director

Portfolio of director / principalContact me

Обща информация

 1.  Основна информация
Name:
Surname:
Surname:
Nationality:
Telephone:
Email:
Type of institution:
Institution:
:
 2.  История на заеманите длъжности
Period fromPeriod toInstitutionPosition
 3.  Любим цитат

А. Съответствие с изискванията на длъжността

 1. Образование, образователно-квалификационна степен, образователна и научна степен, научна степен
 1.1  Първоначална
Period from:
Period to:
:
Specialty:
:
:
File:
 1.2  Друга след първоначалната
Period fromPeriod toSpecialtyFiles 2. Професионална квалификация (специалност)
 2.1  По базовата специалност от висшето образование
 2.2  Професионална квалификация "учител"
:
 2.3  Професионална квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialtyFiles

 3. Професионален опит/учителски стаж - брой години
 3.1  Общ и учителски стаж
:
:
 4. Участие в квалификационни форми в брой часове за периода на атестиране
 4.1  Задължителна вътрешно - институционална квалификация
Period fromPeriod toNameFiles

 4.2  Задължителни часове - Квалификационни кредити
Year and monthNameNumber of credits receivedFiles 4.3  Друга квалификация
Period fromPeriod toNameSpecialtyFiles

 5. Чуждоезиково обучение
 5.1  Чужди езици
Language Level of proficiency Files
  GBR
  FRA

Б. Области на компетентност и критерии по тях

 1. Управленска компетентност
 1.1 Планиране
 1.1.1  Дейности, примери или доказателства за това че стратегическо планиране е съобразено с областната и общинската стратегии за развитие на образованието и отчита спецификата на институцията. Стратегията за развитие и планът за действие и финансиране към нея се актуализират при необходимост.

File: |

 1.1.2  Дейности, примери или доказателства за това, че oперативното годишно планиране е изготвено на база стратегическото планиране и сравнителен анализ на дейността на институцията и на постигнатите от децата/учениците резултати от образователния процес.

File: |

 1.2 Организиране и управление на образователния процес
 1.2.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на позитивен организационен климат за сътрудничество, ефективна комуникация и екип за подкрепа за личностно развитие. Прилага се компетентностия подход в работата си при придобиване на ключови компетентности от децата/учениците съгласно чл. 77, ал.1 от ЗПУО
 1.2.2  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на деца/ученици от уязвими социални групи, със слаби резултати, в риск, със специални образователни потребности, с изявени дарби, с хронични заболявания и се прилагат мерки за превенция и/или намаляване на установени негативни поведенчески прояви , както и ограничаване на отпадането от училище /задължителна подготвителна група.

File: |

 1.2.3  Дейности, примери или доказателства за прилагане на ефективни механизми за оценка на училищната готовност на децата, за диагностика на индивидуалните постижения на децата/учениците, на резултатите от образователния процес и на напредъка при формиране на ключови компетентности.

File: |

 1.2.4  Дейности, примери или доказателства за създаване на оптимална организационна структура за управление и за решаване на основни педагогически въпроси (ефективно работят педагогическият съвет, общественият съвет, настоятелството, ученическото самоуправление, постоянни и временни комисии и др.).

File: |

 1.2.5  Примери или доказателства за това че се изпълняват дейности, прилагат се процедури за вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование - резултатите от самооценяването се използват в процеса на планиране.

File: |

 1.3 Контрол
 1.3.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на оптимална организация за контрол по спазването и прилагането на държавните образователни стандарти, делегирани са правомощия за контролна дейност на заместник-директори.

File: |

 1.3.2  Дейности, примери или доказателства за осъществяване на ефективен педагогически и административен контрол на дейностите и процесите в институцията, изготвя се анализ на получените резултати и при направени препоръки осъществява последващ контрол, като дейността се документира.

File: |

 1.4 Управление на групата/класа
 1.4.1  Учебни предмети и класове
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
Клас :
Учебни години:
 1.4.2  Класен ръководител на
Class teacherLearning years
 1.4.3  Ръководител на група и паралелка за спортна дейност на
Group for sports activitiesLearning years
 1.5 Други компетентности и резултати
 1.5.1  Общи умения и компетенции
Period fromPeriod toSkills and competenciesDescription
 1.5.2  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък - резюме
 1.5.3  Постигнати резултати с децата и учениците, отразяващи и индивидуалния им напредък
 1.5.4  Постижения на ученици - резюме
 1.5.5  Постижения на ученици
 2. Управление на ресурси - човешки, финансови, материални и информационни
 2.1  Дейности, примери или доказателства за създаване на ефективна организация на труда, разработени са вътрешни правила за подбор, назначаване, съкращаване, възнаграждения, поощрения и награди.
 2.2  Дейности, примери или доказателства засъздаване на оптимална организационна структура за управление на отделните нива (екип за подкрепа за личностно развитие на ученика/детето, обществен съвет, настоятелство, постоянни и временни комисии, родителски съвети, класни съвети, ученическо самоуправление и др.)

File: |

 2.3  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на законосъобразно, ефективно и прозрачно разходване и отчитане на финансовите средства в определените срокове и пред определените инстанции. Функционира механизъм за финансово управление и контрол. Няма просрочени задължения.

File: |

 2.4  Дейности, примери или доказателства за осигуряване на ефективно използване на създадената физическа среда със здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание, социализация и труд.

File: |

 2.7  Дейности, примери или доказателства за оценка на собственото си професионално развитие, преценява необходимостта от повишаване на квалификацията си и се включва в квалификационни форми, свързани с целите на институцията или професионалната му област, и има задължителните за атестационния период брой квалификационни кредити.

File: |

 3. Административни умения и правни знания
 3.2  Дейности, примери или доказателства за оказване на съдействие на контролни органи и институции при осъществяване на контрол и инспектиране.
 4. Социална и гражданска компетентност
 4.2  Дейности, примери или доказателства за осъществяване на сътрудничество и взаимодействие с родителите за информирането им относно образованието на децата им. Осигурени са възможности за включване на родителите като участници в образователния процес в организираните от институцията дейности, както и за участие в обществения съвет. Участие в дейността на национални, областни, общински комисии, свързани с разработване и изпълнение на основни образователни политики или проекти.
 5. Критерии, определени от работодателя
 5.1  Друга инфомация служеща за представяне на дейности, примери или доказателства по критерии, определени от работодателя
 6. Друга информация, допълваща професионалния профил
 6.1  Водене на обучения извън сферата на началното и средно образование
Period fromPeriod toType of training organizationTraining organizationType of trainingName of the trainingDescription of the trainingFiles

 6.2  Участие в изследователска дейност, в програми, проекти и др.
 6.3  Извънкласни и извънучилищни мероприятия

File: | | |

 6.4  Лични постижения - резюме
 6.5  Лични постижения
 6.6  Материали, утвърждаващи професионалното израстване, проследяващи динамиката на личностното развитие, резултати от педагогическата и методическата дейност
NameSchool yearDescriptionLinkFiles

 6.7  Членство в организации
Период от:
Период до:
 6.8  Списък на лични творби - книги, картини, графики, спортни постижения и др., справка за участие в проекти и научноизследователски дейности и др.

File: |

 6.9 Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др.
 6.9.1  Материали от участия в конференции, конкурси и семинари: реферати, научни разработки, доклади за конференции, статии, есета, анализи на дейността, видеозаписи, методически материали, създадени от него, и др. - резюме
 6.9.3  Учебно помагало
 6.9.8  Доклад за конференция

File: |

Допълнителна галерия

 1.  Галерия
Send a message
Note:

To send a message to this user you need to be registered.

Other modules

LMS Platform

An interactive learning platform through which you can spread knowledge around the world.

See more

Online courses run by you

Contipso catalog offers an opportunity for modern interactive the student interacting with the learner.

See more

E-shop

Accelerate the course by purchasing or ordering training photo, video or audio ready templates and whole trainings.

See more
Top