teacher

Portfolio of teacherContact me

Обща информация

 1.  Основна информация
Name:
Surname:
Surname:
Nationality:
Telephone:
Email:
Type of institution:
Institution:
:
 2.  История на заеманите длъжности
Period fromPeriod toInstitutionPosition
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Period from:
Period to:
:
Specialty:
:
:
 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
:
 2.3  Професионална квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialty
 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
:
:
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Period fromPeriod toName
 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Year and monthNameNumber of credits received
 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Language Level of proficiency
  GBR

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Педагогически компетентности: планиране, преподаване, оценяване и управление на класа/групата
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за ритмично разпределение на учебното съдържание в тематичното годишно разпределение, преструктуриране и съобразяване с интересите на децата/учениците и образователната среда.
 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата/учениците
 1.1.3  Използвани иновативни методи за преподаване/диагностика и за оценяване на резултатите на децата/учениците
 1.3 Оценяване напредъка на деца/ученици, ориентираност към резултати
 1.3.1  Използвани подходящи средства за диагностика или проверка и оценка на постигнатите от децата/учениците резултати и запознаване на родителите с тях
 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.3  Учебни предмети и класове
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
 1.4.4  Класен ръководител на
Class teacherLearning years
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Period fromPeriod toSkills and competenciesDescription
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме
 1.5.4  Постижения на ученици - резюме
 1.5.5  Постижения на ученици
Send a message
Note:

To send a message to this user you need to be registered.

Other modules

LMS Platform

An interactive learning platform through which you can spread knowledge around the world.

See more

Online courses run by you

Contipso catalog offers an opportunity for modern interactive the student interacting with the learner.

See more

E-shop

Accelerate the course by purchasing or ordering training photo, video or audio ready templates and whole trainings.

See more
Top