interactive learning platform through which you can spread knowledge around the world.

See more

Online courses run by you

Contipso catalog offers an opportunity for modern interactive the student interacting with the learner.

See more

E-shop

Accelerate the course by purchasing or ordering training photo, video or audio ready templates and whole trainings.

See more
Top